mei 1930

 

 

Aflevering 34

De uitvaart van wijlen mr. P.J. Troelstra
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 mei 1930
Onder overweldigend betoon van deelneming en aanhankelijkheid is heden te Den Haag het stoffelijk overschot van mr. P. J. Troelstra naar de Algemeene Begraafplaats ter laatste rustplaats geleid.
Nadat in de ochtenduren de lange stoet van duizenden vertegenwoordigers van corporaties en organisaties en tal van partijgenooten uit alle oorden des lands zich in het Belgische Park in de nabijheid van het sterfhuis had geformeerd, werd even na één uur de kist met het zielloos hulsel van den grooten sociaal-democraat het sterfhuis uitgedragen.

Reacties: 0
De schorsing van den onderwijzer Schurer te Lemmer
Bron: Nieuwsblad van Friesland
Zoals bekend is, is de op den onderwijzer F. Schurer te Lemmer toegepaste schorsing door de Commissie van Beroep vernietigd. De heer F. Schurer, onderwijzer in De Lemmer was door het schoolbestuur geschorst tot 1 Mei 1930 op welken datum zijn ontslag zou ingaan. Zoowel tegen de schorsing als tegen het ontslag was Schurer in beroep gekomen.
Reacties: 0
Ansjovisvangst
Bron: Nieuwsblad van Friesland 9 mei 1930
LEMMER, 8 Mei. De ansjovis-visscherij was hier deze week vrij goed. De vangsten varieerden meestal van 50 tot 100 kg. Heden bracht men gemiddeld 140 kg. ter markt. De prijs bleef stabiel op ruim f60 per 100 kg. Telegrafische berichten uit andere havens luiden heden: Nieuwediep gemidd. 150 kg.; Stavoren 100; Enkhuizen 85; Volendam 300; Medemblik 30.
Reacties: 0
Friesland-nummer van Natura
Bron: sign. Pb 1857

Reacties: 0
Leeuwarder Kroniek
Bron: Nieuwsblad van Friesland
In 'e Butterhoek hadde ze 't daar Vrijdagmorgen ook al over. Bûfer, he j' oek un kooltsje vuur foar mij?
Ja meens, wij hewwe de kachel al weer del haald. As in meens van glas waar, hij sûde knappe as in lampeglaas.
Ja bûfer - dat ma je wel segge! Die Noardpoal, die Noardpoal!
Soa, denk je dat it dare vandeen komt?
Wis en wealich! Dat is altyd soa inne maand van Mei. Sien, dan smelt de sonne dare de iisbergen los. Nou, die drieve dan dizze kant út en derre hè wij nou dizze koude fan!
Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Zie ook deze link

F.P. Bosmans (29-04-2010)

IJje Wijkstra voor het Hof
Bron: De Vrije Fries 9 mei 1930
Heden stond IJje Wijkstra, de moordenaar van Grootegast, terecht voor het Hof. Het drama is te overbekend, dan dat het noodig zou wezen dit te releveeren. Er waren niet minder dan 40 getuigen gedagvaard, waaronder 5 deskundigen. De belangstelling was, zooals begrijpelijk, groot.
Prof. Wiersma en dr. Van Mesdag verklaren IJje Wijkstra volkomen normaal. Prof. Grunbouw en prof. Roels uit Utrecht hebben abnormale aanleg geconstateerd. Zij verklaren dit mede, doordat de man, die nooit met vrouwen in aanraking was geweest, door de omgang met vrouw Wobbes sexueel hoorig is geworden. Vrouw Wobbes werpt alle schuld op IJje Wijkstra. Meerdere getuigen leggen verklaringen af. De zitting duurt thans nog voort.
Reacties: 0
Kievitseieren
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 mei 1930
De kievit is een weidevogel, zooals de koe een weidebeest is. En wie een koe melkt of een kievit, hij is dit voorjaar tot hetzelfde resultaat gekomen: bedroevend hoe lage prijs voor de melk, bedroevend ook hoe slecht de gevonden eitjes betaald werden.
Reacties: 1 van 1

De foto is van een artikel in "Eigen Haard" van 1894 (No. 5).

Frank Schouten (Frankenstoneicloud.com) (22-11-2015)

Fjouwer talensang
Bron: sign. 1385 fr
Was ist es hier jetzt wünderschön, Hoera.
Gerben zocht hem zelf een levenssteun, Hoezee.
And now he married in this week,
Nou sjonge wy in bytsje bryk,
Hoera, hoezee, hoezee (bis)
Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Fillumpie: Link

F.P. Bosmans (29-04-2010)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

De moord aan het Pieterseliewaltje
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 mei 1930
De rechtbank heeft vonnis gewezen in de zaak tegen den 46-jarigen Hendrik N., koopman te Leeuwarden, thans gedetineerd en hem wegens moord op zijn echtgenoote A. Fennema veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.
De eisch luidde twintig jaar gevangenisstraf.
"Onschuldig veroordeeld", roept verd.
Een dochter van den veroordeelde roept "vader" en zakt op de publieke tribune gillend ineen. N. zelf brengt even later heel het gerechtsgebouw in rep en roer door zijn rauwe kreten, die door heel het gebouw zijn te hooren.
Reacties: 0
Kaatsen
Bron: NHC
Hemelvaartsdag is te Tjummarum een groote kaatspartij gehouden, waaraan door 8 parturen (vrije samenstelling) werd deelgenomen.
De uitslag is als volgt:
1. Kl. Kuiken, St. Jacobi Par., H. Knol, Harlingen en I. Jousma, Dokkum.
2. G. de Vries, Tjummarum, P. Helfrich en K. de Jager, Harlingen.
3. J. Vlietstra en L. Seerdens, Franeker en H. Boogaardt, Harlingen.
Reacties: 0
Vertrekuren Trein en Tram
Bron: NHC
Heden is de nieuwe dienstregeling met vertrekuren van Staatsspoor, Locaalspoor en Tram naar en vanuit Harlingen verschenen.
Reacties: 0
De Frjentsjerter Akadeemje
Bron: De Stim fan Fryslân 2 maeye 1930
Sûnt lang hat Fryslân gjin Universiteit mear en alle Friezen, dy’t hjar heitelân great sjen wolle yn alles, dêr’t it great yn wêze kin, bijamerje dit forlies. De wittenskiplike kroan is weinommen. Der is in forearming oer Fryslân kommen.
Reacties: 0
Automatische Telefonie
Bron: sign. PC 808
Een abonné moet op elk oogenblik van de verbinding in staat zijn deze weer te verbreken. Merkt hij bijv. dat een onjuist nummer gekozen is, dan legt hij even de micro-telefoon op den haak en begint spoedig daarop met de nieuwe keuze. Het gaat niet aan om den abonné hiervoor een bepaalden tijd voor te schrijven.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0