Maart 1898

 

 

Aflevering 128

Lange werkdagen
Bron: Harlinger Courant (2 mrt 1898)
Kort geleden was het gebeurd dat de wachter aan de overweg bij de Schrans bij Leeuwarden in zijn wachthuisje lag te slapen. Daardoor waren bij het binnenkomen van de Groninger trein de sluitbomen open gebleven. De wachtmeester werd als zodanig ontslagen, andere arbeid aan het station werd hem opgedragen. Dat de man sliep was niet te verwonderen. In gewone omstandigheden was zijn dienst 16 en een half uur per dag, dikwijls komt er echter wegens vertraging der treinen een kwart of een half uur bij, dan wordt het soms 17 uur. Rekent men hierbij de tijd om van huis naar het wachthuisje te gaan en omgekeerd en wat verder menselijkerwijs voor een mens nodig is, dan blijft er al heel weinig voor nachtrust over. De dienst duurt onafgebroken twintig dagen. Daarna heeft de man een dag vrij.

Reacties: 0
Troelstra is een eerzuchtige, gluiperige, op reclame loerende politicus
Bron: Harlinger Courant 4 maart
In de Heerenveensche Courant komt een verweerschrift voor van de hand van Allard Dijkstra (een mogelijke verdachte in de Hogerhuiszaak, red.) n.a.v. de beschuldigingen aan adres, vooral van de zijde van mr. Troelstra, inzake de inbraak-geschiedenis te Britsum. Hij wil Troelstra niet aanklagen wegens laster, omdat deze in het ergste geval er met een onbetekenende geldboete zou afkomen en hij dit genoegen de “gluiperige op reclame loerende politicus” niet gunt. Als drijfveer, hem aan te klagen als dader, acht hij Troelstra’s eerzucht om een hoge positie in de politiek te verkrijgen. Hij wacht voorts de uitspraak met gerustheid af.

Reacties: 0
Antisemitisme in Oostenrijk
Bron: Friesche Courant 10 maart
Een heerlijk beeld van christelijke zin geeft ook de Landdag van Neder-Oostenrijk. De anti semieten hebben een voorstel tot wijziging van het stemrecht ingediend. Geheel in de geest van de tegenwoordige tijd beginnen zij met de invoering van algemeen en rechtstreeks stemrecht voor te stellen, maar al te spoedig volgt daarop deze bepaling: “De Joden en allen die verdacht worden, hetzij door bloedverwantschap hetzij door aanhuwelijking van Joden af te stammen, zullen van het kiesrecht uitgesloten zijn”. De werktuigkundige Schneider, de rechterhand van burgemeester Lueger, hield de volgende korte programredevoering: “Men moet de Joden hun burgerlijke en politieke rechten ontnemen! Ze moeten uitgeroeid worden!”
Reacties: 0
Antisemitisme in Frankrijk
Bron: Harlinger Courant 2 maart
Tot de nasleep van het proces Zola behoort een anti-semitisch opstootje te Bar-le-Duc. Nadat de bevolking een week lang over de afloop van het proces in grote spanning had verkeerd, begaf zich na het bekend worden van de uitspraak naar de kazerne om het leger toe te juichen. Van daar trok het gepeupel naar de woning van de rabbijn, waar het de ruiten inwierp onder de kreten:” Weg met Dreyfus! Weg met de Joden! Hiermee nog niet voldaan, heeft zij zeven Joodse winkels geplunderd. De politie was onmachtig. De rabbijn heeft met zijn gezin het stadje verlaten.
Reacties: 0
Schorem
Bron: Nieuw Advertentieblad 26 maart
In de Uilenspiegel geeft “meester” Van Puffelen uitleg over het woord schoremer. ’t Wil zeggen: kale jakhals. Het woord “schorem” moet men lezen “schoor ‘m” , d.w.z. ondersteun hem, geef hem onderstand. Dit schoor treft men o.a. nog aan in de woorden schoorsteen en schoorvoetend. Moesten daarvoor, vraagt “meester”, zoveel geleerde hebreeuwers hun licht laten schijnen? Wij kunnen het in onze eigen taal wel af.
Reacties: 0
Arm schaap
Bron: Friesche Courant 13 maart
Schaap door roofvogels overvallen. In een weide onder de gemeente Beets is een schaap door een troep roofvogels overvallen en zo toegetakeld, dat de eigenaar genoodzaakt was, het arme dier onmiddellijk af te maken.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 02-03-1898

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Last van robben
Bron: Friesche Courant 3 maart
Uit Lemmer wordt geschreven:
Ook in de laatste weken, de tijd van haringvisserij, klagen de Zuiderzeevissers steen en been over de last, hun door robben of zeehonden aangedaan. Deze drieste en vraatzuchtige dieren, welke in grote getale in de Zuiderzee voorkomen, kapen niet alleen de vis, vooral bot en haring, uit de netten weg, maar veroorzaken tegelijk daaraan, zowel met de bek als de voorpoten, aanmerkelijke schade. In een uitvoerig adres aan den Minister van Waterstaat is verzocht om uitroeiing van deze dieren, om de Zuiderzeevissers van een grote plaag te verlossen.
Reacties: 0
De beste mest voor aardappelen
Bron: Friesche Courant 6 maart
Zevenwouden: Tal van arbeiders verkrijgen tegenwoordig zeer goedkoop de nodige mest voor hun bouwakkers. In pramen trekken zij naar de trekgaten en andere wateren, vissen daar de waterplanten op (vooral de zogenaamde snielen) en brengen deze over ’t land. Deze planten zijn een uitstekende mest voor de aardappelen, die er goed, maar niet te vlug bij groeien, zodat de vrucht zich langzaam zet. De kwaliteit is dan gewoonlijk uitmuntend, van doorgroeien is geen sprake. Stalmest en faecaliën zijn voor de aardappelen veelal te scherp en te sterk. Deze planten zijn een beste en een zeer goedkope mest, twee aanbevelenswaardige eigenschappen.
Reacties: 0
Onderbroeken aan het oog onttrokken
Bron: Friesche Courant 24 maart
Een manufacturier te Doetinchem, aan het publiek bekend makende dat hij een opruiming van borstrokken en onderbroeken houdt, voegt daaraan toe dat hij ze niet in zijn etalage uitstalt, met het oog op de goede zeden. Dit is zeker een parodie op Dinxperlo, waarbij het over de heg hangen van wasgoed verboden is.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 1898

Reacties: 0
In Friesland grootste afname drankmisbruik
Bron: Harlinger Courant 3 maart
In geen provincie is het drankmisbruik in de laatste tijd zo afgenomen als in de provincie Friesland; werd het vroeger als kinderachtig beschouwd in een herberg limonade of chocolade te gebruiken, thans wordt meer en meer i.p.v. sterke drank, bier, limonade of cacao gevraagd. De geheelonthouders, de sociaal-democraten hieronder niet te vergeten, zien van hun streven de schone resultaten. Werd vroeger iemand van “de blauwe knoop” uitgelachen, tegenwoordig wordt hij als voorbeeld gesteld en nagevolgd.
Reacties: 0
Stoomschip mag niet stomen
Bron: Harlinger Courant 13 maart
De stoomboot Jeanette Deborah van Amsterdam naar Leeuwarden mocht bij aankomst in Harlingen geen verder gebruik van haar stoomkracht maken, daar zij niet in het bezit was van een vergunning om zich in provinciale vaarwaters door middel van stoom voort te bewegen. Door jaagpaarden werd de boot daarop naar Leeuwarden getrokken, waarna de terugtocht op dezelfde wijze werd volbracht.
Reacties: 0
Bierreis met hindernissen in Bergum
Bron: Friesche Courant 20 maart
De bierkar van F.H. te Bergum geraakte j.l. Maandag te water, nabij de hoek van het kruispunt der wegen Suameer- Oostermeer-Drachten. Het kwam, doordat de honden een andere richting wilden inslaan, dan hun berijder verkoos. Twee der honden vonden bij dit ongeluk de dood in het water. Overigens kwam alles nog goed terecht. Nu zou Dinsdag het bier met een melkwagentje worden vervoerd. Nabij het “Zwartkruis” sloeg echter het paard op hol, waarbij de eigenaar W.T. van het rijtuig viel. Vrij wat gehavend werd de man opgenomen en na onderzoek bleek dat hij een rib gebroken had.
Reacties: 0
Licht en lucht niet nodig
Bron: Nieuw Advertentieblad 16 maart
Een kluizenaar te Bellingwolde (Groningen) die er altijd mee heeft gespot, dat de mens lucht en licht behoeft om gezond te blijven, heeft dertig jaren in een donker hol met slechts één opening doorgebracht en daarin zijn zeventig jaren behoorlijk gehaald. Hij is thans overleden. ’s Zomers kreeg hij veel bezoek; want velen, die ziekelijk waren geworden in een gezonde woning, wilden zien, hoe de man het aanlei, om gezond te blijven in een levend graf.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 09-03-1898

Reacties: 0
Tableau!
Bron: Friesche Courant 31 maart
Een van onze meest bekende acteurs treedt te Amsterdam een café binnen, gevolgd door drie, ietwat flanerende studentjes van het eerste jaar. Knipogend zegt de acteur luid tot de Jan: “Kelner, breng mij wat ik zelf ben” en spoedig verschijnt Jan met “een kwast”. De studenten bestellen daarop ook: “wat ze zelf zijn” en even daarna verschijnt Jan met … echte, Friese boerenjongens. Tableau!
Reacties: 0
Duitsers kopen Hindelooper kamer
Bron: Harlinger Courant 20 maart
De Hindelooper kamer, in veiling te Amsterdam, is in haar geheel aangekocht door het Ethnographisch Museum te Berlijn. De koopprijs bedraagt f 3205.
Reacties: 0
Amerikaans
Bron: Harlinger Courant 9 maart
Advocaat- Ik heb een wapen waarmee ik iedere schoft en iedere gek kan neerslaan.
De advocaat der tegenpartij- Ik verzoek de rechtbank te gelasten mijn geachte collega dit wapen te ontnemen, anders zal hij zelfmoord begaan.
Reacties: 0
Goed zo Huges en Co
Bron: Friesche Courant 17 maart
Tot nog toe moest het rollend materieel voor de Nederlandsche Tramwegmaatschappij aangekocht worden uit andere provinciën. Thans heeft de firma Huges en Co te Sneek met de bouw van tramrijtuigen een aanvang gemaakt, daartoe aangespoord door de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij. Deze maatschappij droeg vorig jaar aan de firma Huges de vervaardiging van twee tramwagens op en deze rijtuigen blijken van een zo deugdelijke constructie te zijn, dat de maatschappij thans opnieuw aan de firma de vervaardiging van drie wagens heeft opgedragen. Vrij zeker is hierdoor in deze provincie een nieuwe tak van industrie geopend.

Reacties: 0