december 1916

 

 

Aflevering 113

F. Domela Nieuwenhuis
Bron: Leeuwarder Courant 30-12-1916
Morgen, 31 december wordt de heer F. Domela Nieuwenhuis zeventig jaar. Ter huldiging van "den onbaatzuchtigen en onvermoeiden strijder voor de verheffing der arbeidende klasse" naar aanleiding van dezen dag, heeft een comit├ę een ge├»llustreerd Gedenkboek samengesteld, dat bij de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur in Amsterdam het licht gezien heeft. In dit album met huldebetuigingen der geestdriftige bewonderaars van den heer Nieuwenhuis, waarin men eenige merkwaardig geworden foto's afgebeeld vindt, wordt door den heer R. van Zinderen Bakker te Naarden Nieuwenhuis' eerste optreden in Friesland herdacht.

Reacties: 0
Jaaroverzicht
Bron: Leeuwarder Courant 2-1-1917
Wederom is een vol jaar oorlogsvoeren voorbij gegaan, maar de Kerstboom was toch - naar de teekening van Piet van der Hem - getooid met één kaarsje voor de vrede. Eén kaarsje maar, dat niettemin in de harten van vele duizenden, die de moedeloosheid nabij waren, de hoop doet opleven van een eindelijke bevrijding uit den waanzin van den oorlog. Het kleine vlammetje flikkert nog heen en weer en de kans bestaat, dat 't door den wind der oorlogszuchtigheid meer en meer uit het kamp der entente opstekend, wordt uitgedoofd. Als dat het geval is, zal de verschrikking van het oorlogsjammer tot in het ongekende toenemen.
Reacties: 0
5 1/2 miljoen gesneuvelden
Bron: Leeuwarder Courant 11-12-1916
Het "Genootschap voor Oorlogsstudie" te Kopenhagen, een strikt wetenschappelijk en neutraal lichaam, heeft onlangs de bloedige rekening opgemaakt van het verlies aan menschenlevens in de eerste twee jaren van den oorlog. Dit Genootschap verricht met groote zorg een zeer waardevol werk, waarvoor speciaal vredespropegandisten hen eenmaal dankbaar zullen zijn. Het bepaalt zich niet tot de verzameling van gegevens omtrent de rechtstreeksche verliezen van lijf en leden op het slagveld, maar strekt zijn onderzoekingen onder meer ook uit tot de groote sterfte onder krijgsgevangenen, het verlies aan levens onder non-combattanten in de oorlogszônes, de sterfte onder vluchtelingen, de sterfte onder de burgerbevolking, de vermindering in de geboortecijfers, en zoo voorts.
Reacties: 0
Rode Star
Bron: Nieuwsblad van Friesland 30 december 1916
Tegen den stoombootkapitein S.D. uit Dronrijp is wegens het vervoeren van Rode Star kleiaardappelen procesverbaal opgemaakt.

Reacties: 0
Wil men geen zenuwachtige kinderen maken.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 december 1916
Hoe moet men ze dan opvoeden? Molenschott geeft het recept.
Al wat verwekelijkend werkt en in staat is te vroeg invloed op de zinnen uit te oefenen, moet met kracht worden tegengegaan. Te veel en te weelderig eten, te veel gebruiken van genotmiddelen, een zittende levenswijze, romannetjes lezen, danslessen enz. moeten achterwege blijven; daarentegen bevorderen een matige levenswijze, flinke lichaamsbeweging enz. de gezondheid in hooge mate en maken het lichaam weerstandbiedend tegen allerlei schadelijke invloeden van buiten.
Bij kinderen die voorbeschikt zijn voor zenuwziekten, moet men vooral tijdig op de eerste verschijnselen letten.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 20-12-1936

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 december 1916

Reacties: 0
Rookende schoolkinderen
Bron: Leeuwarder Courant 18-12-1916
De gezondheidscommissie te Dokkum stelt een onderzoek in naar het rooken door schoolkinderen.
De commissie heeft zich om inlichtingen gewend tot de hoofden van scholen in haar ressort en tevens aan het de vraag gesteld, welke maatregelen naar hun meening tegen het euvel zouden helpen.
Reacties: 0
Een Amerikaan in Friesland
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22-12-1916
Dr. William Elliot Griffith vertelde na zijn bezoek aan Friesland tijdens een feestbanket in New York onder meer het volgende:
Friesland, dat als officieel lichaam als eerste de onafhankelijkheid van Amerika erkende, heeft woorden die onmiddellijk aan het Engelsch herinneren, zoals "go away" (gean wei), "come up" (kom op), "get on board" (giet on board), "sweet" (swiet), "forward", "butter", "cheese" (tsjiis).
Ook wist hij te vertellen dat Friesland Napoleon zozeer haatte omdat hij de Hooge School te Franeker had opgeheven, wijl deze te democratisch was. Verder was hij zeer te spreken over de "goudharige, rood-wangige en blauw-oogige Friesche meisjes".
Reacties: 0
Loonsverhooging
Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 december 1916
Heeg: Het personeel der coop. stoomzuivelfabriek "Hoop op zegen" alhier heeft loonsverhooging ontvangen. De loonen varieeren van f 15 en f 22 per week. Tevens werden deze week 8 schapen geslacht en het vleesch verdeeld onder het personeel.

