april 1969

 

 

Aflevering 21

Lauwerszee wordt de “mond” gesnoerd.
Bron: Friesch Dagblad
De Lauwerszee wordt getemd, koste wat het kost. Al wringt het woelige water zich ook in allerlei bochten, de ‘watergeuzen’ zetten door. Gisteren (22 april) is, zoals bekend, een begin gemaakt met de plaatsing van caissons in het negenhonderd meter brede sluitgat. De Lauwerszee heeft zijn ‘mond’ nog open, maar dat zal beslist niet lang meer duren. Dan wordt deze binnenzee voorgoed het zwijgen opgelegd.

Reacties: 0
Fryske flaggen waeiden yn it kulturele sintrum fan de Fryske haedstêd
Bron: Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant
Fryske flaggen waeiden fan it Coulonhûs, fan it gebou fan de Provinsiale Bibleteek en fan in let achttjinde-ieuwsk hearenhûs oan de Greate Tsjerkestrjitte. En omdat lêste hûs gyng it. De flagge op nûmer tweintich wie in jefte fan de húsbaes, de fa. Jongbloed, oan it Frysk Letterkundich Museum, dat nou yn dit pân fêstige is. Dat is ek to sjen oan it buord oan de muorre, dat op syn bar wer in geskink is fan it bistjûr fan de Fryske Akademy. De ynstânsje dy’t it Frysk Letterkundich Museum en dokumintaesjesintrum sa lang – tsien jier – ûnderdak jown hat op ‘e souder fan it Coulonhûs. De feestlike iepening fan it nije ûnderdak waerd hâlden yn it moaije gebou fan de provinsjale bibleteek, en dêrmei alle trije flaggen forklearre.

Reacties: 0
Zon gaf Kynologenclub-show Friesland een tikkeltje concurrentie
Bron: Leeuwarder Courant 8 april 1969
Gisteren, Tweede Paasdag, werd voor de vijfde keer in de Frieslandhal te Leeuwarden een internationale hondenshow gehouden.
Het beeld dat de show bood, was gelijk aan de vorige vier keren; druk beweeg en spanning in de ringen en eindeloze zorg om de conditie en de make-up der honden bij de benches.

Reacties: 0
Twee pleintjes met een verschillend niveau op Oldehoofsterkerkhof
Bron: Friesch Dagblad
Nu de opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden zijn beëindigd, kan het plein opnieuw worden bestraat. Het parkeerterrein komt aan de zuidkant van het Oldehoofsterkerkhof te liggen en zal ongeveer een derde van het gehele plein uitmaken. Hier zullen mettertijd 120 personenauto’s een plaatsje kunnen vinden. Op verzoek van verschillende Leeuwarder ingezetenen, wordt de tufstenen kerk, die in de middeleeuwen nog voor de St. Vituskerk aan de voet van de Oldehove moet hebben gestaan, met speciaal gekleurde stenen aangegeven.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant

Reacties: 0


Reacties: 0
Nieuw FBTO-kantoor officieel geopend
Bron: Friesch Dagblad 12 april 1969
Burgemeester J.S. Brandsma van Leeuwarden heeft gistermiddag, door het hijsen van de Nederlandse en Friese vlag, het nieuwe gebouw van de Friese Boeren- en Tuinders-Onderlinge aan de Lange Marktstraat te Leeuwarden officieel geopend. Het nieuwe FBTO-gebouw staat op de plaats van het vroegere café Boekema.

Reacties: 0
Eerste kievitsei gemeente Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Courant 2 april 1969
Vanmorgen omstreeks half elf vond de 21-jarige verpleegster uit het Sint Bonifatiushospitaal te Leeuwarden, Gea Dijkstra, samen met haar 25-jarige college Jannie Wildschut het eerste kievitsei van de Gemeente Leeuwarden. De beide verpleegsters kwamen vanmorgen om half acht uit de nachtdienst. Ze gingen eerst even naar hun kamer om een lange broek aan te trekken en fietsten toen richting Goutum. Voorbij het dorp zetten ze de fiets aan de kant en gingen lopende verder het veld in. Om half elf vond Gea het ei.

Reacties: 0
Met “hovertrein” van Sneek naar Amsterdam in een kwartier
Bron: Leeuwarder Courant 24 april 1969
In een misschien niet eens meer zo verre toekomst zal de Amsterdamse forens, die zijn woonplaats in het Friese merengebied zal hebben, de weg van huis naar kantoor per luchtkussentrein binnen een uur kunnen afleggen. De afstand – via Enkhuizen – van 80 kilometer kan worden overbrugd in een kwartier. De rest van het uur is nodig voor het vóór- en natransport. Een luchtkussenspoorlijn van Sneek via Enkhuizen naar Amsterdam en Rotterdam zou 140 kilometer lang, ongeveer 2,4 miljard gulden moeten kosten. Een en ander stelt drs. G. Hupkes van het Centrum voor Vervoersplannen in zijn “futurologische vingeroefeningen” in het blad “Openbaar Vervoer”.
Reacties: 0
Vreemd uitgedoste figuren stonden voor het hekje
Bron: Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant
Het was weer zover. Atze D., 24 jaar, stond weer eens voor het hekje bij de Leeuwarder Rechtbank, waar hij de laatste jaren een zeer aanzienlijk aantal vonnissen verzamelde. Hij stond er even nerveus wriemelend als altijd, maar zijn uiterlijk was totaal anders dan bij vorige gelegenheden. In het verleden was Atze een ruwe, onverzorgde jongen uit de Wouden, maar nu was hij omhangen met een enorme suède jack, versierd met bloemen en kolossale franjes. Zijn sluike, donkere haar was uitgegroeid tot een bos apostel-manen en zijn spitse gezicht werd opgeluisterd met een puntbaardje en een snor van het type “Siebzich-Einundsiebzich”.
Reacties: 0
Bromt gewoon goed
Een Mobyletje zeurt niet. Roest niet. Hoest niet. Steigert niet. Weigert niet. Een Mobyletje bromt gewoon. Fel. Snel. En goed. Beregoed

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Piaam wordt levend Fries openluchtmuseum
Bron: Dit is Friesland
De ruim zeventig inwoners van het dorpje Piaam, dat achter de IJsselmeerdijk bij Makkum weggedoken ligt, zijn er helemaal niet ondersteboven van, maar het is niettemin een uniek feit: de raad van de gemeente Wonseradeel heeft unaniem besloten van hun dorp een openluchtmuseum te maken en daar alvast een stichting voor op te richten. Er is ook geen reden voor verontrusting, want het wordt een levend openluchtmuseum: de Piaamsters of Piamezen kunnen er blijven wonen.

Reacties: 0
Boekhouder verdween met vier ton en Spaanse stripteuse naar Barcelona
Bron: Friesch Dagblad 2 april 1969
Twee jaar en zes maanden gevangenisstraf met afstrek van het voorarrest eiste de officier van justitie bij de Leeuwarder Rechtbank tegen een 27-jarige boekhouder, die terecht stond wegens verduistering van een bedrag ergens tussen de vierhonderdduizend en vierhonderdvijftigduizend gulden ten nadele van zijn werkgever. De verduisteringen strekten zich uit over het tijdvak van 1 oktober 1966 tot 1 mei 1968. De verdachte, die tenslotte met een Spaanse striptease-danseres die werkte in een nachtclub in Amsterdam, waar hij een verhouding mee had, uitweek naar Spanje, meldde zich daar bij de politie, toen hij begreep dat er een onderzoek naar hem werd ingesteld.
Reacties: 0
Zuivel-Bank wil naam veranderen: Friesland Bank
Bron: Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant
Aan de op 7 mei te houden algemene vergadering van de Coöperatieve Zuivel-Bank te Leeuwarden zal worden voorgestel de naam der bank te wijzigen in: coöperatieve vereniging Friesland-Bank. Het ligt in de bedoeling dat, wanneer het voorstel tot naamswijziging wordt goedgekeurd, de bank vanaf 1 januari 1970 de nieuwe naam zal gaan voeren.

Reacties: 0
Ofskie Tetman de Vries waard feest yn Drachtster Lawei
Bron: Leeuwarder Courant
Yn it útferkofte "De Lawei" to Drachten hat it Selskip Tetman de Vries justerjoun de lêste opfiering jown fan "De wrâld is uzes meielkoar." Offisjeel de lêste, hwant op 10 april wurdt dit programma nochris yn "Het Posthuis" op it Hearrenfean brocht. Dat soe al earder - yn maert - west hawwe, mar dy útfiering is doe útsteld yn forbân mei in wedstriid fan Ajax op de tévé.
Reacties: 0
Zuivelfabriek Freia Veenwouden overgenomen door C.Z. Winschoten
Bron: Leeuwarder Courant 4 april 1969
De aandelen van de oudste zuivelfabriek in Friesland, de NV Freia in Veenwouden, zijn overgegaan in handen van de coöperatieve zuivelfabriek in Winschoten. De directeur van Winschoten, de heer H. Postma, is van plan de melkverwerking tot kaas in Veenwouden voort te zetten, waartoe de fabriek een grondige herinrichting zal ondergaan.

Reacties: 0
Eervolle vermelding 1-april genootschap voor tekenaar Cork
Bron: Leeuwarder Courant
Het nationaal 1-april genootschap heeft gisteren de prijs voor humor in beeld, de bronzen loeres en een geldprijs, toegekend aan Yrrah (Harry Lambertink). Een eervolle vermelding werd verleend aan Cor Hoekstra, werkend onder de naam Cork uit Heerenveen-Zuid en aan Wim Boost (Wibo).
Reacties: 0