december 1895

 

 

Aflevering 101

Inbraak te Britsum in den nacht van 5 op 6 dec. 1895
Bron: Harlinger Courant 8 en 13 december 1895
In den nacht van Donderdag op Vrijdag is aan den Hoogedijk onder Stiens ingebroken bij G. Haaitsma. De vrijbejaarde H. woont met eene huishoudster, wier broeder juist dien nacht zich in huis bevond. Drie vermomde kerels drongen binnen. Toen de jonge S.J. onraad vernam, sprong hij het bed uit, op hen af en greep een van hen. De twee anderen wilden hun makker bevrijden en schoten S.J. in de beenen. De geneesheer werd gehaald, dien den kogel evenwel niet kon verwijderen, zoodat S.J. gisteren naar Leeuwarden is vervoerd. Opmerking verdient, dat bij een inbraak vóór eenige dagen te Beetgumermolen, eveneens drie personen betrokken waren.


In verband met de gepleegde inbraak aan den Hoogendijk onder Stiens zijn de drie gebr. H. gevankelijk naar Leeuwarden vervoerd.

Reacties: 1 van 1

Erg boeiend en leuk om alle documenten over mijn familie te lezen.

Wiebren Hogerhuis (03-12-2015)

Nieuwjaarsgroet van den Gewapenden Vrede
Bron: Katholieke Illustratie nr.33, jrg.1895-1896

Reacties: 0
Dennengeur in de kamer
Bron: Katholieke Illustratie jrg.29, nr.30
Wil men zich in zijn kamer de illusie scheppen, dat men zich in een geurig dennenbosch bevindt, dan heeft men maar langzaam terpentijnolie in kokend water te laten droppelen. Weldra zal men den aangenaamsten dennengeur opsnuiven.
Reacties: 0
Brand in Bergum
Bron: Adv. en Nieuwsbl. v.h. Kiesdistrict Bergum 7-12-1895
't Heele huis van Heinze Pieters Anema is een prooi der vlammen geworden. 't Vee werd gered, maar vele huisgeraden gingen verloren. Gelukkig was alles verassureerd.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 29 december 1895

Reacties: 0
Om een man te krijgen.
Bron: Adv. en Nieuwsbl. v.h. Kiesdistrict Bergum 7-12-1895
Een Fransche dame heeft verklaard dat zij, om een man te krijgen, 722 bals heeft bezocht. In plaats van een man kreeg zij echter 14 maal bronchitis, 3 maal longontsteking, 120 maal influenza en 500 maal maagkramp!
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 22 december 1895

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

St. Nicolaas
Bron: Katholieke Illustratie nr.33, jrg.1895-1896
De eerste en voornaamste van onze St.-Nicolaasplaten is een mooie reproductie van de bekende schilderij van Jan Steen in het Amsterdamsche Rijksmuseum, gewoonlijk ten onrechte de "St-Nicolaasavond" geheeten. Ten onrechte zeggen wij, want wie onze reproductie maar een beetje nauwkeurig bekijkt zal aanstonds merken dat het hier geen avond maar ochtend is. Er schijnt geen "maan door de boomen," maar een bleek winterzonnetje, dat een sneeuwbui haalt. 't Is de ochtend van den zesden December en Sinterklaas heeft in den nacht gereden.

Reacties: 0
De groene bruiloft, van den heer C. Vermeulen en mejuffrouw A. Bouma
Bron: Leeuwarder Courant 24 december 1895

Reacties: 0
Zwarte engelen
Bron: Adv. en Nieuwsbl. v.h. Kiesdistrict Bergum 7-12-1895
Een handig Amerikaansch colporteur van boeken, die onder de negers in Alabama met veel succes bijbels verkocht, is op den inval gekomen op de prenten in de geïllustreerde bijbels, waar tot nu toe alle engelen als blanke jongelingen waren voorgesteld, de blanken door zwarten te vervangen. Sedert hij bijbels verkoopt met zwarte engelen er in (en waarom zouden er geen zwarte engelen zijn?) is zijn succes nog ontzaglijk veel grooter geworden.
Reacties: 0

Bron: Recht voor Allen 15-12-1895

Reacties: 0
Ontwerp voor nieuwe parochiekerk Oosterwierum
Bron: Fries Fotoarchief 26404
Niet uitgevoerd ontwerp van de Haagse architect W.B. van Liefland voor een nieuwe parochiekerk in Oosterwierum.

Reacties: 0
Schuldig verklaard aan strooperij
Bron: Alg. Nieuws en Advertentieblad v. Kollum e.o. 7-12-1895
J.J. de M., 13 jaren, en Rinskje J., 12 jaren, wonende te Surhuisterveensterheide, zijn - ter zake dat zij den 6 November l.l. onder Rottevalle, ten nadele van den landbouwer B. v.d. Meulen eenig hakhout, takken en jonge bomen weggenomen hebben - schuldig verklaart aan stroperij door 2 personen en veroordeeld ieder tot 3 dagen.
Reacties: 0
Bedelen als middel van bestaan
Bron: Alg. Nieuws en Advertentieblad v. Kollum e.o. 7-12-1895
Bedelen is bij velen - de goeden niet te na gesproken, een middel van bestaan, ik zou liever zeggen, een beroep geworden. Het wordt gedaan door bepaalde families, die het van hun ouders hebben geleerd, het zaakje hebben overgenomen, aarzel ik niet te zeggen.
Reacties: 0
Het vergift der maatschappij
Bron: Alg. Nieuws en Advertentieblad v. Kollum e.o. 21-12-1895
De sterke drank is het vergift der maatschappij. Wanneer zal het drinken ervan eens verboden worden of de mensch zoo zelfstandig zijn, dat hij het niet meer gebruikt, zelfs al loopt er een jeneverstroom van de Eems tot de Schelde?
Reacties: 0
Een gezellige brief
Bron: Alg. Nieuws en Advertentieblad v. Kollum e.o. 7-12-1895
Na lang wachten ontvingen de ouders een brief van hun zoon. De jongeling had stellig tegen den reuzenarbeid, om een brief te schrijven, als tegen een berg opgezien! Welk eene teleurstelling echter voor de menschen, toen zij, den brief openende, weldra tot het besluit kwamen, dat het geschrift, 8 pag. groot, totaal onleesbaar was!
Reacties: 0

Bron: Adv. en Nieuwsbl. v.h. Kiesdistrict Bergum 7-12-1895

Reacties: 0