februari 1911

 

 

Aflevering 43

Sneker verkiezing
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 26 februari 1911
De Kamerverkiezing in het district Sneek houdt nog steeds de gemoederen in beweging. Naar bericht wordt , zou de kandidatuur –Noordwal te Balk op de sociëteit zijn uitgebroed, door enkelen die dit gemeenteraadslid er tussen hebben willen nemen. Deze personen hebben zelf de kandidatenlijst niet getekend.

Reacties: 0
Een demonstratie
Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 februari 1911
Zaterdag had een groot gedeelte van de vissersvloot in de Lemsterhaven de vlag halfstok . Wij informeerden, en het bleek ons dat dit een demonstratie was tegen de burgervader die op die dag juist een jaar in functie was en zich ongunstig moet hebben uitgelaten over het te groot gebruik van sterke drank door de vissers.

Reacties: 0
Het Vrije Toneel.
Bron: Friesche Courant 5 februari 1911
Voorwaar het woord “Vrije” staat er niet tevergeefs. Als Speenhoff, Nap de la Mar .e.t.g komen, kan men er gerust op aan dat het een kunst in “vrijheid” gedresseerd is, die zij geven. “Olieslagers vliegt” is ons nog het beste bevallen. Van de voordrachten van de heer de la Mar zwijgen wij en geloven dat zulks het beste is. De heer Speenhoff was “verkouden”, zijn zang over het “kalf monument” sloeg nog het beste in.
Reacties: 0
Bevolking
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 februari 1911
In het afgelopen jaar zijn uit 40 Friese gemeenten vertrokken 163 hoofden van gezinnen en 310 vrijgezellen, samen 473 personen, van wie 32 welgesteld, 399 mingegoed en 42 behoeftig, de meeste met het doel om in Amerika of Duitsland een beter middel van bestaan te vinden. Met de gezinshoofden vertrokken 140 vrouwen en 312 kinderen.
Reacties: 0

Bron: Hepkema Courant 4 febr. 1911

Reacties: 0
Een pocher
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8 februari 1911
”Gisteren bevond ik mij onder beroemde luchtreizigers.”
“Hoe kwam dat zo?”
“Ze vlogen over me heen.”
Reacties: 0
Aal in de ketel
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8 februari 1911
Zuidbroek bij Joure, 6 Febr. De vrouw van de veehouder J.de J. bemerkte in het insteekketeltje, dat ze pas bij de pomp in het z.g. bûthûs had gevuld, een eigenaardige beweging. Bij onderzoek bleek, dat met het pompwater een aal van bijna een pond mee in het keteltje was gekomen. ’t Is te begrijpen dat de gast, die op zulk een vreemdsoortige wijze binnengekomen was, toch met genoegen werd ontvangen.
Reacties: 0
Redenaties van een Leeuwarder.
Bron: Friesche Courant 19 februari 1911
Er is mij iets zeer vreemds ter ore gekomen. Mij is namelijk verteld dat de mannelijke bewoners van het Diaconiehuis, wanneer zij zich buiten het huis begeven, nimmer twee jassen mogen dragen; d.w.z. hebben zij een overjas aan, dan mogen zij geen colbert of ander jasje daaronder dragen, terwijl zij in ’t tegenovergestelde geval geen overjas aan mogen hebben. Indien dus in de winter een der diaconiehuismannen een bezoek bij zijn familie brengt, dan zou hij gedwongen zijn in Engels hemd bij de tafel te zitten of wel ondanks, de koude, in zijn gewone jasje uit te gaan.
Reacties: 0


Reacties: 0
Algemeen Kiesrecht
Bron: Friesch Volksblad 25 februari 1911
Wartena - Het huisbezoek is ook hier thans los. Een tweetal Wargaster mannen zijn gearriveerd, waarbij zich twee van hier voegen en voort gaat het. Het tekenen gaat aanvankelijk goed, maar de zich zeer vooruitstrevende vrijzinnignoemende dominee de heer F. Bruins, moet van algemeen kiesrecht niet hebben… en hij tekende niet. Maar in de nauwe steegjes, waar de behoefte sterker gevoeld werd naar meer ruimte, lucht en vrijheid, ook recht om kiezer te zijn, daar werden wij gul ontvangen, zelfs bij katholieken…. En deze tekenden wel.
Reacties: 0
Schoolvoeding
Bron: Bergumer Courant 4 februari 1911
Door de steun van enige weldenkende meergegoeden verstrekt het hoofd der O.L.S. te Rottevalle aan een goede 30 kinderen van minbedeelde ouders boterhammen. Deze worden met graagte verorberd en het onderwijs helpt dezulken meer, dan wanneer zij met een ledige maag in de schoolbanken plaats nemen.
Reacties: 0
Wekelijkse dagwijzer
Bron: Bergumer Courant 11 februari 1911
Februari
Zaterdag 11. Nu in onze beschaafde wereld nog altijd moord, roof, plundering als heldendaden vermeld, geleerd en geboekt worden, als zij maar op grote schaal, goed georganiseerd in oorlog bedreven worden, zij dan als een Nederlandse, vreugdevolle heldendaad herinnerd de sneuveling van Toekoe Oemar, op deze dag van 1899. In een gevecht met Nederlandse soldaten bij Oedjong Kala (Atjeh) liet hij het leven, als straf voor zijn verzet tegen het Nederlandse gezag.. En wij zelf, wat deden wij in 1566 en verder?
Reacties: 0

Bron: Bolswardsche Courant 12 februari 1911
Straatventer: Meneer de agent, mag ik ezel tegen een agent zeggen?
Agent: Nee, zeker niet!
Straatventer: Mag ik wel agent tegen een ezel zeggen?
Agent: Dat gaat mij niet aan
Straatventer: Dag ,agent!
Reacties: 0
Een windhoos
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22 februari 1911
Zwaagwesteinde 20 Febr. Hedenmiddag heeft een windhoos hier grote verwoestingen aangericht. Hier werd een hooiberg omver geworpen, daar waaiden de ruiten in, en weer elders sloegen grote gaten in het rieten dak. Maar wel het ergst van allen is zeker de koopman T. van Leijen er aan toe. Zijn huis, hetwelk verleden jaar nieuw werd gebouwd, is geheel plat gewaaid. T.v.L. werd aan het hoofd verwond, doch overigens kwamen er geen persoonlijke ongelukken voor. Een begin van brand werd geblust. Het huisgezin, bestaande uit 9 personen, is nu zonder onderdak.
Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Van de eilanden.
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 3 februari 1911
Van W. Terschelling wordt gemeld:
In plaats van maandag is het s.s. Lyons woensdag over Nieuwediep naar Amsterdam vertrokken. Aangelokt door het mooie weer en de aflandige wind heeft ze maandag en dinsdag op de Lutine gewerkt. Opgevist werden enige kleine kanonskogels en enige scheepsnagels.
Reacties: 0


Reacties: 0
Berichten uit de omtrek
Bron: Bergumer Courant 18 februari 1911
Wat een dezer avonden op de Wedzerpolle te Twijzel voorgevallen is, kan werkelijk amusant genoemd worden. Boer X. passeerde de straatweg. Een vreemd geluid trof zijn oren. Zijn eerste gedachte was dat men in enig achterhuis een koe kunstmatig ging verlossen. Dit zonderlinge geluid werd natuurlijk door meerdere mensen gehoord. Een weduwe meende niet anders dan dat het de angstkreet van een in nood verkerende drenkeling was. Bij een voerman dacht men stellig dat een inbreker in de schuur aan het werk was. Op het verlangen van de dodelijk ongeruste huismoeder begaf een der zoons zich ijlings naar de plaats van waar men zich voorstelde dat het geluid kwam.
Reacties: 0


Reacties: 0
Beledigingen vastgelegd
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 8 februari 1911
De telefoon administratie te Kopenhagen heeft in het centraal telefoonkantoor fonografen opgesteld, teneinde geregistreerde bewijzen te verkrijgen van beledigingen door zekere abonnees tot de telefonisten gericht. Sedert dit stelsel had aangetoond dat er misbruiken plaats hadden, werden de schuldigen verzocht op het kantoor te komen, waar de directeur hen door de juiste herhaling van hun stem, in geval van ontkenning, kon overtuigen.
Reacties: 0
Prikkellectuur
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 10 februari 1911
Er wordt tegenwoordig terecht getracht iets te doen tegen de schrikbarende verspreiding van de z.g.n. prikkellectuur van afschuwelijke producten als “Laura”en dergelijke minderwaardige, zwakke hoofden op hol brengende prullen, die door colporteurs onontwikkelden dikwijls op de meest brutale manier wordt opgedrongen.
Reacties: 0
Alde Ike 101 jaar
Bron: Nieuwsblad van Friesland 18 februari 1911
Warga 16 Febr. Schreven wij verleden week dat onze oudste dorpsgenote, de wed. I. Spijkstra ernstig ongesteld was en dat het leek , of ze haar verjaardag op 15 februari niet meer zou beleven, thans kunnen wij mededelen dat “Alde Ike” 101 jaar geworden is. Naar wij vernemen zal ze het echter niet lang meer maken.
Reacties: 0