oktober 1921

 

 

Aflevering 51

Beleediging der hersens
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 11 oktober 1921
Motorongeluk met doodelijken afloop.
Leeuwarden, 10 Oct. De 28-jarige J.Brinck, van Muntendam, bezig met woningbouw aan het Kalverdijkje bij den Groningerstraatweg alhier, zou Zaterdagnamiddag zijn pas hersteld motorrijwiel, een “Reading Standard”, probeeren.

Reacties: 0
Buma-legaat
Bron: Bergumer Courant, 13 oktober 1921
Op de door Ged. Staten van Friesland gedane oproeping van letterkundigen voor het leveren van een zooveel mogelijk volledig en beoordelend verslag of overzicht in de Latijnsche of in den Nederlandsche taal van de in 1921 verschenen boekwerken enz. betrekkelijk de Grieksche en Latijnsche taal- en letterkunde (het legaat van wijlen dr. L.A. Buma te Makkum) is wederom geen enkel antwoord ingekomen.
Reacties: 0


Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Sport
Bron: Bergumer Courant, 13 oktober 1921
Als we ons in dit blad meermalen voorstanders van gezonde, goed geleide lichamelijke sportbeweging hebben getoond, dan gaan we daarin toch niet zoover , dat we alles wat op dit gebied wordt waargenomen, huldigen en ondersteunen.
Reacties: 0

Bron: De Jong's Nieuwsblad 1-10-1921

Reacties: 0
Aankondiging nieuw werk
Bron: Nieuwsblad van Friesland , 14 oktober 1921
“Kromoblanda”, over ’t vraagstuk van “het wonen” in Kromo’s groote land, door H.F. Tillema. Vierde deel.
Nog betrekkelijk kort geleden is het derde deel van dit reusachtige werk van den heer Tillema verschenen en nu reeds ligt het vierde deel voor ons, lijviger nog dan zijn voorgangers, even keurig bewerkt en verzorgd en voorzien van over de tweehonderd foto’s.
Reacties: 0
Warm weer
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 11 oktober 1921
We hebben nu warme Octoberdagen gehad en vertellen elkaar, dat wij het “nooit zoo beleefd” hebben. Maar dan laat de herinnering ons wel wat in den steek, want niet zoo heel lang geleden, in Oct. 1908, was het op verschillende plaatsen nog enkele graden warmer. Toen bereikte de temperatuur te Den Helder een maximum van 25 gr. Thans 21 gr., Groningen 27 gr. Nu 23 gr., de Bildt 26 gr. Nu 24 gr. En te Maastricht 28 gr. Nu 27 gr. C.
Reacties: 0

Bron: De Jong's Nieuwsblad 8-10-1921

Reacties: 0
Afscheid van huurders
Bron: De Jong's Nieuwsblad, 22 oktober 1921
Parrega. Het was Mei j.l. 52 jaar geleden, dat de heer J.D. Bangma de sate en landen “Indijk” betrok, welke plaats thans door zijn zoon Tj. Bangma wordt bewoond. Hoort men tegenwoordig nog dikwijls, dat de verstandhouding tusschen verhuurder en huurder te wenschen overlaat, hierover een tegenovergesteld geval.
Reacties: 0

Bron: De Jong's Nieuwsblad 1-10-1921

Reacties: 0
Friezen zijn niet zoo
Bron: De Jong's Nieuwsblad, 1 oktober 1921
Een anecdote, waarom vooral de dames zullen lachen, maar waarbij vele heeren misschien een sip gezicht zullen trekken. Men vroeg eens aan de Engelsche schrijfster Thea Barry, waarom ze er niet aan dacht te trouwen. “Ik heb”, zoo antwoordde ze, thuis drie dingen, die zoo goed het karakter van den man vertegenwoordigen, dat ik geen echtgenoot noodig heb”.
Reacties: 0


Reacties: 0
Het nieuwe gebouw van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 18 oktober 1921
Jaren heeft de Openbare Leeszaal en Bibliotheek zich beholpen in het kleine zaaltje van ’t gebouw hoek Weaze-Nieuweweg. Op drukke dagen stonden de menschen dicht opeengepakt voor den lessenaar waarover de boeken van de uitleen-bibliotheek werden uitgereikt. Een rustig hoekje voor den ernstigen lezer was er niet te vinden..

Reacties: 1 van 2

Ondergetekende, bezit een boek van J v. Dijk. Titel:"De wereld als Gods lichtkleed." Het boek is door de auteur opgedragen aan zijn dochter Reina.....

WReenalda (WReenaldaOnline.nl) (03-10-2011)

Een oude klant
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 28 oktober 1921
Wat hier te Leeuwarden een poos verblijf gehouden heeft in het bekende gebouwencomplex op den hoek tegenover de Eerste Kanaalsbrug, wil na ontslag soms nog wel eens terugkomen. Dit schijnt het geval te zullen worden met den 48-jarigen varensgezel P.J.v.Z., uit Rotterdam.
Reacties: 0


Reacties: 0
Terpvondst
Bron: Bergumer Courant, 6 oktober 1921
Sinds een paar maanden is men, zoo wordt uit Dronrijp geschreven, bezig, om onderzoekingen te doen op het terrein der gedeeltelijk afgegraven Hatsumer terp. Donderdag is daarbij een bijna geheel gaaf geraamte gevonden, dat bij meting ong. 2 meter lang bleek te zijn. Er wordt beweerd, dat het lichaam daar zeker 15 eeuwen gerust moet hebben. Het geraamte is gekist en naar Groningen vervoerd.
Reacties: 0

Bron: De Jong's Nieuwsblad 15-10-1921

Reacties: 0