juli 1881

 

 

Aflevering 48

Een oud kasteel in Friesland
Bron: Friesch Volksblad 14 juli 1881
Het schilderachtige gelegen slot "Wiarda State" te Goutum zal verkocht worden. Dit kasteel, dat aan Jhr. R.D. van Cammingha behoort, dagteekent uit het begin van der 16e eeuw en is wellicht het eenige goedbewaarde slot, met toren en poort van geheel Friesland.

Reacties: 0
Ingezonden
Bron: Nieuw Advertentieblad 13 juli 1881
Onlangs is ook in Uw blad melding gemaakt van mijn voornemen naar Amerika te verhuizen en zijn daarvoor in algemeene trekken de gronden aangegeven. Ik zei o.a. , dat men mij weerstreeft of vervolgt om het doen, wat een ander vrij of oogluikend wordt toegestaan. Ik ben zoo vrij deze grief naar aanleiding van ’t voorgevallene in de laatste dagen nader toe te lichten.
Reacties: 0

Bron: Friesch Volksblad 31 juli 1881

Reacties: 0
Het klagend Amsterdam
Bron: Friesch Volksblad 28 juli 1881
Indien ze niet zoo stuitend ware, zou men de houding der Amsterdamsche bladen in zake der quaestie van het Rijnvaart-kanaal hoogst vermakelijk moeten vinden; 'indien er geen reden in overvloed ware om zich te ergeren, men zou zich aan uitbundigen lach kunnen overgeven.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 13 en 14 juli 1881

Reacties: 0
Gedenkpenning
Bron: Friesch Volksblad 28 juli 1881
Te Tjallebert is eene fraaie gedenkpenning gevonden, die indertijd geslagen schijnt tot herinnering aan 't vergaan der onoverwinnelijke vloot. Die penning is van rood koper en iets grooter dan een gulden, doch dunner. Hij is, merkwaardig genoeg, ongeschonden en vertoont aan de eene zijde twee stukken van oorlogsschepen, ontredderd en zinkend, met 't randschrift (in het Latijn): ,,Spanje is gevlucht, totdat niemand 't vervolgde."
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 17 juli 1881

Reacties: 0
Een man van ongemene Grote
Bron: Nieuw Advertentieblad 30 juli 1881
In de Historische Cronyk, of beschryvinge Van Oud- en Nieuw-Sneek komt voor:
In het begin van der 17e Eeuw, woonende te Sneek; Een Man van ongemene Grote, want, in de Nauwenoordhorn (alwaar hij woonde, ) was geen Luiffel, of hy konde daar met zyn armen op leggen, hy heeft hem lange tyd in andere Landen laten besien, voor geld: (zie scan)
Nieuw Advertentieblad 30 juli 1881
Reacties: 1 van 1

Op internet www.thetallestman.com/langejacob.htm vond ik de afbeelding van....

(11-07-2011)Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Koetsier veroordeeld wegens bedreiging van zijn heer
Bron: Paleis van Justitie 11 juli 1881
Den 5 Maart jl. verspreidde zich als een loopend vuur een gerucht, dat den vorigen avond op den huize De Tent te Oranjewoud een moorddadige tooneel had plaats gegrepen tusschen den heer des huizes Joh. Bieruma Oosting Jr, en zijn koetsier R. Agema, waarbij tot groote bevreemding van het publiek de koetsier voorloopig in hechtenis genomen en de heer Oosting op vrije voeten gelaten werd.
Reacties: 0


Reacties: 0
Klokken gemakkelijk luidbaar
Bron: Friesch Volksblad 6 januari 1881

Reacties: 0
Korte Berichten
Bron: Harlinger Courant 20 en 21 juli
Te Appelscha meende zekere vrouw , dat zij “behekst” was. Zij liet daarom een wonderdokter bij zich komen, die werkelijk verklaarde dat zij “behekst” was, en haar medicijnen daarvoor ter hand stelde. De vrouw moet daarvan ingenomen hebben, met het gevolg dat zij eenige uren daarna een lijk was.
Harlinger Courant 20 en 21 juli
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 4 en 5 juli 1881

Reacties: 0
Van een Landverhuizer
Bron: Nieuw Advertentieblad 02 juli 1881
J. Kerkstra, vóór een paar maanden van de Joure naar Amerika vertrokken, schrijft:
Woensdag avond den 25 Mei, omstreeks 7 uur, zijn wij te Emerson(Jowa) aangekomen, na Zondag avond te New-York in den spoorweg te zijn gestapt. De menschen, bij wien ik werkzaam ben, zijn heel goed, maar ik kan ze niet verstaan, daar het meest Engelschen zijn.
Reacties: 0
Geboorteakte van Anno Sjoerd Brandsma, beter bekend als Titus Brandsma

Reacties: 0
Koetsier vrijgesproken voor bedreiging van zijn heer
Bron: Friesch Volksblad 24 juli 1881
Nu ik mij neerzet, om zoo goed zoo kwaad mogelijk een verslag te geven van de behandeling der zaak Agema-Oosting voor het Hof moeten mij eerst een paar verklaringen van het hart.

Reacties: 1 van 1

Hoe krom it Rjocht net wêze kin. Tige nijsgjirrich!

Lêzer (07-07-2011)

Bruine boonen
Bron: Nieuw Advertentieblad 2 juli 1881
Om bruine boonen zoo te kooken, dat alle voedende stoffen daarin vervat geschikt zijn om door het bloed te worden opgenomen, moeten ze 48 uur in koud water staan. Daarna wordt het water afgegoten, de schotel bedekt en de boonen blijven nog 24 uur vochtig staan en worden dan gekookt. Het lijdt geen twijfel of dit gebruik zal wel algemeen in zwang komen.
Nieuw Advertentieblad 2 juli 1881
Reacties: 1 van 1

Dit verhaal doet mij aan mijn jeugdjaren denken. In de jaren 60 gaat mijn moeder op donderdagmorgen uitwerken, om 8 uur wordt een pan met bruinebonen....

Hillie (25-07-2011)

De kermis
Bron: Friesch Volksblad 07 juli 1881
Harlingen, 6 Juli. De kermis in de aanwezigheid van 's Rijks oorlogsbodems de "Uranin" en de "Ever" brachten in de laatste dagen nog al veel drukte te weeg. Gisteren avond was er zelfs volksfeest aan de haven. Van de "Urania", waarop zich het stedelijk muziekcorps liet hooren, werden vuurpijlen afgestoken en liet men de eigenaardige illuminatie met blikvuren zien; duizenden toeschouwers waren tegenwoordig en er heerschte de vroolijkste stemming.
Reacties: 0
Roofdieren Theater
Bron: Friesche Courant 17 juli 1881

Reacties: 0
Gehuwde dame, barones F
Bron: Nieuw Advertentieblad 9 juli 1881
-Het lijk, jl. Zaterdag te Leeuwarden in het water gevonden, is gebleken te zijn dat van een adelijke pas gehuwde dame, barones F., niet lang geleden uit Nijmegen daar komen wonen.
Nieuw Advertentieblad 9 juli 1881
Reacties: 0
Uit een oud schrijfboek
Bron: Nieuw Advertentieblad 9 juli 1881
Kinderen, Kamer, Kolen, Kelder, Keuken; wel de vrouw die goed de betekenis dier woorden kent.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 18 en 19 juli 1881

Reacties: 0