november 1936

 

 

Aflevering 112

Luchtbescherming
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2-11-1936
Vrijdag was het voor Friesland weer de dag der luchtbescherming. De oefeningen hadden, zooals gezegd, het doel de techniek van de alarmeering te beproeven en waren in de eerste plaats bedoeld voor de oefening der diensten, terwijl des avonds de verduistering zou worden getoetst.
Men heeft er van verschillende zijden op gewezen, dat de datum voor deze oefening niet zeer goed was gekozen, met het oog op de volle maan, waardoor het nuttig effect van een verduistering zeer twijfelachtig zou worden.
Inplaats van deze omstandigheid - het licht der volle maan - trad echter een andere op, waardoor de organisatie, voor zooveel het betrof de vliegtuigen, vrijwel in het honderd is geloopen. De mist trad als spelbreker op en het gevolg was, dat er in het geheel geen vliegtuigen zijn opgestegen.
Op de foto: de luisterpost in de Oldehove

Reacties: 0
Pieter Bruinsma overleden
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 14-11-1936
Oud-hardrijder woonde sedert jaren in "it lân fen dream en winsken".
Een belangstellend lezer uit de "Friesch-Amerikaansche" stad Grand Rapids zendt ons een uitknipsel uit de plaatselijke "Grand Rapids Press", waarin een bericht uit Wayland, een plaatsje gelegen op een paar uur afstand van genoemde stad, dat melding maakt van het overlijden van "Peter Bruinsma" op 27 Oct. J.l. Als onderkop meldt het bericht: "Was jaren geleden internationaal ijskampioen, later veekoopman". Voorts worden tal van bijzonderheden vermeld, betreffende het leven van dezen "Fries om utens", die ons niet alle even geloofwaardig voorkomen.

Reacties: 0
Klasema breekt een been
Bron: Delftsche courant 30-11-1936
In den wedstrijd Bergum-Drachten, gisteren voor de derde klasse van de Noordelijke afdeling K.N.V.B. gespeeld, heeft de Drachten-speler Klasema, de bekende athleet, het ongeluk gehad zijn been te breken. De ontmoeting werd na dit ongeval onmiddellijk gestaakt. Klasema werd naar het Diaconessenziekenhuis te Leeuwarden overgebracht, waar hij ter verpleging werd opgenomen. Klasema, die studeert aan de Technische Hogeschool te Delft, zou dezer dagen zijn examen doen, zoodat hij wel zeer door dit ongeval gedupeerd is.
Klasema vertegenwoordigde ons land dit jaar bij de Olympische Spelen op de hink-stap-sprong en verspringen.

Reacties: 0
Salarisverlaging te Harlingen. Met 2 1/2 pct. verlaagd.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden 3-11-1936
De gemeenteraad van Harlingen heeft op aandrang van den Minister van Binnenlandsche Zaken de volgende ambtenaarssalarissen met 2 1/2 pct. verlaagd: Directeur der gas- en electriciteitsbedrijven; gemeente-architect; directeur der gemeentereiniging; secretaris-thesaurier der Alg. Armen en Weesvoogdij; magazijnmeester bij de gas- en elctriciteitsbedrijven; gasmeester; chef-monteur van het electriciteitsbedrijf; chef-monteur van het gasbedrijf; opzichter bij de gemeentereiniging.
Reacties: 0
Hof Gosen te Leeuwarden
Bron: De Telegraaf 1-12-1936
Leeuwarden, 30 nov. - Het armbestuur der Israëlitische gemeente te Leeuwarden heeft het Hof Gosen, dat reeds enige jaren renteloos stond en vele jaren werd gebruikt als tehuis voor on- en minvermogende Joodsche ouden van dagen, aan particulieren verkocht.
Reacties: 0
90-jarige oud-stadsomroeper getuige van laatste terechtstelling van ter dood veroordeelde
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2-11-1936
Leeuwarden, Zaterdag is Johannes stoelwinder, oud stadsomroeper, negentig jaar geworden. Hij is in onze stad een populaire figuur geweest, die bij jong en oud bekend was en bij velen dit nog wel zal zijn. Wij hebben deze week een tijdje met den ouden Stoelwinder gepraat. Wat een fleurige, opgewekte natuur of die negentigjarige nog bezit! En wat kan hij vertellen.

Reacties: 0
Kievitseieren rapen
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
(Ingezonden)
De heer T.J. laat het voorkomen, dat ik geschreven heb, dat de eierenzoekers geen vogelvrienden zijn, maar "eiervrienden". Dit is niet het geval. Het woord "eiervrienden" is niet gericht tot alle eierzoekers, maar uitsluitend tegen diegenen, die zich het meest haasten om protest in te dienen. Hoewel het misschien juist zal zijn, dat inzender mij onervaren noemt, blijf ik toch vast van meening, dat de verkorting den vogelstand ten goede zal komen.
Itens, B. v.d. Weide
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Er leeft avontuur in de echte Friezen!
Bron: Drentsche en Asser Courant, 16-11-1936
Er leeft avontuur in de echte Friezen; wanneer zij hun brood in hun eigen land niet meer kunnen vinden, trekken zij weg en zoeken nieuwe gronden om er hun arbeidskracht op uit te leven. Dat bewijzen de talrijke Friezen "om utens", de stamgenooten onzer Nederlandsche Friezen, die zoch over de geheele wereld hebben verspreid en aldus zelfs Amerika met verwantschaps- en vriendschapsbanden aan Friesland hebben verbonden.
Reacties: 0
De nieuwe bepalingen van het motor- en rijwielreglement
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
Controleering der auto-verlichting
Volgens de nieuwe bepalingen van het Motor- en Rijwielreglement, in werking getreden op 1 November j.l. moet de verlichting aan bepaalde eischen voldoen. De politie kan thans door middel van een grijze schijf controleeren of die verlichting al dan niet als verblindend wordt aangemerkt.

Reacties: 0
Aanbesteding Rijkswegenplan 1932
Bron: Het Vaderland 3-11-1936
Vanwege den Rijkswaterstaat is heden aanbesteed de aanleg van de aardebaan met bijkomende werken van een deel van weg nr.43 van het Rijkswegenplan 1932, Groningen Drachten Heerenveen Sneek Zurig (Haarlem) onder de gemeenten Sneek en Wijmbritseradeel.
Laagste inschrijver was de N.V. Hillen en Roosen en Betonbouw Trio te Amsterdam voor fl 324.600.
Reacties: 0
Koop geen dure nummerplaten meer
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2-11-1936
In de nieuwe Wegenverkeerswet van 13 sept. 1935 wordt bepaald dat nummerbewijzen in de toekomst niet meer door de Provinciën zullen worden uitgegeven maar door een Centraal Orgaan. Het is de K.N.A.C gebleken dat in het voornemen ligt na het in werking treden der wet met een zekeren overgangstijd alle thans bestaande nummers door nieuwe te vervangen, weshalve zij automobielbezitters adviseert geen groote bedragen meer aan fraaie uitvoeringen van nummerplaten te besteden, daar deze toch slechts een kort leven is beschoren.
Reacties: 0
Adler automobielen (adv)
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936

Reacties: 0
Fryske berneboekjes
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
It Fryske Parseburo skriuwt ús:
De Fryske Underrjucht Liga hat it fjirde Berneboekje, det hja - yn in oplaech fen tsien tûzen - wer forgees útjaen scil for de bern fen de klassen 5 en heger, sahwet ynrjuchte mei it each op Sinteklaes.
It wirdt wer forgees tastjûrd oan haden fen skoallen, Sinteklaeskommisjes en hwa't him der mar mear foarspanne wol om de boekjes ûnder de bern to bringen. Lyk as de oare boekjes scille dizze der ek wer tige ynfalle.
Reacties: 0
Gysbert Japicx Wirken
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
De útjefte fen Gysbert Japicx Wirken, bisoarge fen J.H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma, útjown fen it Frysk Genoatskip for Skiednis, Aldheit- en Taelkinde by A.J. Osinga to Boalsert, scil yn de rin fen dizze wike forskine.
Wy kinne noch meidiele, det it foreare is mei de ynteikening fen Hjar Majesteit ús Keninginne.
Reacties: 0
Geen watervliegtuig
Bron: Friesch Dagblad 14-11-1936
St. Anna Par. Terwijl de broodventer Wiebenga met zijn motorbakfiets langs den weg reed, liep plotseling een jongen vlak voor de wagen. De bestuurder had te kiezen, óf de jongen te overrijden óf de wagen in de dorpsvaart te laten loopen, en hij koos het laatste.
Daar de motorbakfiets niet de eigenschappen bezat van een watervliegtuig werd een en ander een schadepost voor de betrokkene. Aan hulpvaardige handen en belangstelling ontbrak het niet.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936

