mei 1906

 

 

Aflevering 106

Het kanon van Luxemburg
Bron: Hepkema 5 mei 1906
In het "Handelsblad van Antwerpen" lezen wij de volgende komieke geschiedenis: eenige tijd geleden had het groothertogdom Luxemburg bij stemming der Kamer een Kruppkanon aangekocht in de kanongieterij te Essen. Toen het aankwam werd het feestelijk ingehuldigd en de 120 soldaten van het hertogelijk leger woonden het proefschieten met dit nieuwe wapen bij. De uitslag van al die proefnemingen was bedroevend. 's Anderendaags ontving de regeering klachten op klachten uit Duitschland, Frankrijk en België«. De kanselarijen spraken van oorlogsverklaring vanwege het kleine Luxemburg. Twee dagen nadien werd het krijgstuig naar Essen teruggezonden, vergezeld van den volgenden brief: "Mijnheer Krupp, Wees zoo goed, ons het genoegen te doen, uw kanon terug te nemen; het is ons onmogelijk het te behouden, daar, aangezien het te ver draagt, wij de kanonskogels verliezen, welke in de naburige landen vallen."

Reacties: 0
Een cowboy in Parijs
Bron: Hepkema 23 mei 1906
De vorige week trachtte te Parijs de koetsier van een melkwagen , na een wielrijder te hebben overreden, zich ijlings met zijn kar te verwijderen, toen plotseling het paard door twee kogels getroffen neerviel zoodat de koetsier kon worden aangehouden. De schoten waren gelost door een Amerikaan, die toevallig op een voorbijrijdende omnibus gezeten, het geval had waargenomen en op Amerikaansche wijze de politie wilde helpen. Maar hem werd beduid dat in Frankrijk ook in dergelijk geval niet het paard van een ander mag doodschieten en daarom moest ook de yankee mee naar het politiebureau. Hij verklaarde zich daar bereid de schade te betalen en kon toen heengaan, verbaasd over de Europesche zeden.
Reacties: 0
Opening Indisch Museum in Bergum
Men meldt ons uit Bergum: Met vrij grote zekerheid staat de opening van het Indisch Museum alhier, stichting van den heer A.T. v.d. Meulen, met de aanstaande Pinksterdagen te wachten. De bezichtiging wordt opengesteld tegen een lage entrée, in aanmerking de vele en daaronder kostbare voorwerpen, die er een plaats zijn gegeven.

Reacties: 0
Dat was Jansen niet
Bron: Hepkema 26 mei 1906
Peperga, 24 Mei. Voor de op heden alhier uitgeschreven hardrijderij op fietsen hadden zich 15 mededingers aangegeven, waarbij een, die zich onder den naam Jansen uit Leeuwarden zich had laten inschrijven. Toen voor den aanvang bleek, dat bedoelde persoon niet was Jansen, maar Fockinga uit Leeuwarden, bij de groote wedstrijden reeds bekend, weigerden de andere 14 mee te rijden en kon de rijderij niet doorgaan. Het bestuur liet nu Fockinga, alias Jansen, alleen rijden en kende hem den prijs ad f12 toe.

Reacties: 0
Dat was geen jongedame
Het N. v. Ned. Deelt mee, dat mej. Free Jeltsema, beeldhouwster, aan wie indertijd een prix de Rome is toegekend, en die te Amsterdam gestudeerd heeft, te Parijs is gebleken geen jongedame te zijn, doch een 26-jarig jonkman, die steeds als meisje is beschouwd. Het is inderdaad zoo, bevestigt het Hbl. Free Jeltsema werd te Uithuizen in de provincie Groningen uit eenvoudige ouders geboren en bij den burgerlijken stand ingeschreven als zijnde van het vrouwelijk geslacht en werd ook aldus opgevoed. "Zij" bezocht de school, werd te Amsterdam leerlinge der rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, kwam later aan de rijksacademie van beeldende kunsten en werd spoedig een kunstenaar van naam.
Reacties: 0
Dat was Hogerhuis niet
Bron: Hepkema 30 mei 1906
Zaterdag vervoegde zich bij een bewoner van de Parkstraat, te Arnhem, een persoon die zich voorgaf Marten Hogerhuis te zijn. Hij zeide het socialisme afgezworen te hebben en thans in Duitschland werk te willen zoeken, waarvoor hij reisgeld vroeg. Mijnheer vertrouwde het zaakje niet en gaf van een en ander kennis aan de politie. Deze rekende Marten in en spoedig bleek deze te zijn zekere F.V., die nog twee maanden gevangenisstraf te goed had. Ook te Utrecht heeft onlangs iemand onder den naam van een der Hogerhuizen zich bij een voornaam ingezetene aangemeld voor onderstand, en wellicht is deze truc nog wel op meer plaatsen uitgehaald.
Reacties: 0
Otto Knaap was niet als zichzelf
Bron: Hepkema
De heer Otto Knaap, muziekverslaggever van De Tel., wien steeds de toegang, zelfs tegen betaling, tot de door een comité georganiseerde opera voorstellingen was ontzegd, vanwege vroegere recensies daarover, heeft zich door een kapper laten grimeeren als een oud grijs mannetje, met snor, sik en vage bakkebaarden, en aldus de controle verschalkt. Daarover heeft hij nu veel schik.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 26-05-1906

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Voorzichtig!
Bron: Hepkema 2 mei 1906
Arbeiders die naar Duitschland gaan, mogen wel voorzichtig zijn. In de Twijzelerheide werden er een 70-tal door een agent aangeworven. Toen ze er kwamen, konden er slechts 4 geplaatst worden. De overigen kwamen arm en berooid weer thuis.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 26-05-1906

Reacties: 0
Japansche vrouwen en meisjes
Bron: Friesche courant 24 mei 1906
De Japansche vrouw heeft geleerd te lijden zonder zenuwtoevallen en te gehoorzamen zonder naar argumenten te vragen. Haar heele zijn is gehoorzaamheid. Het eerste, wat het kleine meisje geleerd wordt is, te doen wat anderen van haar zeggen, zonder te vragen naar de reden van het bevel. De oudere zuster mag geheel over de jongere beschikken. Ze leert zelf kleeren wasschen en geeft ze niet aan de waschvrouw. Niet alleen onder de lagere klassen, maar elk Japansch meisje ook van de hoogste adel doet, wat men hier van een dienstbode verlangt. Zij heeft leeren werken. De Japansche vrouwen zijn vroeg uit, zij worden vroeg leelijk, als zij vijf-en dertig zijn worden haar wangen vaal en haar ogen dof, en haar gestalte verliest alle slankheid. Maar daar heeft zij nooit spijt van, ze tracht zich nooit jonger voor te doen als ze is. Zij verlangt naar haar ouderdom als een tijdperk van kalmte en vrede. Dan mag zij rusten.
Reacties: 0
Thuis televue-kijken?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 28-05-1906
Een vèr-ziener? Een wonderbaarlijke uitvinding : een toestel dat in staat stelt vèr verwijderde zaken of personen te zien, gelijk men door de telephoon hoort. Van dit televue-(vèr-zien)- toestel wordt o.a. gezegd dat de spoorwegtelegrafist, die er voor zit, alle treinen kan overzien, in de zee neergelaten kan het gezonken schepen en schatten zichtbaar maken, den gang van wedrennen kan ieder zien terwijl hij in zijn kamer zit, men kan van wat vele mijlen ver voorvalt, ook afbeeldingen in kleuren op doek verkrijgen, enz. enz. Enige twijfel na het lezen van de prospectus is evenwel niet ongepast.
Reacties: 0
Onaangename dampen
Bron: Leeuwarder Courant 30 mei 1906
Birdaard 28 Mei. Gisteren was het water in de Dokkumer Ee in zoo erge mate bevuild, dat de kleur vrij zwart was en zeer onaangename dampen er uit opstegen. De oppervlakte was als bezaaid met doode en bijna doode visschen. Het was treurig om te zien. Bij een Z.W. wind en eene stroomrichting Leeuwarden-Dokkum bevuilde het uitgeloosde fabriekswater te Leeuwarden de Ee ten O. van Birdaard.
Reacties: 0
Buskruit bleek probatum
Bron: Hepkema 12 mei 1906
Gaasterland, 9 mei. Een houtbaas alhier miste telkens bosjes. Om den dader op te sporen, boorde hij in enkele houtjes een gaatje en vulde dit met buskruit, waarna de opening gesloten werd. 't Middel bleek probatum, want reeds een paar dagen later had er in eene kachel een ontploffing plaats. De benadeelde, voldaan over zijn proef, liet 't bij een waarschuwing en de belofte, dat 'niet weer gebeuren zou. Het stelen namelijk.
Reacties: 0
Meilied 1906
Bron: Hepkema 19 mei 1906
Mei is gekomen, zoo lieflijk en zacht.
Mei is gekomen in volle pracht.
Jub'le thans elk vrij een feest'lijken toon.
Want dezen Meimaand is wezenlijk schoon.
Boomen en heesters en ' gras en het kruid,' Spruit alles nu op het weelderigst uit;
Bloemen en planten en ' vogelenkoor
Streelen 't gezicht en verrukken 't gehoor.
Wie thans dit schoon ziet verheug' er zich in,
Hij dank'den Hemel met vroomheid van zin.
Jongen en ouden verblijdt u dan zeer, want zulk een Meimaand keert zelden slechts weer.
Leeuwarden, J. Ploegsma Wz
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 26-05-1906

