januari 1887

 

 

Aflevering 114

Brand in de molen van v.d. Leest, waar zoveel om te doen is geweest
Bron: Heerenveensche Courant 29-1-1887
De roggemolen in het midden va hun dorp heeft den Grouwsters in de laatste jaren heel wat bange oogenblikken bezorgd. Binnenbranden die nog tijdig werden geblust, volgden elkander op. Den 8sten Sept. 1885 werd het gebouw geheel in de asch gelegd door een brand, waarbij aan geen blusschen te denken viel. De herbouw ging met allerlei moeielijkheden gepaard en duurde verscheidene maanden. Nadat deze eindelijk was afgeloopen, werd den eigenaar van bestuurswege verboden te malen. Woensdagavond omstreeks 1/2 11 ure gebeurde wat de bevolking al vreesde en klonk opnieuw de kreet: "De molen staat in brand!" De brandklok luidde en met den meesten spoed en voorbeeldige orde werden drie brandspuiten in werking gebracht. Evenals den vorigen keer was de beveiliging der belendende perceelen hoofddoel. Na 2 uren blusschen ongeveer was het gevaar geweken. Een vierde spuit, van Irnsum ter hulp gezonden is niet gebruikt. Bij de bevolking van Grouw is een groot wantrouwen tegen den eigenaar van den molen. Ook bij deezen brand was H.P van der Leest niet aanwezig.

Reacties: 0
Meisje mag niet trouwen
Bron: Friesche Courant 16-1-1887
Te Akkrum heeft weer eens een meisje bij haar poging om in het huwelijk te treden, vernomen, dat de Burgerlijke Stand haar beschouwt als van het mannelijk geslacht.
Reacties: 0
Liberale courant geredigeerd door Troelstra
Bron: Friesche Courant 27-1-1887
Wij deelen mede dat dit blad sedert 1 Januari j.l. wordt geredigeerd door de heeren J. Troelstra, Pieter Jelles en anderen.

Reacties: 0
De belangstelling voor de Friesche Courant neemt af.
Bron: Kanton Bergum Adv. Nbld. 29 januari 1887
De liberale partij, die in Friesland nog altijd de overhand heeft, is de laatste jaren tekort geschoten. Andere partijen zijn juist in opkomst. Het clericalisme en het socialisme moeten beide krachtig bestreden worden. Het eerste omdat het in hare consequentie leidt tot het heerschen van de kerk over den staat, het tweede omdat het leidt tot vernietiging der individueele vrijheid. Friesland telt reeds vele heele en halve sociaal-democraten, die willens en onwillens het zaad van wrok en haat met milde hand uitstrooien, misanthropen en pessimisten die het goede in de maatschappij niet willen of kunnen zien, het kwade overdrijven en met schrille kleuren afschilderen, die alles verkeerd achten en in het bijzonder de liberalen van al dat verkeerde de schuld geven.
Reacties: 0
Gratis portret van Alma Tadema
Bron: Nieuw Advertentieblad 8-1-1887
De groote schilder Alma Tadema te Londen zal in den loop van 1887 het portret schilderen van den heer Adama van Scheltema, predikant, en dit gratis afstaan aan het Hofje of Herstellingshuis voor Nederlanders aldaar.
Reacties: 0
Een sociaal-democratische wijze van adverteeren
Bron: Friesche Courant 13-1887
Ondergeteekende geeft bij deze kennis dat zij den 4 Januari l.l. behouden is aangekomen op dit aardsche tranendal, en hare tenten heeft opgeslagen in het kamp der socialisten ten huize van W.P.G. Helsdingen en H. van Enkhuizen. Petronella Helsdingen.
Reacties: 0
Ook een troost
Bron: Friesche Courant 27-1-1887
Een weduwe, die zielsbedroefd het graf van haren echtgenoot bezocht, droogde eindelijk hare tranen en zeide: "Een troost heb ik toch, ik weet nu tenminste waar hij 's nachts is".
Reacties: 0
Arme oude
Bron: Friesche Courant 9-1-1887
Te Oudehaske wierp een 70jarige vrouw, zonder onderdak, zich op de rails van de tram om overreden te worden. Gelukkig wist de machinist nog tijdig te stoppen. Arme oude. Op 70-jarigen leeftijd in den barren winter,zonder eigen schuld?, van huisvesting beroofd.
Reacties: 0
Hongerige roofvogels
Bron: Friesche Courant 23-1-1887
De roofvogels- de sperwer of zoogenaamde wiekel- schijnen het dezen winter ook niet al te ruim te hebben; ze vertoonen zich te Harlingen bij twee- en drietallen, wat zeldzaam genoemd kan worden. Veertien dergelijke vogels, die zich, door honger gedreven, in de nabijheid van woningen waagden, zijn in weinige dagen door een ingezetene van Barradeel geschoten.
Reacties: 0

