september 1888

 

 

Aflevering 14

De Lemstersluis
In de jaren ’80 van de 19e eeuw werd de noodzaak groot om bij Lemmer aanpassingen te doen aan de waterwerken. De stormvloed van 14 en 15 oktober 1881, waarbij het water over de dijk sloeg en veel schade aanrichtte, leidde tot ‘verhaasting’ van de plannen. Met de plannen werd bedoeld de verbetering van de zeedijk, verbetering van de haven en verbetering van de sluis.

Reacties: 0
Geheim Register Ontslagen Gevangenen
Diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering. Voor deze strafbare vergrijpen werden de daders veroordeeld en overgebracht naar de gevangenis. Een aantal van de misdadigers vervielen in herhaling. Om deze mensen goed in de gaten te kunnen houden werd een geheim register van ontslagen gevangenen opgesteld. Het register bevat gegevens van 1882 tot 1896. Niet alleen de strafbare feiten worden hierin genoemd, maar ook de omschrijving van het uiterlijk van de desbetreffende persoon. In veel gevallen aangevuld met een portretfoto. Daarnaast stond vermeld hoe de veroordeelde zich had gedragen in de gevangenis en welke taken hij daar uitvoerde.
Nieuwsgierig wie de persoon op deze foto is?

Reacties: 0
Sterfgeval aan boord
Uit de burgerlijke stand Ferwerderadeel 1889
Op 9 februari 1889 is aangifte gedaan van het overlijden van Johannes Geerts van Dijk, overleden op 3 september 1888 aan boord van het stoomschip Caland. Johannes Geerts was 1 jaar oud(akte 24).
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Luchtballon
Bron: Leeuwarder Courant 6, 7 en 11 september 1888
Naar wij vernemen, is de luchtballon, waarmede de heeren L’Hoste en Wolff gisteren te Bolsward waren opgestegen en die bij Mantgum was neergekomen, nadat beide luchtreizigers eruit waren gestapt, van het anker, waarmede hij in den grond was vastgemaakt, losgeraakt, waarna hij natuurlijk weder naar hogen steeg. Spoedig echter geraakte hij nu uit het gezicht. Volgens gerucht zou de ballon bij Eernewoude zijn neergekomen.
Reacties: 0
Verkiezing 18 september 1888
Alle Kiezers, die van oordeel zijn; dat de belangen der bezittende klasse lang genoeg behartigd zijn, dat maatregelen in het belang van kleine Burgers, Boeren en Arbeiders hoogst noodig zijn, - die Kiezers noodigen wij uit met ons te stemmen op onzen Kandidaat, die zich als strijder voor de belangen des volks genoeg heeft doen kennen.
Wilt ge een waar volks-vertegenwoordiger, kiest dan
Dr. Vitus Bruinsma te Leeuwarden.
Reacties: 0
School van middelbaar onderwijs voor meisjes
Bron: Pc 413
De nieuwe cursus aan de middelbare school voor meisjes is begonnen met 108 leerlingen, aldus verdeeld: 30 in de eerste, 33 in de 2e, 25 in de 3e, 11 in de 4e en 9 in de 5e klasse.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Binnenland
Bron: Leeuwarder Courant, 11 september 1888
Een tienjarig jongentje te Sneek, Jan Huges, heeft van Z.M. een schrijven ontvangen, waarin hem dank wordt betuigd voor den fraaien vlieger, dien hij ’t Prinsesje op haar verjaardag ten geschenke zond. Natuurlijk ging dat schrijven gepaard met de opmerking, dat het geschenk slechts voor ditmaal bij uitzondering werd aangenomen.
Reacties: 0
Z.M. den Koning
De berichten omtrent den toestand van Z.M. den Koning blijven gunstig. Gisteren middag reden H.J. de Koningin en het Prinsesje weder door Apeldoorn.
Reacties: 0
Kaatsen aan de Huizumerlaan
Bron: Leeuwarder Courant 3 september 1888
Gaarne vestigen wij de aandacht op de blijkens vroegere aankondiging in onze courant, aanstaanden woensdag, van wege de Kaatsvereniging te Huizum aan de Huizumerlaan te houden kaatspartij. Het streven van de Vereeniging, om het aloude Friessche kaatsspel hier ten aanschouwe te geven en daardoor den zin voor dat het spel ook in deze streken meer en meer op te wekken, mag, onzes inziens, door de ingezetenen van Leeuwarden en omstreken wel worden gewaardeerd.
Reacties: 0
Wielsma 25 jaar onderwijzer
Bron: Leeuwarder Courant 19 september 1888
Den 21 dezer zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer C. Wielsma zijne betrekking als onderwijzer alhier aanvaardde.
Daar de heer Wielsma èn als onderwijzer èn als burger hoog staat aangeschreven, twijfelen wij niet of zijn vele vrienden en vereerders zullen dezen dag niet ongemerkt laten voorbijgaan.

Reacties: 1 van 1

Ien fan de fertsjinsten fan master Wielsma is dat mei troch syn tadwaan it Sint Piterfeest noch altiten fierd wurdt yn Grou ynstee fan it Sinterklaasfeest.....

Joukje Bouma (01-09-2008)