november 1917

 

 

Aflevering 3

Belgische soldaten in Gaasterland
Bron: H. Doeleman e.a., Interneringsdepot Gaasterland, sign. Pb 30659 bis
Na de Duitse inval in Belgie op 4 augustus 1914 stroomden honderdduizenden Belgische vluchtelingen de Nederlandse grens over om daar bescherming te vinden tegen het oorlogsgeweld. Onder hen waren 40.000 Belgische militairen. Deze militairen werden in diverse, provisorische kampen ondergebracht, waaronder in Gaasterland. Ze kwamen met de trein aan in Heerenveen en vervolgens liepen ze naar Gaasterland!!!

In de afbeelding hiernaast een groep Belgische soldaten, geïnterneerd in Gaasterland.

Reacties: 0
Anarchie in Rusland
Bron: Leeuwarder Courant 9 nov 1917
Geruimen tijd reeds broeide het in Rusland. De linksche elementen werden steeds meer ontevreden met het regeeringsbeleid en een rede zooals onlangs nog de minister van buitenlandsche zaken Terestsjenko heeft gehouden viel lang niet overal in goede aarde. De regeering bereidde zich in stilte voor om haar positie zoo krachtig mogelijk te verdedigen, de raad van arbeiders en soldaten nam ook zijn maatregelen om zoo noodig zijn plannen te kunnen doorzetten. Zoo liet de regeering dezer dagen troepen naar de omstreken van St. Petersburg brengen om bij de eerste botsing de beste van haar macht op krachtdadige wijze te kunnen toonen. Maar de raad van arbeiders en soldaten kreeg kennis van die maatregel en gelastte aan de troepen van de regeering niet te gehoorzamen.
Reacties: 0
Weerbericht 1 november 1917
Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toenemende zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind, nevelig tot half- of zwaarbewolkt, weinig of geen regen in het oosten, in het westen meer kans op regen, zelfde temperaturen.
Reacties: 0
Oproep - Leege sigarenkistjes
Bron: Nieuwe Sneeker Courant 3 nov 1917

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Gas-en Electriciteitsrantsoen
Bron: Leeuwarder Courant 1 november 1917
In afwachting van de officieele bekendmaking kunnen wij reeds de rantsoenen voor november mededeelen.
Reacties: 0
Adellijk bloedbad
Bron: Nieuwe Sneeker Courant, 3 nov 1917
In het jachtveld onder Terwispel werden door baron van Harinxma thoe Slooten op één dag geschoten 30 fazanten, 24 hazen, 2 korhoenders en 3 watersnippen.
Reacties: 0
Nieuw verschenen
J.J. Hof: De Greate Striid, Oarspronklik Tonielstik yn fiif bidriuwen

Reacties: 0
Overleden
Bron: Collectie Tresoar akten Burgerlijke Stand
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1917
Aangiftedatum 22 nov. 1917, akte nr. 113
Sjoerdtje Post, overl. 21 nov. 1917, vrouw
Oud 88 jaar, gehuwd met Jan Buurmans

Opm.: vermoedelijk in zee verdronken

Reacties: 0
Provinciale Bond van vrijzinnigen in Friesland
Bron: Archief Provinciale Bond van vrijzinnigen in Friesland, toeg.nr. 219-04, in
VERGADERING

zondag 4 november, ’s middags 12 ½ ure, Oarnje-Hotel, Leeuwarden

Reacties: 0
Debating-club Leeuwarden
Bron: Tresoar, sign. Pb 22742
Debating-club Leeuwarden spreekt op 19 november 1917 over drie stellingen.
Reacties: 0
Uit de notariële archieven
Bron: Notarieel archief, toegang 26
Bij notaris A.M. Harterink te Augustinusga werd op 21 november 1917 de koop van 2 zitplaatsen in de kerk van Augustinusga met de koopsom van fl. 69,- vastgelegd
Reacties: 0
Mededeling
De burgemeester van Sneek brengt ter algemeene kennis, dat zij, die wijziging wenschen in de samenstelling van hunnen broodkaarten, en diegenen, in wier gezin door vertrek als anderszins verandering heeft plaats gevonden, hiervan onder vertoon van hunne legitimatiekaart aangifte behooren te doen bij het Distrubutie-Bureau vanaf Woensdag 7 november tot en met Zaterdag 10 november 1917.

Sneek 6 november 1917

Reacties: 1 van 2

De website: www.wereldoorlog1418.nl biedt erg veel informatie over de eerste Wereldoorlog, ook over rantsoenering.

(14-11-2007)

De kamertemperatuur in de winter
Bron: Leeuwarder Courant 6 november 1917
De regeering heeft bepaald dat gedurende de winter 1917/18 in de lokalen der rijksgebouwen en der gebouwen bij het rijk in gebruik, geen hoogere temperatuur mag heerschen dan 60 graden Fahrenheit.
Reacties: 1 van 2

Het was destijds niet ongebruikelijk dat de ambtenaren zelf zorgden voor de brandstof om de haard in hun werkruimte mee te stoken. Mijn grootvader....

Odulf (01-11-2007)