augustus 1896

 

 

Aflevering 109

De kortste oorlog ooit
Bron: Leeuwarder Courant 28-8-1896
London, 27 Augustus. De avondcouranten beweren, dat de troon van Zanzibar door de Engelschen is bezet. Het bombardement van het paleis, zoo meldt Reuter's agentschap, begon heden morgen om negen uur; het duurde vijftig minuten. De schepen Racoon, Trush, Sparrow onderhielden eene zeer hevige kannonade. De rebellen hadden een goed gewapende macht en hielden achter de barrikaden een goed onderhouden vuur tot het laatste uit. Hunne verliezen zijn onbekend. Het paleis en het oude douanekantoor zijn ruïnes geworden.

Reacties: 0
Zondagsrust
Bron: Nieuwsblad van het Noorden 14-8-1896
In vele plaatsen van Friesland bestaat voor winkeliers en winkelbedienden weinig of geen Zondagsrust, daar ook op Zondag de winkels den geheelen dag open zijn. Thans hebben eenige winkeliers te Heerenveen 't initiatief genomen hierin verandering te brengen. Bij advertentie in de plaatselijke bladen maken zij bekend, dat voortaan hunne winkels op Zondag van 1 uur af gesloten zullen zijn.
Reacties: 0
Hendrik Egberts (King) Kijlstra

Reacties: 0
De inbraak te Britsum
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 7 augustus 1896
Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft gisteren arrest gewezen in de zaak van Wiebren Hoogerhuis, 32 jaren, verver; Marten Hoogerhuis, 26 jaren en Keimpe Hoogerhuis, 36 jaren, veldarbeiders, alle drie geboren en wonende te Beetgum, thans in hechtenis, die door de Rechtbank te Leeuwarden zijn schuldig verklaard aan poging tot diefstal, vergezeld van geweldpleging tegen personen met behulp van braak en inklimming gepleegd door drie vereenigde personen; de beide eersten bovendien (aan poging tot doodslag en zijn veroordeeld : Wiebren tot 12, Marten tot 11 en Keimpe tot 6 jaren gevangenisstraf.
Reacties: 0
Pro Deo
Bron: Leeuwarder Courant 29-8-1896
Opgeroepen TJEERD STIENSTRA, vroeger wonende te Harlingen, thans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk, om op Donderdag den 29en October 1896, des voormiddags 10 uur, te verschijnen, ten einde over het request, om gratis te mogen procedeeren tot scheiding van tafel en bed, in zijn belang te worden gehoord.
Reacties: 0
Wild in Friesland
Bron: De Telegraaf 22-8-1896
Terwijl door de jagers in Friesland zeer wordt geklaagd dat het wild elk jaar vermindert, had mr. M. van Heloma te Heerenveen het geluk om op den eersten dag van de opening der jacht te Steggerda 17 en dezer dagen nabij Wolvega 14 eendvogels te schieten. Dat door één jager in twee dagen 31 stuks worden geschoten behoort tegenwoordig in Friesland tot de zeldzaamheden.
Reacties: 0
Klok uit Kortezwaag naar Engeland
Bron: De Maasbode 9-8-1896
Na het afbreken van het klokkenhuis te Kortezwaag (Opsterland) was een der aldaar aanwezige groote klokken niet meer noodig geworden. Het waren zeer prachtige en bijzonder welluidende klokken, die bij het luiden eene kleine terts vormden. De eene klok is een dezer dagen door een antiquaar uit Zutfen voor een liefhebber in Engeland aangekocht en reeds derwaarts verzonden.
Reacties: 0
Harddraverij om zilveren bokaal
Bron: Leeuwarder Courant 3-8-1896
De Commissaris der Koningin in de provincie Friesland maakt bekend dat door hem van Hare Majesteit de Koningin-Regentes is ontvangen een prachtige zilveren bokaal, bestemd om, namens Hare Majesteit de Koningin, als prijs te dienen bij eene in dit jaar te Leeuwarden te houden harddraverij.
Reacties: 0

Bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 28-08-1896

Reacties: 0
De "rin-allinne" vliegt voorbij
Bron: Friesch Volksblad 23-8-1896
Nu zullen ze waratje niet meer zeggen, dat we in dit landje altijd achteraan kommen sukkelen!
Een Zwolsche ondernemer van een omnibusdienst heeft nu een Daemler motor-rijtuig besteld, om op het traject Emmen-Sleen-Zweeloo-Westerbork-Beilen dagelijks dienst te doen. Deze geheel nieuwe soort rijtuigen worden gedreven door benzine en kunnen den afstand van een uur gaans in één kwartier afleggen. Zij loopen op luchtbanden, zonder dat men vooraf rails behoeft te leggen, dus op gewone straatwegen en ook op andere wegen, als deze maar hard en niet al te oneffen zijn.
Zo zullen ze dáár nu spoedig een "rin-allinne" voorbij zien vliegen, 't geen voor korten tijd nog als een sprookje werd beschouwd en toenmaals tot de onmogelijkheden heette te behooren.
Weet wat we nog beleven vóór deze eeuw ten einde spoedt!

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 21-8-1896

Reacties: 0
Dominé's traktementen
Bron: Friesch Volksblad 9-8-1896
Kenschetsend voor den achteruitgang van de waarde van den grond is het feit, dat de landerijen van de kerkvoogdij te Suameer, die vroeger tusschen de 2 en 3 duizend gulden huur opbrachten, nu verhuurd zijn voor 300 gulden. Op zoo'n manier worden de dominé's traktementen in gemeenten, waar de huren van landerijen het inkomen van den predikant vormen, ook klein, en dit zal misschien velen onder hen er toe brengen, om het maatschappelijk vraagstuk ernstig te bestudeeren. Wellicht komen ook zij dan tot het besluit: "de groote vraag is die der maag."
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 14-8-1896

Reacties: 0
Schapen
Bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 03-08-1896
Door de slapte in den veehandel, vooral in hoornvee, gaan tegenwoordig kooplieden uit Friesland naar Drenthe, om daar schapen op te koopen en ze aan Friesche boeren te verkoopen, die ze tot den herfst laten weiden voor de slachtbank. Dagelijks ziet men troepen Drentsche schapen de Friesche wegen passeeren. De prijzen wisselen van f 5 to f 7 per stuk. Het Drentsch schapevleesch is in Friesland zeer gewild.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Kanaal Drachten-Veenhuizen
Bron: Nieuwsblad van het Noorden 19-8-1896
De verwachting, dat de schippers geen last meer zouden hebben van laag water, nu 't kanaal Drachten-Veenhuizen in provinciaal beheer is gekomen, werd niet vervuld. Ofschoon er 1 à 2 ton aan de verbetering van het kanaal ten koste is gelegd, staat er op sommige plaatsen tegenwoordig niet meer dan een halve meter water, zoodat de scheepvaart bijna geheel stil staat.
Reacties: 0
Buste van Koningin in Friesch costuum
Bron: Algemeen Handelsblad 07-08-1896
Door den gunstig bekenden beeldhouwer S.E. Feenstra te Leeuwarden is een buste van de Koningin in Friesch costuum uit eiken wagenschot vervaardigd naar het een paar jaren geleden op last van de Koningin-Regentes door den photograaf C. Broersma te Leeuwarden gemaakt photogram. De buste, die voor West-Indië is bestemd, is tot in de kleinste bijzonderheden nauwkeurig bewerkt.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 21-8-1896

Reacties: 0
Alexander Cohen in de gevangenis
Bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 24-08-1896
De vrouw van Alexander Cohen is bij ons gekomen met het verzoek eene klacht te doen over de behandeling van haren man in de gevangenis. Wij, daarvan niet op de hoogte, hebben haar verzocht op te schrijven waarover te klagen viel. Het stuk dat zij zond komt geheel overeen met hetgeen de kleine Francaise ons met veen ernst en overtuiging gezegd had; maar natuurlijk blijft 't voor hare rekening.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 14-8-1896

Reacties: 0
Boerinnen (ingezonden)
Bron: Leeuwarder Courant 17-8-1896
Het zal mij zeker niet ten kwade worden geduld wanneer ik langs dezen weg uwe welwillende aandacht wensch te vestigen op een schadelijk, veelvuldig voorkomend gebrek bij onze boter - ik bedoel n.l. de bontheid of zoogenaamde "galigheid". Maar al te dikwijls gebeurt het dat overigens beste boter juist door dit gebrek in een lagere keur valt, dus een lageren prijs opbrengt. Dit alles ontstaat gewoonlijk door te veel haast en soms door het gebruik van te grof zout bij de bereiding.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 21-8-1896

Reacties: 0