mei 1928

 

 

Aflevering 10

De Zuiderzeewerken in Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 3 en 4 mei 1928
Dinsdag is een begin gemaakt met den aanleg van de afsluitdijk bij Zurich. Op onze foto ziet men de groote kraan juist den knijper met keileem leegstorten, welk leem uit den aan de andere zijde gelegen bak wordt gehaald.

Reacties: 1 van 1

Die Afsluitdijk deed de Friezen ook in het ‘buitenland’ (Rotterdam) wat. Toen de Afsluitdijk zover was, dat er met de fiets over gereden kon worden,....

Geert W.A. van der Velde (09-05-2008)

Mr. F.G. van Binsbergen †
Bron: Leeuwarder Courant 15 mei 1928
Op 45-jarige leeftijd overleed Zaterdag mr. F.G. van Binsbergen, kantonrechter te Leeuwarden, belast met de waarneming van het kantongerecht te Bergum.

Reacties: 0
Mevrouw K. Bisschop-Swift †
Bron: Leeuwarder Courant 18, 19 en 21 mei 1928
Woensdag is te Scheveningen op 94-jarigen leeftijd overleden de schilderes mevrouw K. Bisschop-Swift, weduwe van den beroemden schilder Christoffel Bisschop.
Zij was bekend als schilderes van figuren, stillevens, enz. Na den dood van haar man stond zij de schilderijen en den inventaris uit haar villa "Frisia" te Scheveningen af aan het Friesch Museum alhier waar een en ander in gelijken trant werd opgesteld. Zij woonde hier later eenige jaren tot zij 1 1/2 jaar geleden weer naar den Haag verhuisde.
De ter aardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag ’s middags halfdrie op de begraafplaats Oud Eik en Duin te ’s Gravenhage.
Reacties: 0
Mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten †
Bron: Leeuwarder Courant 29 mei 1928
Vannacht is op Huize "Lauswolt" te Beetsterzwaag in den ouderdom van 86 jaar overleden mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten.
Mr. van Harinxma, die te Leeuwarden werd geboren, werd in 1868 aan de universiteit te Utrecht bevorderd tot doctor in de rechten. Hij was daarna van 1874-1878 kantonrechter-plaatsvervanger en van 1878-1907 kantonrechter te Beetsterzwaag. Hij was de oudste kantonrechter in ons land.
De overledene was ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Reacties: 0


Reacties: 0
Voor Volkenbond en Vrede
Bron: Leeuwarder Courant 16 mei 1928
In de door de afdeeling Leeuwarden van de "Vereeniging voor Volkenbond en Vrede" op Vrijdagavond in "Amicitia" belegde bijeenkomst, waarin professor mr. dr. C.W. van der Pot Bz. een uitzetting zal geven van wat de Volkenbond wil, zullen mevrouw H. Dozy-de Stoppelaar (viool) en mej. Lucie Vorenkamp (piano) haar welwillende medewerking verleenen.
Reacties: 0

Bron: Pc 5207

Reacties: 1 van 1

28-5 LEEUWARDEN (Friesche Elfstedentocht): Renners: 1. Jacobus Meulenkamp, Leeuwarden; 2. Joh. Lodewegen, Noordhorn; 3. Willem Meulenkamp, Leeuwarden;....

Martinus Jongsma (martinus.jongsmahetnet.nl) (03-07-2009)


Bron: Leeuwarder Courant 26 en 29 mei 1928

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 8 en 18 mei 1928

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

De Vergiftigingspoging te Hoornsterzwaag
Bron: Leeuwarder Courant 3 mei 1928
Door de rechtbank te Leeuwarden werden veroordeeld resp. tot 10 en 8 jaar gevangenisstraf A.B., huisvrouw van J. Jongsma, 29 jaar en R de K., 34 jaar, arbeider te Hoornsterzwaag wegens poging tot vergiftiging door middel van rattenkruid van J. Jongsma.
Reacties: 0
Leger en Marine
Bron: Leeuwarder Courant 8 mei 1928
Bij de gehouden keuring voor den dienstplicht zijn van de 132 ingeschrevenen der gemeente Smallingerland, lichting 1929, 18 voorgoed en 4 tijdelijk ongeschikt verklaard, terwijl 110 geschikt zijn bevonden.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0