juni 1789

 

 

Aflevering 23

Vergadering in den Kaatsbaan
Bron: Leeuwarder Woensdagse Courant van den 1 July 1789
Voorleden Saturdag werd bekendgemaakt dat de Koning heeft besloten eene zitting der Staten Generaal te houden op den 22 dezer maand, en dat tot die dag de bijeenkomsten der afzonderlijke Standen werden opgeschort.
De president van den Derden Staat, hier tegen geprotesteerd hebbende, liet terstond eene vergadering beleggen in den Kaatsbaan, waar de volgende resolutie aangenomen wierd:
De Nationale Vergadering, bijeengeroepen tot het vaststellen der Constitutie en tot herstelling der Publyke Orde en tot handhaving der waare gronden van de Monarchie, laat zich niet beletten haare Raadplegingen voort te zetten, in welke plaats dan ook.

Reacties: 0
Kort berigt omtrent den Slavenhandel
Bron: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, Juny, 1789 (Hof 180 octavo)
Veel wordt thans over den Slavenhandel geredeneerd, getwyffeld, voor en tegen getwist, of die handel en het gebruik der slaven geoorloofd is, of niet; of men derzelver dienst in de Volkplantingen zoude kunnen missen; of men den zelfden dienst van hen zoude kunnen genieten, indien men hen tot vrye lieden en gehuurde daglooners maakte enz.
Reacties: 0
Lyst der Persoonen
Bron: Tresoar Pl 711/35
By Johannes Tetmans, Boekverkooper te Haarlem, is een Lyst verscheenen der Persoonen welke by de Omwending in den Jaare 1787 in Vriesland gevangen zyn genoomen, Sententie ontfangen hebben of nog gevangen zyn, op het Gedemoliëerde Blok of Gevangenhuis binnen Leeuwaarden.

Reacties: 0
Een eerlooze Schelm
Bron: Leeuwarder Saturdagse Courant van den 6 Juny 1789
E. Relotius, M.Dr. te Sneek, adverteert by deezen, dat zyn JENEVER-STOOKERY door een eerlooze Schelm onbruikbaar gemaakt is, maar het bedrog spoedig ontdekt zynde isueert bovengemelde wederom als voren te Stoken, en Recommandeert zig in ieders gunst.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

...wordende elk en een iegelyk wel ernstig by dezen gewaarschouwd en geordonneerd...
Bron: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, Juny, 1789 (Hof 180 octavo)
Tegen de inwooningen van persoonen, die ligtelyk tot armoede vervallende de Diaconie zouden kunnen bezwaaren, is by Publicatie van den 19 Juny 1789 voorzien.
Reacties: 0
Het Hof van Friesland veroordeelt Baukje Baukes wegens overspel
Bron: Leeuwarder Saturdagse Courant 27 juni 1789
De veroordeelde was al enige jaren gehuwd met Rijk Tymens, een matroos op de Pallas, een schip van de Friese Admiraliteit.
Gedurende zijn afwezigheid heeft zij zich door een ander manspersoon laten beswangeren en is ze bevallen van een welgeschapen kind van het mannelijk geslacht.
Het welk sijnde saaken van quaden exempel die daarom anderen ten exempel niet ongestraft behoren te blijven.
Het Hof, op alles rijpelijk gelet en geconsidereert hebbende veroordeelt Baukje tot strenge geseling door de scherprechter op het schavot.
Reacties: 1 van 1

En deze toestanden gebeuren nu nog in de Moslimwereld.

Ben (01-06-2009)

Plechtigheden
Bron: Leeuwarder Saturdagse Courant 20 juni 1789
FRANEKER den 17 Juny. Op Maandag laatstleden heeft de Hooggel. Heer J.G. DE CRANE, Hist. et Eloq. Professor ord. zyn Inwijings Reden-Voering alhier gedaan, onder het gehoor van eene aanzienlyke menigte van toehoorderen van allerley rang en staat, van overal te zamen gekomen, handelende: De Perfecte Historico, geevende daarin als in een klein Tafereel eene Afbeelding van eenen Volmaakten Geschiedkundigen.
Reacties: 0
Negotie-Nieuws
Bron: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, Juny, 1789 (Hof 180 octavo)
Leeuwarden. Op Saturdag den 20 Juny zyn de pryzen van middelzoort van BackRogge te Leeuwarden geweest van 118 à 120 à 122 pond zwaar met de zak; geldt het lopen 5 en 7 agtste, à 6, à 6 en 1 agtste Gulden, is het Last à 151, à 154, à 158 Goudguldens.
Reacties: 0
Reglement Baardscheerders gealtereerd en geamplieerd
Bron: Tresoar Pb 6672
Hans Wynsma, Andrys Bouma en Johannes Krips, Gecommiteerden van de Baard-Scheerders te Leeuwarden, hebben verzogt dat de Intreed-Gelden in hun Beurs mogen worden verhoogd. Waarop gedelibereerd zynde hebben Hun Achtbaarheden, na gehoord te hebben de Consideratien en het Rapport van Heeren Politiemeesteren Burgemeester STORM, Boumeesteren BUYSING, en SURINGAR, goedgevonden en verstaan, het Reglement voor de Baard-Scheerders, by deezen in zoo verre te altereren en amplieeren, gelyk hetzelve gealtereerd en geamplieerd wordt by deezen.
Reacties: 0
Geele Wind Hond Vermist
Bron: Leeuwarder Saturdagse Courant 27 juni 1789
Er wordt zedert eenige Weeken Vermist: Een Oude Groote Langhairige Geele Wind Hond, zynde een Rekel, die dezelve te regt brengt by Wybe Alles, Huisman te Cuikhorne zal drie Car-gls. tot een Vereering hebben.
Reacties: 0