Bron: Kanton Bergum Advert. en Nbld. 29-1-1887

Reacties: 0
Katharina Schrop, gevangen, ontsnapt, gedecoreerd
Bron: Bolswardsche Courant 6-1-1887
Deze vrouw werd tijdens haar eerste huwelijk als waschvrouw in het begin dezer eeuw krijgsgevangen gemaakt door de Engelschen en evenzoo haar man van wien zij nooit meer iets hoorde. Zij werd dienstbode bij eene Fransche familie. Een wachtmeester der blauwe huzaren zag haar terwijl hij met den troep voorbij reed en voor de krachtig gebouwde schoone jonge vrouw ontstak hij terstond in liefde. Hij rustte niet voor zij zijne echtgenoote werd. Zij vergezelde toen diens corps als marketentster en maakte verscheidene campagnes mede.
Reacties: 0
Turkije zoekt toenadering tot Rusland
Bron: Nieuw Advertentieblad 5-1-1887
De Turk gaat geheel samen met Rusland. Zelfs is dezer dagen door den Sultan bevolen aan de militaire hoogeschool te Constantinopel een professor in het Russisch aan te stellen.
Reacties: 0
Grote schuldenlast van Griekenland
Bron: Nieuw Advertentieblad 5-1-1887
Griekenland moet wel de pijpen in de zak houden. Zijn schuldenlast is zóó groot geworden, zijn jaarlijksche tekorten zóó aanzienlijk, dat volgens verklaring van Tricoupis, bij niemand meer, zelfs geen halve ton is los te krijgen. Het land is overstroomd met papieren geld, muntstukken ziet men bijna niet.
Reacties: 0
Suameer
Bron: Kanton Bergum Advert. en Nieuwsblad 1 januari 1887
Men zegt dat de evangelist te Suameer in een naburig dorp gaven van de "geloovigen" heeft gevraagd, omdat hij te Suameer niet in zijn onderhoud kan voorzien. Dit strekt zeker niet tot eer der Suameerders, die geen voldoende gave overhebben voor den man die met zooveel ijver en belangstelling hunne godsdienstige belangen behartigt.
Reacties: 0
Pot met goud en zilvergeld
Bron: Bolswardsche Courant 6-1-1887
Pot met goud- en zilvergeld
Na de teraardebestelling van het lijk van den heer L. Steenmeijer is in diens tuin in de grond gevonden een pot, inhoudende aan goudgeld een waarde van f14,000 en aan zilvergeld een bedrag van f2000. De heer Steenmeijer bereikte den ouderdom van bijna 93 jaren en had aan de mede reeds bejaarde, bij hem inwonende echtelieden, vóor zijn sterfuur, aan dezen aanwijzing van de aanwezig zijnde som gedaan. Zij moet gevonden zijn in een broeibak en aldaar vóor ongeveer 12 jaren aan de schoot der aarde zijn toevertrouwd.
Reacties: 0
Minste sterfgevallen in Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Courant 7-1-1887
Van de twaalf voornaamste steden des lands heeft Leeuwarden de minste sterfgevallen.
Reacties: 0

