mei 1932

 

 

Aflevering 58

Afsluiting der Zuiderzee
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 31-5-1932
De laatste stroom zeewater, die door het nog slechts nauwe geultje naar binnen stroomde. Het povere restje van de vloedgolf die eens tweemaal per etmaal de Zuiderzee binnentrok en in alle havenplaatsen zijn werking deed gevoelen. Thans is het afgeloopen. Getijden kent de afgesloten Zuiderzee niet meer. Het kleine beetje water dat nog door het laatste gat naar binnen kwam was niet meer in staat om het peil van die uitgestrekte waterplas merkbaar te verhoogen.

Reacties: 0
Automatische fiets
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 12 mei 1932

Reacties: 0
Gratis spek -En nog geen liefhebbers.
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 12 mei 1932
Wij vermeldden gisteren dat er een slager te Doetinchem spek voor 3 cent per pond aanbood, doch er kwamen geen koopers opdagen. Een hier(Leeuwarden) wonende slager vertelt ons nu dat hij Zaterdagavond in de étalage van zijn slagerij spek aan het publiek gratis aanbood. Men kon het meenemen voor niets. Toch kwam er geen gegadigde zich aanmelden!
Reacties: 0
Verduisteringen door een gemeente-ontvanger
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 26 mei 1932
In appèl zijn gisteren pleidooien ingevoerd inzake de civiele vordering, ingesteld door het gemeentebestuur van Ængwirden tegen den heer H.P. Pasma, destijds ontvanger der gemeente, tot terugbetaling van de kastekorten, die indertijd in de ontvangerskas zijn geconstateerd. Als pleiter namens de gemeente trad op mr. M.E. Hepkema, als pleiter voor appellant Pasma Jhr.mr. C.A. Elias te Baarn, oud-burgemeester van Baarn, advocaat te Amsterdam.
Reacties: 0
Droste reclame
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 4 mei 1932

Reacties: 0
Het bezoek aan de Oldehove
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 18 mei 1932
Gedurende de beide Pinksterdagen heeft weer een zeer groot aantal personen de Oldehove bezocht. Niet minder dan 1612 personen lieten zich per lift naar boven brengen. Van de vernieuwde verrekijker, die zeer sterk vergroot, werd een druk gebruik gemaakt. Bij helder weer kan men Ameland zelfs zien liggen.
Reacties: 0
Vlag halfstok in Lemmer n.a.v. afsluiting Zuiderzee
Bron: Nieuwsblad van Friesland 30 mei 1932

Reacties: 0
Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Een nieuwe beweging
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 6 mei 1932
Reeds enige maanden is een nationaal socialistische beweging in Nederland gevormd, waarvan het leidende beginsel is: Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is noodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van het algemeen (nationaal) belang boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang. In tegenstelling met andere min of meer fascistisch getinte groepen als de Bezemgroep, Verbond en Nieuw verbond van nationalisten, Nationaal socialistische arbeiderspartij (Groep Adalbert Smit), is zij tot nu toe steeds in stilte aan het werk geweest, hoewel zij op verscheidene plaatsen al steunpunten hebben gekregen.
Reacties: 0
Tjaarda's speeltuin te Oranjewoud
Bron: Nieuwsblad van Friesland 30 mei 1932
Nieuw bijgeplaatst in Tjaarda's speeltuin te Oranjewoud .... eene .... ELECTRISCHE .... CAKE-WALK .... waar 15 man tegelijk door heen kunnen hossen ....
Reacties: 0
Doodenbocht
Bron: Nieuwsblad van Friesland 13-5-1932
R.J.E. te Bolsward, hoewel bij het onderwijs werkzaam, houdt er als amateur-chauffeur een rijbewijs op na. Hij gebruikt dit om in vacanties met familie of huisgenoten wel eens een autoritje te maken met een huurwagen. Zoo ook op 4 April j.l. Van de gevaarlijke doodenbocht (voorbij Wijtgaard) in den Overijselschen straatweg had deze bestuurder wel eens gehoord. Waar die bocht was, wist hij niet precies. Thans weet hij het zooveel te beter. Nadat hij, komende van af den Sneeker weg en voor een pleizierritje op reis naar Leeuwarden, reeds een eindje achter de autobus van Slof aangereden had, meende hij de kans schoon te zien om met een gangetje deze te kunnen passeeren. Zoover kwam het evenwel niet.
Reacties: 0
Avontuur van tien waardeloze biggen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 mei 1932
’t Waterland. Een veehouder in deze omgeving had tien biggen, waarvan ’t bezit hem niet bijzonder verheugde. Hij besloot ze daarom ver van huis, aan de zorgen van moeder Natuur toe te vertrouwen. Indien het geluk diende, zoo redeneerde hij, vonden ze een andere baas. Drie dagen zwierven de dieren doelloos door de eenzame Waterlandsche landen. Toen den vierden dag de eigenaar zich naar buiten begaf, werd hij knorrend bestormd door het tiental hongerige krulstaarten. Men deelt ons mede, dat de wedergroet bestond uit een woord, minder geschikt hier weer te geven. Het teekent zeker de waardeloosheid van het dier, dat enkele jaren terug nog zoo duur betaald werd
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Afbraak Herberg De Bleek
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 10 mei 1932

Reacties: 0
Tegen den armmeester
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 4 mei 1932
Suawoude, 3 mei 1932
De armmeester P. alhier, ontving vanmorgen bezoek van een aantal ongehuwde werkloozen van Bergumerheide, welke hem om ondersteuning vroegen. Het schijnt dat hun poging geen resultaat had, daar P. werd gemolesteerd en zich genoodzaakt zag zich in zijn woning terug te trekken, waar nog gepoogd werd hem door het nawerpen van een bezem te mishandelen. Na zich van een vuurwapen voorzien te hebben, begaf P. zich weer buiten zijn woning, waar hij onder luid gehoon ontvangen werd. Hoewel talrijke bedreigingen tegen P. geuit werden, kwam het niet tot handtastelijkheden
Reacties: 0
Wéér vrachtauto's vast op de Prins Hendrikbrug
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 4 mei 1932
Het voortdurend groeiende snelverkeer en de steeds toenemende afmetingen der, voor het vervoer van goederen van alle aard in gebruik komende vrachtauto’s, brengen met zich mee dat al onze oude bruggen op zulk verkeer niet berekend zijn. Zoo raakten voor de zooveelste keer Woensdag weer twee vrachtauto’s op de Prins Hendrikbrug aan elkaar vast en moest de lading verplaatst worden, alvorens ze van elkaar los kwamen. De politie maakte proces-verbaal, terwijl de chauffeurs in den breede de schuldvraag bediscussieerden, waarbij natuurlijk elk van hen beweerde de eerste op de brug te zijn geweest

Reacties: 0
Lachende Prins Hendrik
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 14 mei 1932

Reacties: 0
Zeemeermin?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 mei 1932
Buitenlands nieuws- Vrouwvisch, maar toch geen visch.
Een Fransch reizend circus trok naar het oordeel van de directie geen genoeg publieke belangstelling, waarom reclame-trucs verzonnen werden die het publiek moesten lokken. De directie kwam op een goed idee; de vertooning van vrouw-visch. Veel reclame werd gemaakt over de vrouw, die door een gril der natuur half visch was. In groote drommen kwamen de plattelandsbewoners toestromen om dit wonder te zien. Groot was echter hun teleurstelling, toen zij in een leuningstoel een heel gewone vrouw zagen zitten , die in niets op een visch geleek. Bij informatie toonde de vrouw haar papieren, waaruit bleek dat zij gehuwd was met zekeren… Poisson (visch), zoodat zij het recht had zich vrouw-visch te noemen. Wegens dit boerenbedrog moet de directie echter voor den rechter verschijnen. Hepkema’s 20 mei 1932
Reacties: 0
Gazelle reclame
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 4 mei 1932

