april 1891

 

 

Aflevering 45

Op zee verongelukt
Bron: Nieuw Advertentieblad 08 april 1891
Op zee verongelukt. Vrijdagochtend, omstreeks 11 uur, bemerkten enige visschers, van Moddergat, die wegens den Noordenwind het Friesche gat niet durfden uitzeilen en bij het eerste buitenrif ten anker lagen, een klein Duitsch scheepje, dat de noodvlag had geheschen. Enkele ogenblikken daarna zag men het zinken. De visscher W.P. de Vries van Moddergat, die dadelijk ter hulp snelde, had het geluk den kapitein, die dadelijk bij het zinken in eene sloep was gesprongen, te redden; de stuurman was even te vooren overboord geslagen.

Reacties: 0
Tol betalen
Bron: Harlinger Courant 2 April 1891

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 19 april 1891

Reacties: 0
Nog ontvangen voor de werkstakers op het Bildt.
Bron: Friesch Volksblad 1 April 1891
Van een onderofficier, die walgt van de houding der maréchausssées, F 2,50. – Het overschot van eene collecte, o/e openb. Verg. 30 Maart te Boornbergum gehouden f 1,-- Omdat de strooibiljetten te Deinum zijn afgescheurd 10 cts.- Omdat de Deinummer dominé’s meid kunstboter moet gebruiken en Dominé zelf en zijne familie natuurboter eten 10 cts.
Reacties: 0

Bron: Nieuw Advertentieblad 08 april 1891

Reacties: 0
Geluiden aan gene zijde van den oceaan
Bron: Bergumer Courant 11 april 1891
Nu Londen met Parijs in telephonische gemeenschap staat, komt eene verbinding van Londen met New-York aan de beurt. Reeds vroeger heeft men verschillende proeven in dit opzicht genomen, en is het reeds gelukt geluiden aan gene zijde van den oceaan over te brengen.
Reacties: 0
Charles Dickens overleden
Bron: Nieuw Advertentieblad 29 april 1891
Te Chicago, in Amerika, is overleden Charles Dickens, zoon van de beroemden Engelschen schrijver. De overledene was industriëel, had eerst geruimen tijd voordrachten uit de werken zijns vaders gehouden en zich daarna in Amerika gevestigd. Het geslacht van Dickens is hiermee uitgestorven.

Reacties: 0

Bron: Bergumer Courant bijv 28 maart 1891

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Paardenstamboek

Reacties: 0
Een aards paradijs
Een aards paradijs geschilderd in April 1891 door de in Dronrijp geboren schilder Sir Lawrence Alma - Tadema

Boek Sir Lawrence Alma-Tadema

Zie ook deze website.Reacties: 0

Bron: Friesch Volksblad 19 april 1891

Reacties: 0
Het prostitutie vraagstuk
Bron: Friesch Volksblad 26 april 1891
Op uitnoodiging van de ondergeteekenden zal de Heer J. MENNO HUIZINGA, Arts te Groningen in een OPENBARE VERGADERING op DINSDAG 28 APRIL, 's avonds 8 uur in de Groote Zaal van Mej. de Wed v. d. Wielen eene rede houden over: HET PROSTITUTIE VRAAGSTUK

Reacties: 0
Een echtpaar en hun Volksblad
Bron: Pb 32904
Wie dit nette, burgerlijke gezellig bijeen ziet, zou daarin niet twee felle activisten herkennen. Toch waren Oebele Stellingwerf (1848-1896) en zijn vrouw Trui Jentink (1852-1918)dat. Stellingwerf haatte ieder onrecht en zette zich volledig in voor de arbeiderszaak en het kiesrecht.

Reacties: 0


Reacties: 1 van 1

Resinsje fan dit prachtige boek yn Josse de Haan - 'Kidelstiennen heine en slaan' (Venus, 2007, side 114 - 126

josse de haan (01-04-2011)

Het een of het ander.

Reacties: 0

Bron: Friesch Volksblad 26 april 1891

Reacties: 0

Bron: Nieuw Advertentieblad 08 april 1891

Reacties: 0
Wat is de man zonder vrouw?
Bron: Bergumer Courant bijv 04 april 1891
vroeg een redenaarster op eene vergadering voor vrouwen-emancipatie. Wat zou er van den man terechtkomen en waar zou hij gebleven zijn als hij geen vrouw gekregen had? En na eene kleine pauze herhaalde zij met veel klem: "Waar zou hij gebleven zijn?"

Reacties: 0
OP, FRIEZEN! OP!
Bron: Friesch Volksblad 26 april 1891
De tijd nadert, waarop men te Leeuwarden de gebouwen, verleden jaar aangekocht voor een te stichten "VOLKSGEBOUW", kan aanvaarden. Dit VOLKSGEBOUW moet er komen, niet alleen in het belang der stad Leeuwarden, maar ook met het oog op de propaganda in onze provincie.

Reacties: 0
Naar school op een vaste plek
In de tijd dat Wiebe Venema (1875-1937) jong was, gingen lang niet alle schipperskinderen naar school. Om op een school echt wat te kunnen leren was een vaste plek aan de wal noodzakelijk. Voor zover er geen familie aan de wal woonde waar het kind terecht kon, was het regelen van een kostgezin een dure aangelegenheid. Niet alle schippers verdienden genoeg om van het schamele gezinsbudget ook nog eens kostgeld te kunnen betalen en bovendien was het schoolgaan ook nog geen algemeen gebruik onder de schippers.
Reacties: 0

Bron: Friesch Volksblad 03 mei 1891

Reacties: 0