maart 1897

 

 

Aflevering 116

Als paddestoelen uit de grond
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 6 maart 1897
In den laatsten tijd beginnen de zuivelfabrieken hier als 't ware als paddestoelen te verrijzen. Binnenkort zal reeds de vierde opgericht worden. Voor de boeren schijnt het voordeeliger te zijn dan zelf karnen en kaasmaken. Dit wordt ook duidelijk als men bedenkt dat hun voor den liter melk gemiddeld 5 cent wordt betaald.

Reacties: 1 van 1

Gefeliciteerd! Zo krijgen wij een goede indruk hoe het in het nabije en eerdere perioden toe ging in het Friese. Ik ben dankzij Tresoar al in de....

Hans Wiebenga (hawiebengagmail.com) (01-03-2017)

De practijk der verkiezing en der stemming
Bron: Algemeen Nieuws- en Advertentieblad van Kollum e.o., 13 maart 1897
Wij bedoelen hiermede niets anders dan de wijze waarop de verkiezing van leden der Tweede Kamer en het uitbrengen van hun stem door de kiezers werkelijk zal plaats grijpen. Dit kan eerst thans nauwkeurig worden medegedeeld nu het Kon. Besluit er is. Hierbij wordt de vorm van het stembiljet, de inrichting van de lessenaars enz. vastgesteld.
Men moet voortaan onderscheid maken tusschen verkiezingsdag - waarop de candidaten bij den Burgemeester moeten worden opgegeven - en stemmingsdag - de dag dat er over hen gestemd kan worden. Elke opgave moet door ten minsten 40 kiezers ondertekend zijn.
Reacties: 0
Er boppe op
Bron: Sljucht en Rjucht, 27 maart 1897

Reacties: 0
Kenschets
Bron: Bergumer Courant, 20 maart 1897
't Kenschetst een man van hoog gevoel
Die zeggen durft i k k a n .
Maar die er zeggen moet: " I k m o c h t ",
Zijn waarde is bij 't oudroest.
Maar nog lamlendiger hij, die steeds
Bekennen moet: " I k m o e s t " .
Reacties: 0
Electronische tandhalsband
Bron: Algemeen Nieuws- en Advertentieblad van Kollum e.o., 20 maart 1897

Reacties: 0
'n Droge Zuiderzee
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 20 maart 1897
Als onze Zuiderzee eenmaal droog is, och daar komt niets van, als het tegenwoordig volwassen Nederland die reuzentaak op zich moet nemen. Laat ons daarom de schoolkinderen voor het plan warm maken! Er is al een voorstel gedaan om een bevattelijk leesboekje oover de droogmaking verkrijgbaar te stellen.
Reacties: 0
Het monument van Keizer Wilhelm aan de Westfaalse Poort
Bron: Katholieke Illustratie jrg. 1896/97, nr. 46
Het zegevierende Duitschland wordt niet moe, door kolossale gedenkteekenen zijn overwinningen van het jaar '70 en de strijders , die ze bevochten, te vereeuwigen.

Reacties: 0
Lente
Bron: Algemeen Nieuws- en Advertentieblad van Kollum e.o., 6 maart 1897
De lente is in aantocht. Men verzoekt ons te melden dat bij W. de Bruin te Westergeest reeds Maandag de ooievaar uit het verre Zuiden is aangekomen.
Reacties: 0
'n Kromme rug
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 3 maart 1897
Wat hoor ik! Doet je man tegenwoordig aan heilgymnastiek?
Ja. Hij had verleden week een lange audiëntie bij den minister, en nu moet hem de rug weer recht gemaakt worden!
Reacties: 0
Paardenkracht
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 10 maart 1897
Eéne paardenkracht zou voldoende zijn om 270,000,000 horloges te doen loopen, of misschien al de horloges die ter aarde bestaan.
Reacties: 0
Tastellen !
Bron: Sljucht en Rjucht, 6 maart 1897

Reacties: 0
Het lijden van d'aerde
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 3 maart 1897
Nu is de winter, dor en schrael,
Met al syn onlust heen
En d'aerde heeft voor deze mael
Haar lijden afgeleên.
-------------
Het ijs onzer buitengracht, werd j.l. zaterdag door kracht van stoom in duizenden schotsen gebeukt. Men kan rekenen dat de gebrekkige en gebrek aanbrengende winter ditmaal weer tot het verledene behoort.
Reacties: 0
Terp Sopsum te Achlum
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 13 maart 1897
De AARDE van bovengenoemde terp is verkrijgbaar bij Paijzijl, tegen betaling van 70 cts., de scheepston zonder korting.
Reacties: 0
Maert
Bron: Sljucht en Rjucht, 27 maart 1897
't Minskdom is fôrkâlden
Troch al dy rein en wyn,
De bernsjes en de âlden,
Hja hoopje op sinneskyn.

O, sinne! wol dan komme
En tsjoen ús skrouskens wei,
Lit ús net mear forklomme,
Forkwik ús dei op dei.
Reacties: 0
Voor geen lantaarn bang!
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 6 maart 1897
Harich, 3 Maart. Heden morgen ontdekte men een straatlantaarn in ons dorp erg beschadigd. Men brengt dit feit in verband met het vertrek der jonge recruten, die heden nacht omstreeks 3 uur den aftocht hebben geblazen en eerst hebben willen toonen, dat zij, waar 't op handelen aankomt, zelfs voor geen lantaarn bang zijn!
Reacties: 0
Bananen-eikel-cacao
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 13 maart 1897

Reacties: 0
Toost
Bron: Nieuw Advertentieblad Heerenveensche Courant, 13 maart 1897
Op een feest waar druk getoost is, vordert men één der heren, die tot nog toe gezwegen heeft, op, om ook een toost te slaan. Na lang weerstreven begint hij "Dames en heeren, Ik ben geen redenaar. Houdt het mij dus ten goede als ik onzin verkoop - maar het komt uit het hart - onze gastheer leve!"
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief