april 1867

 

 

Aflevering 117

Onnozele sukkel
Bron: Provinciale Friesche Courant 4-4-1867
Kollumerland, 27 maart. In de naburige gemeenten Dantumadeel, Oost- en Westdongeradeel, en in de westelijke streken der provincie Groningen, zoowel als in onze gemeente, is de emigratie-manie sterker dan ooit! meer algemeen dan elders! Wèl bestaat het meerendeel van hen, die het ondankbare vaderland gaan verlaten uit orthodoxen, doch principaal is het bij allen de hoop op een beter leven “naar den vleesche”, welke deze zucht naar verandering voedsel geeft. Een onverklaarbaar enthusiasme bezielt menig eenvoudig landbewoner en die nauwelijks kennis draagt van hetgeen buiten de grens van Oostergo gaat; zoodat hij als door een toverslag is herschapen van een “vergeten-“ in een “wereldburger”, die in het onbekende verre westen geheel het tegenbeeld schijnt te zullen wezen van hetgeen hij hier inderdaad was…een onnoozele sukkel!... En o! hoe velen nog moeten hun lust bedwingen mede heen te gaan, dewijl hunne finantieele omstandigheden hen binden; anders- wij twijfelen er niet aan- zoude meenig dorp meer dan voor de helft zijne bevolking verliezen, ja! menig oord gansch en al verlaten worden. Waaraan deze landverhuizingskoorts toe te schrijven? Geven de bouwstreken daartoe aanleiding méér dan de greidhoeken? Is het platteland meer blootgesteld aan verval dan dorp of stad?

Reacties: 0
Lastige buurman
Bron: Bolsw. Crt. 4-4-1867
In Napels heeft men in den nacht van 28 Maart geen oog dicht kunnen toedoen van wege eene aardbeving. Een Vesuvius is toch maar een lastige buurman; kan hij zijn vurige inhoud niet uitbraken, dan begint hij te woelen en te stampen, dat alles rondom hem schudt en beeft.

Reacties: 0
De heer Mackay is overleden
Bron: Leeuwarder Courant 12-4-1867
Amsterdam, 8 april. Zaturdag jl. overleed alhier de wel-eerw. zeergel. heer Daniël Johannes Mackay, in den ouderdom van 79 jaren. Geboren te Paesens, in Friesland, waar zijn vader toen predikant was, en van dezen eerst het voorbereidend onderwijs, en dit later aan het gymnasium te Embden ontvangen hebbende, zette hij zijne verdere studiën aan de Utrechtse hoogeschool voort van het jaar 1805 tot 1809.

Reacties: 0
Kale koe
Bron: Bolsw.Crt. 11-4-1867
’t Volgend geval heeft te B., in de gemeente Opsterland, plaats gehad. Een veehouder had een koe, die erg in ’t ongedierte zat en was in de pogingen, om het dier van die lastige insecten te verlossen, niet gelukkig. Eindelijk werd hem de raad gegeven, om de koe met petroleum te wasschen. Dit deed hij op zekeren dag. Toen hij ’s avonds het dier zou bezien, om te weten welk effect de petroleum deed, hield hij de lamp te digt bij de koe, zoodat het haar vuur vatte en in een oogenblik van de huid was afgebrand.
Reacties: 0
Zonderling tweegevecht
Bron: Provinciale Friesche Courant 24 april 1867
Gaasterland, 22 April. Het zonderlingste tweegevecht, dat uitgedacht kan worden, is in het dorp Harich gevoerd. Een landman had een varken, dat biggen moest. Het wierp er een en hield op, waardoor onze landman, die in het hok was gekropen, vertoornd werd en het dier begon te slaan en te schoppen. Tusschen boer en varken ontstond een gevecht, waarin het varken de overwinning behaalde en de ongeduldige eigenaar een flinke beet bekwam. Door een varken overwonnen te zijn kwam hem al te schandelijk voor; dus ging hij naar huis om een mes te halen. Gelukkig voor varken en man was er geen te vinden, daar de vrouw alle snijdende werktuigen bijtijds had weggeborgen.
Reacties: 0