Reacties: 0
Houtje gevonden
Bron: Hepkema 9 mei 1906
In de terp van Britsum is een vierkant houtje gevonden met runenschrift, waardoor het door geleerden van bijzondere waarde wordt geacht. Wat er op staat schijnt nog een geheim, hoewel het slechts enkele teekens zijn, die op zich niet veel kunnen vertellen. Doch ook de kleinste kleinigheid in zulk oud schrift kan een tipje oplichten van het duister in het ver verleden.

Reacties: 0
Merkwaardig
Bron: Friesche Courant 27 mei 1906
In de gemeente Gaasterland hebben eksters hun nest gebouwd in een boom, die in een tuin staat. De eksters halen alles uit de tuinen weg. De tuin, waarin hun nest gebouwd is, bleef echter onaangeroerd. Toen evenwel de zoon van de eigenaar een jongen ekster uit het nest haalde, begonnen de eksters ook uit dien tuin te rooven, doch men zette den jongen ekster weer in het nest en dadelijk hield het stelen in dien tuin op.
Reacties: 0
Een sieraad van de balie is heengegaan
Bron: De Prins 5 mei 1906
Mr. T. van Hettinga Tromp, die ons kort geleden op 67-jarige leeftijd kwam te ontvallen, was jarenlang een sieraad van de balie, van den advocatenstand en tevens een hooggeacht burger van Leeuwarden. De heer Hettinga Tromp was ridder in de orde van den Ned. Leeuw.

Reacties: 0
De aanranding bij het Nieuwe kanaal te Leeuwarden
Bron: Hepkema 2 mei 1906
Een dag van emotie, een zwarte dag voor al diegenen die van het begin tot het einde waren betrokken of aan het mishandelde meisje door familie- of vriendschapsbanden ten nauwste waren verbonden. Getuigen-verhoor in het paleis van justitie in de zaak tegen Jan Appeldoorn, die gepoogd heeft, door geweld Akke Kobus te dwingen tot oneerbare handelingen. Toen dit niet lukte heeft hij gepoogd haar te doden door met een mes meerdere steken of sneden in den hals toe te brengen.

Reacties: 0
De opsnijder
Bron: Hepkema 23 mei 1906
In een gezelschap spreekt men over de behendige nabootsing van dierengeluiden. Dat is allemaal niets, merkte een der aanwezigen op; ik heb een vriend, wanneer die een kraaienden haan nadoet, dan... Nu, wat dan? Dan gaat de zon op.
Reacties: 0
Een nederlaag der onzen op Celebes
Bron: Hepkema
Bij Boentoe Batoe is een colonne van 230 bajonetten, onder kapitein De Bruyn, gestooten op een sterke bergstelling. In den nacht van 24-25 april werd de benting bestormd, doch vruchteloos. Aan onze zijde vielen daarbij 33 man aan dooden en gewonden.
Reacties: 0