oktober 1920

 

 

Aflevering 39

Officieele opening van het Provinciaal Stoomgemaal
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 8 oktober 1920
Eén druk van H.M. op den electrischen knop, de bel rinkelde - en de gereed staande monteurs brachten tegelijk de vier machtige stoommachines in werking. De geweldige vliegwielen begonnen hun prachtigen, gelijkmatigen, haast geruischloozen gang en de pompen zogen de watermassa's omhoog; met geleidelijk grooter wordende snelheid stroomde het water toe en aan de andere zijde gaf de krachtige beroering in de golven eenig denkbeeld van het geweldige der watermassa's, die in zee werden gestort. Menig zoetwatervischje moest zijn toevallige aanwezigheid voor de zuigbuizen bekoopen met een onvrijwilligen tocht naar de zoute zee.

Reacties: 1 van 1

Op de foto is de beschadigde schoorsteen van het gemaal te zien. Dit als gevolg van een blikseminslag tijdens de bouwperiode.

wietse (08-10-2010)

De vastgestelde broodprijs
Bron: De bakkerij, 15 oktober 1920
Het zou kunnen gebeuren dat je aan een inwoner onzer gemeente met een kapitaal van meer dan honderdduizend, een rogge- of wittebrood levert waar je een of meer centen bijlegt. Dat zou toch diep treurig zijn. Alleen goede waar en flink gewicht kan ons redden uit dit moeras. Blijft bij de eenmaal gestelde prijs het is beslist noodzakelijk!
Reacties: 0


Reacties: 0
Zegeltjeswee
Bron: Friesch Volksblad, 30 oktober 1920
’t Is altijd een lastige kwestie geweest tussen de losse arbeiders en hun patroons, hoe ze met het plakken van de zegeltjes voor de Invaliditeitswet aan moesten. De boeren en de andere patroons trachten alles op de arbeiders af te wentelen, vooral de boeren doen alle moeite om van het plakken af te komen.
Reacties: 0
Tractor
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 7 oktober 1920
Bakkeveen,6 oct. Tot a.s. dinsdag is hier in werking te zien een tractor. Voor heideontginners en bouwlandgebruikers, die hun gronden willen ontginnen, of de oude bouwvoor los willen hebben, is het een interessant gezicht. Wel allerduidelijkst blijkt het verschil tussen handen- of paardenwerk en deze machinale arbeid.

Reacties: 1 van 1

Dit werktuig heet een moldrijnageploeg, wordt gebruikt om een peervormige kogel door de grond te trekken, waarna er een gang ontstaat, een soort drijnage,waardoor....

johan (01-10-2010)

Baldadigheden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 5 oktober 1920
De Knijpe, 4 oct.. Ons dorp staat berucht te worden. Tal van baldadigheden worden gepleegd. Zondagmorgen, even na “de preek”, werd plotseling de klok geluid. De inwoners snelden naar buiten; velen dachten aan brand, doch ook hier was enkel baldadigheid in ’t spel. Op een orgel, toebehorende aan een carousselhouder , werd, nadat de wagen was opengebroken, enige uren lang ongestoord gespeeld. Heden tegen den avond liep het de spuigaten uit. Een jeugdig meisje werd op den openbaren weg aangegrepen en op niet te noemen wijze toegetakeld. ’t Is te hopen dat spoedig met kracht zal worden opgetreden.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
ArchiefReacties: 0
Het luchtverschijnsel
Bron: Harlinger Courant 26 en 29 oktober 1920
Zaterdagavond ruim 9 uur hebben verschillende inwoners, die zich op de Zuiderhaven bevonden, een bijzonder luchtverschijnsel gezien. Uit de richting Makkum kwamen twee vuurbollen evenwijdig aanzweven. Ze bleven op een hoogte en verdwenen in de richting Sexbierum. Men dacht dat het twee verlichte vliegmachines waren, doch hoe scherp men ook luisterde, het geronk van een motor werd niet gehoord.
Reacties: 0
De vrije zaterdagmiddag
Bron: De Vrije Fries, 2 oktober 1920
De vrije zaterdagmiddag door velen zo vurig begeerd en zo plotseling verkregen, valt niet mee. In theorie zo schoon, heeft hij in de praktijk niet die resultaten opgeleverd, die men er van had mogen verwachten. Hij is o zo zelden een waardige voorbereiding voor de zondag, integendeel. In plaats van de arbeider de gelegenheid te verschaffen zich te ontwikkelen en nuttig bezig te zijn, ziet men velen in ledigheid rondzwalken.
Reacties: 1 van 1

Mijn opa, Hendrik Zomer (1870-1950), Kollum, schreef/hield in 1919 een inleiding voor "Patrimonium". Een schrift met zijn "inleidingen" is bewaard....

Henk Zomer (hzomerantenna.nl) (01-10-2010)

Stekelbarg
Bron: De Vrije Fries, 2 oktober 1920
Ureterp, 11 oktober. Gisteravond had alhier een laffe grap, gepaard met baldadigheid plaats. Terwijl de bewoners te ruste lagen, werd door enige jongelui een raampje opgelicht om daardoor een “stekelbarg” in de kamer te deponeren, welke een vreselijk misbaar maakte. Door overhaaste vlucht van bedoelde personen, werden nog een 4 tal ruiten de dupe. ’t Is te hopen, dat de politie de daders niet ongestraft late.

Reacties: 0

Bron: De Vrije Fries, 2 oktober 1920
Augustinusga. Zondag was de 65-jarige Durk Tabak te theedrinken bij M. Dijkstra alhier. Beide mannen stonden te praten toen T. plotseling een zucht gaf, en een lijk was.
Reacties: 0


Reacties: 0
Zigeuners aan de grens
Bron: Bergumer Courant 1 oktober 1920
Te Bourtange (Gron.) trachten 40 wagens zigeuners ons land binnen te trekken. ’t Is een zeer brutaal volkje. De vrouwen roken hartstochtelijk uit grote pijpen en lopen, evenals de kinderen, bijna zonder kleren. De politie houdt een wakend oog op de troep.

Reacties: 0
Liefdes-drama
Bron: Nwsblad van Friesland, 15 october 1920
Hedenochtend werden bij de brug over de Menaldumervaart te Marsum een jas en een mantel gevonden. De politie werd gewaarschuwd, en nadat enige tijd was gedregd, werden de lijken van een jonge man en een meisje uit het water opgehaald. Ze waren met een sjaal aan elkaar gebonden en hielden elkaar nog omvat. Dokter Huineman verrichtte de doodschouw, voordat de lijken naar het lijkenhuisje werden gebracht. Het bleek, dat beiden uit onze stad afkomstig waren. Vermoedelijk , omdat tegen hun liefdesomgang bezwaar werd gemaakt, hebben ze samen de dood gezocht. Hij is 19 jaar en zij pas 16 jaar oud.
Reacties: 1 van 1

Romeo en Juliet is van alle landen en van alle tijden....

N (10-10-2010)Reacties: 0
Uit Kimswerd
Bron: Harlinger Courant 1 oktober 1920
De heer K.H. Westra, veehouder alhier heeft zeven rammen (Lincoln ras) verkocht voor gemiddeld f 181,- per stuk. Minder voordelig ging het de guardenier D.V.. Deze kwam tot de ontdekking dat 7 varkens, waarschijnlijk door een bunzing zijn gedood.
Reacties: 0
Snugger
Bron: Harlinger Courant 8 oktober 1920
Een firma hier ter stede had een nieuw klerkje aangenomen. Het ventje mocht adressen schrijven en nog meer van die prutswerkjes. Vol verbazing ontving de firma een tiental briefkaarten door haar verzonden terug. Wat was gebeurd? Het klerkje had in plaats van de betrokkenen telkens de naam van de afzender op de adreszijde ingevuld.
Reacties: 0