Bron: Dragster Courant 4 april 1867

Reacties: 0
Eeuwig verpeste dijk
Bron: Bolsw. Crt. 25-4-1867
Bolsward. De cholera is weer in het land en de privaten staan nog altijd op riolen, die in de Stadsgrachten uitkomen. De dijk op de hoogte van de Roskam bij Franzen is eeuwig door gier en andere drekstoffen als verpest. Iederen boom, post, hoek en muur wordt willekeurig als urinoir gebruikt. Aan wien de schuld? Moet dit alles wachten op eene mogelijke aanstaande raadsvernieuwing, dan vrees ik dat het te laat zal zijn en men de put dempen zal voor dat het kalf verdronken is.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Hartbrekende taferelen
Bron: Prov. Fr. Crt. 21-4-1867
Harlingen, 17 April. Het getal landverhuizers, over deze plaats naar Hull en verder naar Amerika vertrekkende, neemt gaande weg toe. Op veler gezichten staat de hoop op lotsverbetering duidelijk te lezen; bij anderen steekt de wanhoop , in gelaat en houding uitgedrukt, treurig af. Het afscheid nemen voor het verlaten der haven zou menigeen het hart doen breken.
Reacties: 0
Nieuw middel van vervoer
Bron: Bolsw. Crt. 25-4-1867
In de Arnhemsche Cour. van 19 April, lezen wij het volgende; Een nieuw middel van vervoer tusschen Bolsward en Leeuwarden, namelijk nieuwe trekschuiten, maakte dezer dagen een proeftogt naar Leeuwarden. Onder de vele liefhebbers welke die feestrit medemaakten, bevonden zich een paar gemeenteraadsleden die dit jaar als zoodanig aftreden. Het weder was treurig gestemd. Er zijn hier lieden die nog nooit stoomboten of spoorwegen gezien hebben, of zich daaronder ook gemeenteraadsleden bevinden, weet ik niet met bepaalde zekerheid te zeggen.

Reacties: 0
Lijst der hoogst aangeslagenen in 's Rijks Directe Belastingen in de provincie Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 30 april 1867
1. Jhr.Mr. I.F. van Eijsinga te Leeuwarden
2. Jhr.Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen te Joure
3. Mr. T.M.T. Looxma te Oenkerk
4. Jhr. G.R.G. van Swinderen onder Mirns
5. Dr. N. IJpeij te Rijperkerk
Reacties: 0
Nog een brand
Bron: Bolsw. Crt. 18-4-1867
Te Lemmer heeft eene brand gewoed. Dingsdag voormiddag omstreeks 10 ure ontdekte men alhier brand, in eene der groote pakhuizen van de heeren Sleeswijk; uit hoofde den hevigen wind had de brand een dreigend aanzien, daar de vlammen reeds boven het dak uitvlogen; drie brandspuiten waren spoedig op het terrein aanwezig; de goede orde, de activiteit der brandmeesters en van het brandspuit-personeel hadden spoedig alle gevaar weggenomen; evenwel niet zonder buitengewone inspanning van drie rappe zeemansgasten, die geen eigen gevaar ontzagen, maar spoedig naar het bedreigde punt heen klauterden, met beleid de vlammen bedwongen en zeer veel ter voorkoming van verdere onheilen hebben bijgedragen. Eene naast dit pand staande stoomgortmolen, waarin men somtijds met boekweitdoppen de vuren aanstookt, moet naar men zegt, de aanleiding tot dezen brand hebben gegeven. Daar deze ligte brandstof bij harden wind zich verre verspreidt en alzoo treurige gevolgen kan na zich slepen, wordt hieromtrent de meest mogelijke voorzigtigheid aanbevolen.
Reacties: 0