Reacties: 0
Gemeentelijke Arbeidsbeurs
Bron: Leeuwarder Courant 16-12-1916
Aanvragen door werkgevers
2 betonwerkers, 2 blikslagers, 2 boekbinders, 1 boerenarbeider, i idem knecht, 4 broodbakkersknechten, 1 cementwerker, 6 electriciens, 3 exportslagers, 1 gardeniersknecht, 1 idem aank., 2 haardenmakers, 1 houtdraaier, 1 huisknecht, 9 kleermakers (grootwerkers), 1 aank. kleermaker, 1 kopergieter-bankwerker, 2 kopergieters-vormers, 2 koperslagers, 2 kuipers, 1 aank. letterzetter, 1 loodgieter-zinkwerker, 1 mach.-houtbewerker, 1 metaalslijper, enz.
Reacties: 0
Toffe jongens.
Bron: Leeuwarder Courant 9-12-1916
Toen in Augustus 1914 de mobilisatie werd bevolen, trok ook ondergeteekende naar het zuiden des lands. Als tamboer-hoornblazer diende ik bij het 1e bat. 1e comp. 9e reg. Inf. Met genoegen vervulde ik steeds mijn dienst, totdat ik in Mei 1915 ziek werd. Na eerst circa 40 weken in het gasthuis te Tilburg te zijn verpleegd, ging ik naar huis, terwijl ik nu van juni 1916 af ben opgenomen in het sanatorium "Herema State" te Joure. Dat mijn kameraden mij niet hadden vergeten, is mij St. Nicolaasdag nog bewezen. Van mijn compagnie ontving ik dien dag niet minder dan f 160,--. Op voorstel van luitenant Breman hebben officieren, onderofficiers en manschappen bijgedragen tot dit bedrag. Dat dit geld mij, nu ik ziek ben, zeer welkom was, laat zich denken, doch vooral de wijze van oorsprong stel ik op zeer hoogen prijs. Ik kan dan ook niet genoeg mijn welgemeende dank betuigen aan luitenant Breman voor het opgevatte idee en verder aan h.h. officeren, onderrofficieren, korporaals en manschappen van het 1e bat. 1e comp. 9e reg. Inf voor hunne milde bijdragen.
Met dankbare groeten, Jan v. Wigcheren, Wier Frl.

Reacties: 0
Mindert E. Hepkema in Amerika
Bron: Nieuwsblad van Friesland 29-12-1916
Mindert Evert Hepkema op een rijtuigje getrokken door een struisvogel tijdens een vakantie. Hij maakte in 1916 een reis door Amerika en deed daarvan verslag in het Nieuwsblad van Friesland.

Reacties: 0
Het eilandje Griend
Bron: Nieuwsblad van Friesland 6 december 1916
De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland is eigenaresse geworden van alle rechten op het grasgewas van het eilandje Griend, gelegen in het midden der Waddenzee. Zij werd daartoe in staat gesteld door gift van enkele belangstellenden in haar streven, onder voorwaarde dat ter bevordering van de vrije ontwikkeling der broedkolonies, het eiland niet mag betreden worden dan onder zeer bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het Bestuur der Vereeniging. Het eilandje is n.l. een zeer belangrijke broedplaats van de groote Stern, die eenige jaren geleden van Rottumeroog verdween en dezen zomer in een grote kolonie op 't onbewoonde Griend teruggevonden werd. Men mag nu verwachten, dat dit eilandje van bijzonder belang zal worden op ornithologisch gebied.
Reacties: 1 van 1

Gelukkig is het eilandje nog steeds behouden, onder andere dankzij de beperking aan het bezoek die initiatiefnemers als voorwaarde hebben gesteld.....

Lex van Rootselaar (01-12-2016)

Ameland
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 4-12-1916

Reacties: 0
Het eerste oorlogsschip van de Japanners was een geschenk van Nederland.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22-12-1916
Op uitnoodiging van de Japansche regeering kwamen in het midden van de negentiende eeuw Nederlandsche ingenieurs over om schepen te bouwen. In 1857 werd de bouw van zeeschepen met kracht aangevat. Zijn eerste oorlogsschip (de Soembing) ontving Japan van de Nederlandsche regeering ten geschenke.

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 december 1916

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief