maart 1949

 

 

Aflevering 20

Orkaan over Friesland: Doden en gewonden. Huizen vernield. Bomen ontworteld.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2-3-1949
In enkele uren tijds kan meer verloren gaan, dan mensenhanden in maanden kunnen opbouwen. De orkaan, één zoals we zelden beleven, is geluwd. Nu kan de rekening opgemaakt worden. In Friesland zijn tientallen, zo niet honderdtallen huizen en schuren door de storm totaal vernield. Daken werden afgerukt, muren ingedrukt, ruiten vielen aan scherven. In sommige streken, bijvoorbeeld rond Grouw en op de Oudebildtdijk had een bombardement geen groter schade aan kunnen richten dan de storm die gierend en fluitend aan kwam jagen uit het noordwesten en alles meenam, waarop hij maar even vat kon krijgen. In Dokkum werd een grote nieuwe garage vrijwel met de grond gelijk gemaakt.

Reacties: 1 van 1

Zat in die tijd op Java als militair mijn broer stuurde mij foto´s van beschadigde huizen, waarvan de bovenverdieping was weg gewaaid.De dakpannen....

Thies Twijnstra (01-06-2017)

De politie liep hard, maar de bruidegom liep veel harder.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 25-3-1949
Gistermiddag trouwde de ambtenaar van de burgerlijke stand te Heerenveen een 20-jarige jongeman uit Jubbega met een meisje uit hetzelfde dorp. Een vreedzaam en gelukkig gebeuren, zult ge zeggen, maar het zat even anders. Hij is nml. sinds lange tijd (en voor hoe lang nog?) onderduiker, omdat hij vorig jaar stokstijf weigerde de boot naar de Oost te nemen en als het aan hem ligt blijft ‘ie het vertikken ook.
Maar om in de echt te worden verbonden, moet je natuurlijk de neus wel even buiten de deur steken en de Heilige Hermandad, hier ook van overtuigd, stuurde zelfs drie speurneuzen buiten de deur, waarvan één in de hall van het raadhuis stond en twee op het pleintje, alle drie in burger.
Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Zie afbeelding 4. Deze tandpasta heeft wel een bijwerking: je wordt er kaal van!

Frank (23-02-2009)

Groninger machinist bracht de terreur naar Makkum
Bron: Nieuwsblad van Friesland 30-3-1949
Enkele dagen vóór de bevrijding in 1945 werd nog de ondergrondse verzetsbeweging te Makkum en omgeving opgerold, waarbij de 36-jarige machinist Jan Harm Brouwer te Groningen de verradersrol vervulde en waardoor Fetze Elgersma, Hermanus Falkena, Hendrik L. Lemson, Hobbe Dijkstra, Jacobus P. Keller, Sjoerd Adema en Jan Emmens op gruwelijke wijze werden vermoord. In februari 1945 drong verdachte, door zich als ondergronds strijder voor te doen, in de verzetsbeweging te Makkum. In September 1944 vervoegde hij zich bij een illegale werker, de kapitein ter koopvaardij J. Bottema te Zoutkamp. Hij wist de code en slagzin en daardoor won hij het vertrouwen van de heer Bottema. Deze verwees hem naar Makkum, waar de heer Bottema ondergedoken is geweest.
Reacties: 0
Knappe prestatie van twee Leeuwarder televisie-amateurs, maar pas op voor auto’s en vliegtuigen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 25-3-1949
Leeuwarden 23 maart. Het is de heer W. Koster, monteur te Leeuwarden, in samenwerking met de heer L. de Vries gelukt een televisie-ontvang-apparaat te bouwen, waarmee men de Philips experimentele uitzendingen kan ontvangen. Hiermee is hij de eerste in Friesland, wiens experiment op dit gebied met succes is bekroond. Het apparaat stond in de toren van de St. Bonifatiuskerk op een hoogte van veertig meter. Gedurende het eerste uur van de uitzending was de ontvangst van goede kwaliteit, daarna trad vrij veel storing op en het beeld kwam toen minder scherp door. Vooral wanneer in de buurt een vrachtauto langs daverde begon het beeld kuren te vertonen.
Reacties: 0
Een industrialiseringswaterleidingplan ontworpen
Bron: Heerenveense Koerier 16-3-1949
De intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden heeft, in overleg met het E.T.I.F. een beperkt uitbreidingsplan ontworpen voor de drinkwatervoorziening in Oostelijk Friesland, een industrialiseringswaterleidingplan, dat beoogt aansluiting op het waterleidingnet van die plaatsen, welke daaraan met het oog op de vestiging en uitbreiding van industrie het meest behoefte hebben. Dit is voorwaar goed nieuws. In de eerste plaats past dit plan volledig in de pogingen om Friesland, nu de landbouw als opnamesector van arbeidskrachten niet meer die betekenis heeft van voorheen en in geen geval de bevolkingsaanwas kan opvangen, door industrialisatie nieuwe welvaart te geven.
Reacties: 0
Een weekblad voor gedetineerden
Bron: Nieuwsblad van Friesland 25-3 1949
Ons wordt toegezonden een exemplaar van “De Schijnwerper”, weekblad ten behoeve van de gedetineerden in de bijz. strafgevangenis te Leeuwarden. Dit weekblad verschijnt blijkbaar reeds gedurende enige tijd. Wij ontvingen no.9 van de 1e jaargang gedateerd 15 Jan. 1949. Het is een gestencild blad in brochurevorm van niet minder dan 18 bladzijden en geeft lectuur van allerlei soort. Voorop een treffende beschouwing over “Bezoek”, waarbij het feit, dat een moeder met twee kinderen een bezoek aan de gevangenis bracht, de schrijver heeft geïnspireerd.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Dempertjes-actie is klein knuppeltje in groot hoenderhok.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 11-3-1949
Bijna twee weken reeds is de nieuwste actie van de winkeliersvereniging “Voorstreek Vooruit” in Leeuwarden aan de gang. Het zijn deze maal geen “Groentjes”of “Demoontjes”, maar “Dempertjes”, en het lijkt er opnieuw veel op, dat het ook deze maal een groot succes zal worden.

Reacties: 0
Lou en syn “Bokje”.
Bron: Zuid-Friesland 12-3-1949
Lou Bandy hat yn Fryslân west
om lietsjes dêr to sjongen;
wolnou, dit “Efterôf- en Kafferlân”
hat him mar bêst ontfongen!!
Ja, twaris in heal folle seal
en noch al hwat aginten;
dit hie er fan syn “djûre bak;
dy die noch tige “rinte”…
Reacties: 0
De Snitser trijeling wurdt Snein 20 Maert 1949 twa jier âld.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 18-3-1949
It sil oansteande Snein 20 Maert yn ‘t húsgesin fan ’t âlderpear Spoelstra-Van der Veen yn ‘e Tsjerkestrjitte to Snits wer in feestdei wêze. Harren trijeling-jonkjes wurde dan n.l. twa jier âld.
Op ‘e foto binne it fan lofts nei rjochts: Jacob, Berend en Herman.

Reacties: 0
“Marokko, een gast in het huis Islam”
Bron: Leeuwarder Courant 3-3-1949
Het spreekwoord zegt weliswaar, dat wie verre reizen doet, veel verhalen kan, maar in de practijk is het vaak zo, dat die reisverhalen vreselijk saai zijn. Want niet iedere wereldreiziger is tegelijkertijd een bekwaam causeur. Het boekenbedrijf van de Arbeiderspers had gisteravond evenwel iemand naar de Harmonie laten komen, die én veel van de wereld gezien heeft én de kunst van het vertellen verstaat. Dat was de bekende schrijver Jef Last, die een talrijk en aandachtig gehoor meenam naar Marokko, waar hij voor de laatste oorlog enige tijd de gast was van een Marokkaanse edelman.
Reacties: 0
Burgemeester Krijger maakte wel een fout, maar wàs niet fout. Geen redenen voor ontslag
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4-3-1949
In het voorlopige verslag der Eerste Kamer betreffende de begroting van Binnenlandse Zaken is de vraag gesteld of het juist is, dat de burgemeester van Lemsterland tot een voorwaardelijke gevangenisstraf werd veroordeeld, omdat hij medewerking heeft verleend aan het arresteren van enige Joden. In de memorie van antwoord beantwoordt de minister deze vraag bevestigend. Met betrekking tot deze aangelegenheid deelt hij mede, dat de houding van de betreffende burgemeester in de bezettingstijd in het algemeen goed is geweest.
Reacties: 0


Reacties: 0
Vogt nogmaals voor de rechters. Wat is er gebeurd in Herbayum?
Bron: Friesch Dagblad 12-3-1949 (foto: Fries Fotoarchief 55)
Is de Joodse heer Gans, die bij Herbaijum door de Duitsers werd gefusilleerd, de schedel ingeslagen? Of heeft een kogel zijn schedel verbrijzeld? Om deze vraag ging het gisteren, toen de 30-jar. Untersturmfüher Theodor Joh. Vogt opnieuw voor het Bijzonder Gerechtshof moest verschijnen. Ds. L. Holtrigter van Harlingen, die zijns ondanks bij de executie te Herbaijum tegenwoordig was, trad op als kroongetuige. De procureur-fiscaal eiste nu 15 jaar met aftrek.
Zaterdagmiddag 18 november 1944 werd ds. Holtrigter, toen hij bij Herbaijum fietste, aangehouden door enkele Duitsers, die bezig waren voorbereidingen te treffen om de heer Gans en de spoorwegmannen Dijk en Van Meekeren te fusilleren.

Reacties: 0
Windmolens als leverancier van electrische stroom?
Bron: Leeuwarder Courant 8-3-1949 (foto: Fries Fotoarchief 3210)
In de te Amsterdam gehouden jaarvergadering van de vereniging “De Hollandsche Molen” is geconstateerd, dat meer en meer ingezien wordt, dat behoud van onze windmolens thans niet meer alleen een kwestie is van landschap en poëzie, maar bovenal een van economisch bestaansrecht. Er bestaat nu een uitstekende samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en met Monumentenzorg. Alle molens die de vereniging voor subsidie voordroeg, werden door O.K.W. gesubsidieerd. Maximaal is het Rijkssubsidie voor in bedrijf zijnde molens een derde van de noodzakelijke kosten van herstel.

Reacties: 0
Arm gebroken
Bron: Zuid-Friesland 19-3-1949
Vorige week Vrijdagavond zou de vrouw van sluismeester Poepjes per rijwiel naar haar dochter te Oosterzee. Zij kwam in de Schans te vallen, waardoor zij haar linkerarm brak. Geneeskundige hulp werd ingeroepen en na een voorlopige behandeling alhier werd overbrenging naar het ziekenhuis wenselijk geacht.
Reacties: 0
Men schrijft ons:
Sukarno en Hatta zijn misdadigers
Bron: Heerenveense Koerier 21-3-1949
In het artikel “Plaatjes bij Praatjes” (H.K. 12 Maart) voert u ter verdediging van Sukarno en Hatta aan dat deze geen Nederlanders waren en door de Japanners uit Nederlandse gevangenschap werden verlost. De vraag is echter waarom zij in deze gevangenschap zaten; verder of hen dit van hun daden vrijpleit en of zij als vertegenwoordigers van hun volk kunnen gelden. Oorzaak van Sukarno’s gevangenschap was de in 1927 door hem ontketende opstand. Onze regering heeft Sukarno indertijd een functie aangeboden, maar hij heeft die geweigerd. Dat was de weg tot zelfstandigheid geweest, die hij welbewust heeft afgewezen.
Reacties: 0