Juni 1908

 

 

Aflevering 131

Korte Mededeelingen
Bron: Nieuwsblad van Friesland: Woensdag 17 Juni 1908, no 49
De tuin van het Vredespaleis. Er wordt een Vredespaleis te ’s-Gravenhage gebouwd; daaromheen zal oók een tuin worden aangelegd.’t Moet natuurlijk een heel mooie zijn, die reeds bij den eersten aanblik aan den Vrede doet denken. En daarom zijn onlangs drie bekende tuinarchitecten –een Engelschman, een Hollander en een Duitscher- aangezocht, ontwerpen te maken. (Lees verder….)

Reacties: 0
Buitenlands Overzicht
Bron: Leeuwarder Courant: Zaterdag 6 Juni 1908 no.133 (voorpagina)
Men vindt geen woorden waarmee ten volle de indruk kan worden gequalificeerd, dien de aanslag op majoor Alfred Dreyfus, gisteren bij de plechtigheid der bijzetting van Zola in het Pantheon gepleegd, moet maken. Het is een daad, die niet alleen terugvalt op den persoon, die haar pleegde, maar ook op de richting, waartoe hij behoort, want Grégery, redacteur van den Gaulois en de Franse Militaire heeft niet uit persoonlijke motieven gehandeld, maar als vertegenwoordiger van clericalisme en militarisme…..( lees verder)
Reacties: 0
Zomerkleding C&A

Reacties: 0
ATJEH
Bron: Nieuwsblad van Friesland: Zaterdag 27 Juni 1908, no 52
’t Besturen van een kolonie is moeilijk werk. Gewoonlijk wordt al niet met algemeene instemming van wie ’t toch het meest aanging, tot kolonisering over gegaan, maar meestal gaat het : of je ’t goed vindt of niet goed vindt, we zullen hier eens de lakens uitdeelen. Over de noodzakelijkheid dat Nederland zich indertijd met de binnenlandse aangelegeheden van Atjeh ging bemoeien, valt verschillend te oordeelen: nu we er echter zijn en de pacificatie al vrij ver gevorderd is, is het zaak om door een goed bestuur de bevolking aan ons te verbinden. (Lees verder….)
Reacties: 0
UIT DE PROVINCIE
Bron: Harlinger Nieuwe Courant: 14-06-1908, nr. 68, pg. 5
Op het te Leeuwarden gehouden congres van den Nieuwen Landarbeidersbond, werd het hoofdbestuur, bestaande uit heeren R. Spiekstra, voorzitter, H.S.Sixma, secretaris en D. Bouman, penningmeester, herbenoemd.
Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbestuur, om bij de gemeentebesturen van Leeuwarden, Sneek en Bolsward, er op aan te dringen, dat in het belang van de maaiers en hooiers een geschikte plaats beschikbaar worden gesteld voor de dagen van verhuring.
Eveneens werd aangenomen een voorstel van het hoofdbestuur aan ieder bondslid de verplichting kan worden opgelegd, voor de stakers één uur loon te storten en tevens met lijsten te werken.
Reacties: 0
BINNENLAND, LEEUWARDEN, 17 juni
Bron: Leeuwarder Courant: Donderdag 18 Juni 1908
Stadsnieuws
Naar wij vernemen, is door de Regeering aan onze stadgenoot, den heer P. Storm, hoofd aan de Christelijke School voor L. en M.U.L. onderwijs alhier, een rijksbijdrage ad F100,-- verleend ter bestrijding der kosten voor het volgen van een veertiendaagschen cursus in de Engelschen taal, welke, aanvangende 20 Juli a.s., te Londen zal worden gehouden.
Reacties: 0
kaatswedstrijden
Bron: Harlinger Nieuwe Courant: 28-06-1908
UIT DE PROVINCIE
Op uitnodiging van de kaatsvereeniging te Brussel zullen onder leiding van den voorzitter en den secretaris der Leeuwarder Kaatsvereeniging 6 Friesche kaatsers op 19 en 25 Augustus a.s. naar Brussel vertrekken om deel te nemen aan de op genoemde data aldaar te houden kaatswedstrijden.
De heer Meunier, voorzitter der Belgische federatie, zal op de in Juli te Leeuwarden te houden internationale wedstrijden bedoelde 6 kaatsers aanwijzen.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant: 29-06-1908
’s GRAVENHAGE, 27 juni
Benoemd tot provincialen adjudant in Friesland bij den provincialen staf de luitenant kolonel jhr. A.J.B. Six, van het tweed reg. Veld-artillerie.
Reacties: 0
Berichten uit Stad en Dorp
Bron: Nieuwsblad van Friesland: Zaterdag 6 Juni 1908, no 46
STEENWIJKERWOLD 4Juni.

Dinsdagavond trokken vele inwoners van Tuk en Den Oosterhoek met muziek voorop naar de woning van een landbouwer in laatstgenoemde buurt om diens zoon eens ernstig aan zijn plicht te herinneren. Deze zoon had n.l. sinds lang verkeering met een meisje uit zijn omgeving, maar verkoos niet, haar te trouwen, nu zij genoodzaakt was op een huwelijk aan te dringen, Door die handelswijze haalde de trouwelooze zich de ontevredenheid zijner dorpsgenooten op den hals en niet eerder trok de stoet af, dan nadat de ontrouwe minnaar beloofd had te zullen doen, waartoe hij naar ieders meening verplicht was.
Reacties: 0
VROOM&DREESMAN
Bron: Leeuwarder Courant: Maandag 8 Juni 1908

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant: Dinsdag 30 Juni 1908, 157 Jrgang no 152

Reacties: 0
AANBESTEDINGEN
Bron: Leeuwarder Courant: Maandag 29 Juni 1908
Door den minister van Oorlog is de levering van aardappelen ten behoeve der soldatenmenages te Leeuwarden, gedurende het tijdvak 16 Juli tot en met 31 October 1908, gegund aan den laagsten inschrijver, den heer J. Akkerman te Leeuwarden, voor F 1,59 per H.L.
Reacties: 0
Vrouwenkiesrecht
Bron: Harlinger Nieuwe Courant: 17-06-1908, nr. 69
Heden (van den 15den tot den 20ste dezer) wordt te Amsterdam het congres gehouden van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht.
De samenkomsten in het concertgebouw zijn ingeleid met godsdienstoefening in de Groote Walenkerk onder voorgang van ds. Anna Howard Shaw uit Philadelphia.
Gister namiddag was het feestelijke opening met medewerking van het groote koor van Toonkunst en het kinderkoor van mej. Catharina van Rennes. Na de welkomstrede van dr. Aletta Jacobs sprak Ms. Carrie Chapman Catt, presidente van een Wereldbond, de openingsrede uit.
Reacties: 0
Van Frieschen Bodem.
Bron: Nieuwsblad van Friesland: woensdag 3 Juni 1908, no 45
Ik zing u het lied van de droogte, mijn kind. Zoover was het weer. Zelfs de straatreiniger klaagde eenige dagen geleden ons zijn nood, dat hij tegen zoo’n wind en zoo’n droogte met zijn bezem den strijd niet winnen kon; ’t stoof onmiddellijk weer vol. En wie in de schoonmaak zat, riep om water en kreeg enkel stof. Maar toen is Zaterdagmiddagmiddag die donderbui gekomen en toen hebben we het lied van den regen gekregen. Geweldig! In langentijd heeft het niet zóó gespoeld. Ook nu weer schoten in den strijd tegen de elementen de krachten van de straatreiniging tekort. Goten en riolen, verstopt als ze op vele plaatsen waren door den stuivende wind konden de stroomen waters niet zo snel verzwelgen. (lees verder….)
Reacties: 0
DRONKENSCHAP BESTAAT NIET MEER
Bron: Harlinger Nieuwe Courant:14-06-1908, nr. 68

Reacties: 0

Bron: Algemeen Handelsblad: 05-06-1908, nr. 25546, Jrgang 81
BINNENLAND

AMSTERDAM: Vrijdag 5 juni
De Comm. Der Koningin in Friesland.

Naar De Avondpost van heden verneemt, zal de Commisaris der Koningin in Friesland, Baron P.H. Harinxma toe Sloten, binnenkort ontslag nemen.
Reacties: 0