oktober 1976

 

 

Aflevering 111

Lyts provinsiaal argyf ûnder de groun. Oepke Santema lit de doarpen foar jin libje.
Bron: Friesch Dagblad 2-10-1976
As immen lykas dat hyt, "net leare kin" of mooglik better sein: net yn it hjoeddeiske skoallesysteem past, dan wol dat perfoarst net sizze dat er neat bitsjutte kin foar de maetskippij. Hy sil faek mear bitsjutte as in goede learder, dat kin men al sjen by in man as Churchill dy't de lêste en de "domste" fan syn klas wie en hy waerd ien fan de greate mannen út de twadde wrâldoarloch. It giet ek op foar de hear O. Santema út Huzum, de "Fryske doarpshistoarikus". Der moat yn sokke minsken wol hwat aparts sitte, in spésiaal talint.

Reacties: 0
Les in vermageren bij de Eerste Friese Slankheidsclub
Bron: Leeuwarder Courant 22-10-1976
Leeuwarden - Iedere donderdag op vier vaste tijden komt in de Fenix in de Valeriusstraat een groep dames bijeen, in leeftijd variërend van zestien tot bijna zeventig jaar. Al deze vrouwen hebben iets gemeen, namelijk hun hoge gewicht, dat ze door deze samenkomsten in dit kerkelijk centrum hopen kwijt te raken. Ze hebben zich daarom aangesloten bij de Eerste Friese Slankheidsclub, die onder de bevoegde leiding van mevrouw Ria Dijkstra-Kikstra wekelijks bijeenkomt. Wanneer zij de vrouwen aanmoedigt of slankrecepten doceert, weet waarover zij praat, want eens behoorde zij ook tot de zwaargewichten.

Reacties: 0
Vrachtwagen ramt gevel in Brantgum
Bron: Friesch Dagblad 12-10-1976
Een kipper van transportbedrijf G. de Lange Bv uit Emmen geladen met twaalf ton bitumen raakte gistermiddag omstreeks twintig over twaalf uit de koers in Brantgum en botste tegen de voorgevel van een huis.

Reacties: 0
PTT voert volgend jaar nieuwe postcodering in.
Bron: Friesch Dagblad 27-10-1976
Het komend voorjaar hopen we bij grootverbruikers te starten met de invoering van ons nieuwe postcoderingssysteem. Het grote publiek zal hier pas over enkele jaren mee te maken krijgen. Dit hangt namelijk af van het overleg tussen de PTT en de vakbonden. Dit zei gistermiddag de heer A. W. G. M. van der Pijll, stafmedewerker van de Centrale Directie der PTT tijdens 'n lezing voor de PTT-kamer in Friesland, een overlegorgaan van afgevaardigden uit het bedrijfsleven, van de gemeentes en de PTT zelf.
Reacties: 0
Gevonden voorwerpen
Bron: Friesch Dagblad 26-10-1976
In de periode van 10 tot en met 23 oktober werden bij de Leeuwarden politie de volgende gevonden voorwerpen aangegeven:
2 armbanden, poncho, 2 zonnebrillen, tas, horloge, verlovingsring met inscriptie "Rafaella", etui, 3 honden, 7 beurzen, jopper maat 44, bidet plus spoelbak, bril, 2 geldbedragen van f 20,- en f 15,-, bedelketting, nestkastje, jas, autoped, rubbermat, typmachine.
Reacties: 0
Leeuwarden is voorlopig nog niet toe aan vierbaansweg
Bron: Friesch Dagblad 23-10-1976
Leeuwarden zal voorlopig nog niet op het landelijk wegennet kunnen worden aangesloten. Er zal de eerstkomende jaren geen geld beschikbaar zijn voor de reconstructie van de weg Kop Afsluitdijk-Friese hoofdstad tot autosnelweg. Een spoedige aansluiting van Leeuwarden op het landelijke wegennetwerk is gewenst, maar helaas krijgt dit geen hoge prioriteit.

