oktober 1929

 

 

Aflevering 27

Zwarte donderdag 24 oktober 1929
Donderdag 24 oktober 1929 gaat als Black Thursday de geschiedenis in. Op zwarte donderdag start met name op de beurs van New York een beurscrisis: er worden bijna dertien miljoen aandelen verhandeld terwijl dit er normaal gesproken maar zo’n twee miljoen zijn, hierdoor kelderen de aandelenprijzen. De koerstikker (beursmeter) loopt een uur achter, omdat hij het niet bij kan houden. Er heerst zoveel paniek dat iedereen verkoopt, tegen elke prijs. Omdat de aandelen niets meer waard zijn sluit bank na bank de deuren. Al het geld is verdwenen, het geld dat aan mensen is uitgeleend om aandelen van te kopen en het geld naar de bank is gebracht om te sparen. Fabrieken gaan failliet. De lonen van arbeiders dalen tot de helft, 1 op de 4 arbeiders komt op straat te staan. Honderden ooit zeer vermogende mensen plegen zelfmoord omdat ze in een klap straatarm zijn.

Reacties: 0
Bloeiend toneelleven in Fryslan

Reacties: 0
Bond van Gemengde Zangkoren
Bron: Leeuwarder Courant 29 oktober 1929
De vergadering van den Bond van Gemengde Zangkoren heeft besloten tot de uitgave van een 5-tal Friesche liederen voor de derde en vierde afdeeling, en niet een 50-tal, zooals gisteren werd medegedeeld.
Reacties: 1 van 1

Laatst kreeg ik een oude foto uit ongeveer 1910 (schat ik zo) van mijn beppe met het zangkoor in Eestrum. Mijn beppe Janke Boersma geb. 20-4-1890....

Janny van der Woude (jannydijkstrakpnplanet.nl) (02-10-2009)

Al te haastig
Bron: Leeuwarder Courant 31 oktober 1929
Vanmiddag is een automobilist, die van de Noordzijde der Willemskade kwam, door den reeds neergelaten afsluitboom van de Prins Hendriksbrug heen gereden. Boom nog auto bleken daar goed tegen te kunnen en liepen beschadigingen op.

Reacties: 0
Ander nieuws uit 1929: IJje Wijkstra
Het officiële strafdossier van IJe Wijkstra wordt bewaard bij Tresoar. IJe Wijkstra vermoordde in 1929 vier politieagenten. Deze moorden fascineerden de mensen toen en ook nu nog. In 1980 werd het verhaal van Wijkstra verfilmd door Pieter Verhoeff met als titel ‘het teken van het beest’.
Reacties: 0
BLAUWE EAGEN
Bron: Sljucht en Rjucht 12 oktober 1929
Do’t Lou by Griet to frijen kaem
Hie’r altyd sin oan hjar blauwe eagen,
Dy’t him sa nuvr’re blier oan seagen,
Dat hja der him mei finzen naem.
Nou binn’ se troud in tritich wike,
En nou, sa wirdt der sein, woe Kike
Wol graech det Lou hwet op hjar like,
En dêrom hat se f’rline Snein
Him sels in pear blauwe eagen slein.
Reacties: 0
Tafelzilver voorradig
Bron: It Heitelan (oktober 1929)
Aardappellepels, Advocaatlepels, Botermesjes, Broodvorken, Compôte Lepels, Dessertmessen, Dienvorken, Eetschuivers, Eierlepeltjes, Fruitmesjes, Fruitscheppen, Groentelepels, Hors d'oeuvre stellen, Jamlepels, Kaasmesjes, Mosterdlepeltjes, Paplepels, Pasteischeppen, Puddinglepels, Rijstlepels, Salade couverts, Sardienvorkjes, Sauslepels, Soeplepels, Spiegeleierscheppen, Suikerstrooiers, Suikertangen, Taartscheppen, Taartprikkers, Taartvorkjes, Vischscheppen, Vischcouverts, Vlalepels.
Reacties: 0
Fryske studinten aktyf yn Wageningen
Jan Bieuwes van der Meulen mei oaren by de ynstallaasje fan 'Ceres' (foto: okt.1929)

Reacties: 0
Verwarmd
Bron: Leeuwarder Courant 10 oktober 1929
Met ingang van gisteren zijn de treinen verwarmd.
Reacties: 0
OKTOBER
Bron: Frisia, Diel V, 1929
For R.

Fjouwer en tweintich ljochtsjende uren
Wierne, Hjerst, ús kostlik diel.
Mei de tsjoen fen Maitiid lokke
Gouden Hjerst dyn read jewiel.

Mei de tsjoen fen Maitiid lokket
Gouden Hjerst dyn reade skyn,
Hast it langjen, hast de wémoed,
Hast de glans fen jonkheit yn.

Fregest net nei tiid en takomst
Libbest fûl yn smert en wea.
Bletst út mannich reade wounen,
Libbest, ljeavest dy de dea.

Fjouwer en tweintich ljochtsjende uren
Makkest’ ta ien goud’ne stoun,
Dêr’t de sliep yn dream forkearde
En de nacht yn dei forroun.

Goede Hjerst, yn goud’ne sealen
Woest ú sta dyn heechtiid noegje –
Fjouwer en tweintich ljochtsjende uren
Scille ús in libben hûgje.

A.B.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Graf Zeppelin boven Leeuwarden?
Bron: Sljucht en Rjucht, 26 oktober 1929
Do’t it oarloch wier – witte wy noch wol, det it oarloch wier en ho freeslik det wier? – do gûnzen, faek by nacht, de fleantugen troch de loft en greate loftskippen sylden oer ús lân en oer de sé om dea en fordjer yn it lân fen ‘e fijân to bringen. Do stie it minskelike fornuft yn tsjinst fen ‘e divel. Nou is it frede en wer gûnzet it heech boppe ús. Nou fljucht wer de Zeppelin nei Ingelân, mar de Ingelsken krûpe net fen eangstme yn kelders en tsjustere hoalen. En de Friezen, dy’t eren op de Aldehou klommen om to sjen, eft der frjeon ef fijân oer de Middelsé kaem, hja stoepen nou op Sneintomoarm bitiid út it bêd en teagen nei plein en strjitte, nei ’t romme fjild, ef klommen op ‘e âlde hege toer en stienen heech op hjar dakken, hja smieten de hollen yn ‘e nekke en harken en stoarren, mar …. der kaem neat, de Zeppelin bleau wei, Fryslân wier gjin tel. Wol faker ha de Friezen de holle yn ‘e nekke smiten, det it neat joech, wol faker ha se neat yn tel west, as se mienden, det se like folle rjucht hienen as oaren.

Reacties: 0
Rijwieldiefstal
Bron: Leeuwarder Courant 11 oktober 1929
In het huis van bewaring is opgesloten J.F., schippersknecht te Sneek, verdacht van diefstal van een heerenrijwiel, dat in den avond van 8 october j.l. stond voor het café “de nieuwe Doelen” aldaar.
Reacties: 0
Barometerstand te Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Courant 29 oktober 1929
De groote wijzer geeft den stand aan van hedenmiddag 2 uur = 740.2 m.M.
Het dunne lijntje geeft den stand aan van gistermiddag 2 uur = 755 m.M.
Thermometerstand
Hedenochtend 9 uur 50 gr. Fahrenheit
Gisterochtend 9 uur 46 gr. Fahrenheit
Windrichting te Leeuwarden: Westnoordwest
Weerbericht Meteorologisch Instituut
Waarnemingen van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te de Bilt, in den morgen van 29 October. Hoogste barometerstand 766.7 m.M. te La Coruna, laagste stand 739.3 m.M. te Aberdeen.
Verwachting (tot den avond van 30 October).
Matige tot krachtige tijdelijk afnemende westelijke tot zuidwestelijke wind, tijdelijk opklarend, later waarschijnlijk weer regenbuien, aanvankelijk iets kouder.
Stormwaarschuwingsdienst
Geseind van de Bilt hedenochtend om 9 uur 6 aan alle posten ‘Weest op uw hoede!’
Reacties: 0