juli 1877

 

 

Aflevering 120

Reedriders-tint
Bron: Leeuwarder Courant 20-7-1877
Scating-Rink
By de âlde Kouwemerke to Liowerd.
Friezen!
It is my bikend, dat jimme de foarige winter fan reedriden net folle wille hawn hawwe, om ‘t it iis weibleau. Dêrom bin ik hjir nou komd op dizze merke mei in great nij spil, dêr kin elts sin skea inhelje. Froulju, Manlju, Bern! Ik noegje jimme allegearre te reedriden. Redens binne by my te kryen. De baen is glêd en sûnder barsten en wjekken en nimmen het hinder fen snie ef fen moude. Dy nou it simmer is reedride wol, kom by my: skik en wille by de rûs!

Th. Van der Heem Jr

Reacties: 0
It gouden earizer as statussymboal foar rike boerinnen
Materiële kultuer en Fryske identiteit1840-1900 Ien fan de finsters op de Fryske skiednis giet oer de gouden earizers. Tusken 1840 en 1880 is it heech moade ûnder de boerinnen yn Fryslân. De iene pronket mei in noch grutter earizer as de oare.

Reacties: 0
Verlangen naar hulponderwijzers
Bron: LC 6-7-1877

Reacties: 0
Rollen Stroocarton voor doorstuven
Bron: Leeuwarder Courant, 20 juli 1877

Reacties: 0
Met grooten lof
Bron: LC 3-7-1877
Onze stadgenoot, mej. G.H. Matthijssen, heeft Z.M. den koning aangeboden een album met photographische afbeeldingen van het merkwaardigste, wat op de historische tentoonstelling alhier te zien is. Wij hadden het voorregt dit album te zien en kunnen niet anders dan met grooten lof van de uitvoering melding maken. Mej. M. heeft getoond dat wat zij levert, moeijelijk kan worden overtroffen.
Reacties: 0
Overleden aan karnemelk
Bron: LC 10-7-1877
Voor een paar dagen keerde N.Z. alhier eenigzins ongesteld, van de klei, waar hij geweest was te maaijen, terug, en gisteren was hij reeds overleden, naar men verzekert, tengevolge van het overmatig gebruik van karnemelk. Dit treurig geval is zeker der vermelding waardig, om tot waarschuwend voorbeeld te strekken voor den werkman, dat in een zeer verhit ligchaam dikwijls hoogst nadeelig werkt en altijd zeer gevaarlijk is.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Bliksem
Bron: LC 20-7-1877

Reacties: 0
Weg met de aardappel
Bron: LC 6-7-1877
Beperking van de gelegenheid tot drankgebruik heeft geen zin volgens de Arnh. Ct. De onvermogende klassen hebben als hoofdvoedsel de aardappel, en zij zijn daaraan zoo zeer van hare jeugd gewoon, dat zij geen andere voedingsmiddelen begeeren of aan de voedende kracht er van gelooven.

Reacties: 0
Boelgoed te Pingjum
Bron: LC 6-7-1877

Reacties: 0
Faecaliën
Bron: LC 1-7-1877
De verzameling van faecaliën enz. te Heerenveen van gemeentewege, heeft over het afgeloopen jaar een batig saldo van bijna f 700,- opgeleverd. De bruto opbrengst der verzamelde meststoffen was ruim f 2900,-
Reacties: 0
Zevende Noordelijk Zendingsfeest te Veenklooster (nabij Buitenpost)
Bron: LC 8-7-1877
Op Woensdag den 25 Juli 1877.
De hoofdcommissie maakt bekend, dat plaatskaarten met programma’s verkrijgbaar zijn van Maandag den 9den Juli tot Zaterdag den 21sten Juli, of zolang de voorraad strekt, aan de Stations der Staatsspoorwegen.
De prijs der Feestkaarten is: 1ste klasse f 2,40, 2de klasse f 1,90, 3de klasse f 1,40.
Afzonderlijke programma’s te verkrijgen bij de Boekverkopers G. J. Reits te Groningen en J. Engelsma Mebius te Kollum, voor f 0,40.
Namens de Hoofdcommissie,
Van Tooren en Bergen, Secretaris.
Reacties: 0
Muisbonte koe weggeloopen
Bron: LC 8-7-1877
Een muisbonte koe, geknipt regterboog liggende H. Bij ontdekking verzoekt de STATION-CHEF te Leeuwarden onmiddellijk berigt. Onkosten enz. zullen gaarne worden vergoed.
Reacties: 0
Leeuwarder tentoonstelling
Bron: Het Vaderland
Volgend jaar is Leeuwarden Culturele hoofdstad. De voorloper hiervan wat voor die tijd vergelijkbaar is qua omvang en betekenis, is ‘De Grote Historische Tentoonstelling’ in juli 1877.Tevens vormde deze tentoonstelling van anderhalve eeuw geleden, het begin van het huidige ‘Fries Museum’.

Reacties: 0
Huis Noordwolde met Vlaskamptuin
Bron: Fries fotoarchief
Deze ansichtkaart laat de Dr. Mulderstrjitte in Noordwolde zien. Het is gebouwd rond 1872 voor dokter Van Marle. Van Marle gaf de bekende tuinarchitect Gerrit Vlaskamp opdrachtom de tuin aan te leggen.

Reacties: 0
Dankzij vegetarisme verdwijnt armoe en misdaad
Bron: LC 6-7-1877
In de Autobiographie eines Englischen Vegetarianers toont de vertaalster Meta Wellmer aan dat vegetarianen (planteneters), die jaarlijks voor hunne maaltijden, waarbij vleesch het hoofdgerecht uitmaakte, enorme sommen besteedden, er zich in den regel zeer slecht bij bevonden en dat de vermindering van krachtige spijzen een uitmuntenden invloed op den gezondheidstoestand van hun ligchaam te weeg bracht. "Na meer dan veertigjarige ondervinding", schrijft zij verder, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat door de algemeen aangenomen vegetariaanschen leefwijze 90% der armen en misdadigers verdwijnen zullen en de Engelsche staatsschuld, als dat wenschelijk is, in dertig jaren kan worden vernietigd.
Reacties: 0