Reacties: 0
Rondvlucht boven Nederland
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 mei 1932
De rondvlucht boven Nederland is Vrijdag, den eersten dag door alle deelnemers tot een goed einde gebracht, al hebben velen dan ook de vastgestelde route niet geheel gevolgd. Tot Eelde ging het gelijk op, waar zich in den namiddag verzamelden: zeven Panders, waarvan vijf van de Nationale Luchtvaartschool, een Koolhoventoestel, een Puss Moth, en vier K.L.M.-verkeerstoestellen met ca. 40 passagiers.

Reacties: 0
Brood - en banketbakkerij M. Lubinsky
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 6 mei 1932

Reacties: 0
Lijempf reclame
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 12 mei 1932

Reacties: 0
Zuidgevel en overblijfsel van de ringmuur van het in 1920 afgebroken Aytta-Godshuis te Swichum
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 mei 1932

Reacties: 0
Fedde Schurer weer te Lemmer terug
Bron: De Jong's Nieuwsblad 7 mei 1932
Benoemd tot hoofd der vrije school met den Bijbel te Lemmer, de heer F. Schurer, thans onderwijzer te Amsterdam. Deze benoeming houdt, schrijft het “Handelsblad” nauw verband met de schoolkwestie Lemmer, welke nog niet geheel tot het verleden behoort. De heer Schurer, die tot 1 mei 1930 onderwijzer aan de school voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Lemmer was, werd met ingang van dien datum als onderwijzer ontslagen, op grond van zijn propaganda voor de vredesbeweging.
Reacties: 0
Een groepje oudjes te Luxwoude
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 mei 1932

Reacties: 0
Kermis te Heerenveen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 13 mei 1932

Reacties: 0
Nieuwe Kinderbewaarplaats in Prinsentuin in Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 26 mei 1932

Reacties: 0
Broodoorlog
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 27 mei 1932
Harlingen, 26 Mei De opening van de nieuwe zaak van den heer Elsinga Jr. alhier, heeft aanleiding gegeven tot een brood-oorlog. Waren voorheen de prijzen van melk- en waterbrood resp. 10 en 8 cent, bakker E. ging berekenen resp. 10 en 9 cent en gaf bovendien aan bons een reductie van 15% wanneer het brood afgehaald werd in de winkel. De gezamenlijke bakkers stelden daarna in een Maandagavond gehouden vergadering de prijzen van melkbrood op 9 cent, van waterbrood op 7 cent. Een paar bakkers waren het hiermede niet eens en berekenden melkbrood op 8 cent en waterbrood op 6 cent. Dit voorbeeld werd gevolgd door den heer Elsinga, die bovendien nog 15% reductie gaf. Een daarna gehouden vergadering van bakkers en venters leidde tot geen resultaat al werd ook overleg gepleegd met die beide bakkers en den heer Elsinga. De broodoorlog blijft alzoo voortduren, waar momenteel het publiek wel bij vaart.
Reacties: 0
Tweka reclame
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 4 mei 1932

Reacties: 0
Moordaanslag te Tjerkwerd
Bron: De Jong's Nieuwsblad
Veehouder met een mes gestoken
Hoewel de officieele verhuisdag reeds voorbij is, zijn er steeds meerdere huisgezinnen die ook de dag na 12 Mei voor de heerlijkheid der verhuizing gebruiken. Vooral op het platteland neemt men die datum niet zoo precies. Het gaat er in den regel wat gemoedelijker toe midden in de Friesche greide. Vandaag, Vrijdag, leek het weer wat gunstiger, zoodat de arbeider de Haas, wonende dicht bij de drie plaatsen Galema, Gietema en Bajema, een eindje achter het Tjerkwerder tolhek, besloot dit mooiere weer te benutten voor de verhuizing.
Reacties: 0