Bron: De Katholieke Illustratie 1887

Reacties: 0
Bruine boonen
Bron: Drachtster Courant 27-1-1887
Wegens den hoogen prijs der grauwe erwten - zoo wordt er gezegd - zullen de korporaals en sergeants bij het leger in 1887 in plaats daarvan bruine boonen eten.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Harlingen wil armen van Almenum niet langer ondersteunen
Bron: Nieuw Advertentieblad 1-1-1887
Harlingen heeft onlangs besloten de armen van Almenum, volgens stadhouderlijk besluit van 1634 aldaar onderhoudplichtig, niet meer te ondersteunen, als zijn daartoe sints lang reeds onverplicht. Bij het opleggen dier onderhoudplichtigheid was namelijk als vergoeding het recht toegekend om belasting te heffen op wijn, bier en brandewijn, welk recht door de wet van 1813 werd opgeheven. Barradeel, waartoe Almenum behoort, neemt in die afschuiving van Harlingen geen genoegen en heeft bereids een rechtsgeleerde geraadpleegd.
Reacties: 0

Bron: Bolswardsche Courant 1 jan. 1887

Reacties: 0
Het Staats-onderzoek inzake den kinderarbeid.
Bron: Nieuw Advertentieblad 26-1-1887
Het van 4-15 Januari J.l. gehouden verhoor van een 65tal personen uit Amsterdam en Nieuweramstel, betreffende de werking der wet op den kinderarbeid is reeds in druk verschenen. De hoofdklacht is: overmatige arbeid vooral van kinderen. Een godsdienstonderwijzer verhaalt, dat kinderen van 12-16 jaar soms wekenlang onafgebroken van smorgens 6 tot snachts 12 uur doorwerkten, soms nog de nacht erbij, tot 36 uren arbeids achtereen, en zonder Zondagsrust.
Reacties: 0
Een goedkoope tooverlantaren
Bron: De Katholieke Illustratie 1887

Reacties: 0
Een ijskoud onderwerp
Bron: Kanton Bergum Adv. Nbld. 29 januari 1887
Bij den uitgever H.G. Bom te Amsterdam verschijnt binnenkort een boekje, "Het Nederlandsch Handboek voor IJssport" bewerkt door S. Hijlkema, voorzitter van den Frieschen IJsbond. De behandeling van dit ijskoude onderwerp (zegt de uitgever) mag voorzeker recht warm worden genoemd, niet alleen door den gezelligen stijl en de grapjes en de ijsspreekwoorden, maar ook door de hier en daar zeer gepast ingevoegde versjes, waarin het Friesch natuurlijk geen kleine rol speelt.
Reacties: 0
Spotten met Rijksambtenaren
Bron: Nieuw Advertentieblad 8-1-1887
De Asser Crt. schrijft: In benden van 20 à  30 man sterk, allen beladen met spiritus( of juister: foezel), komen de smokkelaars uit Pruisen; ze doorwaden vaarten, kanalen, slooten; gewapend met geweer en pistool gaan ze vooruit. Wat zullen nu enkele Rijksambtenaren doen tegen zulke benden? Zich laten doodschieten in ongelijken strijd? Dit zou het gevolg wezen, als zij handelend optraden. Vandaar dat men op den grenzen van Groningen en Drente letterlijk den spot drijft met de Rijksambtenaren.
Reacties: 0
Vreemde dreuning. Aardbeving bij Workum
Bron: Leeuwarder Courant 31-1-1887
Juist kwartier over één in den namiddag stap ik te Workum uit de omnibus die op het spoor rijdt en verneem ik een geluid als van den donder, terwijl een lichte beving mij beving. Het duurde niet langer als een seconde. Aan een heer, die op hetzelfde ogenblik bij mij stond, gaf ik mijne bevreemding te kennen over het buitengewone geval en vroeg ik of hij het ook gevoeld had.
Reacties: 0