november 1988

 

 

Aflevering 16

Trettjin kear de priis en noch nea kening
Bron: Friesch Dagblad 12 november 1988
Johannes Brandsma, 30 jaar, verzekeringsadviseur, maar vooral bekend door zijn unieke prestaties op het kaatsveld. De veelbesproken, welbespraakte atleet uit Sexbierum kwam dit jaar, soms ongewild, soms opzettelijk in het nieuws.

Reacties: 0
Amearikanen yn Fryslân op ‘e sneup nei har ‘roots’
Bron: Friesch Dagblad 18 november 1988
“De argiven bestiene foarhinne út pakhuzen fol stofnêsten, dêr’t nimmen de wei yn wist. Foar ’45 wie der in groepke fan fiif minsken dat de striid oandoarst. Mannen as dr. Obe Postma en Oepke Santema hawwe de stjit jûn ta wat no yn it grut bart”. Dat sei ds. J.J. Kalma yn syn taspraak op in plechtichheid op it provinsjehûs yn Ljouwert, ta betinken fan it feit dat fiif jier lyn de ‘Stifting Freonen fan de Argiven yn Fryslân’oprjochte waard.

Reacties: 0
Wiegel rijdt met Fries nummerbord
Bron: Friesch Dagblad 29 november 1988

Reacties: 0
Een lastige professor in Franeker
Bron: Leeuwarder Courant 3 november 1988
De 35-jarige Jacob van Sluis, geboren in Franeker, is vanmiddag in Groningen gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift over de zeventiende eeuwse theoloog Herman Alexander Röell, die achttien jaar doceerde aan de Academie van Franeker. In het proefschrift beschrijft Van Sluis de opvattingen van de van oorsprong Duitse Röell, waarmee deze in conflict raakte met kerkelijke en burgerlijke autoriteiten van zijn tijd. Tot diep in de achttiende eeuw bleef de omstreden hoogleraar voor de gereformeerden in Nederland een ‘aartsketter’ omdat hij niet geloofde in de lijfelijke geboorte van Jezus. Nadien raakte hij in de vergetelheid.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
DS Fryslân stjoere nije amtners nei Fryske les
Bron: Friesch Dagblad 3 november 1988
Der komt op inisjatyf fan Deputearre Steaten in yntinsive taalkursus Frysk. Dit fertelde deputearre frou J. Liemburg juster yn de steatekommisje wolwêzenssaken by de behanneling fan de notysje útfieringsbelied Frysk. De kursus is yn it foarste plak bedoeld om Nederlânsktalige amtners dy’t by de provinsje of in Fryske gemeente yn tsjinst komme yn twa wike Frysk prate te learen. As de ûnderfinings posityf binne kinne letter ek minsken út it bedriuwslibben en oaren de yntinsive Fryske lessen folgje.
Reacties: 0
Start restauratie Deinumer ‘sipel’
Bron: Leeuwarder Courant 15 november 1988
De inwoners van Deinum zullen het deze winter zonder hun geliefde ‘sipel’ moeten stellen. Gistermorgen klokslag tien uur is, onder het toeziend oog van burgemeester Jaap Goeman Borgesius van Menaldumadeel, medewerkers van Monumentenzorg en leden van de werkgroep voor het behoud van de sipel, een begin gemaakt met de ontmanteling van de torentop door de haan alvast van zijn hoge positie te verwijderen. Verwacht wordt, dat Nederlands grootste ‘sipel’ volgend jaar juni weer op de toren zal prijken.

Reacties: 0
Sa sydlings: Sybesma klassikus
Bron: Leeuwarder Courant 4 november 1988
Ta gelegenheid fan it fyftichjierrich bestean fan it ‘Nederlands Klassiek Verbond’ (1938-1988) is der, ûnder de titel ‘Klassieke Profielen’, koartlyn in samling essays útjûn oer klassisi-literatoaren út de moderne Nederlânske letterkunde, mei in blomlêzing út harren wurk.
Wat it de muoite wurdich makket, dit boek op dit plak te signalearjen is it feit dat ien fan de behannele skriuwende klassisi de Fryske dichter Sybe Sybesma is, dy’t treddel jier lyn ferstoar.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

‘Stier van Potter’ in Fries Museum
Bron: Leeuwarder Courant 25 november 1988

Reacties: 0
Koehoal, hantsjefol hûzen efter de seedyk: Dekôr foar in film?
Bron: Frysk & Frij 5 novimber 1988
Yn de “Grutte Bosatlas” is it net te finen, likemin as op ‘e gewoane autokaarten. Inkeld op de mear detaillearre kaarten stiet tusken Tsjummearum en Pitersbierrum te lêzen: Koehool. Yn it Frysk wurdt dat net : Kohoal, mar: Koehoal. De namme hat dan ek neat mei in ko te krijen, mar nei’t oannommen wurdt mei de betsjutting: “het koude hol”. Koehoal, besteande út in hantsjefol hûzen, leit deun efter de seedyk. It soe it dekôr foarmje kinne foar in streekroman of in Fryske film. Uneinich boulân mei hjir en dêr in pleats, op ‘e seedyk keppels skiep en boppe it Waad de ivich kritende seefûgels.

Reacties: 0
Imitaasjelear fan Jetske Bilker, in treflik debút
Bron: HJIR novimber 1988 – nûmer 5
Yn Imitaasjelear, de debútroman fan Jetske Bilker, stiet it folwoeksen wurden fan de achttjinjierrige Pabo-studinte Anke sintraal. Se komt út in benearjend, grifformeard fermidden dêr’t de noarmen en wearden ûnferwrikber fêstlizze. De âlden hâlde it hâlden en dragen fan har iennichste dochter goed yn ‘e gaten, want de “wrâld” is in grut gefaar foar opgroeiende bern. Op skoalle wurdt Anke konfronteard mei de populêre en selsstannige Margreet. Anke krijt yn ‘e rekken dat der twa soarten minsken bestean: it nuete grifformearde soarte dêr’t sysels en har âlde freondin Gonda ta hearre en it spontane bretale slach dat nei bars giet, smookt en ferkearing hat. By de lêsten wol Anke graach hearre, dat seit himsels. Se wurdt de freondin fan har grutte foarbyld, Margreet.
Reacties: 0
‘Doe gong it need, heite’
Bron: Leeuwarder Courant 25 november 1988
“Wy binne Friezen en dêrom sjonge wy yn it Frysk.” Dat is de belangrijkste reden voor de popgroep Strawelte om haar nummers in de ‘memmetaal’ te zingen. Tijdens het laatste Aaipop-festival, geheel gewijd aan groepen die in het Fries zingen, was Strawelte een opvallende nieuwkomer. Deze band uit Drogeham en Harkema brengt haar ‘willepunk’ bij monde van zanger Foppe Land met een intrigerende Wâldfryske tongval.
Reacties: 0