augustus 1907

 

 

Aflevering 121

Hemke, de eerste vrouwelijke koetsier ter...wereld?
Bron: De Prins 24-08-1907
Kranten en illustraties hebben met ophef de eerste vrouwelijke koetsiers in Frankrijk aan ons voorgesteld. De primeur komt echter Friesland toe; daar rijdt sinds 30 jaar geregeld 4 maal per week juffrouw Hemke met haar omnibus, bij weer en ontij van Oude Bildtzijl naar Leeuwarden, en haar passagiers zijn allen vol lof over haar vaste hand van sturen en haar waakzaamheid. Onze foto brengt haar met diligence en paarden in beeld.

Reacties: 1 van 1

Nei oanliedig fan har ferstjerren stiet der in moai ferhaal oer dizze Hemke yn it tydskrift "Sljucht en Rjucht" nû. 47, 23 novimber 1935. Mei....

Geke Houwer (02-08-2017)

Die zakkenrollers zijn vreemdelingen, geen Friezen
Bron: Harlinger Crt. 2 augustus 1907
De heer Herman Bogaerd, de Belgische kaatser, spreekt in een tweetal artikelen van de Vlaamsche Gazet met warmte over Friesland en de Friezen. De netheid van Leeuwarden treft hem, evenals de hartelijkheid en de gastvrijheid der Friezen, die niet koud of koel zijn, volgens hem, maar wel koelbloedig, wat heel iets anders en beters is. Zij bewaarden de traditiën van eer, eerlijkheid en gastvrijheid. (lees verder)
Reacties: 0
Ovaal biljart uitgevonden
Bron: De Prins 24-08-1907

Reacties: 0
De zeven graden van dronkenschap
Bron: Nwe Harlinger Crt. 28-8-1907
De wereld heeft een interessante ontdekking of liever definitie te danken aan den Londenschen dokter Williams, die door den rechter als getuige in een strafzaak was opgeroepen, met dronkenschap als motief. De beschuldigde, een getrouwde vrouw, verklaarde dat zij, toen de politie kwam, niet dronken was. Maar de dokter zei, dat ze in een staat van zachte dronkenschap verkeerde, volgend op den staat van prikkelbaarheid. Verbazing van den rechter, die vroeg, of die opeenvolging steeds op die manier plaatsvond. "Altijd", antwoordde dr. Williams, en somde de opeenvolgende stadia van dronkenschap op: prikkelbaarheid, zachte verdooving, kamplustigen staat, liefderijken staat, huilerigen staat, en ten slotte staat van slaapzucht. "En daarna niets meer?" vroeg de rechter. "Jawel, nog een tikje drank meer en de dood volgt", antwoordde de zevengradige dokter.
Reacties: 0
Nooit meer dronken (reclame)
Bron: Harlinger Courant

Reacties: 0
Kolossaal dier
Bron: Nwe Harlinger Crt. 9-8-1907
Uit Britsum werd vorige week gemeld, dat bij het afgraven van een terp het geraamte was gevonden van een "kolossaal dier". Het dier had gespleten hoeven en was groter dan een paard. Jammer- werd er bijgevoegd- dat het geraamte niet volledig is. Dit "jammer" doet vermoeden dat men aan een heel belangrijke vondst denkt, misschien aan een voorwereldlijk dier. Wij meenen echter, dat men zijn fantasie verder kan intoomen, indien waar is wat "een Fries" schrijft: Zeer lang geleden reisde hier een kermisreiziger, die een kameel bezat. Het dier werd ernstig ziek, stierf en werd te Britsum begraven.
Reacties: 0
Weer thuis
Bron: Friesche Courant 4-8-1907
De vlastrekkers uit Zwaagwesteinde zijn grootendeels uit de provincie Groningen teruggekeerd. Ze hebben een onvoordeelige reis gemaakt doordat ze aldoor niet geregeld werk hadden. Door de droogte van de laatste weken was er bij het trekken geen haast, zoodat de boeren hen vaak enkele dagen lieten wachten. Daar alles in ongeveer anderhalf à 2 weken is afgeloopen, komt dit den arbeiders zeer van onpas. Hoewel in 't algemeen van drankmisbruik niet zoo veel meer gemerkt wordt, werd ditmaal op de terugreis in de stad Groningen een 17-jarig meisje wegens dronkenschap gearresteerd. Het kind werd door anderen op drie borrels getrakteerd.
Reacties: 0
Ergerlijke aap
Bron: LC 8-8-1907
Tijdens het opslaan van het circus Oscar Carré te Dordrecht is gistermorgen een aap ontsnapt en zich gehuisvest in het Dordrechts Museum. Het dier heeft daar op een ergerlijke manier huisgehouden. Oude en nieuwe kunst zijn door elkander gesmeten alsof het niets was en alles is heelemaal onderstboven. In de oude kunst heeft het schilderij van Gerard Honthorst, dat geheel in tweeën gescheurd is, en onder de moderne schilderijen hebben Alb. Neuhuys' "Binnenhuis" en Breitner's "Groote Charge" beschadigingen bekomen.
Reacties: 0
Ergerlijke aap was een eend
Bron: Nieuwsblad van Friesland 14-8-1907
De aap die losbrak uit Carré's circus te Dordrecht en daar in het museum huishield, blijkt bij nadere beschouwing geen aap, maar een eend, oftewel canard te zijn geweest, die intusschen reeds door heel de Nederlandsche pers gevlogen is, voor men haar gekortwiekt heeft.
Reacties: 0
Amfioen schuiven
Bron: Nwsbl.v.Fr. 21-08-1907
Reuter seint uit Peking: De Chineese regering had leger en vloot drie maanden de tijd gegeven om het amfioenschuiven (opium roken,red.) af te wennen. Toen 't bleek dat dat er in 't leger waren, die kalm er mee doorgingen, heeft de minister van oorlog bevolen, dat al wie nu nog amfioen schuift onthoofd zal worden. Wat men er van zeggen mag, radicaal is het.
Reacties: 0
Zout als voorbehoedmiddel en geneesmiddel
Bron: Friesch Weekblad 24-8-1907
Een der lezers van ons blad die in Zuid-Holland woonde toen de laatst voorkomende mond-en klauwzeerplaag dáár zeer algemeen voorkwam, schreef ons zich van dien tijd te herinneren , dat geheele blokken zout in de weiden werd neergelegd, waaraan dat het vee ijverig likte, wat zieke dieren goed deed als geneesmiddel en voor nog onaangetast vee dienst deed als voorbehoedsmiddel. Wie zich die geringe uitgave getrooste, ondervond er de goede gevolgen van, schrijft hij. 't Is te probeeren en daarom deelen wij het gaarne mee.
Reacties: 0
Nederland onderaan lijst Europese landverhuizers
Bron: Nwsbl v Fr. 14-08-1907
We meenen nog wel dat de trek van landverhuizers van ons land naar Amerika, Canada enz. bijzonder groot is. Maar de statistiek wijst aan, dat in verhouding uit geen der Europeesche landen zoo weinig landverhuizers komen als juist uit Nederland. Het verhoudingscijfer is genomen per 10.000 inwoners. Welnu, van elke 10.000 inwoners vertrokken in 1906 uit:
Italie 216.1
Noorwegen 91.3
Hongarije 84,4
Portugal 64.9
Spanje 66.7
Gr.-Britannië 60.6
Oostenrijk 45.8
Zweden 45.6
België 38.8
Finland 38.6
Denemarken 31.3
Zwitserland 14.6
Duitschland 5
Nederland 4.1
Van Frankrijk en Rusland vinden wij geen cijfers opgegeven.
Reacties: 0
De snuggere omroeper
Bron: Fr. crt. 8-8-1907
In een dorp in 't noorden van Friesland vond iemand 's morgens vroeg een zakje met geld, een beurs zooals Friesche arbeiders en boeren die dragen. De vinder vermoedde aan wie de "pong" behoorde en lag juist overhoop met den vermoedelijken eigenaar. Hij bracht de beurs naar de politie en deze liet omroepen wat gevonden was. De omroeper was het heele dorp rond geweest en moest nog slechts één keer roepen- toen bij hem het denkbeeld rees, dat de gevonden beurs zijn eigen wel kon zijn! hij staakte nog terstond zijn arbeid, en bevond dat zijn vermoeden juist was. Of hij de omroepskosten betaald kreeg, kunnen wij niet zeggen; maar toen hij den volgende dag weer iets moest omroepen, riep de jeugd: Is 't ook 'n pong met geld?
Reacties: 0
Opheffing Leeuwarder schutterij
Bron: De Prins 10-08-1907

Reacties: 1 van 2

Waar is dat vaandel nu?

(02-08-2017)

Een Amerikaansche automobilist over Nederland
Bron: LC 6-8-1907
De heer Cortland F. Bishop, voorzitter der "American Aero Club", waarschuwt toeristen die voornemens zijn Nederland te bezoeken, in de volgende bewoordingen: "De Hollandsche boeren zijn net kippen, ze loopen steeds den weg over, precies vóór de auto's. 't Schijnt dat zij niet in staat zijn de snelheid te schatten, waarmee de machines zich voortbewegen en er is voortdurend gevaar dat men er een aanrijdt. Ik denk, dat ze den weg oversteken, juist wanneer de auto's naderen, om buiten het stof te komen. Ook moeten de Amerikanen gewaarschuwd worden voor het groot aantal wielrijders dat ze zullen ontmoeten. De wielermanie heeft tenslotte het Hollandsche volk bereikt en ze schijnen er dol op geworden te zijn. Ik ontmoette grijsharige mannen, rijdend naast kinderen in troepjes van vijftien of twintig. Automobilisten moeten uiterst voorzichtig zijn, daar deze rijders de geheele breedte van den weg innemen".
Reacties: 0
Mopje
Bron: Nwsbl.v.Fr. 17-8-1907
Onderwijzer: "Het is een bekend natuurverschijnsel dat iets door warmte uitzet en door koude inkrimpt. Noem mij daar eens een voorbeeld van, Johan?"Johan: "In den zomer duurt de vacantie drie weken en met kerstmis maar acht dagen".
Reacties: 0
Erotische poëzie
Bron: LC 2-8-1907
Aan het strand vertoevende kinderen vonden in de nabijheid van de Roode Klif een oud zakboek, waarin een dik pakket...minnebrieven van Agnez aan Bernhard! Voor den eigenaar schenen ze wel van groote waarde geweest te zijn, want ze bleken bewaard volgens de data, sinds 1873-'74. En thans, ruim 30 jaar geleden, circuleert deze bundel "erotische poëzie", hartig gemaakt door het zeewater, onder de jongelingen en jongedochteren in den omtrek, waar de amusante lectuur natuurlijk heel wat hilariteit verwekt.
Reacties: 0
Atelier voor moderne fotografie (reclame)
Bron: Harlinger Courant

Reacties: 0
Groningers lokken robben met onderbenen
Bron: De Prins 17-08-1907

Reacties: 0
Zal het nu helpen?
Bron: Friesch Weekblad 3 augustus 1907
Volgens "De Paardenvriend" zei "een ontwikkelde Chinees" die een Europeesche modelboerderij had bezocht het volgende: "Gij Europeanen verwijt ons altijd, dat wij alles verkeerd en tegen het gezonde menschenverstand in beginnen. Maar waarom bindt gij dan uwe paarden verkeerd aan? Gij plaatst ze met den neus tegen de muur, zien niets van alles wat er gebeurt, hebben voortdurend wantrouwen tegen alles wat zij hooren, herkennen u niet en slaan daarom dikwijls achteruit, wanneer gij ze nadert, kortom, zij maken zich niet met u vertrouwd. Zij zijn dom en dat komt alleen daarvan, dat gij ze verkeerd aanbindt". Nu een Chineesche zaakkundige dit verkondigd, zal het nu helpen? Wat zullen Bles en Bruin en al hunne medeschepselen veel meer schik in 't leven hebben, als zij thuis op stal ook konden zien wat in hunne nabijheid gebeurde.
Reacties: 0
Op tijd ontsnapt
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 4-8-1907
Zij was in Amsterdam en had geen dienst. Met een advertentieblaadje in de hand liep zij over straat en werd aangesproken door een naar uiterlijk zeer nette dame. Deze "dame" zocht juist een dienstbode en noodigde daarom het meisje uit met haar naar huis te gaan, teneinde nadere afspraak te maken. Ofschoon zeer vriendelijk ontvangen, bleek haar spoedig dat ze in een heel ongewenscht huis was aangeland. Met moeite gelukte het haar weer op straat te komen. Nauwelijks buiten viel ze in zwijm; ze werd opgenomen en naar den naastbijzijnden politiepost gebracht. Weer tot bewustzijn teruggekeerd zijnde, werd door haar verslag gedaan van haar wedervaren. Zij is daarop onder begeleiding van een politieagent in burgerkleeding naar Friesland gebracht en bij haar ouders in Kollum aangekomen.
Reacties: 0
Hondenkar trekt auto
Bron: Nwsbl.v.Fr. 28-8-1907
Lemmer, 26 Augs. Vrijdagmiddag hadden we hier een niet-alledaagsch gezicht. Een heer van Amersfoort , op reis met een auto van Sneek naar hier, kreeg onder het dorp Follega op een half uur afstand van hier, een defect aan de machine zoodat de auto niet dan met veel moeite was vooruit te krijgen. De zoon van den vethandelaar Benninga alhier, met een hondenkar, waarvoor een paar sterke honden waren gespannen, juist daar passeerende en den heer ziende tobben, bood dezen aan de auto achter de hondenkar "op sleeptouw" te nemen, wat de heer aannam. En zoo zagen we een auto door een hondenwagen getrokken ons dorp binnenrijden.

Reacties: 0
Beschamend
Bron: Friesche Courant 18-8-1907
"De Nederlander" deelde 16 juli mede, dat van de 3000 predikanten der Congregational Church in Engeland niet minder dan 2600 geheelonthouders zijn. Wel een beschamende mededeeling voor de predikanten van Nederland!
Reacties: 0
Een "Gids voor Sneek"
Bron: LC 12-08-1907
Vanweege de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Sneek, zoo schrijft men ons van daar, verscheen een dezer dagen een "Gids voor Sneek en omstreken", die zeker voor velen in eene lang gevoelde behoefte zal voorzien. Het is in den boekhandel à 25 cent verkrijgbaar gesteld.

Reacties: 0
Bedelaar is bedrieger
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 4-8-1907
Te Oranjewoud bedelde een jongeling, die zijn rechterarm scheen te missen, daar de mouw van zijn jas aan zijne zijde slingerde. De politie kreeg argwaan, onderzocht hem en nu bleek het dat hij den arm op de rug had bevestigd, alleen met het doel medelijden op te wekken, en reeds een aardig duitje had ontvangen. Hij bleek te zijn de 20-jarige H. uit Heerenveen. Er werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt wegens bedelarij.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief