Oktober 1928

 

 

Aflevering 136

Hepkema veroorzaakt ongeluk maar redt kind
Bron: Kollumer Courant 9 oktober
De heer Hepkema, advocaat te Leeuwarden, reed met zijn auto verleden Zaterdag over Gerkesklooster in de richting Groningen, toen juist daar de veehouder F. Vaatstra met een wagen, waarop melkbussen van het land op den weg kwam. Hoewel Vaatstra genoeg ruimte gaf, botste de auto tegen zijn wagen aan. Het vierjarig zoontje, dat naast zijn vader voor op den wagen zat, vloog door den schok pardoes in het kanaal. Oogenblikkelijk gooide de heer Hepkema zijn jas uit en sprong het kind achterna, dat hij behouden op den oever bracht. De vader bekwam eenige ernstige hoofdwonden, die door een geneeskundige moesten worden gehecht. Een arbeider, die achter op den melkwagen zat, liep eenige niet ernstige blessuren op. De heer Hepkema verklaart zich bereid alle kosten te betalen.

Reacties: 0
Consternatie
Bron: De Jong's Nieuwsblad 27 oktober 1928
Oosterend, 24 october. In ons dorp had heden een gebeurtenis plaats, die nogal wat consternatie veroorzaakte, doch zonder persoonlijke ongelukken afliep. De slager K. van der Meer zou een koe slachten, doch daar er iets scheen te haperen aan het schietmasker, gelukte het niet de koe te doden, waarop het beest wist te ontkomen en de vlucht nam over kippenhokken en door slooten. De rijksveldwachter, alsook de heer Santema, sergeant bij de Vrijwillige Landstorm, die werden ontboden teneinde het dier neer te vellen, schoten beide ver mis. Even later mocht het 'n paar personen gelukken het dier te grijpen en naar de slachtplaats terug te voeren. Van der Meer schoot ook nu weer mis, waarna het den slager Boersma gelukte het beest van kant te maken. Het laat zich begrijpen, dat dit voorval nogal wat besproken werd en hartelijk gelachen om de mislukte schietpartij.
Reacties: 0
Het geheele politiecorps van Philadelphia ontslagen
Bron: Franeke Courant 2 oktober 1928
Burgemeester Mackey van Philadelphia heeft een maatregel genomen tegen de politie-beambten, zóó kras, als nooit tevoren is voorgekomen. Hij heeft nl. gelast, dat elke politieman in de stad uit zijn ambt wordt ontzet. De maatregel was noodig, wegens de onder het politiecorps heerschende corruptie, welke gebleken is uit een onlangs ingesteld onderzoek naar de methoden en het optreden van de dranksmokkelaars.
Reacties: 0
Ernstig auto-ongeluk te Wijtgaard
Bron: Hepkema's Nwsbl. v. Friesland
Wijtgaard, 13 Oct. Om half vijf gistermiddag reed een Ford-auto uit de richting Leeuwarden naar Wijtgaard. in den wagen waren drie mannen gezeten. Achter het stuur had de eigenaar van de Ford, de veehouder Douwe Swierstra uit Schillaard , plaats genomen. Achterin zaten twee varkenskooplui, Hendrik Bakker Jr. uit Baard en Hieltje Bakker, momenteel te Mantgum, doch wonende in N.-Amerika. hij is de oom van Hendrik Bakker.

Reacties: 0
Geen bruidjes met pagehaar
Bron: Franeker Crnt. 5 oktober 1928
In de laatstgehouden kerkeraadsvergadering der Gereformeerde gemeente te Rotterdam(kerk Boezemsingel, predikant ds. G.H. Kersten)is besloten geen huwelijken meer kerkelijk te doen bevestigen van paartjes, waarvan de bruid zonder oorzaak zich het haar heeft laten afsnijden.
Reacties: 0
Vasten is ongezond
Bron: Franeker Crnt.. 5 oktober 1928
Een Berlijnsche vrouwelijke dokter, Margarete Freund, heeft 20 dagen aaneen gevast, om de wetenschappelijke gevolgen van dat vasten waar te nemen. Gedurende den vastentijd gebruikte ze dagelijks het sap van twee citroenen zonder suiker en water. Ze ging ook voort met haar werk. Toen de 20 dagen om waren, had ze ruim 8,5 kilo aan gewicht verloren. Na haar vasten kreeg ze haar vroegere gewicht weer vrij gauw terug. Haar lichaamstemperatuur daalde, handen en voeten werden langzamerhand koud en blauw. Vanaf haar vierde vastendag werd ze ziek en rilde voortdurend. Ze had niet de minste honger en de gedachte aan eten maakte haar onpasselijk. Na haar ervaringen verklaarde Dr. Freund dat vasten een gezond lichaam zwak maakt en van een ongezond lichaam de zieke delen nog zieker doet worden.
Reacties: 0
Door koeien gered
Bron: Franeker Crnt. 11 oktober 1928
Welsrijp, 10 Oct. De koemelker R.T. had heden het ongeluk vanwege de gladheid, veroorzaakt door den regen, in het land bij een dam in de sloot te vallen, juist ter plaatse waar een wel was. Zijn angstig hulpgeroep werd door niemand gehoord.. De koeien in het land liepen onrustig heen en weer, hetwelk de aandacht trok van zijn neef G.T. Deze, niet wetende wat er gaande was, ging er op los; halverwege kon hij nog het zwakke geluid van "help" horen. Hij versnelde zijn pas en met moeite is het hem gelukt zijn oom van een wissen dood te redden. Loopen kon de drenkeling niet meer; naar huis gedragen zijnde is terstond geneeskundige hulp ingeroepen.
Reacties: 0


Reacties: 0
Te laat voor spramexdeklaag
Bron: Kollumer Courant 2 October 1928
In het raadsverslag van Grootegast van 27 september staat vermeld dat de weg Kornhorn-Noordwijk nu zal behandeld met sproeiphalt omdat ,volgens deskundigen, een spramexdeklaag, wegens het vergevorderde seizoen, niet meer is aan te brengen, en een deklaag noodzakelijk is. De extra kosten worden geraamd op f760,-
Reacties: 0
Vissen vluchten voor de kou
Bron: Kollumer Courant 2 oktober
Dat door het koude weer en nachtvorsten de visch van meren en plassen zich naar vaarten en daarmee verbonden slooten begeeft, ondervonden de amateur visschers A.Popma en S. Veenstra te Rottevalle. 't Gelukte hen in de Litz, nabij de Leien, een flinke partij visch te vangen, in hoofdzaak voorn en snoek. Een der laatsten had een lengte van 80 cm en woog ruim 7 halve K.G.
Reacties: 0


Reacties: 0
Een beroving op de Zuiderzee
Bron: Kollumer Courant 5 October
In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn de opvarenden van de salonboot "Jan Nieveen", die van Amsterdam naar Lemmer voer, in rep en roer gebracht. Een juffrouw ontdekte, dat haar beurs haar ontrold was. Gelukkig was een rechercheur van de Amsterdamsche politie aan boord, die er in slaagde de daderes, juffrouw W. uit Balk, op te sporen en het geld - de beurs was inmiddels in het zilte nat verdwenen - aan de rechtmatige eigenares terug te geven.
Reacties: 0
Geen cavalier want veuls te kwaad
Bron: Kollumer Courant 5 oktober
Nee, dat is hij zeker niet, de 31-jarige boerenarbeider Reinder S., vroeger te Oudkerk, thans te Jelsum. Want was hij wel een "chevaleresque" iemand, dan had hij zeker niet zoo, als hij op Zaterdag 28 juli deed, tegen Ieke de Jong kunnen optreden. hij heeft het meisje.... in 't water geschopt! Met het natuurlijke gevolg, dat hij zich voor den rechter moet verdedigen.
Reacties: 0
Koeien in doodsangst
Bron: Kollumer Courant 5 October 1928
Woensdagavond j.l. brandde de arbeidershuizinge van en bewoond door H. Riemersma te Boelenslaan totaal af. R. had enige kippen verkocht en wilde deze vangen: één ervan vloog tegen de brandende lantaarn , deze viel en brak. Het in de nabijheid zittende hooi en stroo werd door het vuur aangetast en in een oogwenk stond alles in lichte laaie - aan blusschen viel niet te denken. De inboedel, drie koeien, een kalf en eenige kippen kwamen in de vlammen om. De beide kinderen, die zich reeds ter ruste hadden begeven, werden gered. Ofschoon een en ander was verzekerd, blijft het een schadepost. Op vrij grooten afstand werd het geloei der in doodsangst verkeerende koeien gehoord. Gebrek aan water belemmerde het blusschingswerk.
Reacties: 0
Uit den moppentrommel
Bron: Franeker Crnt. 5 oktober 1928
Ik vraag mezelf al een poosje af, of ik u niet eens eerder heb gezien. Uw gezicht komt mij zoo bekend voor. - Ja, ik loop er ook al heel wat jaartjes mee rond.
Ik heb mannen genoeg kunnen krijgen, sprak zij vinnig (ze waren al getrouwd). - Ja, zei hij, dat weet ik. Een van die troep is mij onlangs komen bedanken, dat ik hem voor was geweest.
Mevrouw, sprak de oude vrijgezel hoffelijk, wat hebt u toch een charmante dochter.- Ja, en weet u, zei de weduwe, haar kans waarnemende, het lieve kind zou zoo graag een stiefvader hebben.
Reacties: 0
Het stopzetten van de Lemster aardewerkfabriek .
Bron: Hepkema's Nieuwsblad van Friesland 26 oktober
Lemmer, 25 Oct. Er ging een kort berichtje door de pers: de fabriek van Lemster kunstaardewerk was nu voor goed stopgezet. De eigenaar had reeds elders arbeid gevonden; het personeel was ontslagen; de fabriek stond te worden verkocht. en hiermee zou dan het einde zijn gekomen van een zeer oude industrie, welke bij Lemmer behoorde en als een van de karakteristieken van de plaats werd beschouwd. Een roemloos einde!
Reacties: 0
Zijn garnalen vis?
Bron: Kollumer Courant 12 October 1928
De kantonrechter te Lemmer heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de Lemster visschers, die vervolgd waren omdat zij garnalen buiten den afslag om verkocht hadden, terwijl bij gemeenteverordening bepaald is, dat alle visch aan den afslag moet worden verkocht. De betrokken visschers zijn van rechtsvervolging ontslagen, omdat naar mening van den kantonrechter de garnaal niet tot den vischsoorten behoort.
Reacties: 0
Moeke ging mee
Bron: Kollumer Courant 12 October 1928
Eenige weken geleden waren ze uit Amerika gekomen en thans had hij in Leeuwarden werk gekregen, door met een sleeperswagen te rijden. Hoe ginds de verhouding tusschen de beide echtelieden was, weten we niet, hier evenwel, was de liefde niet bestendig van duur. Het wandelen op rozen was af en toe veranderd in onderlinge ruzie. Zoo ook op Woensdagmorgen, voor het werk begon, had hij al een pak op den ransel van z'n wederhelft.
Reacties: 0
Iets zeldzaams
Bron: Bildtsche Courant 26 oktober 1928
Jongedame. - Dokter, ik heb gisteren bier gedronken en heb vandaag vreselijke hoofdpijn. Dokter. - Dat is iets zeldzaams - een vrouwelijke kater.
Reacties: 0
De haven van Tacozijl
Bron: De Jong's Nieuwsblad 6 oktober 1928
Tacozijl, tusschen de Lemmer en Gaasterland, dat eenige eeuwen geleden een haven van eenig belang is geweest, heeft als haven afgedaan. De scheepvaart had er al lang weinig te beteekenen, en nu is over de haven aldaar een vaste betonnen brug gelegd.

Reacties: 0
Weet u
Bron: De Jong's Nieuwsblad 20 october 1928
DAT de vrouwen in Engeland, volgens de wet, reeds op 12-jarige leeftijd mogen trouwen?
DAT de gevangenen te Haarlem zich met Gilette scheermessen mogen scheren?
DAT Berlijn 350 bioscopen telt, of één plaats voor elke 30 inwoners?
DAT in de Chineesche stad Peking maandelijks 350 bedelaars van ellende omkomen?
DAT kamfer een belangrijk ingrediënt is bij de bereiding van springstoffen?
DAT er thans nog over de geheele wereld verspreid 3.000.000 menschelijke wezens in slavernij leven?
DAT een wijfjeskarper in één keer meer dan 700.000 eitjes kan voortbrengen?
Reacties: 0
Een bank voor en door vrouwen
Bron: Franeker Crnt. 9 oktober 1928
De Rotterdamsche Bankvereeniging heeft naast het hoofdgebouw een bijkantoor geopend, waar het personeel enkel uit vrouwen bestaat en waar ook alleen vrouwen als cliënten aanvaard worden. De overweging is de volgende: Er zijn tal van vrouwen die eigen middelen beheren en daarbij goeden raad en bijstand kunnen gebruiken. Daarbij komt, dat de kennis van het financiële wezen bij vele vrouwen, die eigen vermogen te beheren hebben, vaak ontstellend gering is, zoodat goede raad in dezen van buitengewone waarde is. De practijk heeft reeds geleerd, dat een vrouw in vele gevallen haar vermogenstoestand liever met een vrouw bespreekt dan met een man.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief