april 1890

 

 

Aflevering 33

Staking in de venen
Bron: Friesche Courant, no 32, 20 april 1890
Leeuwarden, 19 April. De turfmakers hebben gistermiddag te Beets appèl gehouden en besloten te blijven staken. Men eist dat het dagloon voor losse werkers van 6 tot 6 uur wordt verhoogd tot f 1,25 en dat voor overuren 10 cent wordt betaald. Door het comité te Leeuwarden is brood gestuurd. De schepen kunnen niet laden. Ook in Tynje hebben de veenarbeiders het werk neergelegd.

Reacties: 1 van 1

De link naar het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis werkt niet. de prefix http ontbreekt in de url

Kees Hoogakker (01-04-2010)

Sil ik ’m mar rôlje litte?
Bron: Friesche Courant, no.31, 17 april 1890
Workum, 15 April. Sommigen schijnen nog te denken dat men alle brieven, gefrankeerde zowel als ongefrankeerde, binnen het postkantoor moet brengen. Met het correcte bedrag aan postzegels gefrankeerde post kan gerust door de gleuven worden geduwd, drukwerk door de horizontale, brieven door de verticale gleuf.
Reacties: 0
Afd. Leeuwarden Algemeen Kies- en Stemrecht
Bron: Friesche Courant, no. 31, 17 april 1890
Leeuwarden, 16 April. Door de afdeling Leeuwarden van de Nederlandse Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht zal a.s. zaterdagavond om 8 uur weer een cursusbijeenkomst worden gehouden boven de Coöperatieve winkel. De toegang is gratis. De heer J. Reitsma zal het onderwerp “Wat is waarheid?” inleiden. Ook deze keer is er gelegenheid voor discussie en worden vrouwen dringend uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen
Reacties: 0
Ziekenfonds opgericht
Bron: Friesche Courant, no.33, 24 april 1890
Langweer, 22 April. In navolging van vele andere plaatsen in de omtrek is ook hier een maatschappij opgericht, die zich aanvankelijk ten doel stelt, door onderlinge bijdragen, die leden, welke door ziekte buiten staat zijn hun werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten, door een wekelijkse uitkering in geld te ondersteunen.
Het aantal gewone leden stijgt dagelijks en lijkt langzamerhand aanzienlijk in getal te zullen worden. Zij die ertoe in staat tonen bovendien hun belangstelling door toe te treden en een zaak van algemeen belang te steunen.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Vervalsen weegbriefjes op veemarkt
Bron: Leeuwarder Courant, 21 april 1890
Leeuwarden, 21 april 1890. Donderdag j.l. is door de Rechter-commissaris voor strafzaken alhier een instructie gehouden inzake het vervalsen van weegbriefjes op de Leeuwarder veemarkt. Naast verschillende vreemde kooplieden, werd ook A. J. van der I., compagnon van J. H. B., de reeds gearresteerde verdachte in deze zaak, verhoord. Deze v.d. I. is vervolgens op bevel van de Rechter-commissaris als medeverdachte aangehouden en naar de Kanselarij, huis van bewaring, overgebracht.
Reacties: 0
Schoolverzuim in de veenderijen
Bron: Leeuwarder Courant, 15 april 1890
Aengwirden, 13 april 1890. Nu in de veenderijen de werkzaamheden zijn begonnen steekt ook een ieder jaar terugkerend kwaad, namelijk het schoolverzuim, weer de kop op. Vanaf 1 april zijn de meeste leerlingen tussen de 9 en de 11 jaar niet in de schoolbanken te vinden, maar zaaien zij op het land of passen thuis op, terwijl hun moeder “in de bouw” is. Omdat het schoolgeld per kwartaal dient te worden voldaan blijven zij eerder weg dan strikt noodzakelijk is. Om dezelfde reden zullen zij pas per 1 juli de lessen hervatten.

Reacties: 0
Inenting van biggen
Bron: Leeuwarder Courant, 14 april 1890
Leeuwarden, 14 april 1890. In diverse afdelingen van de Friesche Maatschappij van Landbouw is inenting getest als middel om de varkensziekte te voorkomen. De resultaten zijn zeer positief, met als gevolg dat gehoopt wordt dat deze weg de juiste is. Alleen biggen van acht tot zestien weken oud worden ingeënt.
Reacties: 0


Reacties: 0
Geen dokter voor Makkinga
Bron: Friesche Courant, no. 28, 6 april 1890
Oostellingwerf, 4 April. De pogingen van het bestuur om een dokter aan te trekken voor het westelijk deel van de gemeente met als standplaats Makkinga zijn mislukt. Het takenpakket omvat de armpraktijk, vaccineren en lijkschouw met als jaarinkomen f 1000,-. Er heeft zich geen enkele sollicitant aangemeld.
De heer P. Buwalda, standplaats Oosterwolde, is de enige huisarts in deze grote gemeente.

Reacties: 0
Trein ontspoord in Sneek
Bron: Friesche Courant, no.29, 10 april 1890
Sneek, 8 April. De trein, die vanmorgen om 8 uur aankwam van Leeuwarden, is in de onmiddellijke nabijheid van het station ontspoord. De locomotief is aan één kant diep in het zand gezakt. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Alleen de machinist was licht gewond aan zijn arm.
Het ongeval wordt toegeschreven aan de toestand van de weg die in reparatie is. Justitie van Leeuwarden is naar Sneek vertrokken om ter plaatse een onderzoek in te stellen.

Reacties: 0
Bedorven vlees
Bron: Friesche Courant, no. 30, 13 april 1890
Leeuwarden, 11 April. Donderdagmiddag is door de politie beslag gelegd op een partij van ongeveer 250 kg van buiten ingevoerd rundvlees, die na onderzoek schadelijk bleek te zijn voor de consumptie. Het vlees is daarop naar het asland vervoerd om te worden vernietigd.
Het vlees was bestemd voor een slager hier in de stad. Tegen de invoerder wordt proces-verbaal opgemaakt.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief