januari 1882

 

 

Aflevering 54

Schreeuwen van napijn
Bron: Friesche Courant 26 Januari 1882
Nog altijd wrokt de Standaard over het niet-slagen der verkiezing in het district Sneek. Dit is laf en geeft alleen te kennen, hoe groot de spijt is van dr. Kuyper over de nederlaag, door de verkiezing van den heer A. Buma geleden. Die spijt is te begrijpen, de uiting van dien spijt is evenwel zeer onverstandig. ’t Is waar, de geestelijke korporaals, de dominee’s en pastoors, die den geloovigen hoop bij dien stormloop aanvoerden en aanvuurden, zijn door dezen uitslag tot leugenaars gemaakt, en dat heeft hunne ijdelheid gekrenkt. Ze hadden toch zoo zeker gehoopt, dat de God van het orthodoxisme hen ditmaal zou hebben geholpen; ze hadden toch gebeden met den ernst der Baäls priesters uit Elia’s dagen, en ziet, na den uitslag hadden de tegenstanders het recht om de Kuyperianen toe te voegen: “Uw God slaapt, Hij is op reis!”

Reacties: 0
Kastekort
Bron: Friesche Courant 29 Januari 1882
Uit de Joure wordt aan ’t Dagbl. V. Fr. gemeld, dat in de administratie van wijlen den gemeente-ontvanger van Haskerland, tot wiens plaatsvervanger tijdelijk door den Raad is benoemd de secretaris der gemeente een tekort is ontdekt van ongeveer 4700 gulden. Dit tekort is reeds acht of negen jaren oud en ontstaan toen de vader van den onlangs overleden ontvanger nog de gemeentelijke gelden beheerde. Dat het zoolang verborgen kon blijven schijnt gekomen te zijn, doordat het eerste kwartaal van de personeele belasting in ontvang werd gebracht als het laatste kwartaal van een vorig jaar. Zijn wij wel ingelicht, zegt genoemd blad, dan was wijlen de HWgeb. Heer Jhr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen borg.


Reacties: 0
Krabbe- en keatknipers
Bron: Nieuw Advertentieblad 21 Januari 1882
In Doniawerstal en misschien ook elders heeft men zoogenaamde “krabbe- en keatknipers,” de eersten worden geroepen als koeien of paarden een gebrek in de keel hebben, de krab genaamd, de laatsten als het vee het enkel heeft verstuikt, dus een kootje is versprongen. Dat “knijpen of wrijven” in deze gevallen een goede uitwerking kan hebben, is te begrijpen, maar dat daarvoor enkel de Vrijdagen in aanmerking komen en er telkens geheimzinnige woorden bij gepreveld moeten worden, mag wel gelden als een sterk sprekend bewijs van bijgeloof.. Volgens den “keatkniper” van I. die het geheim op het sterfbed van zijn schoonvader heeft ontvangen als legaat, ligt in de woorden, die hij met ontblooten hoofde prevelt, juist de grootste kracht en zoo hij die aan een ander mededeelde of verstaanbaar uitsprak zou het geheim verraden en zijn wonderlijke kracht verbroken zijn. Al lacht men ook om zijn dwaze geheimen, toch wordt de man gehaald en betaald, als de veearts het niet spoedig genoeg in orde weet te krijgen.

Reacties: 0
Nog een kastekort
Bron: Het Noorden 17 Januari 1882
Reeds herhaaldelijk werd in de derde klasse wachtkamer in het station te Leeuwarden uit de lade van den restaurateur geld vermist, zonder dat men den dader kende. Jl. Saterdagmorgen echter werd de nachtwaker aan het station, een gepensioneerd Indisch militair, op heeterdaad betrapt, terwijl hij de lade met een valschen sleutel opende en zich van den inhoud 24 cents toeëigende. Hij is onmiddellijk in hechtenis genomen.
Het Noorden 17 Januari 1882
Reacties: 0
Doode steden der Zuiderzee
Bron: Nieuw Advertentieblad 25 Januari 1882
Van het bekende werk van Havard over de doode steden der Zuiderzee, is een vertaling in het Duitsch verschenen. De vertaler wekt zijne landgenooten op, die plaatsen als het doel van een zomertochtje te bestemmen, onder aansporing niet te lang te dralen, want met die steden zal weldra eene groote verandering plaats hebben, omdat het groote werk der droogmaking van de Zuiderzee ter hand zal worden genomen. Het doet ons waarlijk genoegen dat onze naburen nog zooveel vertrouwen hebben in onze energie!


Reacties: 0
Ingezonden
Bron: Nieuw Advertentieblad 11 januari 1882
Aan den heer Uitgever van dit blad.
Met ingenomenheid las ik in uw blad het woord van Justus over de landverhuizing naar Noord-Amerika, en de toenemende reclame’s om langs vele wegen onze landgenooten over te halen dit land te verlaten. Ik heb circa drie maanden Amerika bereisd maar ik ben gelukkig in staat naar eene ervaring van 31 jaar mededeelingen te kunnen doen, en daardoor sta ik in vele opzichten lijnrecht tegenover zoovelen die van een gouden toekomst roepen.

Reacties: 0
Nieuwe bewaarder Planetarium
Bron: Bolswardsche Courant 5 januarij 1882
Het bekende Planetarium van Eise Eisinga te Franeker, was door den dood van de vroegere bewaarster, de weduwe J. Eisinga, tijdelijk zonder toezicht. Thans heeft de Raad dier gemeente aan J. Fogteloo (gehuwd met een kleindochter van den vervaardiger van dit kunstwerk) vergund het huis, waarin het planetarium zich bevindt, voor f50 ’s jaars te bewonen, onder voorwaarde dat hij zorg blijft dragen voor het gangbaar houden van het werk.

