augustus 1908

 

 

Aflevering 13

It Gysbert Japiksfeest te Boalsert
Bron: Leeuwarder Courant 13 augustus 1908
Op woansdei 12 augustus waard tidens de Gysbert-feesten yn Boalsert in stien ûntbleate yn it bertehûs fan Gysbert Japiks. Yn de akte fan oerdracht oan it Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse waard bepaald, it Selskip moast "de stien sa ûnderhâlde, det it in earestien bliuwe mei for Gysbert-om en gjin skandestien wirdt for de Friezen, dy hjar greate mannen forjitte".

Reacties: 0
Overdrijving met kaatsen
Bron: Leeuwarder Courant 14 augustus 1908
Men schrijft ons:
Op den kaatswedstrijd onder jongens, die freule de Vos van Steenwijk telken jare te Wommels aanbiedt, heeft de voorzitter van de Nederlandschen Kaatsbond een waarschuwend woord doen hooren tegen overdrijving in dezen tak van sport. De tallooze wedstrijden voor jongens geven aanleiding tot overspanning, het lichaam is nog niet bestand tegen deze krachtsinspanning, men heeft zich als jongen "verkaatst en verslagen" en het gevolg is, dat men later nooit meer een goede kaatser kan worden.
En voor de jongens zelf èn voor de kaatssport zeide hij "Jong Friesland" aan niet naar alle wedstrijden te trekken, maar zich wat terug te houden, zooals vroegere kaatsers in hunne jeugd deden en die later matadors werden in dit balspel.
Reacties: 1 van 1

Tiden hawwe tiden ......... De KNKB organiseert nu al enige decennia kaatswedstrijden voor jongeren vanaf acht jaar. En vanaf 11 jaar zijn er voor....

tk (05-08-2008)

Fryslân foarhinne en nou
Bron: Tresoar Pb4249

Reacties: 0
Het visschen van zeemos
Bron: Leeuwarder Courant 15 augustus 1908
Sedert eenigen tijd oefent men dit bedrijf van uit Zoutkamp uit op de Wadden. Een Wierumer visscher bemachtigde in een paar dagen voor ongeveer f 30 aan zeemos.
Reacties: 0
Verjaardag H.M. de Koningin
Bron: Leeuwarder Courant 31 augustus 1908
Programma der uit te voeren koraalmuziek door het Leeuwarder Stedelijk Muziekcorps, onder leiding van den kapelmeester, den heer H. de Jong, op Maandag den 31 Augustus, des morgens van 9 tot 10 uur, voor het stadhuis.
1. Volksliederen. 2. Een vaste Burgt is onze God. 3. Panus Angelicus, C. Franck. 4. Gebed, Valerius. 5. Paraphrase over het oude Wilhelmuslied, C. Immig Jr. 6. Andante religioso, Bach. 7. Nun danket alle Gott.
Reacties: 0
Veiling te Roordahuizum
Bron: Notarieel Archief Tresoar
Morgen, Woensdag, 6 uur, in de "3 Romers", veiling van een stukje WEILAND a/d Rijksweg aldaar.

Nots. BURGIJ
Reacties: 0


Reacties: 1 van 3

De "Ter aanvulling" van Hans op mijn reactie deed mij wat denken aan het verhaal van de klok en de klepel. Er zijn tussen Stavoren en Enkhuizen....

Spoarman (11-08-2008)

Friesch rundvee naar Transvaal
Bron: Leeuwarder Courant 25 augustus 1908
De superintendent van het Transvaalsche Landbouwdepartement, de heer Holm, heeft 25 stuks vee in Friesland aangekocht voor de veefokkerij in Transvaal en tevens pogingen aangewend om weder een Nederlandsch jongmensch als zuiveldeskundige aan de zuivelinrichting in Transvaal te verbinden.
Reacties: 0
Rooken in de treinen
Bron: Leeuwarder Courant 21 augstus 1908
Naar wij vernemen zullen bij de Staatsspoor strenge maatregelen genomen worden tegen het rooken in niet-rookcoupé's.
De directie heeft het personeel opgedragen hierop nauwkeurig toe te zien en van overtredeingen proces-verbaal op te maken. Ter aanmoediging zal het personeel voor elk opgemaakt proces-verbaal een gratificatie ontvangen.
Reacties: 1 van 1

Was toen ook al bekend dat 'rooken' schadelijk is voor de gezondheid? Of mocht je niet roken in bepaalde ruimtes uit fatsoen?

Jan (05-08-2008)


Bron: bedrijfsarchief Koopmans Meelfabrieken

Reacties: 1 van 2

De familie van der Meij hie gjin twa mounen yn Berltsum. Hja hienen in seag moune en in oalje slaggerij, beide yn de Bûterhoeke.De koarn-en pel moune....

(14-02-2010)


Bron: Leeuwarder Courant 3 augustus 1908

Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Wat een geweldige advertentie! Ben benieuwd wat hier uit is gekomen??

N (10-07-2008)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Een typische zeilwedstrijd
Bron: Leeuwarder Courant 28 augustus 1908
Zeilwedstrijden te Grouw behooren waarlijk niet tot de bijzonderheden. En toch is er gisteren gezeild op zeer bijzondere eigenaardige wijze, door de kleinen van het dorp, niet met booten van professie, maar met plankstukken.
Reacties: 0
Waling Dijkstra
Bron: Leeuwarder Courant 24 en 25 augustus 1908
Naar wij vernemen is de 87-jarige Friesche schrijver Waling Dijkstra, tengevolge van een val, vrij ernstig ongesteld geworden.
Zijn toestand schijnt niet zonder zorg te zijn, althans zijn alhier wonende dochter is per telegraaf naar Holwerd geroepen.

Reacties: 0
Een buitengewone rechtspraak
Bron: Leeuwarder Courant 27 augustus 1908
In de weilanden bij Beets vond onlangs een buitengewone rechtspraak plaats, waarbij het vonnis terstond werd uitgevoerd.
Reacties: 1 van 2

Prachtig verhaal :-)

Pieter (01-08-2008)

Firma J. de Bruin Pz.
Bron: Tresoar Pc 31668
Wegens de belangrijke verhooging der materiaalprijzen zijn eenige prijzen in de Prijscourant 1908 aangepast.

Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

graag wil ik weten of er nog meer van deze afbeeldingen of foto,s omdat dit over mijn opa gaat

rico struppert (ricoklikohotmail.com) (20-10-2009)