januari 1960

 

 

Aflevering 30

Foarnimmens
Bron: Stim fan Fryslân 15 jan. 1960
  • De earste dagen fan jannewaris fiele wy ús echt by it nije jier útfanhûs. Wy dogge ús bêst sa leaf, netsjes en deugdsum to wêzen as froeger by de omke, dêr't wy foar 't earst útfanhuzen. Pas as wy murken dat omke krekt sa grommelje en bolderje koe as elkenien, forfoelen wy wer yn 'e âlde flaters en sleauwiteiten.
  • As it skjinne tafellekken, dat wy nijjiersmoarn útspraetten, syn earste plakken wer fortoant en as de kopkes wer diggels binne, is de illúzje fan in netter en better nijjier wer forflein.
  • As it kasboek nei de earste regelmjittige útjeften oan bakker, slachter, grienteman chaotsyke bidragen sjen lit (resultaet fan útforkeapjachten) is de measte aerdichheit al wer fan it súnich- en krektwêzen ôf.

Reacties: 0
Gerucht in Den Haag: Lauwerszee niet dicht
Bron: Vrije Volk 20 jan. 1960
In Den Haag doet het gerucht de ronde, dat het kabinet-De Quay in zijn laatste vergadering zou hebben besloten geen voorstellen te doen tot indijking of inpoldering van de Lauwerszee. Men zou slechts bereid zijn gelden te vragen voor een zeer bescheiden verhoging van de dijken, waardoor de ergste gevaren voor overstroming uitde weg kunnen worden geruimd.
Reacties: 0
Haulerwijk voorgelicht over de waterleiding
Bron: Friese Koerier 21 jan. 1960
In samenwerking met de Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (I.W.G.L.) is door het bestuur van plaatselijke belangen "Vooruitgang" te Haulerwijk dinsdag een voorlichtingsavond georganiseerd in café Louwes.
Nadat de voorzitter, de heer Venekamp zijn vreugde er over had uitgesproken, dat ook Haulerwijk op dit gebied eindelijk uit zijn isolement zal worden verlost, gaf ir. Th.G. van Zoest een nadere uiteenzetting over de leidingwatervoorziening in Friesland.
Volgens deze spreker is Haulerwijk over het geheel genomen met de aansluiting inderdaad wel wat aan de late kant, doch zeker nog niet het laatste.
Reacties: 0
Obe Postma
Bron: Frysk & Frij 8 jan. 1960
Dr. P. Sipma (lofts) en dr. Obe Postma (rjochts) yn petear op de middei dat it Boun fan Fryske kunstners in skilderij fan dr. Postma oanbea oan it provinsiael bistjûr fan Fryslân. It sil it earste wêze fan in portrettegalerij fan Fryske kunstners yn de nije provinsiale bibleteek.

Reacties: 1 van 1

Prachtich om de stim fan dizze grutte Fryske dichter út Wûnseradiel ris te hearen

Wim Beckers (omenoardhetnet.nl) (01-01-2010)

De freule stoarn
Bron: Frysk en Frij 29 jan. 1960
Oant fier bûten Fryslân is de freulepartij, de greate keatspartij fan jonges to Wommels, bikend. Hwa jonge dy't keatse kin wol net graech mei in gouden haloazje út Wommels wei thúskomme? Sok winnen is in hichtepunt yn it keatsersbistean. Alle jierren op 'e nij stelde jonkfrouwe Clare Jacoba baronesse De Vos van Steenwijk de prizen beskikber foar it Wommelser evenemint. Njoggentich jier âld is hja nou yn Vancouver (Kanada) forstoarn. De freulepartij lykwols bliuwt en har namme sil der oan forboun bliuwe salang der keatst wurde sil.
Reacties: 0
Kramer leidt in meestergroep na vierde ronde
Bron: Friese Koerier 11 jan. 1960
De Leeuwarder schaakmeester H. Kramer heeft, na de vierde ronde van het Hoogovenschaaktoernooi de leiding veroverd in de meestergroep, onmiddelijk gevolgd door Sandor (Hong.) en Gereben (Isr.).
Reacties: 0
Troelstra-herdenking in Leeuwarden
Bron: Bolswards Nieuwsblad 22 jan. 1960
Op een woensdag te Leeuwarden door het Troelstra-Comité gehouden Persconferentie werd van bestuurswege medegedeeld, dat in de herfst van 1959 aan de beeldhouwer Hildo Krop te Amsterdam is opgedragen een meer dan levensgroot standbeeld van de Friese dichter en staatsman Mr. Pieter Jelles Troelstra te ontwerpen. Dit standbeeld zal worden geplaatst op het Oldehoofsterplein, in de nabijheid van de Oldehove en de aldaar te bouwen Provinciale Bibliotheek.
Reacties: 0
Fries voor niet-Friezen
Bron: Drachtster Courant 29 jan. 1960
Zeg, kent u al een heel klein beetje Fries
Van keallepoat, van sûpenbrij en rys.
Heus, 't zal beslist wel gaan,
Dat taaltje van het Heitelaan
Kan elk na één refreintje wel verstaan.
Reacties: 0


Reacties: 0
Zoveel had hij toch niet op
Bron: Friesch Dagblad 7 jan. 1960
Een nachtelijke wandelaar in Luxemburg, die vele kurken van vele flessen had laten knallen en nu ietwat zwevend naar huis terugkeerde, meende in het voorbijgaan in een verlichte mode-etalage iets te hebben zien bewegen. Een levende etalagepop?
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Vijfdagenweek in bouwbedrijf
Bron: Vrije Volk 8 jan. 1960
Bij de onderhandelingen over een nieuwe c.a.o. voor het bouwbedrijf hebben de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers overeenstemming bereikt over een verkorting van de arbeidstijd.
Het ligt in de bedoeling een vijfdaagse werkweek (van 45 uur) in te voeren in de maand juni van volgend jaar bij het begin van de nieuwe vakantiebonnenperiode. In de maanden november tot en met februari zou de werkweek van 45 uur over zes dagen gespreid zijn.
Reacties: 0
Als een gouden ketting
Bron: Vrije Volk 14 jan. 1960
WARGA had maandagavond de primeur van de Friese kleurenfilm Als een gouden ketting, die tijdens de propaganda-avond van het Rode Kruis werd vertoond. De film die door de heer Plantinga is vervaardigd, laat de Friese klederdracht vanaf 1790 tot op heden zien.
Een korte toespraak in de pauze door de filmoperateur, de heer Stuurop, leverde 40 nieuwe leden voor het Rode Kruis op. Na de pauze werd de aangrijpende film Paula vertoond.
's Middags had de jeugd genoten van lach- en tekenfilms.
Reacties: 0
Nozems en moderne jeugd
Bron: Fries Landbouwblad 22 jan. 1960
Jo sitte der wolris oeryn, hoe't komme sil mei de jeugd en foaral as men hwat lêst oer se nozemsoanfallen yn de greate stêdden. Mar is it net mear as in raezje? Krektsa as forline jier mei de rock- en rollers. Wy moatte dit alles net to licht achtsje, mar oan 'e oare kant ek wer net to swier.
Reacties: 0


Reacties: 0
TV-'gebruik' in Leeuwarden neemt flink toe
Bron: Vrije Volk 25 jan. 1960
'De verkoop van televisietoestellen in Leeuwarden loopt fantastisch!' Deze enthousiaste woorden ving Stadsprater op uit de mond van een gerenommeerd radio- en TV-handelaar in onze stad. 'Ik schat dat er zo'n 6000 toestellen op het ogenblik geplaatst zijn,' vervolgde hij, 'en er komen er met de dag bij.'
Reacties: 0