september 1941

 

 

Aflevering 50

It geheim fan de Greate Wielen
In Fryske detektive-roman, kin det, mei det, moat det? Det dit boek dêr Trije kear ja op seit, hâldt tagelyk syn lofprizing yn. It woe mei dit slach wirk oant nou ta by ús net rjucht flotsje; nei Nei L. Martena syn earst bisykjen, jierren lyn al, nei G. Burgy syn forhalen, nei Hein Faber syn aventûreboek, likei t wol as scoe der gjin plak for wêze: de boereroman wier hjir fenselssprekkend en foechsum, mar de detektive-forhalen koe min wirdearring for foun wirde.

Gjin niget ek: de sfear fen misdied, it aureool fen it lokjende ûnbikende, de hearskers-sensaesje dy’t de minske yn in technykwrâld liket te habben, al dy eleminten hingje ûnforbrekber gear mei de greate stêd, mei modern en mondain libben, en det binne wy ommers net ryk?

Reacties: 1 van 2

In nijsgjirrich item yn dizze 50ste FRL zoals het was! Moai stikje fan J.P. (Jan Piebenga, liket my). Markant hoe't er it boek daliks priizget, dan....

Teake Oppewal (02-09-2011)

Bommenwerper stort neer bij Bergum
Bron: Fries Fotoarchief TWO1210
Hier ziet men de troosteloze resten van Whitley Z6881 van het 78e Squadron Royal Air Force liggen. De bommenwerper kwam op 7 september 1941 bij Bergum neer. De gehele bemanning sneuvelde en werd in de hoofdplaats van de gemeente Tietjerksteradeel begraven. Het toestel werd door de Duitse piloot Helmut Lent neergeschoten.

Reacties: 0
Ballade fen de ridderslach 1345
Bron: It Heitelân, nûmer 9, septimber 1941
Hear Willem fen Hollân en Henegouwen
Wier ridder slein to Valenciennes,
Mar ho’t er de twadde reis ridderslein waerd
Det scille wy yn dizze histoarje sjen.

Det scille wy yn dizze histoarje hearre.
Twisken Starum en Warns is dit wier bard;
- Frijdom of yn ’e frijdom stjerre,
Dat is hwet FryslÂn oer him hat.
Reacties: 0
De verbetering van den Terhornster weg
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 26 september 1941
Terhorne, 21 sept. De weg naar Terhorne is nog niet geplaveid met een effen wegdek. Hoewel er teekening begint te komen in enkele gedeelten, is het nog geen pretje om een tocht te ondernemen van Terhorne in de richting Akkrum. Wie zulk een tocht onderneemt, heeft er rekening mee te houden, dat hij soms eens de fiets aan de hand moet nemen om zijn karretje te moeten duwen door dikke zandlagen, dan weer door een laag puntige stenen.

Reacties: 0
Maatregelen inzake voedselvoorziening
Bron: Friesch Landbouwblad, 20 september 1941
Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat voor de zaaizaadregeling 1941/1942 de volgende richtlijnen zijn vastgesteld: Als algemeene regel geldt, dat alleen granen, peulvruchten en zaden, welke de Nederlansche Algemeene Keuringsdienst te velde en op partij heeft goedgekeurd, als zaaizaad mogen worden verhandeld. Slechts wanneer van eenig gewas of ras niet voldoende zaaizaad, door den N.A.K. te velde en op partij goedgekeurd, aanwezig is, zal onder nader te stellen voorwaarden, de handel in zaaizaad, door den N.A.K. niet te velde maar {alleen} op partij goedgekeurd, worden toegelaten.
Reacties: 0
Douwe Egberts kalender 1941

Reacties: 0

Bron: Friesch Landbouwblad 06-09-1941

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Winkelier en papierschaarschte
Bron: Nederland in den oorlog!
In verband met de papierschaarschte verzoekt het Cantraal Bureau voor het Bakkersbedrijf den consumenten dringend bij het afhalen van brood in den bakkerswinkel een mandje of tasch mede te brengen, waarin het brood meegenomen kan worden, zoodat de bakker geen papier voor verpakking beschikbaar behoeft te stellen.
Reacties: 1 van 1

Dit advies zou vandaag de dag zo kunnen worden overgenomen!

(Selde142planet.nl) (20-09-2011)

De Blauwe Seilbokse
Bron: Notuleboek Blauwe Seilbokse
Doe ik oan it sté fen de Jubilaris oan kaem seach ik yet neat fen fietsen stean en sadré ik doe de doar iepen die, frege ik earst: ‘Is hjir feest as is hjir net feest?”’Hjir is ol feest’, wier it andert en ik waer do al gau nei de ûntfangseal ta brocht, hwer’t allinnich Pier yet mar oanwêzig wier; howol it ol kertier foar njugenen wier. Al sa njunken lytsen kamen de oaren ek al.
Reacties: 0
Motten II
Bron: Libelle no. 36, 5 september 1941
Insecten in en om onze woning
door Drs.Fop.I. Brouwer

In Libelle no. 33 van 15 augustus schreven we ’t eerste artikel over de motten, waarin we enkele algemeene opmerkingen over deze familie van kleine vlinders naar voren brachten en bovendien het meest bekende motje, n.l. de kleermot, uitvoerig bespraken. In dit tweede tevens laatste artikel dienen nog drie soorten besproken te worden. Deze drie soorten komen niet zoo talrijk voor als de kleermot, doch men kan ze nu en dan in de woningen of magazijnen aantreffen en dan kan eenige kennis omtrent deze dieren van nut zijn.
Reacties: 0
Korte wenken voor de maand September!
Bron: Libelle no. 36, 5 september 1941
Wanneer u erica’s (heide) in uw tuin hebt staan, moet u ze vooral geen kalkbemesting geven(een bemesting, die in het najaar nogal eens plaatsvindt), want een rijke kalkbemesting doodt de erica’s!
Wist u, dat u nu nog bloembollen kunt planten, die in het najaar in uw tuin zullen bloeien? Het zijn de colchicum (droog bloeier) en de in het najaar bloeiende crocus.
Reacties: 0

Bron: De Fries om utens, nûmer 9, septimber 1941

Reacties: 0

Bron: Friesch Landbouwblad 12-09-1941

Reacties: 0
Molens in het Friesche land
Bron: Hamer september 1941, 1e jrg nr 12
Er is een tijd geweest, dat het ijveren voor het behoud van onze molens gelijk stond met het ijveren voor het voortbestaan van ten doode opgeschreven kleederdrachten. Elke molen die nog zijn wieken zwaaide over de vlakten van Friesland, boven oude stedekes in Holland of ergens op een “meulenbelt” tusschen Saksische roggevelden, werd bekeken met oogen, alsof zijn doodvonnis reeds geteekend was en het alleen aan de sentimenteele gevoelens van ons allemaal, die nu eenmaal een zwak hebben voor den “Hollandschen” molen, te danken was, dat dit vonnis nog niet was uitgevoerd.
S.J. van der Molen

Reacties: 0
De Fryske skilders yn it Frysk Museum
Bron: It Fryske Folk, nr 4, 6e fan Hjerstmoanne 1941
Kinne wy wol prate oer in Fryske Skilderkinst?

Hwa’t forline jier de greate “tentoonstelling van Hedendaagsche Friesche Kunst” yn it Frysk museum bisjoen hat en nou ris de útstalling fen Fryske skilders út Fryslân neisneupt, scil it wol daliks opfalle, det it wirk fen de measte ynstjûrders better is, as hwet hja hjirre forline jier ophingje lieten. De hiele útstalling foldocht yen better, der is mear ienheit yn en mear ynlikens. It bûnte, reklame-eftige is mei de frjemde nammen weiwirden en in bulte minsken dy’t der nou komme, scille sizze: “Ja, det binne ús Fryske skilders”.

J.D de Jong

Reacties: 0

Bron: Libelle no. 36, 5 september 1941

Reacties: 0