mei 1937

 

 

Aflevering 118

Het Duitsche luchtschip "Hindenburg" verongelukt
Bron: Leeuwarder Courant 7 mei 1937
Een ontzettende tijding heeft ons vannacht uit New York bereikt. Gisteravond om 7 uur 20, pl. tijd, is het Duitsche luchtschip “Hindenburg”, dat 36 passagiers en 61 leden der bemanning aan boord had, bij de landing te Lakehurst in brand geraakt en ontploft.

Reacties: 0
De Kamerverkiezingen 1937 R.K. en A.R. winnen beide 3 zetels. De N.S.B. bezet 4.
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 27 mei 1937
Het volk heeft gesproken. De Volksvertegenwoordiging is weer voor een periode van vier jaar aangesteld.
Gaan we de formatie van de nieuw gekozen Tweede Kamer na, dan valt allereerst de entrée van een nieuwe groepeering te constateren: De N.S.B., die met vier afgevaardigden haar politieke “Lagerhuis”- loopbaan aanvangt. Daar staat tegenover, dat de R.S.A.P., de Nat. Boeren- en Tuindersbond, de Kath. Democratische Partij, Herv. Ger. Staatspartij en Nat. Herstel niet meer vertegenwoordigd zijn.

Reacties: 0
De Leeuwarder Gezondheidskolonie
Bron: Leeuwarder Courant 4-5-1937
In de gistermiddag gehouden jaarvergadering van de Leeuwarder Gezondheidskolonie werd het jaarverslag over 1936 uitgebracht. Wij ontleenen hieraan:
“Begunstigd door den fraaien zomer konden 25 kinderen (11 jongens en 14 meisjes) door de vereeniging gedurende 28 dagen (van 24 juni tot 22 juli) worden uitgezonden en, dank zij de uitstekende verzorging in het Koloniehuis, ten volle profiteeren van zon en zeelucht. Het weer leende zich uitstekend tot baden; hiervan werd dan ook rijkelijk genoten.
Ook dit jaar zijn de gunstige resultaten van de uitzending door de gewichts- en lengtetoename der kinderen te contateeren. Bij de meisjes bedroegen deze gemiddeld 5 1/2 pond en 1.57 cm., bij de jongens 4 1/2 pond en 2 cm.

Reacties: 0
De uitbreiding van het Friesch Museum
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 15 mei 1937
Zooals bekend mag worden geacht is sedert een paar jaar op Stania State de uithof van het Friesch Museum gevestigd. Dat beteekent, dat heel veel, dat in het museum geen plaats kon vinden, naar dit oude landhuis is overgebracht en daar een goede plaats heeft gevonden. Deze uitbreiding schijnt een goede greep te zijn geweest. Zij had althans zooveel succes, dat de directeur, dr. A. Wassenbergh, er een aansporing in vond, om nog enkele kamers op de bovenverdieping van het gebouw voor museum-ruimte te bestemmen. Bovendien zat bij dr. Wassenbergh het streven voor, om in het Friesch Museum zooveel mogelijk Friesche schilderijen en andere cultuurvoortbrengselen van voor 1800 op te nemen, waardoor voor de collectie Suringar, die werken van na 1800, en voor een groot gedeelte nog Hollandsche werken omvat, een andere plaats moest worden gezocht.
Reacties: 0
Uitnoodiging aan Hitler
Bron: Leeuwarder Courant 26 mei 1937
Winston Churchill heeft gisteren voor de New Commonwealth Society een rede gehouden, waarin hij gesproken heeft over de noodzakelijkheid om een internationale regeling te treffen waarbij de civiele bevolkingen gevrijwaard zullen worden voor luchtbombardementen en waarbij ieder land gespaard moet blijven voor een plotselingen aanval uit de lucht zonder voorafgaande oorlogsverklaring.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 7 mei 1937

Reacties: 0
Tasch met gouden ducaten opgebaggerd
Bron: Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant 31 mei 1937
Grouw. Drie arbeiders uit de Gemeente Smallingerland, die alhier bezig zijn met het slatten en uitbaggeren der Geeuw (de doorvaart van Graft naar de Oude Venen), kregen in hun beugel een eigenaardige vondst. Men haalde nl. een leeren tasch boven, welke vol zat met gouden ducaten (oude munten) ter waarde van ongeveer f 3000,--
Reacties: 1 van 1

Waar zijn de dukaten opgeborgen?

