december 1900

 

 

Aflevering 41

Langooren
Bron: Bolswardsche Courant 6 december 1900
Blessum, 1 Dec. Heden zag men in de landerijen om ons dorp heen een menigte polsen, toebehoorende aan verscheidene hooggeplaatste personen, die zich bezig hielden met het aloude jachtvermaak. 't Was de lange jacht uit Leeuwarden. Acht langooren werden buitgemaakt, terwijl drie aan de vervolgingen wisten te ontkomen. Eene bijzonderheid.

Reacties: 0
Klokluider
Bron: Friesche Courant 16 december 1900
Gaasterland, 13 Dec. Bij de gister alhier gehouden vergadering van den Raad onzer gemeente was o.m. het volgende, beleefde(?) schrijven ingekomen van iemand uit Nijemirdum: "Ik schei met 1 Jan. a.s. uit" ! Dit schrijven was afkomstig van den klokluider aldaar, die op zoo korte, bondige wijze zijn ontslag nam. Tevens had hij een opvolger aanbevolen. De Raad nam dit schrijven nog al grappig op, en op voorstel van den Voorzitter was men zoo beleefd den aanbevolene te benoemen.
Reacties: 1 van 2

Geachte heer Rienstra, Deze vraag kunt u het beste stellen aan het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Mogelijk is het origineel van het....

(b.bosmaskarsterlan.nl) (06-12-2010)


Te Heerenveen kwam iemand met den Zwolschen trein aan, die gedurende de reis zoo met het debateeren over Christendom en socialisme bezig was geweest, dat hij geheel overstuur was en eerst zijn kind en toen zijn vrouw wilde wurgen. Geneeskundige hulp werd ingeroepen.
Reacties: 1 van 1

What an interesting item to read! Can anyone tell me the meaning of the word "wurgen" is? I can not find it in my small Dutch dictionary. Thanks.

wurgen....

Liz Webley (02-12-2010)


Bron: Harlinger Courant 21 december 1900

Reacties: 1 van 1

Kennelijk had die puike jonge koe eerst een schaap opgegeten, want "Tevens ruim voorzien van schapenvleesch"

w.h.v.hell (31-12-2010)

Tramongeluk
Bron: Bolswardsche Courant 16 december 1900
Een flinke opstopper - nog één - en toen stond hij. Wie? wel, de tram van Harlingen, die in Bolsward aankomt 10,40 uur 's morgens. Hoe dat zoo - en wanneer en waar?
Donderdag, waarde lezer, Donderdag j.l. 't Was een heel eind de tram, ik meen van wel 8 assen buiten de locomotief. Natuurlijk - op marktdag te Bolsward worden er heel wat reizigers vervoerd, vooral met deze tram.
Reacties: 0
Vischkoopman
Bron: Bolswardsche Courant 13 december 1900
W. M. van Hindeloopen komt hier te Bolsward meestal zijn bot te verkoopen.
“Bot, bot! Levendige bot!” klinkt het dan door de straten en de visschen spartelen soms nog in zijn kar, als meenden ze door een sprong weer in het zilte nat te komen.
De vischjes blijven evenwel op het droge, doch de vischkoopman wordt door dat gespartel ten laatste ook dartel en krijgt ook voorliefde voor het nat. Den 8 Nov. en ook op 15 Nov. en …. driemaal is scheepsrecht, ook den 19 Nov. werd hij door de politie bekeurd wegens te veel nat (inwendig gebruik). Hij heeft zelfs een paar nachten bij de politie mogen logeeren.
Eisch 3 maal f 10 of 3 dagen voor elke boete.
Reacties: 0
Kinderbewaarplaats
Bron: Leeuwarder Courant 1 december 1900
De alhier gevestigde "Vereeniging tot bevordering van zedelijke ontwikkeling" heeft besloten tot oprichting eener kinderbewaarplaats (crèche), waar, onder degelijk toezicht, kleine kinderen, die nog niet ter school kunnen worden gezonden, over dag verpleegd worden, wanneer de moeder genoodzaakt is buitenshuis te werken.
Reacties: 1 van 1

Simon Fokke van Dijk vertrok....

Nynke Groeneveld-Buis (01-12-2010)

De strijd om de Kerstwigge
Bron: Friesche Courant 16 december 1900
Eenige broodbakkers in de dorpen Hantum en Hantumhuizen deelden aan hunne klanten mede dat zij voortaan zouden breken met de grijze gewoonte om aan iederen klant met Kersttijd een bolle ten geschenke te geven, bekend onder den naam van “Kerstwigge”. De gezamenlijke broodverbruikers hebben nu bekend gemaakt dat zij met 1 Januari a.s. van die bakkers geen brood zullen nemen.

Reacties: 1 van 1

Een tikkeltje driftig van aard was hij in zijn jonge jaren wel, die grootvader van mij, Tjeerd de Groot (1863-1943).Tussen 1880 en 1930 oefende hij....

Tjeerd de Jong (tjeerd-de-jonghetnet.nl) (02-12-2010)


Bron: Bolswardsche Courant 16 december 1900

Reacties: 0

Bron: Bolswardsche Courant 9 december 1900

Reacties: 0
De Leeuwarder archiefquaestie
Bron: Friesche Courant 30 december 1900
In het Nederlandsch Archievenblad dient mr. S. Muller Fzn., van repliek op het woord van den heer A. Duparc over de Leeuwarder archiefquaestie. Hij betoogt uit de toelichting tot het voorstel van B. en W. van Leeuwarden, dat zij zeer bepaald een niet-wetenschappelijk man wenschten, verdedigt het recht van de Vereeniging van archivarissen de benoemde uit te sluiten en komt dan tot wat ons het belangrijkste schijnt in zijn repliek, nl. dat het met het Leeuwarder archief altijd “gesold” is, omdat de vorige archivarissen niet wetenschappelijk genoeg waren.
Reacties: 0

Bron: Bolswardsche Courant 23 december 1900

Reacties: 0
Ongelukken
Bron: Harlinger Courant 21 december 1900
In de Tweede Kamer besprak de heer Van der Zwaag de zaak van de papierfabriek te Leeuwarden, waar gewerkt wordt met onbekwaam personeel dat een loon van 9 à f 10 geniet. Ofschoon men weet dat men als’t ware de hel intreedt als men die fabriek binnengaat, vindt men toch in tijden van werkloosheid menschen, die in de fabriek komen, doch trachten er weder zoo spoedig mogelijk uit te komen…
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief