december 1878

 

 

Aflevering 17

Noordpool-expeditie
Bron: Dragster Courant 25 december 1878
In eene den 21sten te 's Hage gehouden vergadering van belangstellenden in eene Noordpool-expeditie is met bijna eenparige stemmen besloten tot een tweede uitzending van het zeilschip de Willem Barents naar de noordelijke IJszee, terwijl het Hoofdbestuur is uitgenoodigd en zich bereid verklaarde, zich opnieuw aan 't hoofd der beweging te stellen.
De zeeofficieren de Bruijne, kommandant, Koolemans Beijnen en Speelman van den état-major van het zeilschip, waren ter vergadering aanwezig.
Z.K.H. prins Alexander heeft het presidium van het Hoofdcomité neergelegd.

Reacties: 0

Bron: Friesch Volksblad 1 december 1878

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 6 december 1878

Reacties: 0


Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 24 december 1878

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 3 december 1878

Reacties: 0
Spookdiligence
Bron: Franeker Courant 22 december 1878
Toen de diligence, die 's avonds 7 1/2 uur uit Heerenveen naar Gorredijk vertrekt, Zondag jl. voor het tolhek te Langezwaag aankwam, werden de passagiers door den tolgaarder opmerkzaam gemaakt dat ze met onbeheerde paarden daar waren gearriveerd.
Reacties: 0
Nationaal Huldeblijk
Bron: Oostergo 18 december 1878
aan H.D. Hoogheid Mevrouw de Princes Adelaide Emma Wilhelmina Therese van Waldeck-Pyrmont,
onze aanstaande Koningin.

De ondergeteekenden hebben gemeend goed te doen, door zich te deze stede tot eene Subcommissie te vereenigen, ten einde ieder die belang stelt in het aanstaand huwelijk van onzen geëerbiedigden Koning, in staat te stellen een bijdrage te schenken om aan H.M. de Koningin van Nederland bij Hoogstderzelver komst in het Vaderland een Nationaal Geschenk aan te bieden.
Reacties: 0
Wegwijzer door Friesland
Bron: Friesch Volksblad 15 december 1878
Pas verschenen bij J. Kuiken Jz. te St. Anna-parochie en aan alle boekhandelaars in Friesland verzonden de tweede en aanmerkelijk vermeerderde druk van den
Wegwijzer door Friesland
bevattende eene alphabetische opgave der Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Buurten, Gehuchten, enz.
Bijzonderheden omtrent: Ligging, Afstand, Grondgesteldheid, Begrenzing, Bevolking, Nering en Hanteering met een Kaartje door Th. Fockens.
Prijs: 75 Ct.
Reacties: 0
Nationale Militie
Verzekerings-Maatschappij Eendracht Bindt, die zich belast met het stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars bij de Nationale Militie, berigt aan Ouders en Voogden, dat de deelneming voor de ligting 1879 is opengesteld.
Reacties: 0
De St. Nicolaas-Uitstalling
bij J.H. Rooswinkel, Nieuwstad, voormalige Vrouwenpoort H 33,
is dagelijks ter bezigtiging opengesteld. Rijke keuze van velerhande NIEUWIGHEDEN, zeer geschikt voor ST. NICOLAAS geschenken.
Hopende wederom met een talrijk bezoek vereerd te worden.
Reacties: 0
Zindelijke Keukenmeid gevraagd
Bron: Leeuwarder Courant 3 december 1878
Mevrouw Vegelin van Claerbergen verlangt met Januarij of eerder eene bekwame zindelijke Keukenmeid.
Adres: Leeuwarden, Nieuwestad. Franco Brieven.
Reacties: 0

Bron: Friso 7 december 1878

Reacties: 0

Bron: Dragtster Courant 19 december 1878

Reacties: 0

Bron: Dragtster Courant 12 december 1878

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Friso 7 december 1878

Reacties: 0