maart 1892

 

 

Aflevering 56

Winnaar van 33 gulden
Bron: Nieuw Advertentieblad 9 maart 1892
Zaterdag is de schaatsenrijder Marten Kingma uit Hamar te Grouw teruggekeerd. Tegen Axel Paulsen heeft hij niet willen rijden, omdat deze hem alleen uitdaagde tot een wedstrijd op een 350 M. lange, ronde baan, waarop Paulsen zich geoefend had. De Noren waren zeer met beide Nederlandsche schaatsenrijders ingenomen; maar de kas der ijsclub te Hamar was, zegt Kingma, zoo slecht voorzien, dat hij slechts 50 kronen (f 33 ) als prijs won. Volgens Kingma rijdt de amateur Helforsen sneller en nog met krachtiger en regelmatiger slag als Donogheu.

Reacties: 0
Koude kachel
Bron: Alg. Nieuws en Advertentieblad voor N.O.Friesland en N.W. Groningen
Het koffie – en bierhuis ’t welk staat naast het station te Buitenpost, vindt men tegenwoordig immer gesloten, of is ’t een enkele maal al geopend, dan nog is de kachel koud. De consumptie laat nogal veel te wenschen over, hetgeen ook kan worden toegeschreven aan het bedienend personeel, dat meestal te laat aldaar bij aankomst en vertrek der treinen, aanwezig is. Zou hierin ook, ten gerieve van de vele reizigers, en ten voordeele van den pachter of eigenaar van dit gebouw, verandering kunnen gebracht worden? Of zou de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen tusschenbeiden moeten komen?
Een reiziger
Reacties: 0

Bron: Nieuw Advertentieblad 5 maart 1892

Reacties: 0
Vreemde Pinksterpret
Bron: Nw Advertentieblad 16 maart 1892
Een vreemde Pinkster-pret. “Moord!, moord!” klonk het ’s avonds laat op den weg bij Nieuwe-Pekela en terstond snelden een aantal pretmakers, die in de nabijheid op partij waren, met een onbezoldigd rijksveldwachter aan ’t hoofd, naar buiten. Daar stond midden op den weg de 19 jarige Pinkster, niet geheel nuchter natuurlijk, zijn moeder een bloedend hoofd te slaan, terwijl hij haar dreigde in ’t hoofddiep te zullen springen. “Versoep die moar, tou moar!”, was het zeker niet verwachte antwoord en ten aanschouwe van een talrijk publiek sprong Pinkster op het broze ijs, dat… sterk genoeg was, om hem te dragen. Toen hij echter een walsje begon, ging hij langzaam maar zeker naar de diepte, doch zoodra hij voelde hoe nat en koud het water was, krabde hij weer bij den wal op, ging met zijn natte pak op bed en viel spoedig in slaap.

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 13-3-1892

Reacties: 0
Berucht Noordwolde
Bron: Nieuw Advertentieblad 9 maart 1892
Ons dorp ligt op een beruchten naam. Moordaanslagen, gruwelijke vechtpartijen, brutale diefstallen, kon het erger dan in den laatsten tijd! En toch, heb medelijden met ons dorp, want de armoede is er bitter groot. In ’t wintergetij: geen werk op het veld, geen brood in de spinde. De honger drijft de mensen uit: “ga naar het bosch, haal twijg, maak mandjes.” Weet ge wel, gij burger in andere plaatsen, die acht of tien of nog een paar centen meer geeft voor zoo’n mandje, met hoeveel moeitevollen arbeid zulk een mandje wordt gemaakt?
Reacties: 0
Vitriool
Bron: Nieuw Advertentieblad 12 maart 1892

Met Fransch vernuft en Fransche ongevoeligheid heeft een officier een geweer uitgevonden, dat op 70 M. afstand een krachtigen straal vitriool uitspuit. Een prachtig wapen dus, zegt hij, om de Fransche beschaving onder de heidensche Afrikaners uit te breiden, want het bijtende vocht zou op hunne naakte lichamen eene afschuwelijke uitwerking hebben. Hoe dit met de beschaving te rijmen valt, licht de edele menschenvriend niet toe.
Nieuw Advertentieblad 12 maart 1892
Reacties: 0
Koninklijke goedkeuring
Bron: Nieuw Advertentieblad 12 maart 1892
H.M. de Koningin-Regentes heeft hare goedkeuring uitgesproken over de oprichting van een bond, die zich ten doel stelt het dragen van ter wille van opschik wreed gedoode vogeltjes tegen te gaan.

Reacties: 0
Door bij het spoor
Bron: Nieuw Advertentieblad 12 maart 1892
Zonne sta stil! Sta precies twintig minuten stil, maar alleen voor Nederland, en omdat niemand er iets van merken zal, doe het te middernacht en wel op ’t oogenblik , dat de aanstaande Aprilmaand haar afscheid neemt en Mei hare intrede doet. Dat oogenblik in die nacht zal een hoogst gewichtig oogenblik zijn. Dan zal Nederland, dat al sinds lang zijn tijd vooruit is, twintig minuten worden teruggezet, om gelijk te komen met de andere landen van West-Europa. Reeds lang was er gedroomd van een internationalen tijd, overal gelijk, waar men ook komt. ’t Is er nu door, te zeggen bij het spoor.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Noodlottigen kogel
Bron: Nieuw Advertentieblad 9 maart 1892
De Leeuwarder onderofficieren hebben een liefdadigheidstooneel- en gymnastiekuitvoering gegeven, ten voordeele der weduwe van hun ongelukkigen kameraad, die voor enkele weken bij het schijfschieten door een noodlottigen kogel werd gedood. De netto-opbrengst dezer uitvoering heeft de vrij aanzienlijke som van f 1054,30 opgebracht

