oktober 1918

 

 

Aflevering 15

Spaansche griep?
Bron: Bolswardsche Courant d.d. 7-10-1918
Schrijft men uit verschillende plaatsen over het veelvuldig heerschen van de Spaansche griep, het is ook hier te Bolsward in ’t oogvallend in hoevele gezinnen er personen zijn, die thans lijden aan ongesteldheid. Er zijn woningen, waar soms haast alle leden van het gezin zoowat “half” zijn. Wij vernamen dat er klassen in de scholen zijn waar soms ongeveer een derde der kinderen afwezig blijft wegens ongesteldheid. Men bestempelt deze verkoudheid al heel gauw met den naam : Spaansche griep, ’t zij dan terecht of te onrecht.

Reacties: 1 van 1

Brief Van moeder Berbertje Hospes-Aninga aan haar zoon Eeltje Hospes. Mildam, november 1918 Lieve kinderen, U zult misschien ook wel eens verlangen....

Nynke Groeneveld-Buis (nynkegroeneveldzonnet.nl) (01-10-2008)

Vluchtelingen
Bron: Bolswardsche Courant d.d. 31-10-1918
Heerenveen, 29 Oct. Met den trein van 1 uur uit Leeuwarden arriveerden hier een 80-tal Fransche en enkele Belgische vluchtelingen, die per tram verder reisden naar St. Nicolaasga, Sloten en Lemmer (Lemmèr zoals de Franschen zeiden).

Reacties: 0
Gesneuveld
Bron: Friesch Dagblad d.d. 29-10-1918
Sloten. Bij de familie Tj. Hofman alhier kwam Zaterdagmorgen bericht, dat hun zoon, sedert eenige jaren in Amerika, in den strijd op het Westelijk front gesneuveld was. Naar we hoorden vertoeven nog meerdere ingezetenen op voornoemd gevechtsterrein alsmede op het Italiaansche front.
Reacties: 0
Gedetineerde L. Schel
Bron: Toegang 50-01 Inv.nr. 575
Ter voldoening aan Uw missive van 11 dezer, no 614, 3e afd., betreffende L.Schel, h.w.d.e. U.E. hierbij te doen toekomen het verlangde rapport van den geneesheer psychiater, den Heer P.B. Westerhuis, betreffende genoemden gedetineerde.
Reacties: 0

Bron: Sljucht en Rjucht 26 oktober 1918

Reacties: 0
Levenswoorden
Er zijn menschen, die zonder eenig plan leven, die in de wereld voorbijgaan gelijk strootjes in een rivier voorbijdrijven; zij gaan niet zelf, zij worden gedragen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Duitschland
Bron: Hepkema’s Nieuwsblad van Friesland d.d. 15-10-1918
Deersum 14 Oct. Wij spraken iemand die pas terugkeerde uit Duitschland, waar hij zes weken had gewerkt op de Kruppfabrieken te Essen. Hij vertelde ons dat thans nog een 34000 Nederlanders op genoemde fabrieken werken en gehuisvest zijn in barakken. De voeding was voor de munitiearbeiders uitstekend of goed te noemen. Spek, boter en kaas werden in voldoende hoeveelheid verstrekt. Maar aangrijpend was te horen hoe ’s avonds aan de barakken de arme invaliden om eten kwamen bedelen. Onze zegsman zou na kort verlof weer naar Duitschland terugkeren.
Reacties: 0
“Het Groenewegje”
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 1-10-1918
Voor mej. Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke parlementslid, is in het gebouw der Tweede Kamer een toiletkamer ingericht. Deze wordt bereikt door een smalle gang, en dit gangetje heeft nu reeds onder Kamerleden den naam gekregen van “het Groenewegje.”
Reacties: 0
’n Vrouwenvechtpartij
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 1-10-1918
Twee buurvrouwkens, Achter de Groote Kerk, hadden gister ruzie. In den morgen al reeds, maar toen liep het met een sisser af, doch des middags was ’t weer oremus. De vrouwen raakten finaal aan ’t bakkeleien en de een gaf de ander zoo’n slag met een klomp, dat de getroffene bewusteloos neerviel. Na die hevige uitbarsting was de strijd spoedig geluwd. Buurvrouwen traden op, de politie verbond de gewonde vrouw, en trad tusschen de partijen bemiddelend op. De vrede werd verkregen door schadeloosstelling van de verliezende partij door de winnares met één gulden.
Reacties: 0
Hoe een hond onthouden kan.
Bron: Hepkema’s Nieuwsblad van Friesland d.d. 15-10-1918
Makkinga. 14 Oct. De koopman B. ging voor eenige jaren den boer op. Bij een boer lag een slapende jonge hond op ’t heem. In ’t voorbijgaan sloeg B. ’t dier met zijn stok op den kop. Dat heeft de hond nooit vergeten. Als de koopman passeerde, was ’t dier steeds zoo woedend, dat men hem niet kon houden. Voor eenige dagen ging B. weer voorbij. Plotseling vloog de woedende hond de straat op en pakte B. Als men hem niet spoedig te hulp was gekomen zou het slecht met hem zijn afgeloopen.. Nu kwam hij er nog met eenige, gelukkig niet ernstige knauwen af.
Reacties: 0
De liberale heeren van Joure
Bron: Friesch Volksblad d.d. 26-10-1918
Haskerland. Voor een liberale vacature in Haskerlands raad moest een verkiezing plaats hebben. Waar de algemeene verkiezingen in April ’t volgend jaar moeten plaats hebben, had het eigenlijk geen zin de gemeente op hooge kosten voor stemmen en mogelijke herstemming te laten maken.
Reacties: 1 van 3

Het is nu 15 Juni 2012 and ik ben te gast by mijn broer in de omgeving van Salt Lake City en een familie reunie. Ik stond er een beetje paf van dat....

Pieter J. Krommenhoek (15-06-2012)Reacties: 0
Oudkerk.
Bron: Friesch Dagblad d.d. 25-10-1918
Op de Openbare School zijn reeds 17 leerlingen lijdende aan Spaansche griep. ’t Is te hopen dat het geen kwaadaardig karakter krijgt.
Reacties: 0
Is daar niets aan te doen?
Bron: Friesche Courant d.d. 27-10-1918
Gedurig bereiken ons door de pers, en door particulier schrijven, berichten over het mishandelen van dieren. Vooral van dieren die ter markt gaan. En dan volgt soms deze vraag : “is daar nu niets aan te doen?”
Sedert eenige weken word ik daaraan herinnerd door het vooral des Donderdags zien drijven van vee naar de markt te Leeuwarden.
Het is schandelijk, zooals met stokken en zweepen op die dieren wordt geslagen.
Reacties: 1 van 1

In de bijna 100 jaar, na deze datum, is er nog weinig veranderd voor de dieren. We moeten ons doodschamen.

A.H. Kerkhof (01-10-2008)

De rechte man op de rechte plaats
Bron: Friesch Dagblad d.d. 7-10-1918
Heerenveen. Aengwirden’s soc. democratische burgemeester heeft andermaal getoond in deze tijden een magistraat te zijn die is: de rechte man op de rechte plaats. Aan hem was reeds de eer een vorig jaar trots de ernstige tijden en de dreigende werkeloosheid, zijn gemeentenaren te hebben vergast op een stoomdraaimolen, waar zijn centen bij handen vol konden verdraaien en versmijten. Thans heeft hij de eer, die hem deswege kon worden toegebracht, verdubbeld.
Reacties: 0
Blozen
Bron: Hepkema’s Nieuwsblad van Friesland d.d. 29-10-1918
Het “Tijdschrift van Wijsbegeerte”bevat een artikel van dr. C.J. Wynands-Francken over blozen. De schrijver wijst er op, dat het blozen niet altijd een gevolg is van schuldgevoel. Men kan immers juist vaak blozen, wanneer men geprezen wordt, hetgeen vaak bij schoolkinderen voorkomt.
Reacties: 0
Boun fen Fryske Toanielselskippen
Op snein 6 oktober waard it Boun fen Fryske Toanielselskippen oprjochte. Fokke van der Schaaf makke in koart ferslach fan de gearkomste.
Reacties: 0
Zwaagwesteinde
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 10-10-1918
Neen, mooie woorden zijn het niet geweest die de 48-jarige IJkje vd W. den rijksveldwachter I. Roorda op 30 juni heeft toegevoegd.
Men oordeele: “Ploert, sm….lap. Jij bent een gemeene kerel!”
-“Ik zei het niet tegen den agent, maar tegen een hond”, zegt bekl. heden.
-“Zei je ook tegen den hond “jij bent een gemeene kerel?” vraagt de president.
-“H’m….h’m….” zegt bekl. Maar verder zegt ze niets.
De heeren lachen
Eisch f25 of 10d. hecht.
Reacties: 0
Van week tot week
Bron: De Bakkerij : goedkoop orgaan voor brood-, koek- en banketbakkers d.d. 25-
Een bakker te Akkerwoude heeft thans houten banden om de wielen van z’n fiets welke hem zeer goed bevallen. In elk geval hebben ze dit voor, dat ze nooit lek worden en niet om den haverklap opgepompt behoeven te worden.
Reacties: 1 van 1

Weet iemand misschien om welke bakker dit gaat? Mijn overgrootvader was rond die tijd bakker in Akkerwoude, dus misschien gaat het wel over hem. Zijn....

Linda Moes (linda.moeshome.nl) (01-10-2008)