juli 1876

 

 

Aflevering 108

Knallende geweerschoten en bulderende kanonnen
Bron: Nieuw Advertentieblad, 8 juli
Terwijl wij dit schrijven weerklinken wellicht in het Oosten knallende geweerschoten en bulderen er de kanonnen, want wederom is in Europa een oorlog uitgebroken, wederom zal boven de hoofden van duizenden het scherp gewette zwaard flikkeren, want Servie heeft aan Turkye den oorlog verklaard.
Het eerste sneeuwvlokje op der bergen top is losgeraakt, het is mogelijk, ja misschien waarschijnlijk, dat het welhaast, ja dat het terstond in zijn loop wordt gestuit, maar het kan ook zijn, dat het al aangroeiende, wast tot een sneeuwval, die veel van hetgeen thans is wegneemt en verwoest.

Reacties: 0


Reacties: 0
Groot Contrast in de Natuur
Bron: Leeuwarder Courant, 16 juli
De reus Emanuel Anderson, bijgenaamd de Koning der Reuzen, is geboren in Zweden en is 2 meter 85 centimeter lang, in omtrek 2 meter en weegt 250 Ned. ponden. Hij is beleefd, verstandig en een volmaakt gentleman in zijne manieren.
Vergezeld van den Heer Kaspar Ludwig, geboren te Weenen, die niet langer is dan 90 centimeter. Hij is zeer verstandig en evenredig gevormd.
Deze zoo belangwekkende als keurige tentoonstelling zal zeker door het publiek van deze stad met groot genoegen worden gezien, want dergelijke natuur-wonderen, eenig in hunne soort, hebben zich in deze eeuw nog niet voorgedaan. Aldus, zoo als een tijdgenoot zegt: Niemand verzuime de gelegenheid deze menschensoort te gaan aanschouwen.
De Salon is geplaatst op het Plein in het Zaailand alhier.

Reacties: 0
Het schorst in de bovenste verdieping . . .
Bron: Friesche Courant, 6 juli
Voor eene aardigheid zult ge de goedheid wel willen hebben, het onderstaande over te nemen. Bijna nooit ziet men iets overgenomen in couranten, dat afkomstig is van lieden, wien 't in de bovenste verdieping schorst. Ik beloof U, niet weer van die Esser-gekheden te zullen copiëren, overtuigd als ik ben, dat ge uwe kolommen niet voor zottemans-praat kunt beschikbaar stellen.
(...)
Ik dacht alzoo zou de straatpreker nog geen berigten uit Meerenberg verwachten? Wij wenschen den heer Esser beterschap en, mogt hij tot herstel waarachtig genezing zoeken van zijne hoofdkwaal, wij recommanderen hem (uit provinciaal belang) Franeker.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Verschijnsel met een op de bazuin blazende engel
Bron: Friesch Volksblad, 23 juli
Te Roelof-Arendsveen stonden eenige vrouwen op straat te praten, toen ze een verschijnsel van achter de wolken tevoorschijn zagen komen. "Een teken aan de hemel! Dat ziet op den Turkschen oorlog." Het duurde niet lang of een geloovige schare had zich op de straat verzameld, die in eerbiedige houding het verschijnsel gadesloeg. Ook een schoenmakersknecht kwam buiten, die al op een heel bijzondere school ontbolsterd was. "Menschen," zei hij "Zijt gij gek? – dat is een vuurballon." Doch de menschen wilden hem niet gelooven, voor hij een geïllustreerde natuurkunde had gehaald, waarin een dergelijk verschijnsel geteekend stond.
Te V. had die ballon het ongeluk gehad wat erg te zakken, tot langs de huizen. De luchtreiziger kende die plaats niet en riep door een roeper: "Menschen! Waar zijn wij hier?" Onder angstkreten riepen eenige vrouwen: "De dag des oordeels komt; de engel heeft op de bazuin geblazen!"
Ik sta voor de waarheid van deze feiten in, waaruit men kan leeren, dat er ook in Holland nog wat te doen valt.
Reacties: 0


Reacties: 0
Gerucht én een raadsel  
Bron: Nieuw Advertentieblad, 10 juli
In Den Haag loopt nu weder een gerucht, dat de ministers zouden aftreden, maar – het kabinet zou aanblijven. Van dit raadsel zou de oplossing wezen, dat de minister van buitenlandsche zaken aftrad – optrad als minister van justitie. De minister van justitie toch zou aftreden, maar belast worden met de portefeuille van binnenlandsche zaken. (…)
Op die wijze, door van portefeuilles te verwisselen, kunnen een zevental heeren een zeer groot aantal ministeriën formeren. Volgens de leer der permutatie en combinatie kunnen zij het tot 5000 brengen.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Niet van Bismarck!
Bron: Friesch Volksblad, 1 juli
Een pastoor is tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zijn hond geleerd had een stuk brood niet aan te nemen, wanneer er bij gevoegd werd: "Het is van Bismarck." Ook wanneer de pastoor zeide: "Het is van Falck", weigerde de hond het brood, maar nam het vroolijk kwispelstaartend aan als er gezegd werd: "Het is van den Paus."
Reacties: 0


Reacties: 0
Voor de 77ste maal
Bron: Nieuw Advertentieblad 1 juli
Een verliefd jongeling zat in de maneschijn in 't lommer eener treurwilg aan een zacht kabbelend beekje. Zijn ziel was bewogen, zijn oog door een traan bedauwd. Hij had zoo even per postillon d'amour een minnebriefje ontvangen, waarin zijn geliefde voor de 77ste maal de verzekering gaf dat zij zonder hem niet zoude kunnen leven.
Het schutblad van haar brief liet nog ruimte over voor zijn 78ste verzekering, maar waar het schrijfgereedschap gevonden... Wanhopig tastte hij in zijn zak (wanhopigen doen dat veelal) en zie! Daar voelde onze jongeling de Pennehouder aangeschaft in den winkel van ondergeteekende. Een traan uit zijn oog wordt door de pen opgevangen die in blauwazuur het "Beminde minnares" op den brief brengt. Wijders wordt nu het beekje den inktpot, de klep der pet dient voor lessenaar en de brief komt klaar.
Een attest van aanbeveling ten opzichte de onmisbaarheid dezer Pen wordt door zoo'n voorbeeld onmisbaar.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0