Henk Snoek (hpsnoekveteranen.nl) (01-05-2017)

De inpoldering van de Noordoostpolder
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 15 mei 1937
Weldra wordt begonnen met de dijk voor de Noordoostpolder.
Binnen enkele weken zal een begin worden gemaakt met de eigenlijke inpoldering van de Noordoostpolder in het IJsselmeer, schrijft men aan de Tel. Weer zullen vele hectaren land aan het water worden ontworsteld.
Maandag a.s. zullen de eerste opzichters naar het IJsselmeer vertrekken om het gebied, dat de Noordoostpolder zal omvatten, in oogenschouw te nemen. De verschillende aan te leggen dijken, die de polder tegen de vroegere Zuiderzee zullen beschermen, zijn gegund.
De firma Zanen en Verstoep kreeg daarbij de dijk tusschen het eiland Schokland en Vollenhoven, een werk, dat 12,5 millioen zal kosten en waaraan ongeveer twee jaar zal worden gewerkt.

Reacties: 0
Nog een oversteker
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 28 mei 1937
R.V. te Huizum. Deze was het drukke stadsgewoel ontvloden en fietste op het rijwielpad naast de Overijselschestraatweg. Hij wilde oversteken naar het landelijke Goutumerdijkje, maar vergewiste zich niet tevoren van het op de weg dreigende gevaar. Een grote onvoorzichtigheid, want een juist aansnellende auto wist slechts door krachtig remmen een ongeluk te voorkomen. En "ho kin it sa mâl," deze auto werd bestuurd door marechaussee die het verkeer inspecteerden. "De liuw yn 'e bek" dus.
R.V. bekent zijn nalatigheid en betreurt ze, maar wil het doen voorkomen alsof de auto beter had moeten opletten. Hetgeen hem een stevige reprimande bezorgt van het O.M. "Fietsers, die zoo sullig en met hun oogen in de zak rijden mogen niet op andermans waakzaamheid bouwen.
Eisch en vonnis luidde f 8 of 8 dagen.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 12 mei 1937

Reacties: 0

Bron: Hepkema’s Courant 3 mei 1937

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 3 mei 1937

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

De schatten van de “Lutine”
Bron: Nieuwsblad van Friesland 24 mei 1937
Nu er nieuwe pogingen zullen worden gedaan om de goudlading van het wrak der “Lutine” te lichten, deelt prof. Ir. Chr. K. Visser, hoogleeraar te Delft, daarover o.m. het volgende mede.
Op talrijke plaatsen zijn in den loop der tijden schepen met kostbare ladingen vergaan het spreekt vanzelf dat steeds plannen worden beraamd deze schatten te bergen.

Reacties: 0
Gemis aan een directe verbinding tusschen Ternaard en Leeuwarden
Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant 26 mei 1937
Sinds de Noord-Friesche locaalspoorweg is opgeheven, mist de hoofdplaats van Westdongeradeel, Ternaard, een directe verbinding met Leeuwarden en is zij daardoor min of meer in een isolement geraakt. Heel wat Ternaarders gingen vroeger geregeld met het locaaltje naar Leeuwarden en was dan ook één der voornaamste stations aan de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum. De opheffing van deze lijn werd vanzelfsprekend zeer betreurd, vooral nu er geen goede autobusverbinding met de hoofdstad van Friesland tot stand is gekomen. De firma Sprietsma te Dokkum, die met haar autobusdienst Dokkum-Holwerd-Leeuwarden de plaats van de Noord-Friesche spoorweg heeft ingenomen, was, hoe men er ook op aandrong, niet genegen Ternaard en daarmee het noordelijk deel van Westdongeradeel in haar verzorgingsgebied op te nemen. Nu rijdt er wel een bus van de heer Smidt te Wierum van Nes over Ternaard naar Holwerd. Vier maal per dag geeft deze autobus aansluiting op de bussen van Sprietsma, maar de samenwerking tusschen deze twee ondernemers is niet direct ideaal te noemen.

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant 26 mei 1937

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 26 mei 1937

Reacties: 0