Reacties: 0
800 Friese boeren krijgen voeradvies uit de computer
Bron: Leeuwarder Courant 1-10-1976
Afgestemd op ruwvoertekort.
Dronten - Ongeveer 800 Friese veehouders hebben zich opgegeven voor een bijzonder advisering bij de veevoeding. Een computer berekent uit de gegevens van de melkcontrole per koe, wat het dier aan voeding nodig heeft. Er is een speciaal computerprogramma ontwikkeld dat afgestemd is op de droogte van de afgelopen zomer. In de programma wordt het beschikbare ruwvoeder zo geschikt mogelijk over de aanwezige dieren verdeeld, elk naar zijn speciale behoefte.
Reacties: 0
Laat 5 december-viering echt kinderfeest blijven.
Bron: Leeuwarder Courant 28-10-1976
Leeuwarden - Zakenlieden in Leeuwarden vinden het nodig om een maand lang in naam van de goedheiligman hun waren te verkopen. Op 20 november zal Sinterklaas ons land weer gaan bezoeken, hetgeen te volgen zal zijn op de televisie. Mààr... Commercieel Leeuwarden acht het noodzakelijk om de "Kindervriend" de dertiende november al hier binnen te laten varen.
Reacties: 0
Klant kan zijn stem laten horen in klantenraad V en D
Bron: Leeuwarder Courant 18-10-1976
Leeuwarden - Vroom en Drees heeft gdurende enkele maanden een drietal zeer kritische klanten. Drie dames, die ieder een aantal afdelingen voor hun rekening hebben genomen die ze met kritische blik mogen bekijken. Daardoor zijn er in die maanden al een paar veranderingen in het warenhuis doorgevoerd: een groter levensmiddelenassortiment in de kelder, draagtassen bij elke kassa en andere vloerbedekking op de boekenafdeling. Deze drie klanten zijn de dames Aad Struys-Donker uit Bergum, die zich met de gebruiksvoorwerpen en apparaten bezighoudt, Maria M. Geertsma-Huizinga uit Leeuwarden voor de confectiekleding en Willy Brouwer uit Leeuwarden die de veiligheid en diensten onder de loupe neemt.
Reacties: 0
Ondanks telefooncomputer in Sneek: PTT blijft werk in Friesland bieden
Bron: Friesch Dagblad 29-10-1976
"De werkgelegenheid zal in Friesland de komende jaren niet op de tocht staan". Dit zei vrijdagmorgen in Sneek de directeur van het telefoondistrict Leeuwarden (Friesland) de heer C. de Kruijk. Hij deelde dit mee bij de ingebruikname van de eerste computerbestuurde telefooncentrale in onze provincie. De afgelopen nacht zijn bovendien de telefoonnummers van de Sneker abonnees van viercijferig veranderd in vijf cijferige nummers.
Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad 9-10-1976

Reacties: 0
Cent kon wel eens gaan verdwijnen
Bron: Leeuwarder Courant 18-10-1976
Den Haag - Volgens staatssecretaris De Goede van Financiën zal de cent vermoedelijke over een jaar of vijf worden afgeschaft. De heer De goede zei dit zaterdag voor de radio. Een troonswisseling zou volgens de staatssecretaris een goede gelegenheid zijn om de cent te laten verdwijnen, omdat dan alle munten geleidelijk moeten worden vervangen door nieuwe, met de beeltenis van het nieuwe staatshoofd. Mogelijk zal er voor de cent een twee-cent-stuk komen, maar vastomlijnde plannen in die richting zijn er nog niet.

Reacties: 0

Bron: Friesch Dagblad 2-10-1976

Reacties: 0
Grote Kerk weer in gebruik
Bron: Friesch Dagblad 2-10-1976
Zondag wordt de Grote Kerk te Leeuwarden officieeel weer in gebruik genomen na een restauratie die in september 1972 al begon en die het historische gebouw, waarvan hier een zeer recente interieur-foto, volledig in oude luister hersteld.

Reacties: 0
Koelwater Douwe Egberts voortaan 'zuivere koffie'
Bron: Friesch Dagblad 13-10-1976
Met een druk op de knop stelde de burgemeester van Haskerland, mt. Ph. J. I. M. Houben, gisteren in Joure de Norton-ontijzeringsinstallatie van Douwe Egberts B.V. officieel in gebruik. Hiermee kwam een einde aan een lange periode van onderzoek naar de mogelijkheden om het zogenaamde nortonwater te ontijzeren en daardoor dus te zuiveren.

Reacties: 0
CIOS in Heerenveen wordt a.s. vrijdag officieel geopend
Bron: Friesch Dagblad 27-10-1976
Dertig procent afgestudeerden naar de sportverenigingen
Als de inpecteur van het Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs, de heer C. A. R. Graanmans vrijdag a.s. naar Heerenveen komt om de officiële opening van het CIOS voor zijn rekening te nemen, is dat zuiver een "officieel gebaar". Immers het Instituut voor de Opleiding van Sportleiders heeft in het noorden al twee levensvatbare jaren achter de rug. Met 253 studenten neemt Heerenveen duidelijk een belangrijke plaats in ten aanzien van de opleidingen in Nederland, op andere instituten in Overveen (60 a  70 leerlingen), Arnhem (plm. 180) en Sittard (300).
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 1-10-1976

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Melkbussen moeten binnen zeven jaar verleden tijd zijn
Bron: Friesch Dagblad 14-10-1976
Gezien de kostenontwikkeling tussen bussenmelk- en tankmelkkosen, waarbij medio 1970 verrekening heeft plaatsgehad, moet er een tankmelkplan komen tot algehele omschakeling van bussenvervoer naar tankmelkvervoer op een redelijk te stellen einddatum. Dit is de voornaamste konklusie die staat in een rapport van de studiekommissie van Frieslands grootste coöperatieve zuivelindustrie De Takomst.
Reacties: 0
Oude brief gevonden in orgel van Martinikerk met nieuws uit 1778
Bron: Friesch Dagblad 16-10-1976
Bij het repareren van een gipsen ornament aan het orgel van de Matinikerk is een brief gevonden uit 1778, waarop wordt vermeld wie de schenker en de bouwer van het orgel zijn. Bovendien vermeldt de brief allerlei gebeurtenissen uit dat jaar, zowel plaatselijk als wereldnieuws.
Reacties: 0
Triptolemos bij Us Mem
Bron: Leeuwarder Courant 20-10-1976
Leeuwarden- Us Mem had had gisterenmiddag eventjes mannelijk gezelschap. Leerlingen van de Bijzondere Hogere Landbuwschool uit Leeuwarden trokken in het kader van de introduktieweek met de eigenhandig in elkaar getimmerde stier Triptolemos van de Antillenweg op een aanhangwagen door de stad. Vlak voordat Triptolemos "kennis maakte" met Us Mem, was hij door een ambtenaar van het Fries Rundvee Stamboek geschetst en ingeschreven.

Reacties: 0
Koningin Juliana onthult standbeeld Gerbrandy
Bron: Friesch Dagblad 15-10-1976
Koningin Juliana zelf onthulde gistermiddag het standbeeld van prof. P.S. Gerbrandy. Met een ferme ruk trok de vorstin het doek weg waarop de fiere gestalte verscheen van prof. Gerbrandy in brons, gegoten naar het door beeldhoudster Maria van Everdingen uit Loënga gemaakte model. Drommen mensen zagen hoe zagen hoe de koningin daarna zich zonder te haasten ruim de tijd nam het beeld van alle kanten te bezichtigen.

Reacties: 0
Fries Film Festival trekt 2500 bezoekers
Bron: Friesch Dagblad 17-10-1976
"We kunnen wel stellen dat het filmfestival geslaagd is. Er zijn naar schatting tussen de tweeduizend en vijfentwintighonderd bezoekers geweest en de financiën zijn vrijwel rond". Dit vertelde vanmorgen Jan van der Hoek, één der organisatoren van het Fries Film Festival, dat maandag tot en met woensdag in de Harmonie gehouden is.

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 1-10-1976

Reacties: 0

Bron: Foar de Frou okt.1976

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 22-10-1976

Reacties: 0