Januari 1888

 

 

Aflevering 126

Honger in Gorredijk
Bron: Nieuw Advertentieblad 14-1-1888
Te Gorredijk waren Woensdagavond eenige arbeiders uit Terwispel, vergezeld van een armvoogd, voor de woning van een der wethouders geposteerd en vroegen om werk of brood. De armverzorger werd geducht over den hekel gehaald, alsof deze man ’t helpen kan, dat er werkeloosheid in zijne omgeving heerscht. Zelfs werd hij bedreigd met stokslagen en stelde zich onder de hoede der politie om huiswaarts te keren. De houding van den wethouder Z. was kordaat en vastberaden, zoodat dit “standje” een nogal vreedzaam verloop had. Interessant was in deze de houding van een koopman, die gewoonlijk op Woensdag zijn waren op kluchtige wijze weet aan den man te brengen. Hij vroeg nl. aan de arbeiders “heb je honger? Kom dan maar mee naar den bakker en ik zal jelui brood geven”. En de Israelitische Mercurius kocht broden en bollen om de hongerenden te spijzigen. Nu zegt de een, “dat is eerst een man, die liefde heeft voor zijn medemenschen”een ander praat van “koopmanstactiek” een soort reclame:” een derde roept: “a.s. Woensdag verkoopt hij eens zooveel”enz., maar ik zeg als Gabe “doch dyn plicht en lit de ljoue rabje”.

Reacties: 0
Minder pistoolschieten
Bron: Friesche Courant 12-1-1888
Zevenwolden. De nieuwjaarsdrukte loopt ook in Frieslands streken, grenzende aan Drenthe, ten einde onder den boerenstand. Het nieuwjaarwinnen gaat hier langer door, kringetjes van zoo’n 6 à 7 gezinnen houden het een 14 dagen vol; men gaat uit en men ontvangt ook allen terug. Bergen olie- en nieuwjaarskoeken worden in die dag verslonden en blijft de traditioneele kom met “brandewien met roezienen” niet achterwege. Met het z.g. nieuwjaarsloopen, beter gezegd vermomd bedelen, is het vrij goed gegaan en neemt dit werk gaandeweg af. Ook het van ouds gebruikelijke pistoolschieten wordt minder druk gedaan, misschien een uitvloeisel van de bepalingen in het nieuwe strafwetboek. Of is het een gevolg van meerdere beschaving?
Reacties: 0
Geheimzinnige kist
Bron: Friesche Courant 22-1-1888
Van de geheimzinnige kist van den overleden Sietse Gerbens Sietsma, te Tjerkgaast, die op verlangen der moeder van Sietse door hem steeds ongeopend was gelaten, is nu eindelijk het deksel gelicht. De kist bevatte eene tweede, die eerst oud papier, eene roestige peperbus, een stuk kachelpijp en dergelijke nietswaardige voorwerpen inhield, en eindelijk…. enige zakken die den klank van edel metaal lieten hooren. Spoedig werd natuurlijk de inhoud nagezien en bleek dat het rijksdaalders en guldens waren, bijna allen met het jaartal 1847, tot een totaal bedrag van 5000 gulden. De geheele nalatenschap wordt geschat op eene waarde van 50,000 gulden.
Reacties: 0
Op het nippertje
Bron: Friesche Courant 1-1-1888
Door het flink gedrag van den machinist eener reserve-locomotief, die, om de tramlijn Heerenveen-Gorredijk vrij van sneeuw te maken, Dinsdagmorgen te 4 uren de lijn opreed, is een muzikant, de Jong, van een wissen dood gered. Deze had zich in beschonken toestand op de rails te slapen gelegd. Gelukkig werd de machinist hem bij tijds gewaar, remde en maakte den man wakker. Ook was dadelijk de nachtwacht bij de hand, die den beschonkene in het cachot bracht.
Onderschrift bij foto: Stationsweg Gorredijk met op de achtergrond een tram (R.K. de Jong prentbriefkaarten

Reacties: 0
Duur ei
Bron: Leeuwarder Courant 7-1-1888
Een ei is in den vorigen week verkocht voor tweeduizend gulden, en dan nog wel alléen de schaal. Het is echter een merkwaardig stuk voor musea, daar het afkomstig is van den dotaers (dodo, red.), een uitgestorven vogel , behoorende tot het geslacht der pingoeijnen. Voor zoover bekend bestaan er daarvan in publieke en bijzondere verzamelingen over de geheele wereld slechts 66 stuks, waarvan alléen 48 in Engeland.
Reacties: 0
Goed voor de één maar niet voor de ander
Bron: Friesche Courant 22-1-1888
In Italië geneest men verkoudheid met ijs, in Kopenhagen zou men daarvan de kinkhoest krijgen. In Andalusië werkt het voedsel van den Laplander als vergift. Dezelfde dosis opium die een Pommeraan doodt, brengt een Turk in verrukking. De sterke brandewijn, die den Rus eerst goed op verhaal doet komen, is den Spanjaard doodelijk. In Barbarye meenen de aanzienlijken hun leven te verlengen door het inademen van stoffen, die ons schadelijk zouden zijn. In den veldtocht van 1813 aten de Kirgizen paddestoelen, die algemeen voor vergiftig werden gehouden, zonder daarvan eene nadeelige werking te ondervinden. De Engelsche natuurvorscher Fordyce verhaalt, dat hij een neger gekend heeft, die als een uitgezochte lekkernij een soep van - ratelslangen at. De kop werd met den giftklier ook steeds verorberd.
Reacties: 0

Reacties: 0
Durfal
Bron: Nieuw Advertentieblad 14-1-1888
In een menagerie bood een dierentemmer f 1000 aan degene die in het leeuwenhok durfde. Een boertje verklaarde zich daartoe bereid. De voorstelling begon en men verzocht onzen vriend het waagstuk te willen volbrengen. “Ja, zei de boer, maar eerst moet dat beest eruit!”
Reacties: 0
Schaatsenrijden
Bron: "Schaatsenrijden" door J. van Buttingha Wichers (1888)

Reacties: 0
Dan maar een visakte
Bron: Friesche courant 1-1-1888
Na herhaaldelijk zonder den gewenschten uitslag gesolliciteerd te hebben, heeft een onderwijzer in Gaasterland thans een … vischacte genomen.
Reacties: 0
Hongerige wolven
Bron: Nieuw advertentieblad 22-1-1888
Door de hevige kou die in Hongarije heerscht , komt het roofgedierte zijn honger langs den openbaren weg zijn prooi zoeken. Een rechter, die van Gross Wardern huiswaarts reed, werd verscheurd. Zijn koetsier ontkwam met de slede. Een boer die zijn kind bij zich had en ook door het hongerige gebroed werd achtervolgd, moest daaraan zijn kind als prooi geven om zelf het leven te redden.
Reacties: 0
Betrappen op tappen
Bron: Nieuw Advertentieblad 25-1-1888
Een der rijksambtenaren in Ooststellingwerf zou eens gauw even de vrouw van een polderwerker bij het Tjongerkanaal bekeuren op het tappen “zonder vergunning”. Hij trof haar alleen in de keet, vroeg haar toen naar haar patent, maar zag vreemd op toen het vrouwtje een schel gefluit liet horen, waarop onmiddellijk een vier à vijftal stoere knapen verschenen, die den ambtenaar een weinig malsche behandeling beloofden. Deze dacht niet meer aan een bekeuring, doch maakte spoedig, dat hij uit de voeten kwam.
Reacties: 0
Winkel van Sinkel
Bron: Friesche Courant

Reacties: 0
Bevoegd om kiezen te hebben
Bron: Nieuw Advertentieblad 14-1-1888
N.a.v. het denkbeeld , om het woord lodger door “deelbewoner” te vertalen maakt de Zwolsche Courant de opmerking dat tegen dezen naam bij onzen spitsvondigen Minister van Binnenlandsche Zaken wel bezwaar zal bestaan. Hij zal waarschijnlijk met het oog op de “deel” in onze boerenwoningen voor verwarring tusschen mensch en vee beducht zijn. Zoo de homoniemen verwarrende, zou men onder kiesbevoegd kunnen verstaan, menschen die bevoegd zijn om kiezen te hebben en onder uitslag van eene stemming, eene huidziekte
Reacties: 0
Reclame A. Zelle
Bron: Leeuwarder Courant 3-1-1888
Reclame A. Zelle (vader van Mata Hari, red.)

Reacties: 0
Liever de vijand
Bron: Nieuw Advertentieblad 25-1-1888
Wat wil jij worden, kleine man? Ik wil soldaat worden oom! Dan wordt je doodgeschoten mannetje! Wie schiet dan de soldaten dood, oom? De vijand, mijn jongen! Dan wil ik liever vijand worden oom!
Reacties: 0
Grouwster jeugd sleept met kettingen
Bron: Friesche Courant 12-1-1888
Te Grouw vermaakt zich de jeugd op Koppermaandag door groote kettingen langs de straat te sleepen. Omtrent den oorsprong en de betekenis van dit gebruik, dat hier sinds menschenheugenis heerscht, verkeert men geheel in het onzekere.
Reacties: 0
Vroedvrouw behouden
Bron: Kanton Bergum Algemeen Advertentie en Nieuwsblad 21-1-1888
Onze gemeente-vroedvrouw A. Hoogendonck heeft als zoodanig eene benoeming ontvangen naar het eiland Ameland, tegen een jaarwedde van f 350 en onder voorwaarde van vrije overtocht. De lage jaarwedde van f 200 die zij hier geniet, deed haar bijna overhalen die benoeming aan te nemen, doch onze gemeenteraad heeft in zijne vergadering van j.l. Donderdag besloten haar salaris met f 75 te verhoogen, waarvoor zij genegen is in ons midden gevestigd te blijven. Moge het haar gegund zijn nog vele wereldburgers te helpen geboren worden.
Reacties: 0
Bende in Bulgarije
Bron: Friesche Courant 12-1-1888
Bulgarije. Donderdag landde een stoomboot, zonder vlag, dicht bij Burgas. Een bende Montenegrijnen stapte aan wal, onder bevel van den bekenden Russischen kapitein Nabokoff, en nam bezit van het naast bijzijnde dorpje Keupreelen. De dorpsbewoners verweerden zich en met hulp van Bulgaarschen soldaten dreven zij de bende uiteen. De aanvoerder Nabokoff ontsnapte, maar een der aanvallers werd gevat, terwijl zij 20 doden achterlieten. Lees meer.
Reacties: 0
Een beeld der toekomst
Bron: Eigen Haard 14-1-1888
Het doet u watertanden? Ach, misschien wel rillen en beven. Maar dan zijt gij geen echte Fries, geen waardig nazaat van die noordsche mannen, die, van de Lauwers tot de Schelde, in Neêrlands waterland leefden als eenden in een bijt. Zie de strakke lucht, wat te grijs van toon en helaas met een sneeuwbuitje dreigend, maar een echte winterlucht, koud en guur, en tegen wier ongenade gij een goede borst en geen arm kuchend gestel moet hebben. In een lauw luchtje te loopen onder een zacht zonnetje, daar is weinig kunst en geen aardigheid aan, zou Mark Tapley zeggen.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief