juli 1899

 

 

Aflevering 24

’t Proces tegen mr. Troelstra.
Bron: Nieuw Advertentie Blad 8 Juli 1899
Mr. P.J. Troelstra zal 11 Juli in Den Haag terecht staan wegens belediging van den officier van Justitie te Leeuwarden, mr. Schimmelpenninck, in een openbare vergadering aldaar. In Juli 1898 had die beleediging plaats. En nu, pas een vol jaar na datum – zegt de Soc. Dem. – zal Troelstra terecht staan.
Van waar die vertraging? vraagt het blad. Klaarblijkelijk - zegt het - om, nu er vooruitzicht op revisie bestaat en de agitatie in den lande voor het oogenblik is bedaard, op het proces-Troelstra weinig of geen aandacht te doen vallen.
't Blijkt uit de stukken, dat de heer Staalman voor den rechter-commissaris als getuige tegen mr. Troelstra is opgetreden. En deze heer - zegt de Soc. Dem. - heeft zich die schoone gelegenheid ten nutte gemaakt, om in het vuur te brengen al de in wraakzucht uitgedachte absurditeiten van Allard Dijkstra ten opzichte van Troelstra - o.a. dat hij Dijkstra, een notaris in de lucht moest laten vliegen op bevel; en dat Troelstra zelf dynamiet-proeven had genomen op den weg naar Hardegarijp, vóor de komst der koningin!

Reacties: 0
Het Proces-Troelstra.
Bron: Nieuw Advertentie Blad 22 Juli 1899
De verslaggever van De Sociaaldemokraat zegt aan ’t eind van zijn verslag van zaterdag : “Opgeruimder verlieten wij nimmer de rechtszaal. Voor de eerste maal van ons leven namen wij van een nederlandsche rechtbank een indruk mede van hooge rechtvaardigheidszin.
Reacties: 0
Stichting te Akkrum.
Toen we eenige weken geleden melding maakten van het plan van den heer F. Kuipers te Chicago om in zijn geboorteplaats Akkrum op Amerikaansch onbekrompen wijze een oude-mannen-en-vrouwenhuis te stichten, trok de Akkrumer correspondent van de Leeuwarder Courant dit bericht zeer in twijfel, als zijnde in A k k r u m nog niets er van bekend.
Reacties: 0
Ziekenfonds Menaldum
Bron: Toegang 130-10, Nr.1
De eerste bestuursvergadering vanhet ziekenfonds Menaldum is gehouden den 19 Julij 1899 des avonds ten 7 1/2 uur op de consistoriekamer der Nerderd. Herv. Gem. alhier.
Reacties: 0
Oan it festival to Bolsert
Bron: Sign. 968b fr
Fen wâlden, klaei en 't westerlân,
Fen 't fean of fen Neptunus' strân,
't Gyng allegear op Bolsert ta,
Muzyk scil dêr in feestdei ha.
Reacties: 0
Naar Vlieland
Bron: Harlinger Courant 23 Juli 1899
Bij gunstig weder en genoegzame deelneming zal woensdag a.s. per Stoomboot "De Hoop" gelegenheid zijn een zeereisje te maken naar Vlieland. Door de badcommissie zijn maatregelen getroffen om tot matige prijzen consumptie te verschaffen.
Reacties: 1 van 1

Klinkt heel spannend, een zeereisje! De overtocht is tegenwoordig heel gewoon.

(01-07-2009)

Burgerlijke Stand
Bron: BS Weststellingwerf 1899, geb.akte 215
Gem. Weststellingwerf.
Geboren: 8 juli: Johannes, z.v. Engbert Mulders en Trijntje de Groen.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 5 Juli 1899

Reacties: 0


Reacties: 0
Kaatser Jan Reitsma
Bron: Harlinger Courant 2 Juli 1899
Het jaar ’99 schijnt voor den kaatser Jan Reitsma uit Pingjum een jaar van overwinningen te zulllen worden. Bij vier wedstrijden – achtereenvolgend gehouden te St. Jacobi Parochi, Dronrijp, Stiens en Berlikum – handhaafde hij schitterend zijn ouden roem. Hoewel de beste kaatsers aan al deze partijen deelnamen, toch mocht het telkens aan Reitsma gelukken, met de zijnen de eersten prijs te behalen.
Reacties: 0
Groote Kaatspartij te Franeker op 2 Juli a.s.
Aan deze partij zal worden deelgenomen door een 60-tal Kaatsers, die als Jongens aan de Jongenspartij alhier deelnamen. Hieronder behooren de beste spelers van den tegenwoordigen tijd.
1e PRIJS f 45 en 3 fraaie Zilveren Medailles.
Feestelijke Prijsuitdeeling ’s avonds 8 uur in DE KOORNBEURS.
Opvoering van ’t Kaatstooneelstuk SJIRK WALLES OF DE KENINGSPRIIS FEN’T KEATSEN fen W. WESTRA en IJ. SCHUITMAKER, Leden fen de Keatsersclub JAN B0GTSTRA.
Reacties: 0
Noodkreten
Bron: Nieuw Advertentie Blad 22 Juli 1899
Heerenveen, 19 Juli. In onze goede plaats Heerenveen moet Maandagavond het volgende hebben plaats gehad.
Drie jonge dames, langs de Fok huiswaarts keerende, hoorden gesmoorde angstkreten in een zinkput. Een jongen stond op het ijzeren deksel en van onder dat deksel klonk aanhoudend in doodsangstgeroep : “laat er mij uit ! laat er mij uit ! ik stik ! ik kan het niet langer uithouden !”
Reacties: 1 van 1

L.S. niets nieuws onder de zon in die honderd jaar. Zouden dergelijke streken er ook niet toe bijgedragen hebben dat we minder reageren op anderen....

Y.hettinga (yhettingahetnet.nl) (19-07-2009)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Leeuwarder Courant 10 Juli 1899

Reacties: 1 van 1

Worden deze scheikundige onderzoeken met betrekking tot de samenstelling nog steeds uitgevoerd om te zien of de melk valsch is?

Akke (07-07-2009)

Meeting Zaak-Hogerhuizen.
Bron: Nieuw Advertentie Blad 26 Juli 1899
Reeds de vierde meeting hier te Heerenveen en toch, hoewel er over deze zaak feitelijk niets meer valt te zeggen wat niet bekend en meer dan bekend is, een publiek van eenige honderden in den Wandeltuin, luisterende naar den spreker, den heer G.L. v. d. Zwaag. Deze deed uitkomen, dat vooral van bovenaf en met goed succes de meening wordt verbreid, dat de Hogerhuis-beweging niets dan een socialistische agitatie is.

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 30 Juli 1899

Reacties: 0
Vergadering van 't Frysk Selskip in 't Woud
Heden avond komt Waling Dijkstra met zijn zoon en schoondochter. Morgen is het vergadering van 't Frysk Selskip in 't Woud. Dijkstra is 78 jaar, nog vierkant en wel grijs, maar 't hoofd nog met een flinken haardosch. Er mankeert niets aan den man, doch zelf zegt hij een zintuig te hebben verloren, n.l. de reuk.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 15 en 31 Juli 1899

Reacties: 1 van 1

By âlds wie it hûs by de brêge in tolhûs. Dêr haw ik gegevens oer fan 1649 oant 1796. Bygelyks in kontrakt út 1705 (bylage). De hearen fan....

H. Zeinstra (h.zeinstrahetnet.nl) (01-07-2009)