september 1940

 

 

Aflevering 38

Groote Veulenkeuring te Oudeschoot
Bron: Fen Fryske Groun, 13 september 1940
Woensdag 4 september jl. was een belangrijke dag voor het dorp Oudeschoot. Dien dag namelijk werd een keuring gehouden van veulens, afstammelingen van hengsten van Friesch, Bovenlandsch en Belgisch ras, in 1940 te Oudeschoot gestationeerd. (…..)
De belangstelling voor het paard is door alle tijden heen zeer groot en algemeen geweest in Friesland; hoeveel te meer dan thans, in dezen tijd van benzineschaarschte! Er vielen daar te Oudeschoot prachtige, jonge dieren te bewonderen, die veel voor de toekomst beloven.

Reacties: 0
Koeien wachten niet – zelfs niet als Colijn spreekt
Bron: Hou en Trou, 7 september 1940 (Coll. Verzetsmuseum)
De openluchtvergadering van CH en AR, die woensdag jl. gehouden werd te Leeuwarden, begon om half drie des middags. Het Nat(ionaal) Dag(blad) leidde uit dit tijdstip af dat er blijkbaar alleen ‘dames’ en ‘heeren’ werden verwacht, ‘die niets om handen hebben en van hun renten leven’. (……) Wij hebben bij deze uitdrukking toch even moeten glimlachen.

Reacties: 0
Een kaartje naar Buchenwald
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2 september 1940
Het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis bericht dat bekend is geworden dat het kampadres van de zg. represaille-geïnterneerden is: Buchenwalde, Thüringen.
Hun adres moet dus luiden:
Den Heer ………..
K.Z.L. Buchenwalde, Weimar, Thüringen
Deze correspondentie kan zowel rechtstreeks als door bemiddeling van het informatiebureau van het Ned. Roode Kruis (Zwarteweg 75, Den Haag) worden gevoerd. In beide gevallen is zij vrijgesteld van port.
Reacties: 0
Watersport rondom Grouw bedreigd
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 september 1940
In watersportkringen heeft men ernstige en bijkans onoverkomelijke bezwaren tegen het door de besturen van de waterschappen “De Gaelanden”, Eernewoude c.a. en de Hooge Warren aanhangig gemaakte plan (…..) dat o.a. beoogt de aanleg van drie vaste bruggen rondom Grouw, t.w. over de Kromme Ee, de Goengahuistersloot en op de Hooidammen.
Reacties: 0
Waarheen op vakantie?
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 11 september 1940
RIJS
Hotel Jans annex Rijsterbosch. Paviljoen aan IJselmeer. Ruim 200 ha. bosch, ruim vischwater, aalscholvers- en reigerskolonie. Pensionprijs f 4,- per dag. Prima consumptie. Tel. dag en nacht 5. Zomerhuisjes te huur.
Voor meer vakantiebestemmingen in Friesland klik op Lees meer …
Reacties: 0
Mercurius trotseert vroege herfststorm
Bron: Fen Fryske groun, 27 september 1940

Reacties: 0
Slachtoffer van de verduistering?
Bron: Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 16 september 1940
Vermisster als Leiche geborgen
Leeuwarden. In einer Gracht wurde am Sonnabend die Leiche eines Mannes gefunden, der seit Tagen vermisst war. Wahrscheinlich hat der Verunglückte in der Dunkelheit den Weg verfehlt und ist ins Wasser gestürzt, wo er dann ertrunken ist.
Reacties: 0
Uitreiking Identiteitskaarten
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 18 september 1940
De burgemeester van Heerenveen maakt bekend, dat krachtens voorschrift, afgekondigd in Verordeningsblad no. 25, alle Nederlanders boven 15 jaar na 1 oktober 1940 in het bezit moeten zijn van een officieel identificatiebewijs. De identiteitskaarten zullen worden uitgereikt op tijd en plaats als hieronder is aangegeven. Ieder Nederlander boven 15 jaar moet zich, met een goed gelijkende pasfoto, PERSOONLIJK aanmelden op de hieronder te noemen bureaux.
Reacties: 0
Wat zendt de VARA uit op 22 september 1940?
Bron: KRO-gids, 21 september 1940 (Collectie Verzetsmuseum)
7.00 Berichten in de Duitse taal
7.15 Berichten in de Engelse taal
7.30 Gramofoon -1- Lotharingse mars, Ganne. Polydor-orkest -2- Estudiantina (wals), Waldteufel. Staatsopera-orkest te Berlijn o.l.v. Alois Melichar -3- Robert Gaden speelt tango’s (potp.). Robert Gaden en zijn orkest
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Is geboren: Sophie Zeppa,
Bron: Burgerlijke Stand Leeuwarden, geboorteakte 1940
dochter van Jakob Krammer en Ruchla Laca Wachter. Ze is geboren op maandag 2 september 1940 in Leeuwarden. Ze wonen in de Arendsstraat 7 in de Friese hoofdstad, tussen de Harmonie en de Willemskade.
Voor de kleine Sophie lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar ……
Wilt u weten welke toekomst voor haar lag klik dan op Lees meer …
Reacties: 1 van 2

Bijzonder om te lezen, deze hele Tresoar trouwens. Ik zelf was 10 jaar in 1940, en woonde toen in Leeuwarden. Sophie houdt me de gehele dag bezig,....

(doetieleengmail.com) (01-09-2010)

De Nederlandse Unie, Gewest Friesland
Bron: Volksblad voor Friesland, 3 september, blad 6
Men schrijft ons: De leiding der Nederlandse Unie heeft de zorg voor het werk in het gewest Friesland opgedragen aan den gewestelijken commissaris J. Piebenga, hoofd der Hervormde school te Oudega (Wijmbr.).
Tot leider van het gewestelijk secretariaat is met ingang van 1 september aangesteld mr. H.W. Kuipers te Wommels. Het Fries bureau van de Nederlandse Unie is voorlopig gevestigd te Leeuwarden, Zaailand 100. Het bureau is geopend van 10 tot 13 uur.
Voor de oprichting en plaatselijke afdelingen zijn de eerste voorbereidende maatregelen getroffen. Met vele personen uit verschillende plaatsen is reeds contact verkregen.
Reacties: 0
Friesche Voetbalbond. De competitie-indeeling
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 september 1940
Het F.V.B.-bestuur heeft de clubs ingedeeld voor het komende seizoen. Het zijn weer gewone competities. Over ’t algemeen valt het nogal mee, de meeste clubs kunnen vrijwel alle reizen per fiets doen; de spelers moeten nu maar toonen, dat zij zich eenige opofferingen voor hun sport willen getroosten. Nog niet zoo lang geleden, een tien à twintig jaar terug, moesten ze dat toch ook.
Reacties: 0
Kabelballonnen boven Leeuwarden
Bron: Dagboek Adri Meindersma
Dinsdag 17 sept. ’s Morgens om 8.30 u. waren er 2 kabelballons boven Leeuwarden. Door de kabel werd een schip, liggende aan de Noordersingel, de mast afgerukt. En op andere plaat(sen) werden de dakpannen van de huizen gerukt. ’s Middags om ± 5 uur gingen er 6-7 Duitse sleepboten door de stad. Op sommige stond geschreven “Berlijn-Engeland Expresse”, “Nu gaat de slag beginnen”. En op één van deze boten stond ook de parapluie van Chamberlain getekend.
Geïnteresseerd in de rest van het dagboek? Klik dan ook Lees meer …
Reacties: 0
Jongetje gedood bij “oorlogje spelen”
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 20 september 1940
Dokkum. Te Raard bij Dokkum waren enkele jongens woensdagmiddag bezig met ‘oorlogje-spelen’.
Hierbij werden melkbussen gebruikt als kanonnen. In de melkbussen werd wat carbid en water gedaan, waarna het deksel op de bus werd gedrukt. Wanneer er voldoende gas in de bus aanwezig was, werd een brandende lucifer door een klein gaatje in den bodem in de bus gebracht, hetwelk een explosie ten gevolge had, waardoor het deksel met een luiden knal door het luchtruim vloog.
Reacties: 0

Bron: Sjors. Bijlage bij Panorama, 26 september 1940

Reacties: 0
De Feanster Lândei
Bron: Friesch Landbouwblad, 28 september 1940
Thuis waren ze er erg op gesteld, dat ik den Jeugdlanddag in Heerenveen zou bezoeken. Bovendien hadden we een paar logé’s, ook H.B.S.-ers, die geen flauw idee hadden van de verschillende stroomingen onder de Friesche boeren-jongeren, zoodat mijn moeder het nuttig achtte, dat ook zij daar eens kennis mee maakten. Ter inleiding hield moeder een voorbereidend speechje, doch spoedig bleek, dat geen van beiden zooveel van ‘ús memmetael’ verstond, dat ze iets van de sprekers zouden begrijpen.
Reacties: 0
Bommen bij Stiens
Bron: Nieuwe Harlinger Courant, 3 september 1940
Naar de “Tel.” meldt zijn er in één der afgeloopen nachten in de gemeente Het Bildt Engelsche bommen geworpen. Hier zijn dertien bommen in het vrije veld neergekomen en op den Stienserweg. Een boerderij werd zoodanig beschadigd dat zij moest worden ontruimd. Verder is een koe gedood en zijn twee andere gewond, ten gevolge waarvan een noodslachting moest worden verricht.
Reacties: 0
Gevangen vanwege tekst “Zie Rotterdam”

Reacties: 0
Leidingwater boven regenwater
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 1188
Ferwerd, 9 september 1940. Volgens verklaring van een Gefreiten mogen de Duitsche militairen geen gebruik maken van regenwater, maar zijn zij gehouden, leidingwater te drinken. Volgens den Gefreiten moet van gemeentewege gezorgd worden, dat op geregelde tijden dit water aan de barak gebracht wordt.
Reacties: 0
Spreekavonden van de NSB
Bron: Volk en Vaderland, 6 september 1940
Woensdag 11 september, Beetgumermolen
Steensma en De Jong, o.v., zaal V.d. Mey, 8 uur

Donderdag 12 september, Stiens
Steensma en De Jong, o.v., zaal V.d. Woude, 8 uur
Reacties: 0
Waarom geven de koeien minder melk?
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 934
Mantgum, 12 september 1940. Verschillende boeren uit deze gemeente hebben mij meegedeeld, dat tengevolge van de somtijds zeer laag vliegende zware Duitsche machines groote onrust wordt veroorzaakt onder het vee, dat daardoor minder melk schijnt te produceeren.
Reacties: 0
“Sparen in jonge jaren”
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 6 september 1940
Op zaterdag 14 september, des middags om 1 uur, wordt in het gebouw van de Nutsspaarbank te Gorredijk een Jeugdspaarbank geopend. Ieder kind kan hieraan meedoen, want de kleinste inlage die wordt aangenomen, bedraagt slechts vijf cent.
Reacties: 0
‘’t is krieg’, riep de Duitse militair op 11 mei 1940 …
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 1185
… en hij fietste weg op de fiets van A. Hoekstra, zonder te betalen of een bewijs van vordering af te geven.

Hierop richtte het slachtoffer het volgende verzoek tot de Commissaris der Koningin:
Dragtster Compagnie sept. ‘40
Door dezen bericht ik u, dat ik in beroep ga over het besluit van de Duitse weermacht. Om de vergoeding van f 15,- voor levering van een fiets aan de Duitse weermacht af te wijzen. Reden hiervoor zijn dat ik uit betrouwbare bron vernam dat in Drogeham wel een fiets is uitbetaald die net als de onze door de Duitse militairen is meegenomen.
In afwachting, A. Hoekstra, Dr. Compagnie
Reacties: 0


Reacties: 0