januari 1938

 

 

Aflevering 5

Een blijde gebeurtenis op Soestdijk
Bron: LC 31-1-1938
Soestdijk 31 januari. Al maandenlang stonden de kranten vol met mededelingen over de draaiboeken en de feestelijkheden die van start zouden gaan als er een prins of prinses op Soestdijk zou worden geboren. Op 31 januari was het zover. De Leeuwarder Courant meldde:

H.K.H. Prinses Juliana heeft heden, des voormiddags om 9.47 uur het leven geschonken aan een flinke dochter. De toestand van moeder en kind is op het ogenblik zeer bevredigend.

Wij vernemen dat de namen van de jonggeboren Prinses niet eerder zullen worden bekend gemaakt dan bij de officiële aangifte van de geboorte door Z.K.H. Prins Berhard.

Reacties: 0
Een onderaardse gang in Sexbierum
Bron: LC 11, 12 en 13 jan. 1938
11 januari. Vanmorgen was er in de buurt van Liaukemastate in Sexbierum zeer veel belangstelling.
Arjen Nieuwhof, een inwoner van Pietersbierum, die de laatste tijd veel studie heeft gemaakt van wichelroedes, stelde een onderzoek in naar de onderaardse gangen die er volgens overlevering zouden liggen tussen de oude state en de Hervormde kerk van Sexbierum en het zgn. Kastieltsje, de plaats waar vroeger het slot van Adelen heeft gestaan. De uitslag was positief. Morgen komen we op deze onderzoekingen terug.
Reacties: 0
De eerste Muskusrat in Nederland gevangen
Bron: LC 21-1-1938
Wat gevreesd werd is geschied, Nederland is wederom een schadelijke gast rijker, zo meldt men uit Maastricht. De heer Waage, secretaris van het Natuurkundig Genootschap te Maastricht kreeg de eerste in Nederland gevangen muskusrat levend in handen.
Reacties: 0
Friesland profiteert nog weinig van de algemeene opleving
Bron: LC 13-1-1938
In de heden gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel hield de voorzitter een nieuwjaarsrede. Na een korte schets van de economische toestand en binnen- en buitenland meldde de spreker dat de positie van Friesland niet geheel overeenstemt met die van overig Nederland.
Reacties: 0
Nederlands Hervormde Kerk
Bron: LC 24-1-1938
Ds. J. J. Kalma, voorganger bij de Nederlandse protestantenbond te Zandvoort heeft een beroep van de N. H. gemeente van Hoogebeintum aangenomen.
Reacties: 0
Oankondiging
Bron: LC 3-1-1938

Reacties: 0
Openbare Leeszaal
Bron: LC 3-1-1938
In het jaar 1937 werd de openbare leeszaal door 58.613 personen bezocht. Er werden 130,061 boeken uitgeleend.
Reacties: 0
Advertentie
Bron: LC 4-1-1938

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Een greep uit de berichten
Bron: LC 31-1-1938
Stadsnieuws

Hedenavond heeft de muzikale rondgang plaats. De opstelling is vastgesteld op kwart voor negen op het Oldehoofster Kerkhof. Om negen uur is het vertrek.

De Commissaris van de Koningin stelt zich voor om op woensdag 2 februari a.s. ’s middags van half vijf tot half zeven te ontvangen ter gelegenheid van de geboorte van de jonge prinses.


Reacties: 0
By de berte fen in Prinses
Bron: LC 31-1-1938
Der kaam in keningsbern te wrâld,

dêr’t elts yn it lân al fuort fan hâldt

Want ommers - in Oranjesprút

Der seach it Folk mei langst nei út

Oranje oan it haad fan it lân, dat heart!

As’t oars is, nou den doocht it net


Ljouwert - D.H. Zijlstra
Reacties: 0
De tweede januaristorm
Bron: LC 31-1-1938
31 januari. Het Panamese stoomschip dat Tinge dat zaterdag benoorden Terschelling in moeilijkheden verkeerde, is hedenmorgen in de haven van IJmuiden binnengelopen.

Ten gevolge van de storm is het Noorderleeg in de nacht van Zaterdag op Zondag onder water gelopen.
Reacties: 0
Het nieuwe dorp De Hoeve
Bron: LC, 21-1-1938
Door de gemeenteraad van Weststellingwerf is besloten om de buurtschappen Steggerda-Hoeve en Vinkega-Hoeve te verenigen tot een dorp met de naam ‘De Hoeve’. Het besluit is reeds in werking getreden
Reacties: 0
De jodenvervolging in Duitsland
Bron: LC 4-1-1938
Met ingang van gister mogen Joodse dokters geen hulp meer geven aan zieken die lid zijn van een particulier ziekenfonds. Deze maatregel geldt ook voor oud-strijders.
Reacties: 0
Roofoverval bij Nes in Westdongeradeel
Bron: LC, 13-1-1938
Gisteravond werd in een eenzaam gelegen boerderij te Bollingwier onder Nes een overval gepleegd op de 45-jarige landbouwer, G. van der Kooi, wethouder van de gemeente Westdongeradeel. Toen deze in de schuur bezig was zijn paarden te voederen, werd hij overvallen door drie jongemannen uit Holwerd en Wierum.
Reacties: 0
Staniastate
Bron: LC 3-1-1938
Het landbouwmuseum Staniastate te Oenkerk, een uithof van het Fries Museum, mag zich in een steeds grotere belangstelling verheugen. Vooral de mooie bossen worden steeds vaker bezocht. Het afgelopen jaar brachten ruim 4000 personen een bezoek aan het museum.

Reacties: 0
Gestolen fiets teruggevonden
Bron: LC 7-1-1938
Bolsward. Het rijwiel van de heer Jac. Hoekstra uit Zurich dat op 1 januari spoorloos verdween is door de politie teruggevonden in de Parregaastermeerpolder. De man die het rijwiel deed verdwijnen werd nog niet opgespoord.
Reacties: 0
Gladde weg
Bron: LC 3-1-1938
Op nieuwjaarsmorgen, omstreeks half negen, had er op de Potmargebrug een aanrijding plaats tussen een hondenkar van de melkventer H. en een personenauto. De linker koplamp van de auto werd vernield. H. bekwam een verwonding boven het rechteroog en werd door een agent van politie verbonden. De aanrijding ontstond doordat de helling van de Potmargebrug tengevolge van de vorst zeer glad was, waardoor de hondenkar weggleed en tegen het tegemoetkomende motorvoertuig botste.
Reacties: 0