De Honderdste Aflevering!

 

 

Aflevering 100

Jubileumnummer
Dit is het honderdste nummer van Friesland Zoals het Was. Hierin kijken wij terug op alle eerder door ons met veel plezier samengestelde afleveringen.

Het eerste nummer van Friesland Zoals Het Was (afbeelding hiernaast) verscheen in september 2007. De formule is in al die tijd hetzelfde gebleven: opvallende artikelen uit de krant van ... jaar geleden. Ieder nummer wordt in principe door één van de medewerkers (of stagiairs!) van Tresoar gemaakt. De keuze van de artikels wordt dan ook vaak persoonlijk bepaald.
Dit nummer zal één van de laatste nummers in de oude opmaak zijn: we werken aan een nieuwe opzet en een nieuwe layout van Friesland Zoals Het Was.

Wij wensen u veel leesgenoegen met deze terugblik.

Reacties: 0
Van het Reve op de vuist
Bron: Leeuwarder Courant 9 oktober 1967
De schrijvers Gerard Kornelis van het Reve en Simon Vinkenoog zijn zaterdagavond in de Harmonie te Leeuwarden op een wel heel hardhandige wijze 'Nader tot Elkaar' gekomen.

Reacties: 0
Woning en land
Bron: Friesche courant  22 juni 1902
-Vreemd. In’t dorp St. Johannesga weet men op onrechtmatige wijze in ’t bezit te komen van woning en land en wel op de volgende wijze. Een gezin koopt een bokvaartuig met roef, en wetende dat spoedig zinken niet zal uitblijven, wordt daartoe een geschikt terrein uitgezocht. Is het zinken een feit geworden, wat toevallig steeds met een zonnigen dag samenvalt, dan is iedere hulp welkom, om het gevaarte op het droge te krijgen.

Reacties: 0
Amearikanen yn Fryslân op ‘e sneup nei har ‘roots’
Bron: Friesch Dagblad 18 november 1988
“De argiven bestiene foarhinne út pakhuzen fol stofnêsten, dêr’t nimmen de wei yn wist. Foar ’45 wie der in groepke fan fiif minsken dat de striid oandoarst. Mannen as dr. Obe Postma en Oepke Santema hawwe de stjit jûn ta wat no yn it grut bart”. Dat sei ds. J.J. Kalma yn syn taspraak op in plechtichheid op it provinsjehûs yn Ljouwert, ta betinken fan it feit dat fiif jier lyn de ‘Stifting Freonen fan de Argiven yn Fryslân’oprjochte waard.

Reacties: 0
Statistiek van de verkeersongevallen 1942
Bron: Statistiek van de verkeersongevallen op den openbaren weg 1942. Uitgave CBS
In 1938 kwamen in Nederland op de openbare wegen bijna 47.000 verkeersongevallen voor; in 1942 iets minder dan 11.000, dat is nog niet ¼ van vroeger. Het verkeer is echter minstens evenzeer afgenomen, zoodat daaruit volgt, dat de huidige verkeerssamenstelling zeker niet tot minder ongevallen aanleiding geeft, zulks ondanks het feit, dat tegenwoordig het langzame verkeer een grooter aandeel in het totaal heeft dan voorheen.
Reacties: 0
Zigeuners aan de grens
Bron: Bergumer Courant 1 oktober 1920
Te Bourtange (Gron.) trachten 40 wagens zigeuners ons land binnen te trekken. ’t Is een zeer brutaal volkje. De vrouwen roken hartstochtelijk uit grote pijpen en lopen, evenals de kinderen, bijna zonder kleren. De politie houdt een wakend oog op de troep.

Reacties: 0
Boeken lenen is een kunst, blijkt in PB
Bron: Leeuwarder Courant 13 maart 1978
LEEUWARDEN - De mensen van de balie van de Provinciale Bibliotheek worden zo langzamerhand geroutineerde puzzelaars maar toch moeten ook zij het soms laten afweten. De aanvragers van boeken moeten titel en auteur vermelden en als dat goed gebeurt staat de straffe ordening in de kilometerslange stellingen in de kelder er borg voor dat het gevraagde boek zeer snel te voorschijn wordt gebracht. Maar het wordt beduidend moeilijker wanneer de auteur Grilk Griep wordt genoemd en Olyslagers Ooievaar. En wie zou weten wie J.J.K. Rep is? Geen broer van Johnny Rep maar ds. J.J. Kalma wiens Rep(ertorium) voor een achternaam werd versleten.
Reacties: 0
Fryske studinten aktyf yn Wageningen
Jan Bieuwes van der Meulen mei oaren by de ynstallaasje fan 'Ceres' (foto: okt.1929)

Reacties: 0
Waschmachine
Bron: Bildtsche Courant 8 mei 1931
Beetgum. 6 mei.- Hedennamiddag werd op de zaal van den Caféhouder D. Nauta alhier, een demonstratie met een gepatenteerde waschmachine (Waschzuiger) gehouden.
Reacties: 0
Geen nieuws over Oera Linda Bok
Bron: Friese Koerier 10 november 1962
Leeuwarden – Voor het Fries Genootschap, de Kultuerrie en Akademy sprak gisteravond te Leeuwarden drs. P.F.J. Obbema uit Amsterdam nog eens over het overigens nogal afgekloven been van het zogenaamde Oera Linda Bok.
Hij kon daarbij gebruik maken van het nader onderzoek van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Een onderzoek dat, als we het ons goed herinneren, meer doel had de voordelen van een enigszins massaal ‘teamwork’ in de praktijk na te gaan, dan dat het zou zijn uitgegaan van de veronderstelling dat er werkelijk historische waarde in het boek zelf zou zitten.
Men is er blijkbaar ook nu nog niet uitgekomen, wie de mystificatie van het geheimzinnige boek – waar de gewilde geheimzinnigheid en opzettelijke kwasi-historische constructie duidelijk aan te zien zijn – heeft bedacht.
Reacties: 0


Reacties: 0
Kinne genéalogen skielk noch op it Ryksarchyf terjochte?
Bron: Friesch Dagblad 14-12-1982
It Genéalogysk Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy, dat him dwaande hâldt mei it útsykjen fan foarâlden en famyljerelaasjes, hat op dit stuit 400 ynskreaune leden, neffens berjocht fan 'e skriuwer de hear Kl.J. Bekkema. Mr.J. Rinzema, de ryksarchivaris yn Fryslân, warskôge sneon noch dat der yn Den Haach plannen besteane om genéalogen út de ryksarchiven te kearen.
Reacties: 0
Provinciale Bibliotheek heeft ruimte nodig voor 20.000 boeken
Bron: Friese Koerier 10 november 1954
In de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden moeten enkele voorzieningen worden getroffen in verband met een groot gebrek aan ruimte en het feit, dat het boekenmagazijn in de kelder van het Kanselarijgebouw ongeschikt is om er boeken op te bergen. De temperatuur, de vochtigheidsgraad en de aanwezigheid van houtworm vormen op de duur een bedreiging voor het boekenbezit in deze kelder.
Om de nodige voorzieningen te kunnen treffen willen de Gedeputeerden een bedrag van f 20.000,-- beschikbaar stellen, te verdelen over 1955 en 1956.

Reacties: 0
Vermeend monster zaait paniek onder inwoners te Delfstrahuizen
Bron: Jouster Courant 8 februari 1979
Vrijwel heel Delfstrahuizen is dinsdagmiddag opgeschrikt door de melding dat in de omgeving een of ander monster zou rondzwerven. Caféhouder H. Bonnema had namelijk in de weilanden achter café Wind een beest zien rondlopen, dat zich katachtig en lenig voortbewoog. In eerste instantie dacht hij aan een wolf, maar naspeuringen met een verrekijker vanuit zijn woning aan de Pier Christiaansloot deden hem en zijn vrouw vermoeden dat het best eens een beer kon zijn.
Reacties: 0
Hindeloopen als badplaats
Bron: Geïllustreerd Stuiversblad 1912
Dit overoude Friesche stadje, bekend om zijn oude kleederdrachten, heeft nu ook zijn badplaats, die dezer dagen feestelijk is geopend. Hieronder de feesttribune.

Reacties: 0
De Leeuwarder archiefquaestie
Bron: Friesche Courant 30 december 1900
In het Nederlandsch Archievenblad dient mr. S. Muller Fzn., van repliek op het woord van den heer A. Duparc over de Leeuwarder archiefquaestie. Hij betoogt uit de toelichting tot het voorstel van B. en W. van Leeuwarden, dat zij zeer bepaald een niet-wetenschappelijk man wenschten, verdedigt het recht van de Vereeniging van archivarissen de benoemde uit te sluiten en komt dan tot wat ons het belangrijkste schijnt in zijn repliek, nl. dat het met het Leeuwarder archief altijd “gesold” is, omdat de vorige archivarissen niet wetenschappelijk genoeg waren.
Reacties: 0


Reacties: 0
Joodse cultuurschat gered uit Nederlandse vuilnisbak
Bron: Friesch Dagblad 2-11-1991
Commissaris der koningin Hans Wiegel opent a.s. donderdag de Fukszaal in de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. De zaal bevat de kostbare collectie boeken die Leo Fuks (1908-1990) gedurende zijn leven heeft verzameld. De meer dan 3000 meest Hebreeuwse banden bevatten informatie over de Joodse religie, de Hebreeuwse en de Jiddische taal en literatuur. Friesland is een top-collectie rijker. Een collectie waarachter bovendien meer schuil gaat dan zucht naar kennis alleen. Wie wetenschap bedrijft op basis van de Fukscollectie, doet dat op de erfenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
Reacties: 0
De grachten van Leeuwarden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 15 april 1924
De grachten van Leeuwarden worden bedreigd met demping. Henri Polak doet daartegen een waarschuwing hooren in het Hbl, hij schrijft o.a. het volgende: Leeuwarden is een mooie, en oude stad, waarin zeer veel van de oude schoonheid bewaard is gebleven. Vijf van de oude bolwerken zijn in fraai aangelegde parkjes herschapen (een er van is de beroemde Prinsentuin en eenige dragen nog den ouden naam dwinger); overal vindt men typische straatjes; en er zijn mooie pleinen; hier en daar verrijzen monumentale gebouwen uit de 16de, 17de en 18de eeuw (o.a. de fraaie Kanselarij), en alles wordt beheerscht door de massale Oldehove, den geweldigen ouden toren, die als een titanische wachter staat aan den rand der stad.
Doch Leeuwardens grootste sieraad wordt gevormd door zijne binnengrachten, bijzonder door de Kelders, de Korenmarkt, de Voorstreek, de Weaze en de Tuinen.

Reacties: 0
Vrienden van de Provinciale Bibliotheek
Bron: Friesch Dagblad 26 april 1983
Mensen die de Provinciale Bibliotheek van Friesland een goed hart toedragen, hebben de stichting ‘Vrienden van de Provinciale Bibliotheek van Friesland’ opgericht. De nieuwe stichting waarvan dr. J.J. Huizinga, voorzitter is, stelt zich ten doel de groei en bloei van de bibliotheek op eigen wijze te bevorderen.
Reacties: 0
Foppe de Haan, een jeugdig avonturier
Bron: Leeuwarder Courant 22 sept. 1927
Te Groningen werd zwervende aangetroffen een dertienjarige jongen, die niet wilde of niet kon opgeven van waar hij kwam. Hij zeide Foppe de Haan te heeten, wist niet waar en wanneer hij geboren is, had zijn moeder niet gekend, .....

Reacties: 0
Boekhouder verdween met vier ton en Spaanse stripteuse naar Barcelona
Bron: Friesch Dagblad 2 april 1969
Twee jaar en zes maanden gevangenisstraf met afstrek van het voorarrest eiste de officier van justitie bij de Leeuwarder Rechtbank tegen een 27-jarige boekhouder, die terecht stond wegens verduistering van een bedrag ergens tussen de vierhonderdduizend en vierhonderdvijftigduizend gulden ten nadele van zijn werkgever. De verduisteringen strekten zich uit over het tijdvak van 1 oktober 1966 tot 1 mei 1968. De verdachte, die tenslotte met een Spaanse striptease-danseres die werkte in een nachtclub in Amsterdam, waar hij een verhouding mee had, uitweek naar Spanje, meldde zich daar bij de politie, toen hij begreep dat er een onderzoek naar hem werd ingesteld.
Reacties: 0
Ranja als energy-drink
Bron: Jan Boersma. Eten uit één kom (Kollum 2007)
Op 1 september moesten wij van Leeuwarden naar Pingjum loopen (ongeveer 35 kilometer). Dat was een zware dag. Het was prachtig weer, maar het was te warm om zoo’n eind te loopen. Het was allemaal volk op de straaten om ons te zien, de eene stond bij de weg te lachen en een ander stond te weenen, maar wij hielden de stemming er nog al goed in.
Reacties: 0
Het Hof van Friesland veroordeelt Baukje Baukes wegens overspel
Bron: Leeuwarder Saturdagse Courant 27 juni 1789
De veroordeelde was al enige jaren gehuwd met Rijk Tymens, een matroos op de Pallas, een schip van de Friese Admiraliteit.
Gedurende zijn afwezigheid heeft zij zich door een ander manspersoon laten beswangeren en is ze bevallen van een welgeschapen kind van het mannelijk geslacht.
Het welk sijnde saaken van quaden exempel die daarom anderen ten exempel niet ongestraft behoren te blijven.
Het Hof, op alles rijpelijk gelet en geconsidereert hebbende veroordeelt Baukje tot strenge geseling door de scherprechter op het schavot.
Reacties: 0
Corsetten

Reacties: 0
"Modern Times" in "ûngetiid"
Bron: Friese Koerier 11 juni 1963
Modern times. Deze landbouwer gaat met zijn tijd mee:
Hij weet van de stimulans, die uit kan gaan van een goede personeelsverzorging – ruime kantines en gemakkelijke stoelen in het schaftlokaal en dergelijke. Wat dit betreft heeft men niet te klagen – de kantine kan niet mooier en ruimer en de ligbanken- en stoelen zijn dik in orde. Och, als je toch de kampeeruitrusting in de auto hebt, waarom zul je er in de "ûngetiid” geen gebruik van maken? Deze schaftende boerenfamilie vonden wij in rust ergens langs de Tjonger onder Mildaam.

Reacties: 0
Wilhelmina kan al tot 20 tellen
Bron: Nieuw Advertentieblad 25 Januari 1882
Als een bewijs dat de geestesontwikkeling van de jonge princes niets te wenschen overlaat, meldt men, dat zij reeds tot 20 tellen kan. ’t Is wel aardig van een anderhalfjarig kind te hooren vertellen dat haar geestesontwikkeling niets te wenschen overlaat.

Reacties: 0
Zeemeermin?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 mei 1932
Buitenlands nieuws- Vrouwvisch, maar toch geen visch.
Een Fransch reizend circus trok naar het oordeel van de directie geen genoeg publieke belangstelling, waarom reclame-trucs verzonnen werden die het publiek moesten lokken. De directie kwam op een goed idee; de vertooning van vrouw-visch. Veel reclame werd gemaakt over de vrouw, die door een gril der natuur half visch was. In groote drommen kwamen de plattelandsbewoners toestromen om dit wonder te zien. Groot was echter hun teleurstelling, toen zij in een leuningstoel een heel gewone vrouw zagen zitten , die in niets op een visch geleek. Bij informatie toonde de vrouw haar papieren, waaruit bleek dat zij gehuwd was met zekeren… Poisson (visch), zoodat zij het recht had zich vrouw-visch te noemen. Wegens dit boerenbedrog moet de directie echter voor den rechter verschijnen.
Reacties: 0
Onthulling Mercurius-fontein in Leeuwarden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 5 okt. 1923
Leeuwarden 2 Oct. Zoo is dan heden de Mercurius-fontein onthuld. In belangstellende tegenwoordigheid van een heel talrijk publiek. In een breeden kring stond het publiek om 't pleintje geschaard. Daarbinnen verzamelden zich met het bestuur van de V.v.V. de uitgenoodigde gasten: prof. Bredow de ontwerper van de fontein, leden van 't gewestelijk bestuur, leden van 't Dag. bestuur der gemeente en den bijna voltalligen Raad.

Reacties: 0
Gebruik verdovende middelen in Leeuwarden vrij groot
Bron: Friesch Dagblad 25-10-1974
Het gebruik van verdovende middelen is in Leeuwarden vrij groot. Het zijn voornamelijk de tussenhandelaren die in de Friese hoofdstad opereren, terwijl zij hun handelswaar betrekken van de groothandelaren in de grote steden. Aldus het jaarverslag van de Leeuwarder politie over 1973. Onder het hoofdstuk "verdovende middelen" wordt verder nog vermeld dat de controle op de naleving van de Opiumwet niet optimaal is.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief