februari 1886

 

 

Aflevering 103

De Friesche palinghandel met Engeland in gevaar. Millioenenverlies?
Bron: LC 5-2-1886
Zooals waarschijnlijk wel bekend zal zijn, bestaat er al sedert 200 jaren een belangrijke handel in levende paling tusschen Friesland en Londen. De kooplieden te Workum, Heeg en Gaastmeer, koopen zodra de vangst gesloten is, in November over geheel Nederland de paling op, en in expresselijk daarvoor gebouwde tjalken wordt de visch dan naar de Londensche markt vervoerd. Op het oogenblik varen er 16 van die tjalken tusschen Friesland en Londen. Ze doen gemiddeld 7 of 8 reizen per jaar, en brengen elk gemiddeld elke reis van 18,000 tot 20,000 ponden paling hier ter markt. Nu heeft de Engelsche rechter bepaald dat de in 1878 door het parlement aangenomen zoetwatervisscherij-wet ook van toepassing is op de verkoop van levende paling. In de periode 15 Maart tot 15 Juni is de zoetwatervisscherij gesloten en is verkoop van de in die periode gevangen zoetwatervisch verboden.

Foto: Friese palingaken te Londen (ca. 1860), uit: Heeg en de palinghandel op Londen / Willem O. Santema. Signatuur Pc 11998 bis

Reacties: 0
Hevig ongesteld
Bron: Friesche courant 25-2-1886
Te Akkerwoude werden drie kinderen, van 7 tot 13 jaren, na het gebruik van voedsel, dat in een niet vertinden koperen ketel was gekookt, hevig ongesteld. Tijdige geneeskundige hulp redde hen van een anders waarschijnlijken dood.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 23-02-1886

Reacties: 0
Abraham Kuyper als voorvechter van de vrijheid der gedachte
Bron: Friesche Courant 11-2-1886
Hoogst opmerkenswaardig is de volgend passage uit de pen van een man als Dr. Kuyper die zweert bij een papieren "paus" en op grond daarvan anderen verketterd: "Het is de vrijheid der gedachte(!), de vrijheid van overtuiging(!!), de vrijheid van plichtsbetrachting(!!!) die door het optreden der Synodale macht in ons geschorsten is verkracht". Rrrrt! al weer een ander stik! Zou een spullebaas zeggen: Dr. Abraham kampvechter voor de formulieren van Dordt, zich voordoende als te strijden voor vrijheid der gedachte enz.! Wanneer het geval niet zoo treurig was, zou men in verzoeking komen om in een schaterlach uit te barsten.

Reacties: 0
Onsportieve Hollanders (eigenlijk Friezen)
Bron: LC 23-2-1886
Er is veel over den wedstrijd op schaatsen te Hamburg geschreven. Ter wille van de volledigheid deelen wij nu ook eenige aanmerkingen mede welke in een Deensch blad op onze rijders worden gemaakt. Een Deen, die den wedstrijd bijwoonde, geeft daarvan in Nationaltidende van den 15den dezer een verslag: De Hollanders, die uitsluitend boeren en visschers waren, bedienden zich, op uitdrukkelijk bevel den Hollandschen schaatsenrijdersbond, van eene goed bedachte list. Zij laten namelijk hunne tegenstanders vooruitrijden, maar blijven hun dicht op de hielen, zoodat de voorrijder er voor hen den wind moet breken en zij door de zuiging der lucht tegelijk vooruit geholpen worden; zij kunnen zoo met veel minder inspanning dan de voorrijder voorkomen. Eindelijk op korten afstand het doel genaderd zijnde, springen zij plotseling vooruit en schieten zoo hun tegenstander voorbij. Deze list kan bezwaarlijk fair genoemd worden, want er wordt geloot op de plaats, die men op de baan moet rijden, en een gentleman zou er zich niet van willen bedienen. Dezen en genen, die aan den rit deelnamen, beproefden op verschillende wijze zich van dezen aanhang te bevrijden, door van den eenen kant der baan naar den anderen te rijden, door eensklaps in volle vaart te rijden, door langzaam te rijden, door stil te staan, alles te vergeefs. De Hollander volgde als een schaduw en wilde niet vooruit, maar belemmerde daardoor den voorlooper niet weinig. Men houdt het er voor, dat, wanneer er weer met Hollanders gereden wordt, deze list zal verboden worden.
Reacties: 0
De wildste en de luiste
Bron: LC 3-2-1886
De Nederlandsche Sport bevat een schrijven uit Hamburg, geteekend "L" van den volgende inhoud: "Vroeger in Holland zijnde, zag ik meermalen vlugge schaatsenrijders, doch hoorde altijd: dat is niets bij vergelijking met de Friezen, daarom verheugde mij de tijding dat die beroemde Friezen alhier zouden komen. Ik was zoo gelukkig Vrijdag en Zaterdag op het Heiligen Geist Feld de Friezen goed te kunnen observeeren, en zoo het mij vergund zij, u mijne classificatie mede te deelen, zoo zou ik ze als volgend rangschikken. De Vries, de vlugste; Veninga, de taaiste; Kingma, de slimste; Bruinsma, de wildste; v.d.Berg, de krachtigste en Zijlstra, de luiste".
Reacties: 0
adv.1
Bron: Leeuwarder Courant 01-02-1886

Reacties: 0
Grote Pieter is nu een Pietje
Bron: Nieuw Advertentieblad 27-2-1886
Aan den hardrijder P. Bruinsma te Lemmer.

Verleden jaar toen op de Wielen
De Britten en de Duitschers vielen
In den gehouden strijd op het ijs,
En u werd toegekend de prijs,
toen hoorden wij uit duizend monden,
Door jong en oud uw lof verkonden,
En werd uw roem van stad tot stad,
Alom verbreid , schier door elk blad

Omdat, zoo dacht men, was gebleken
Dat zonder knoeierij en streken
Elke rijder, hoe beroemd ook toen,
Voor Piet van Sneek moest onderdoen
Maar, het duurde kort, of wij vernamen
Dat, eeuwige schande, gij te zamen,
Gepart hadt het uitgeloofde geld
En het lot gemaakt had u tot held
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Geen waardering voor ambtenaar
Bron: FriescheCourant 11-2-1886
Een der ambtenaren bij Binnenlandsche Zaken, de klerk C. Croll (indien wij ons niet vergissen, van opvoeding een Harlinger) is bij Ministerieele resolutie geschorst tot 31 Maart, wegens voortdurende propaganda voor de sociaal-democratische partij. De geschorste, die zich voor 1 April definitief heeft te verklaren, heeft natuurlijk nu reeds beslist ten gunst van zijn beginsel, want het is duidelijk dat een sociaal-democraat in de bureaux van Binnenlandsche Zaken niet kan worden geduld, en als een partij zoo energiek haar grof geschut tegen de regeering richt, dan zal niemand den Minister ongelijk geven, dat deze zulk een 'ambtenaar' zijn ontslag tehuis zendt.

Reacties: 0
Vrek
Bron: LC 25-2-1886
Te Frankfort is eene zeer zeldzame rechtzaak behandeld. Een ingezetene, Müller genaamd, algemeen bekend als gierigaard, had zijn land bezaaid met rogge. Daarop was zijn stadgenoot Richter des nachts naar dat land gegaan en had met blauw korenbloemzaad heel netjes het woord vrek er in gezaaid. Toen nu Müller later op een zomerochtend naar zijn land was gekomen, had hij daar een aantal personen gevonden, die met blijkbaar welgevallen dat prachtige blauwe woord stonden te bewonderen. Müller was woedend en stond verbluft; maar nauwelijks had zijne vrouw het vernomen, of zij liet door een photograaf eene afbeelding van het woord maken en zorgde dat haar man daarmede naar den rechter ging. Dientengevolge is Richter thans, op grond eener aanranding van eer, tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld.
Reacties: 0
Diepe droefheid
Bron: LC 10-2-1886
Poppingawier, 8 februari 1886
Wederom trof mij een nieuwe slag. Verloren wij den 1n dezer onze Trijntje, den 2n onzen Wouter, moest ik den 4n mijne Echtgenoot Douwe Jans Plantinga missen, den 6n ontviel mij onzen lieve Sipke. Zelve lijdende met nog een kind, staar ik de overledenen in diepe droefheid na. "Ik ga naar Jezus", dat woord van mijn Man troost ons. God vertrooste ons met Zijne genade!
Antje S. Dijkstra, Wed. D.J. Plantinga
Reacties: 0
Met kunstledematen weer aan het werk
Bron: LC 9-2-1886
Eerst thans kan worden gemeld, dat de wonden van den onder-stationchef, den heer De Vries, alhier geheel zijn gesloten, en dat zijn vertrek uit het stads-ziekenhuis en de aanvaarding der hem opgedragen betrekking van chef aan het station Idaard-Roordahuizum nog alleen wacht op de hem te verstrekken kunstbeenen en kunstarm (linkerarm) en zijn oefening in het gebruik daarvan.
Reacties: 0

Bron: Nieuw Advertentieblad 27-2-1886

Reacties: 0
Glazen vloeren
Bron: LC 5-2-1886
Het gebruik van vloeren van glas neemt meer en meer toe. Glas heeft het groote voordeel boven hout, niet aan rotting of vocht onderhevig te wezen; het is gezonder, het is brandvrij, en wat mede een voordeel is, de beneden gelegen kelderverdiepingen ontvangen nog eene matige hoeveelheid licht. Glas is duurder dan hout; doch wanneer de voordeelen, aan het gebruik verbonden, en de veel langere duur in aanmerking wordt genomen, is het goedkooper of staat met hout gelijk.
Reacties: 0
Zonderlinge weddenschap
Bron: LC 11-2-1886
Achtkarspelen, 4 Febr. De volgende zonderlinge weddenschap had dezer dagen plaats tusschen twee heeren in deze gemeente. A. beweerde, dat, wanneer een cent wordt geplaatst op het eerste vierkant van een dambord en op ieder volgend vierkant dat bedrag telkens wordt verdubbeld, totdat de 64 vierkanten op die wijze eene beurt hebben gehad, en hem het totale bedrag toekwam, hij meer dan 1000 millioen gulden zou bezitten. B., die dit aanvankelijk ontkende, nam hierover eene weddenschap aan. De beslissing volgde echter spoedig ten nadeele van B.
Reacties: 0
De ruiten bleven heel
Bron: Nieuw Advertentieblad 3-2-1886
Tjalleberd 't Ging hier wat oproerig toe vandaag. Een hoop werkeloozen hielden een optocht met ketelmuziek door het dorp en eischten arbeid. En wilde men hun die niet verstrekken, dan… zouden zij werk verschaffen, althans aan het gilde der glazenmakers. Zoo werd gedreigd, maar gelukkig voor de eigenaars van groote ruiten bleef het bij dreigen. Uit voorzorg werd 's avonds de politiemacht door twee man uit Heerenveen versterkt, doch de rust werd niet verstoord.
Reacties: 0
Naw
Bron: Nieuw Advertentieblad 20-2-1886
Onlangs waren eenige jongens bezig, de 4e Gemeenteschool te Harlingen met steentjes en stukken hardgevroren aarde te bombardeeren. Een voorbijganger verbiedt hen en krijgt tot antwoord: "Naw, 't is ons eigen school!".
Reacties: 0
Bejaarde schaatsers
Bron: Friesche courant 21-2-1886
Bij Murmerwoude hebben twee grijsaards, 85 en 91 jaren oud, tegen elkander op schaatsen gereden, en zóó, dat eerst na de vierde rit de jongste de overwinning behaalde. Het getal toeschouwers bij dezen wedstrijd was ongewoon groot.
In het Nieuw Advertentieblad van 20-2-1886 valt te lezen dat aan een hardrijderij te Hardegarijp de 91-jarige Edze Westra heeft deelgenomen. Hij werd dadelijk afgereden maar ontving van de ondeugende directie een …. aanmoedigingsprijs!
Reacties: 0
De Friesche Brijpot (en bange mannen)
Bron: FriescheCourant 11-2-1886
De Friezen langs de noordduitsche kust waren eens in oorlog met de Deenen. Gedurende den slag geraakten de Friezen in verwarring en gingen op de vlucht. De Friesche vrouwen, die in de legerplaats juist met brijkoken bezig waren, werden hevig verstoord over de lafhartigheid harer mannen, namen de brijpotten van het vuur en trokken daarmee den vijand tegemoet. De brij vloog links en rechts den Deenen om de ooren en in het gezicht. Toen de Friesche mannen van schaamte vervuld met hunne vrouwen omkeerden en den vijand wakker het hoofd boden, toen kwam de beurt van te vluchten aan de Deenen en heette het in het vervolg, dat de Friesche vrouwen de Deenen met den brijpot op de vlucht hadden gejaagd, waarop hare mannen uit dankbaarheid den brijpot in het friesche wapen besloten op te nemen.
Reacties: 0
Paneelzager!
Bron: Friesche Courant 11-2-1886
Amsterdam- door een beambte van de Westerkerk werd eergister iemand het gebouw uitgezet, die tijdens de godsdienstoefening , waarbij ds. Vos voorging, en nog wel gedurende het gebed, zeer luid: 'Paneelzager'! had geroepen.
Reacties: 0
Jong Friezinnetje
Bron: Katholieke Illustratie jrg.19, nr.36
Studiekopje van Johanna von Pritzelwitz

Reacties: 0
Leedvermaak
Bron: Friesch Volksblad 21-2-1886
Zo'n hardrijderij is alleraardigst, je hebt nooit meer pret als bij zoo'n gelegenheid en je doet tegelijk wél aan de armen. Deze ontboezeming hoorde ik van iemand nadat hij in de Franeker Ct. van Zondag 14 Febr. Het volgende bericht had gelezen. Harlingen, 13 Febr. Heden had alhier nabij het spoorwegstation eene hardrijderij op schaatsen plaats onder behoeftigen. Niet minder dan 120 mededingers namen aan den wedstrijd deel, die van tijd tot tijd nog al tot grappige tooneelen aanleiding gaf, daar er zich rijders onder bevonden, die nauwelijks in staat waren, zich op de schaatsen staande te houden en de baan niet dan na vele duikelingen ten einde konden brengen. De prijzen bestonden uit erwten en spek, waarvan elke mededinger een deel ontving. De hoofdprijzen- een grootere hoeveelheid dezer eetwaren- vielen natuurlijk aan de snelste rijders ten deel. Nu, dergelijke berichten, had ik al van meer plaatsen gelezen, doch steeds had ik mij er aan geërgerd. O, het is erg grappig om te zien als er onder die arme drommels verscheidene zijn, die eigenlijk niet kunnen rijden, het publiek kan er zich kostelijk mee vermaken als ja, als het er niet aan denkt, dat die armen door hen honger gedreven worden, om zich in het publiek te laten uitlachen en bespotten.
Reacties: 0
Natuurlijk een werkelooze
Bron: Friesche Courant 28-2-1886
Het is me een wintertje! Een Amsterdammer -natuurlijk een werkelooze- heeft aangetekend dat het sedert 1 Nov. 1885 57 maal heeft gevroren, 57 maal gedooid, 24 maal dat men niet wist wat het deed, voorts dat zich 169 regen-, 96 sneeuw- en 18 hagelbuien daar hebben uitgeschud, dat de straten 57 maal glad zijn geweest enz. enz. Summa summarum ééne groote akeligheid! Voor arbeiders wel het allerslimst, want op het veld is geen werk, omdat de bodem zo vast is, op het ijs evenmin, omdat de bodem zoo los is. Ja, het jong Friesland profiteert wel, hier en daar komen de ijsclubs nogal eens met een feest uit den hoek, maar de rechte fleur missen we. Recht voor den draad uitgesproken, dat halfslachtige weer begint te vervelen, de Maartsche buien zou men met pleizier zien opdagen.
Reacties: 0
Hond redt kind
Bron: LC 6-2-1886
Hond redt kind
Westergeest, 4 Febr. Het 5-jarig zoontje van den landbouwer S. viel eergisteren in een vrij diepe sloot en zou zeker verdronken zijn, zoo het niet door den hond des huizes, die het terstond nasprong, uit het water had getrokken en behouden aan wal had gebracht
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 01-02-1886

Reacties: 0