Reacties: 0
Nieuwsgierig en onvoorzichtig
Bron: Bolswardsche Courant 26 januarij 1882
Aan de nieuwsgierige en onvoorzichtige Jongens van Bolsward

Gij hebt het zeker al gehoord, uwe ouders zullen het u reeds verteld hebben, dat er Maandagavond bij Sneek een Jongen van 13 jaar door een der wagens van de stoomtram is overreden. Hij was onmiddellijk dood. Hij had de onvoorzigtigheid gehad onder het rijden op den wagen te springen en is toen gevallen, om niet verder op te staan; zijne ouders kon hij niet meer wel te rusten wenschen, en zij weenen nu om hem; zijne kameraden missen hem op school en bij hunne spelen. En dat alles door onvoorzigtigheid.
Reacties: 0
Vrije concurrentie
Bron: Nieuw Advertentieblad 4 Januari 1882
De raad der gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde heeft besloten de geneeskundige armen-practijk voortaan aan de vrije concurrentie over te laten.

Reacties: 0
Deraillerende stoomtram
Bron: Nieuw Advertentieblad 21 Januari 1882
De stoomtram van Sneek op Bolsward rijdt en derailleert thans weer vrij geregeld, zegt de Sneeker Crt. Geregeld rijden is flink, maar geregeld derailleeren minder mooi en maakt het wel wat erg gevaarlijk van het nieuwe vervoermiddel gebruik te maken.. ’t Is te wenschen dat de bevoegde macht zich in de zaak menge en de dienst verbiede tot de weg in voldoenden toestand is gebracht. Of zal men hier misschien “de put gaan dempen als het kalf reeds verdronken is!”
Reacties: 0
Afpersers gepakt
Bron: Friesch Volksblad 15 Jan. 1882
Enkele opmerkingen naar aanleiding van een stadsnieuwtje
Dat was me Zaterdag 7 Januari een nieuws in de goede stad Leeuwarden. ’s Vrijdagsavonds was er om 7 uur al een diefstal gepleegd onder bedreiging van moord. De dader had zich – nu ja, wat er zoo precies gebeurd was, hoe de dief in huis was gekomen en met zijn bijl had gedreigd, dat behoef ik niet te vertellen,; iedereen heeft het in andere bladen kunnen lezen. Dat er ’s Zaterdagsavonds heel wat meer deuren vroegtijdig op slot werden gedaan en de meiden schoorvoetend naar voren gingen als er aangebeld werd, zie, dat zal ieder gelooven. ’t Was dan ook een heele verademening, toen men reeds Zondagavond hoorde, dat de vermoedelijke daders ingerekend waren, en dit ’s Maandags nader werd bevestigd.

Reacties: 0


Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 12 jan. 1882

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Een gek heeft acht uur slaap nodig
Bron: Weekblad voor het Kanton Bergum 7 Januari 1882
Over den slaap
Slaap is noodzakelijk voor de gezondheid, vooral voor iemand , die met het hoofd werkt. Hoe meer de hersens door de slaap verkwikt worden, des te beter zullen zij werken. Alle groote mannen zijn slapers geweest. Sir Walter Scott kon met niet minder dan tien uren slaap toe. Een gek heeft misschien acht uren noodig, zeide George III, maar een philosoof moet negen hebben. De grootste veldheeren waren mannen, die konden slapen wanneer ze maar wilden. Zoo was het met Wellington en Napoleon. De grootste sprekers in het Lagerhuis zijn altijd de mannen geweest, die daar in slaap vallen zooveel zij maar verkiezen. Dit verklaart waarom de oude Palmerston zoo jeugdig bleef.


Reacties: 1 van 1

I had to look twice at the date this was published. It could have been 2011 or 2012, since this is the current health benefit encouraged for combatting....

Liz Webley (01-01-2012)

Buitenlands nieuws
Bron: Weekblad voor het Kanton Bergum 7 Januari 1882
Een koninkrijk voor een generaal! De dappere bevolking van de Amerikaansche republiek Venezuela behoeft waarlijk koning Richard’s verzuchting niet na te spreken. Volgens officieele opgaven zou bovengenoemde republiek tegenwoordig in staat zijn om al de legers der beschaafde wereld van generaals te voorzien, zonder haar eigen troepen daarom van opperbevelhebbers te berooven. De laatste Venezueelsche armeelijst bevat de namen van 32.222 generaals, waarvan het meerendeel waarschijnlijk tot de reservekorpsen behoort, want het geheele leger is maar 12.000 man sterk!
Weekblad voor het Kanton Bergum 7 Januari 1882
Reacties: 0


Reacties: 0
Wederzijds pleizier?
Bron: Weekblad voor het Kanton Bergum 14 Januari 1882
Een Zwitscherse boer, die een twistzieke vrouw had, bond haar aan de deurpost en begon haar toen met sneeuwballen te gooien. Een voorbijganger keurde deze handelwijze af, doch kreeg van den boer tot antwoord dat men het tot wederzijdsch genoegen deed: Raak ik ze dan heb ik pleizier en raak ik mis dan heeft zij pleizier.

Reacties: 0
Wilhelmina kan al tot 20 tellen
Bron: Nieuw Advertentieblad 25 Januari 1882
Als een bewijs dat de geestesontwikkeling van de jonge princes niets te wenschen overlaat, meldt men, dat zij reeds tot 20 tellen kan. ’t Is wel aardig van een anderhalfjarig kind te hooren vertellen dat haar geestesontwikkeling niets te wenschen overlaat.

Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 12 jan. 1882

Reacties: 0