Reacties: 0
Meer kanker in Zeeland en Friesland.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2-11-1936
De kleigrond geeft aanleiding tot het optreden van kanker. Dhr. Herman J. de Wolff wijst in zijn geschriften dat het aluminiumoxide, gelijk zich dat in klei en kleiwater bevindt, kankerverwekkende eigenschappen zou bezitten. Het is dan ook geenszins te verwonderen dat in Friesland met zijn vele kleigronden veel kanker voorkomt, evenals de provincie Zeeland. Limburg en Drente daarentegen geven een veel lagere kankersterfte te zien.
Reacties: 0
Het a.s. huwelijk van Prinses Juliana
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
Franekeradeel, 19 November. Op initiatief van den burgemeester is in deze gemeente een comité gevormd voor de inzameling van gelden ten behoeve van het "Nationaal Huwelijksgeschenk" ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
Het ligt in de bedoeling, dat in de loop van de volgende week door het rondgaan met collectebussen aan alle ingezetenen de gelegenheid zal worden geboden aan het Nationaal Huwelijksgeschenk mede deel te nemen.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936

Reacties: 0
Duitschland: Kunst-critiek verboden!
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
Berlijn, 27 November. Met ingang van heden is alle kunstcritiek in Duitschland verboden. Minister Göbbels heeft een decreet dienaangaande onderteekend.De critiek zal worden vervangen door "kunst-beschouwingen" of "kunst-beschrijving".
Reacties: 0
Diefstal van kippen
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
E.Z., 34 jaar, los werkman te Sappemeer, werd door de Groninger rechtbank wegens diefstal van eenige kippen en kuikens veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf.
Reacties: 0
Gewetensbezwaren
Bron: De Graafschap-bode 4-11-1936
In verband met de in Friesland gehouden luchtbeschermingsoefening werd mejuffrouw C. Boerlage, doopgezind predikante te St. Anna Parochie, door den gemeenteveldwachter verzocht de ganglamp, die licht uitstraalde over den weg, uit te draaien. Mej. Boerlage gaf te kennen wegens gewetensbezwaren daaraan geen gevolg te kunnen geven, waarna de lamp door den veldwachter werd afgedraaid en meegenomen.
Reacties: 0
40 jier
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
hat "Slucht en Rjucht" bistien
It moaie Krystnûmer scil dêrom yn dûbelde beteikenis in Feestnûmer wirde. Hwa't him no opjowt as lêzer krijt net allinne it Krystnûmer, mar ek de nûs. 48, 49, 50 en 51 fen dit jier op 'e keap ta.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936

Reacties: 0
Herinnering aan een ver verleden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2-11-1936
Lemmer, 31 Oct. Bij de werkzaamheden voor de verbetering van de Schans alhier zijn dezer dagen twee ijzeren kogels gevonden. De kogels zijn van hetzelfde soort en kaliber welke op verschillende plaatsen in gevels alhier nog aanwezig zijn. Vrij zeker zijn zij van de beschieting door de Engelschen in 1799
Reacties: 0
De nije Fryslân-Kalinder
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936
sjucht der tige kreas út. In steviger skyld as oare jierren, mei gouden letters in in plaetsje yn kleuren printe, nei in teikening fen Jeh. Elsinga. De 53 pittige Fryske spreuken binne samle út it wurk fen C. Wielsma. De priis is mar 95 sinten.
Reacties: 0
Kleine advertenties
Bron: Leeuwarder Courant 21-11-1936

Reacties: 0