Bron: Dragster Courant 18 april 1867

Reacties: 0
Dubbeltje delen
Bron: Dragtster Courant 18-4-1867
Noordwolde, 14 April. Onlangs overleed hier R.B., ongehuwd, bij zijn zwager inwonende. Nauwelijks had hij de ogen gesloten of een paar andere zwagers van hem deden zijn kasje (waarin men meende dat de aap zat) verzegelen. Bij de ontzegeling kwam dan de schat voor den dag, en die bestond uit een testament, waarin genoemde R.B. zijn zwager, bij wien hij inwoonde, tot erfgenaam maakte der onroerende goederen, aan geldswaarde een dubbeltje en een vijftal flinke en vlugge muizen, die daar hunne huishouding hadden opgeslagen. Het dubbeltje kon door de erfgenamen gedeeld worden, de muizen kozen het muizenpad en lieten de erfgenamen de hakken zien. Of de gevonden schat de kosten van ver- en ontzegeling waard was, laten wij aan het oordeel van den bescheiden lezer over.
Reacties: 0
Klagende Harlingers
Bron: Bolswardsche Courant 4-4-1867
In Harlingen klaagt men over den slechten tijd; over de geringe beteekenis der scheepvaart; over het nadeel, dat de schorsing der veemarkten aanbrengt; over den onwil der regering om de verbetering der haven eens flink aan te pakken; over de varkens, die niet genoeg en geene fatsoenlijke of goed gefatsoeneerde jongen krijgen.
Reacties: 0
Doof aan dat oor
Bron: Bolswardsche Courant 4-4-1867
In het N.O. van Afrika ligt Abyssinie, een land, dat sedert 1855 geregeerd wordt door Keizer Theodorus I, een echte Afrikaan. Reeds sedert geruimen tijd houdt hij eenige Engelschen, die hij niet te best vertrouwde, gevangen, en of nu koningin Victoria hem al herhaalde malen vriendelijk heeft doen verzoeken, om die menschen, die in het minst geen kwaad tegen hem in den zin hadden, vrij te laten, keizer Theodorus is doof aan dat oor.
Reacties: 0
Griet Lap, niet zeer gunstig bekend
Bron: Dragster Courant 11-4-1867
Dragten, 10 April. Het is de policie gelukt op heeterdaad op diefstal van turf te betrappen de niet zeer gunstig bekende Griet Lap, eigenlijk genaamd Grietje Jogchums Jager, huisvrouw van den beruchten gecondemneerden Binne Everts de Ruiter. Maandagavond stal zij, als haar gewoonte, (want van tijd tot tijd had er vermissing plaats) turf van een hoop bij het huis van J. E. Planting, aan de Noorderdwarsvaart, doch deze keer mogt het haar niet gelukken met den buit huiswaarts te keeren, daar zij onder het plegen van het feit door de politie werd gegrepen.
Reacties: 0
Een vreeselijke uitvinding
Bron: Bolsw. Crt. 25-4-1867
Een Weener chemicus Leinelbroek, heeft een middel gevonden, om in kleine glasbolletjes electrische vonken op te hoopen, sterk genoeg om een mensch te dooden. Dit nieuwe vernielingsmiddel ontploft bij de ligste drukking, en is met een stalen hulsel omgeven, om in het vleesch te kunnen dringen. Proeven, daarmede genomen op paarden en runderen, hebben geheel aan de verwachting beantwoord; de beesten vielen dood, alsof ze door den bliksem waren getroffen. Bij zulk een volmaaktheid in oorlogsmaterieel zal de oorlog weldra onmogelijk zijn.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 26 april 1867

Reacties: 0
Bevolking houdt van vette Europeanen
Bron: Dragtster Courant 18-4-1867
De Gazette de France deelt mede dat te Parijs wordt verwacht: de negerkoning van Bonny, een monarch die zijn verblijf houdt in een paleis, geheel gebouwd van scheenbeenderen, afkomstig van overwonnen vijanden en die honderd duizend menschen drank kan aanbieden in menschenschedels. Bonny is een der voornaamste Staten in West-Afrika, het heeft 60.000 man vrije troepen en een honderd stukken artilleriegeschut van Engelsche fabrikatie. De bevolking heeft zeer naïve gewoonten en zeden; de inwoners beminnen de Europeanen, dat wil zeggen op het braadspit en voornamelijk wanneer zij vet zijn.
Reacties: 0
Zo ziet een dagbladzegel er uit.
Bron: Dragtster.Crt. 18-4-1867
Dit is een voorbeeld van een dagbladzegel. In de negentiende eeuw werd middels het zegelrecht belasting geheven op dagbladen. De afschaffing van het dagbladzegel in 1869 halveerde de prijs van de kranten.

Reacties: 0