Reacties: 0
Korporaal veroordeeld
Bron: Nieuw Advertentieblad 12 maart 1892
De korporaal te Leeuwarden, door wiens onvoorzichtigheid bij het schijfschieten de sergeant Elzer doodelijk door een scherpe patroon werd getroffen, werd door den krijgsraad deswege veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Het hoog militair gerechtshof heeft thans dit vonnis bevestigd.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 30-3-1892

Reacties: 0
Mond dicht
Bron: Nieuw Advertentieblad 9 maart 1892
Het ademhalen door den mond, vooral bij koud of mistig weder, is de oorzaak van vele ongesteldheden. Daarom mond dicht en steeds ademhalen door den neus. Deze heeft een drievoudige taak te vervullen: de inademingslucht met waterdamp te vermengen, haar te verwarmen en haar van stofdeeltjes te reinigen. In een gezonden, steeds volkomen vrijen neus bezitten wij niet alleen een natuurlijken stofvanger, maar ook een zelfwerkend reinigingswerktuig tegen ingedrongen ziektekiemen.

Reacties: 0
Financiële problemen in Griekenland
Bron: Nieuw Advertentieblad 5 maart 1892
De Koning van Griekenland heeft zijn ministerie naar huis gezonden, ofschoon dit van de Kamer een votum van vertrouwen heeft gevraagd en gekregen. Financiëele moeilijkheden, waarin het Rijk verkeert, moeten den Koning tot deze stap hebben gedrongen. Er is nu een overgangs-ministerie benoemd.
Reacties: 0
Maart lentemaand?
Bron: Nieuw Advertentieblad 5 maart 1892
’t Lijkt er niets op, gister, eergister en vandaag. Strenge koude, felle oostenwind, sneeuw op de straten en sneeuw in de lucht, roodgloeiende kachels, krakende deuren, flonkrende sterren, trekkende ganzen, paarschblauwe gezichten, knapen door het ijs, karren met steenkool, ’t zegt u alles: ’t is winter. En daar komt bij J. Overwijk te Oranjewoud, terwijl hij aan ’t brandhouthakken is, een vlinder de koude wereld invliegen. ’t Beestje werd gevangen en als eerste lentebode, die den strengen Winterkoning zijn naderend einde aanzegt, in triomf naar ons bureau gedragen

Reacties: 0
Terug naar it heitelân
Bron: Nieuw Advertentieblad 2 maart 1892
Nu drie jaren geleden vertrok van Nijemirdum naar Argentinie de persoon W. Kouwenhove met vrouw en kinderen. Aanvankelijk ging het hen daar wel, doch alras keerde de kans en kommer en kwel was hun deel. Van een vijftal kinderen stierven er drie louter van gebrek, en eindelijk volgde ook de moeder in de kille groeve, die door den man zelve gedolven moest worden. Begaan met het ongelukkige lot van den vader, heeft men in zijn vroegere woonplaats gelden bijeengezameld en hem toegezonden en nu bevindt hij zich op de terugreis naar ’t vaderland, dat hij met weemoedige herinneringen zal betreden.
Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 13-3-1892

Reacties: 0
Grijze arend
Bron: Nieuw Advertentieblad 16 maart 1892
Te Nijemirdum is een grijze arend geschoten. De vogel had een vlucht van acht voet en pooten als kinderarmpjes

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 15 maart 1892

Reacties: 0
Sterke rijksveldwachter
Bron: Harlinger Courant 1892 2 maart
De commandant der brigade Heerenveen van de rijksveldwacht, de brigadier-majoor J. Bening, zal met Maart a.s. den dienst verlaten en wordt dan wegens ouderdom op pensioen gesteld. Deze politie-ambtenaar trad in 1858 in dienst. Begaafd met buitengewoone lichaamskracht, had hij geen moeite, om alleen herbergen, enz. schoon te veegen, hetgeen vooral in zijne standplaats Hoogeveen destijds veel voorkwam. Hij surveilleerde daar, toen de veenderij in de omstreken in vollen gang en de bevolking zeer ruw was. Soms bracht Bening in den nacht twee arrestanten tegelijk naar provoost of gevangenis.
Reacties: 0
Aankoop Remonte-Paarden
Bron: Meedelingen en Berichten van de Friesche Mij van Landbouw en Veeteelt maart
Het is Uwer Excellentie bekend, dat de in dit najaar gedane poging tot aankoop van paarden voor de artillerie in de provinciën Groningen en Friesland is mislukt, daar in de beide provinciën te zamen slechts 5 zijn aangekocht. Dit droevig resultaat is bevreemdend, wanneer men hierbij vergelijkt den inhoud van het schrijven van Uwer Excellentie’s voorganger, dd. 26 Januari 1886 aan den Heer Commissaris des Koning in Groningen gericht. De oorzaak daarvan moge zijn te wijten aan de hooge eischen welke de tegenwoordige Remonte-Commissie meent te moeten stellen, deze worden ongetwijfeld beheerscht door den tegenzin, waarmêe de in het binnenland aangekochte paarden bij het leger worden ontvangen.
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 3 maart 1892

Reacties: 0
12 tot 15 bedelaars per dag
Bron: Algemeen Nieuws en Advertentieblad voor N.O.Friesland en N.W. Groningen 19
Dokkumer Wouden
Vooral op Maandagen is het volstrekt niets nieuws voor den middag 7,8 bedelaars en in den loop van dien dag 12 tot 15 bedelaars aan de deur te hebben gehad. Onder Murmerwoude en Akkerwoude zijn gezinnen, die nog niet over de f2 per week, het geheele jaar door, kunnen maken.

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 11-3-1892

Reacties: 0