april 1926

 

 

Aflevering 105

Peaske
Bron: Hepkema 2-4-1926
Een lam dat in het weiland speelt, een blomknop in den tuin, een dorre tak waaruit het prille groen frisch openbreekt, een blauwe lucht vol zon, een zachte wind die streelend over d'aarde gaat en langs uw voorhoofd strijkt. 't Is ál het onvergankelijk leven, dat na winterdood en dorre dagen weer frisch en goed ontbloeit. Hoor, hoe Van Collem zingt:

Wanneer het lente worden zal?
Er is van overal gerucht vernomen,
Van af de bergen is een stem gekomen...
De lente, lente ...

Wanneer het lente worden zal?
Schermutseling wordt hoorbaar in de velden.
De dood stijgt uit, hij gaat nieuw leven melden...
De lente, lente ...

Reacties: 1 van 2

A.L.B. was A.L. Broer, dominee, publicist, vertaler en dichter. Studeerde, na in Den Haag het gymnasium te hebben doorlopen, theologie aan de Amsterdamse....

Ids de Jong (05-04-2016)

Wat men van paascheieren kan maken
Bron: Hepkema 6-4-1926
Een Japansche dame, gemaakt van zes eieren op een sigarenplankje bevestigd, waarbij met papier, vilt, wol en draad de versiering en de bevestiging is bewerkstelligd.

Reacties: 0
De karnemelksche pap verdween in het water
Bron: Hepkema 9-4-1926
Beetgumermolen - Hedenmiddag overkwam de melkventer K.H. een ongeluk met zijn kar. Terwijl hij op den smallen Kleinen Dijk reed, kwam hij te dicht op den kant. De wagen liep terug, kantelde, en viel met paard en al in de bermsloot. De melk, karnemelk en de karnemelksche pap verdwenen in het water. Van een bak met flesschen bleef de inhoud heel. Met vereende krachten bracht men paard en wagen weer op het droge.
Reacties: 0
Babylonische Spraakverwarring
Bron: Hepkema 13-4-1926
Wie schilders critiseeren wil,
Die spreekt bij schilderijen
Het best van t o o n ; maar bij muziek
Moet men dat woord vermijen.

Want musici hooren het liefst
Van coloriet en k l e u r e n
Veel in hun werk, dus de critiek
Moet bij hun tinten speuren.

De architect is 't meest gevleid...
Reacties: 0
De Radio wacht U.
Bron: Hepkema 16-4-1926

Reacties: 0
De oorsprong van de moderne jazz-band
Bron: Hepkema 16-4-1926
Een neger-kapel met haar vreemdsoortige instrumenten. Naar men weet, heeft deze neger-muziek geïnspireerd tot de creatie van onze meest moderne muzikale uitingen: de Jazz-band.

Reacties: 0
Leeuwarder Rechtbank Politie-zitting 7 april
Bron: Hepkema 9-4-1926
Hij had te veel spraakwater gebruikt. Dat maakte Dinsdag 26 Januari zijn stem ietwat luidruchtig, zijn gang onzeker, zijn hoofd onhelder. Al deze eigenschappen, nog versterkt door het ruiken naar sterken drank, deden hem niet luisteren naar goeden raad.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Veldwachter beleedigd
Bron: Hepkema's Courant 9-4-1926
Een 22-jarige boerenknecht is bekeurd wegens wielrijden zonder licht. Daarover was het jongmensch slecht te spreken. In den avond van 14 Dec. den politieman passeerende, riep hij dezen iets toe, waarin voorkwam van omkooping voor f 3 of sigaren of zoo iets. De veldwachter heeft hem terzake geverbaliseerd wegens beleediging. Ook den Politie-Rechter voegt den beklaagde toe: dat komt niet te pas.
Reacties: 0
Een oud mannetje en het moderne verkeer
Bron: Hepkema 16-4-1926
Een beschrijving van een straattoneeltje, dat plaats vond bij het Leidsche Boschje in Amsterdam.
Het oude manneke, gebogen, een beetje stuntelig, zwak van gezicht en jichterig in zijn bewegingen, had post gevat bij een van de bloemenstalletjes. Een gunstig moment kwam niet, de autos toeterden en reden in 30 K.M. vaart door de bocht, vehikels vlogen voorbij. Hoelang zou dat nog duren?
Reacties: 0
Een nieuw rijwieltype
Bron: Hepkema's Courant 13-4-1926
Men lette op de eigenaardige bevestiging van het zadel op een veer, die het hinderlijke schokken op onregelmatige wegen moet voorkomen.

Reacties: 0
Albasten sarkofaag gevonden bij de piramide van Cheops
Bron: Hepkema 23-4-1926
Een Amerikaanse archeologische expeditie heeft een sarkofaag gevonden, door ontcijfering van de hiëroglyphen, van goud ingelegd in ebbenhout, blijkt het te gaan om het graf van de moeder van Cheops, Koningin Hetepetheres.
Reacties: 0

Reacties: 0
Vader Cats zong reeds
Bron: Hepkema 30-4-1926

Reacties: 0
Een gezonde ziel in een gezond lichaam
Bron: Hepkema 16-4-1926
Dat is het ideaal van de hedendaagsche sport. Het hier afgebeelde meisje is een vertegenwoordigster van het huidige Amerikaansche "zwakke geslacht". Wie anders kan zoo met vrijen, een weinig nuchteren blik de wereld beschouwen dan het Amerikaansche meisje van tegenwoordig!

Reacties: 0
Behouden thuiskomst
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 30-4-1926
De sedert 10 April vermiste L.J.K. is j.l. Woensdag in de omgeving van Koudum opgespoord. Door tusschenkomst van den Burgemeester van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde is hij naar zijn ouderlijke woning teruggekeerd. De Leeuw. Crt. vermeld nog, dat K. gevonden is in een hooimijt, waarin hij 15 dagen en nachten heeft doorgebracht. Het was hem aan te zien, dat hij veel ontberingen heeft doorstaan.
Reacties: 0
De droge maand Maart 1926
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 2-4-1926
De afgeloopen maand Maart was de droogste sinds 1910, toen de regenwaarnemingen in den Hortus Botanicus te Amsterdam zijn begonnen. De gemiddelde regenval is 49 mm; thans is slechts 21 mm gevallen. Ook Maart 1920 was met 22 mm zeer droog, de natste Maart-maand was die van 1914 met 115 mm. Sinds 12 Maart j.l. is geen regen afgetapt.
Reacties: 0
Fascisten?
Bron: Hepkema 27-4-1926
"Voedt de jeugd tot fascisten en ge krijgt een fascisten-natie" denken blijkbaar de zwartgehemde machthebbers in Itali├ź. 90.000 Romeinsche schoolkinderen trekken hier, bij een herdenkingsplechtigheid, langs Mussolini, wien ze den "fascistengroet" brengen. Ave Caesar...

Reacties: 0
Komma's
Bron: Hepkema 23-4-1926
Een heer kwam binnen op het hoofd, een hooge hoed aan de voeten, glimmende zwarte schoenen op den neus, een gouden lorgnet om den hals, een zwart dasje in den vestzak, een horloge in de hand, een wandelstok kuchte verlegen.
Reacties: 0
Een booze schipper
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 27-4-1926
Toen Vrijdagavond de Stânfries IX, kapt. M. Schouwstra, in het kanaal schipper G.S. passeerde, ging dit zoo het schijnt, niet naar des schippers zin. Deze verliet zijn schip, en ging vanaf de Kanaalweg de boot met steenen bekogelen, waarbij één dezer projectielen door de spiegelruit in de stuurhut terecht kwam. Gelukkig werd niemand getroffen.
Reacties: 0
Gedachten
Bron: Hepkema 23-4-1926
Men vindt de diamanten slechts in de duisternis van de aarde,
Men vindt de waarheden slechts in de diepten der gedachte.
Reacties: 0