juli 1968

 

 

Aflevering 12

Bij Skûtsjesilen Grouw drukte groter dan ooit.
Bron: Leeuwarder Courant 15 juli 1968
Duizenden mensen waren zaterdagmiddag in Grouw getuige van de start van het skûtsjesilen 1968. De plaatselijke favoriet Ulbe Zwaga stelde zijn grote aanhang niet teleur, want hij stuurde het „Doarp Grou als eerste door de finish. Imponerend is in Grouw altijd de start op de Wijde Ee. Een sleepboot heeft hier zo juist de skûtsjes "gelost".

Reacties: 1 van 1

Dit jaar was het Skutsje van Sneek de beste in Grou. Voor alle uitslagen SKS 2008: www.skutsjesilen.nl/2008/uitslagen/

Neeltje (25-07-2008)

Aanstaande maandag: Opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof
Bron: Leeuwarder Courant 25 juli 1968
Volgende maandag wordt begonnen met een opgraving op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden. Dit in verband met het plan om de nog bestaande hoogte verder af te graven. De opgraving geschiedt vanwege de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en wordt uitgevoerd met twaalf man personeel, die waarschijnlijk 2 maanden aan het project moeten werken. De dagelijkse leiding berust bij de heer A. van Pernis terwijl de wetenschappelijke leiding berust bij drs H. Halbertsma. Men hoopt nog verdere sporen te vinden van de voormalige Sint Vituskerk die zoals bekend ten oosten van de toren de Oldehove heeft gestaan. De ROB acht dit de laatste mogelijkheid iets meer over dit kerkgebouw te weten te komen.
Reacties: 1 van 1

In 2004-2006 heeft de gemeente Leeuwarden het hele kerkhof weg laten graven en er een parkeerkelder gebouwd. Vergeleken hiermee stelden de eerdere....

Andrys (25-07-2008)

'Wy boartsje hjir moar in hoartsje' net: lêst bêst
Bron: Leeuwarder Courant 1 juli 1968
Mei "„Wy boartsje hjir mar in hoartsje" nimt Tetman de Vries ôfskie fan syn publyk. Sneontojoun is yn de folle Harmony to Ljouwert de earste opfiering jown fan dit programma. Spitigernôch kin net sein wurde: lêst bêst. Dêrfoar draecht it gehiel tofolle it stimpel fan gelegenheitswurk. Dat is alteast it part foar it skoft hweryn’t Tetman sa’n bytsje "dit is myn libben" jowt. Hy sit wol efkes yn in forsierde stoel mar hy set himsels net op in fuotstik. Dat fortsjinnet hy wol, mar dan foar syn eardere wurk dêr’t gelokkich gâns út brocht wurdt.
Reacties: 1 van 1

Dit wie gjin ôfskie. Tsien jier letter spile hy noch. Tetman wie de Heintje Davids fan it Fryske toaniel.

Yde (29-07-2008)Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Tweeduizend Amelander kampeerders naar huis
Bron: Leeuwarder Courant 12 juli 1968
Het slechte weer van de laatste dagen (en vooral van gisteren heeft uiteraard de kampeerders parten gespeeld. Hoewel de weersomstandigheden in het zuiden van het land nog aanzienlijk minder waren dan hier waren er ook nogal wat kampeerders die zaterdag naar huis hadden zullen gaan maar nu al twee dagen eerder hun biezen pakten. Van een leeglopen van de kampeerterreinen is echter allerminst sprake geweest al was de uittocht op Ameland groot. Dat eiland werd gisteren door een twee duizend kampeerders
verlaten. Van de andere eilanden was de uittocht veel minder groot.

Reacties: 1 van 1

Zo'n bericht komt vandaag vast ook weer in de krant!

N (08-07-2008)

Rondweg Franeker in najaar 1969 voor verkeer open
Bron: Leeuwarder Courant 17 juli 1968
De rondweg om Franeker zal tegen het najaar van 1969 gereedkomen, zo verwacht Rijkswaterstaat. Er komt al enige tekening in het project dat ettelijke miljoenen guldens zal kosten. De aardebaan ligt er voor een groot gedeelte in (tegen december moet dit onderdeel van de werkzaamheden gereed zijn), bij de Dongjumerweg en de Schalsumervaart is tot de bouwvakvacantie hard gewerkt aan de voltooiing van voetgangers- en wielrijderstunneltjes, terwijl de brug over de Dongjumervaart voor een groot deel klaar is.

Reacties: 0


Reacties: 0
Sinds oorlog in Friesland 58.792 huizen gebouwd
Bron: Leeuwarder Courant 23 juli 1968
Woningwetwoningen hier goedkoopst
In Friesland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 1191 woningen gereed gekomen. Dit heeft het aantal nieuwe huizen na de oorlog op 58.792 gebracht. De totale woningvoorraad bedraagt hier thans 151.073. In Groningen met ongeveer eenzelfde aantal inwoners werden van 1945 af 61.902 woningen gebouwd. De woningvoorraad bedraagt daar thans 155.930.
Reacties: 0


Reacties: 0
Juffrouw in het zwart "leende" nieuwe auto
Bron: Leeuwarder Courant 24 juli 1968
De gloednieuwe Opel Kadett van de veehouder F. de Vries aan de Foyingaweg te Kollumerpomp, die — zoals reeds werd bericht — zondagavond tussen halfnegen en half tien uit de schuur werd gestolen, is terecht. De wagen bleek "geleend" te zijn door een 22-jarige inwoonster uit Amsterdam met een Chinese naam.
Reacties: 1 van 1

Dus toen was het ook al slecht gesteld met de moraal!

Charlie (30-07-2008)

Prins Bernhard opent school in Leeuwarden op 3 september
Bron: Leeuwarder Courant 25 juli 1968
Prins Bernhard zal op dinsdag 3 september in Leeuwarden de „Prins Bernhardschool van de Vereniging van Protestants Christelijk Basis-onderwijs aan de Familie Van der Weijstraat officieel openen. De school is gelegen in de nieuwe woonwijk Lekkumerend, waarvan de straten genoemd zijn naar mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet in Friesland. Van de familie Van der Weij zijn tijdens de oorlog de vader en twee zonen door verzetsdaden omgekomen. De plechtigheid vindt waarschijnlijk ’s morgens plaats, ’s middags moet prins Bernhard nog naar Engeland.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0