mei 1919

 

 

Aflevering 22

Landbouwhuishoudonderwijs
Bron: Leeuwarder Courant 31 mei 1919
Gisteren had in de bovenzaal der Coöperatieve Zuivelbank alhier de oprichting plaats van den Bond van Vereenigingen van oud-leerlingen bij het landbouwhuishoudonderwijs in Friesland.
De oprichting had plaats op initiatief en onder leiding der drie huishoudkundigen bij de Friesche Maatschappij van landbouw, n.l. de dames M. v.d. Knoop, H.A.M. van Pernis en T. Oosterbaan.

Reacties: 0
De vrije Zaterdagmiddag
Wegens invoering van den vrijen Zaterdagmiddag ter Algemene Landsdrukkerij zal de "Staatscourant" te rekenen van heden af, des Zaterdagsavonds niet meer verschijnen.
Reacties: 0
Rede Suze Groeneweg
Niet mr. Troelstra, maar Suze Groeneweg zou komen, was den volke kond gedaan. Mevrouw Groeneweg sprak dan voor het eerst te Leeuwarden, ten minste als lid der Tweede Kamer. De zaal van de “Harmonie” was vol.

Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Fietsen door Friesland
Bron: Gids voor den toerist in Friesland, 1919
Fietsen, 'n veilige sport is dit,
Vooral als men op 'n UNION zit.

Reacties: 0
Blokhuispoort
12 mei 1919 De preventief gedetineerde Herman T, toevallijder, beklaagd van landloperij, en Jacob Hendrik M, beklaagd van diefstal in vereeniging bezocht op last van den Heer Officier van Justitie te Leeuwarden door den Geneesheer P.B. Westerhuis. Eerst genoemde werd door den geneesheer krankzinnig verklaard, terwijl de tweede werd bezocht op grond dat hij voorgaf heimwee te hebben.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
ArchiefReacties: 0
Debating-club in het Friesch Koffiehuis
Bron: Tresoar Hs 489
De revolutionaire redevoering, door Mr. P.J. Troelstra op 11 november 1918 gehouden in een voorvergadering te Rotterdam van het congres der S.D.A.P., en den volgende dag herhaald in de Tw. K. der St. G. schrikten het Ned. Volk op uit het geleidelijk ontstane geloof, dat de genoemde partij is een gewone burgerlijke parlementaire partij, zij het ook met zeer radicale tendenzen. De meening vatte post, dat de partij plotseling revolutionair en dus gevaarlijk voor de openbare orde was geworden, en de verder volgende gebeurtenissen maakten dat men niet tot klaarheid kwam over het eigenlijke karakter der partij.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0