december 1917

 

 

Aflevering 125

Afgraving van de terp "Ritsuma"
Bron: De Prins 29 december 1917
De terp Ritsuma te Ritsumazijl bij Marssum, grootendeels afgegraven, en waarvan de klei, de natuurlijke zeer vruchtbare meststof daarvan gewonnen reeds f40.000 opbracht! Men ziet de gravers aan den arbeid; de terpbaas brengt juist een aarden kruik te voorschijn. Op den achtergrond ziet men het huis van den terpbaas op de terp staan. De terp, waarvan men de hoogte duidelijk kan waarnemen, is tweemaal zoo hoog geweest, doch werd reeds zoover afgegraven. Verscheidene merkwaardige vondsten zijn in deze terp reeds gedaan.

Reacties: 1 van 2

Beste redactie, Dit artikel boeit mij uitermate, uiteraard door het feit dat de opgraving een volle eeuw geleden plaatsvond, wat tot mijmeren leidt,....

Juul van der Werff (jvanderwerffkpnmail.nl) (01-12-2017)

Er in geloopen
Bron: Franeker Courant 6-12-1917
Te Opoeteren, een Belgisch dorpje aan de grens, reed een Duitsch officier met zijn fiets een kip dood van een vrouw aldaar. Deze foeterde danig op den "Duts" en sommeerde hem tot betaling van de kip. De officier gaf hieraan gevolg en nam de kip mee. Bij het schoonmaken bleek deze evenwel mais en andere granen, verboden voer voor pluimvee, in de maag te hebben. De vrouw werd voor de vierschaar gedaagd en kreeg maar eventjes 700 mark boete.
Reacties: 0

Bron: De Jong`s Advertentieblad 01-12-1917

Reacties: 0

Bron: De Jong`s Advertentieblad 01-12-1917

Reacties: 0
Tragisch
Bron: Franeker Crt. 16-12-1917
De vrouw van den in Gaasterland geïnterneerde Belg, die zooals onlangs gemeld werd door de in België ontstane angst en ontzetting bij het uitbreken van den oorlog stom was geworden, doch nu enkele weken geleden bij het aanmaken van de kachel driftig werd en toen plotseling de spraak had teruggekregen, heeft thans een zenuwtoeval gehad en is nu weer stom geworden.
Reacties: 0
Hoe wordt Nederland herkend?
Bron: Franeker Crt. 20-12-1917
Een uit Duitsche krijgsgevangenschap ontsnapte Engelsche soldaat die veilig in Nederland aankwam wist de Hollandsche grens te herkennen doordat er veel katten te zien zijn en er honden op straat lopen. Honden en katten zijn in Duitschland niet meer op straat, maar in de worst.
Reacties: 0
Preek in 't Friesch
Bron: Nieuwsblad van Friesland 11-12-1917
Dr. Wumkes hield gisteravond voor de eerste maal in de Hervormde Kerk in Sneek een preek in 't Friesch. De begaafde redenaar mocht zich verheugen in een gehoor van misschien wel tweeduizend personen. Van boven tot beneden was 't kerkgebouw gevuld, in de paden moesten tal van personen zich met een staanplaats tevreden stellen. Aan de hand van psalm 42 behandelde spreker achtereenvolgens: "De Dichter en 't Kruis", De Dichter en zijn nadenken","De Dichter in de natuur", en "De Dichter en God zelf". Gezongen werden in 't Friesch, als voorzang ps. 42, als slotzang Gezang 180
Reacties: 0
Het bed als hooikist
Bron: De Jong's Advertentieblad 1-12-1917
Een leerares bij het huishoudonderwijs doet in de N.R.C. de curieuse mededeeling dat er gezinnen zijn, die, om zich de kosten van een kookkist te besparen, het bed als zoodanig gebruiken. Vooral wanneer het pas beslapen is geweest wordt het pannetje havermout of gestampte pot er in gezet vanwege de warmte... Niet enkel onsmakelijk maar ook onhygiënisch!
Reacties: 0
f 25.000 aan eikels
Bron: Bergumer Courant 1-12-1917
Twee handelaars te Beetsterzwaag hebben in de afgeloopen campagne voor f25000 aan eikels omgezet.
Reacties: 0
Deserteurs
Bron: De Jong's Advertentieblad 15-12-1917
Doornat en met zeer gehavende kleeren (zij waren door de Dinkel gezwommen en hadden hun kleedij overal aan het prikkeldraad nabij de grens gescheurd)kwamen in den vroegen morgen bij Oldenzaal over de grens drie jonge Duitsche militairen, die naar het front hadden moeten vertrekken. Twee jonge Duitsche meisjes maakten den tocht mede.
Reacties: 0
Geleuter van Reuter
Bron: Bergumer Courant 22-12-1917

Reacties: 0
Mijnen aan de kust
Bron: De Jong's Advertentieblad 1-12-1917
Onder Roptazijl sprong een mijn. Het huis van den paardenfokker v.d. Laat, werd vrij ernstig beschadigd. Van een boerderij, die een 20 minuten verder stond, werden de dakgoten afgeslagen. Dit is binnen eenige weken de tweede mijnontploffing die op deze boerderij verwoesting aanbracht.

Reacties: 0
Veel schade door mijn in Workum
Bron: De Jong's Advertentieblad 1-12-1917
Workum. Woensdag namiddag is hier een aangespoelde mijn tot ontploffing gebracht. De bewoners van het Zuidend had men vooraf gewaarschuwd en de meesten hunner hadden deuren en vensters geopend om de nadeelen van de ontploffing te ontgaan. Toch waren velen onkundig gebleven van hetgeen gebeuren zou en deze hebben in niet geringe mate de gevolgen van den hevigen schok ondervonden. Tal van ruiten zijn verbrijzeld; op de Zijl was in menig huis geen ruit heel gebleven. Tusschen de ontsteking van lont en de ontploffing verliepen 10 minuten zoodat de militairen zich konden bergen.
Reacties: 0
Workum
Bron: De Jong's Advertentieblad 15-12-1917
Men vreesde hier met groote vreese dat de aangespoelde mijnen weer tot ontploffing zouden worden gebracht en weer die schade zou worden aangericht als die vorige maal. 't Is gelukkig beter afgeloopen. De beide mijnen die hier aan de Makkumerdijk en bij den vuurtoren lagen zijn door het marinepersoneel gedemonteerd zoodat alles hier rustig is gebleven.
Reacties: 0
Workum
Bron: De Jong's Nieuwsblad 22-12-1917
Maandagmiddag te halfdrie bracht men de hier aangespoelde mijn tot ontploffing. Gelukkig is hier geen schade aangericht als de vorige maal, maar toch schrokken onze gemeentenaren geweldig, daar men niet wist wanneer de onschadelijk making zou plaats hebben.
Reacties: 0
Netwerk tegen mijnen
Bron: Bergumer Crt. 15.12-1917
De zeesluis te Roptazijl wordt nu door een netwerk tegen zeemijnen beschermd. Stelt u voor als eens een mijn tegen de sluisdeuren aandreef en deze stuksloeg!
Reacties: 0

Bron: De Jong`s Advertentieblad 01-12-1917

Reacties: 0
Valse schuldbekentenis
Bron: De Jong's Advertentieblad 8-12-1917
Voor eenigen tijd overleed in de gemeente Opsterland een bejaarde, rijke boer. Naast veele vaste eigendommen vond de notaris, met de regeling der nalatenschap belast, in de brandkast een groot bedrag aan geldwaardige papieren. Bij den notaris bood een andere veehouder een schuldbekentenis van 20.000 gulden aan ten laste van den overledene. De erfgenamen konden niet geloven dat de overledene zulk een bedrag van een minder welgestelden collega zou leenen. Aan deskundigen werd een onderzoek naar de echtheid van het schriftuur opgedragen. Dit is nu afgeloopen en het maanschrift moet niet echt zijn. Er zal nu wel een aanklacht bij de justitie volgen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Pake van 38 in dienst?
Bron: Bergumer Courant 8-12-1917
Voor de te Dokkum gehouden landstormkering was dezer dagen ook aanwezig een grootvader van... 38 jaar. We hopen voor "pake" (en trouwens ook voor honderden met hem) dat hij niet meer in militairen dienst zal behoeven te treden.
Reacties: 0
Grote mannen
Bron: Bergumer Crt. 15-12-1917
Professor, voor zijn geschiedkundig onderzoeking in een afgelegen dorp een boertje ondervragend: "Zeg eens vriend, welke groote mannen zijn er in uw dorp geboren?"- - Geen enkele, mijnheer, 't zijn enkel maar kleine kinderen, die hier geboren worden.
Reacties: 0
Burgemeester Patijn is onbeschoft
Bron: Friesch Volksblad 1-12-1917
De burgemeester van Leeuwarden is een werkzaam man, een man van durf, maar een slecht leider van raadsvergaderingen. Het is meer dan eenmaal voorgevallen dat raadsleden en soms de geheele raad door hem zeer onheusch werd behandeld. Onze p.g. Schaafsma meende dat een woord van afkeuring daarover in 't openbaar wel gezegd mocht worden en hij vervulde deze min-prettige taak bij de algemeene beschouwingen bij de begrooting. De burgemeester bewees toen dat Schaafsma gelijk had. Hij deelde nl. meede dat hij op de taal van Schaafsma niet zou antwoorden en hij liet dan ook alles, ook wat niet in verband stond met zijn optreden, onbeantwoord. Hij voegde Schaafsma toe "Als u mij spreken wilt, mijn spreekuur is tusschen hal 12 en half 1. Deze onbeschoftheid bewijst dat onze burgemeester als leider van een vergadering ten eenenmale de geschiktheid mist.

Reacties: 0
Te weinig
Bron: De Jong's Advertentieblad 8-12-1917
In Harlingen verdienen gezinnen, voor korten tijd werkloos, nu per week f25 en meer met mosselkoken en pellen. Dat is sommigen nog te weinig. Ze hebben daarom het werk gestaakt.
Reacties: 0
Gebrek aan petroleum maakt vindingrijk
Bron: Franeker Courant 2-12-1917
Jorwerd. Een zoon van onzen predikant, leerling der technische school in Leeuwarden, wenschte bij zijn studie meer licht te hebben en onderzocht daarom of ook brongas aanwezig was in de sloot naast de pastorie. Het resultaat van 't onderzoek was verrassend. Een flinke hoeveelheid brandbaar gas werd verkregen, een leiding werd aangebracht in de hem toebehoorende aak, een brander en een gloeikousje gekocht... en elke avond brandt de gasvlam helder. Daar de gasketel klein is, ruim 1 Hl., moet hij elken dag opnieuw worden gevuld wat betrekkelijk weinig inspanning kost. Hoogstwaarschijnlijk is hier op meer plaatsen brongas aanwezig, want het vullen geschiedt de laatste beide dagen in de haven. Was 't aanleggen van een leiding niet zoo kostbaar en had men de zekerheid, dat de voorraad gas voldoende was, dan zou ook de pastorie van de gasverlichting kunnen profiteren.
Reacties: 0
Vrouwen blijven het gehoorzamende deel
Bron: Bergumer Courant 15-12-1917
Reacties: 0

Bron: Bergumer Courant 08-12-1917

Reacties: 0